Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 5. Прямокутник і його площа. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

Варіант 1.

Завдання 1. На якому з малюнків зображено гострий кут?

А прямий

Б гострий

В розгорнутий

Г тупий

Завдання 2. Знайди площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 9 см, а інша є меншою від неї на 3 см.

А 135 см2 

Б 18 см

В 54 см2

Г 27 см2

Розв’язання.

1) 9 – 3 = 6 (см) – ширина прямокутника.

2) S = 9 см • 6 см = 54 см2

 

Завдання 3.

Знайди площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 5 см. Відсутня правильна відповідь у запропонованих варіантах відповідей.

Розв’язання.

1) 5 • 5 = 25 (см2) – площа грані куба.

2) 25 • 6 = 150 (см2) – площа поверхні куба (куб має 6 граней).

А 9 см2 

Б 25 см2 

В 54 см2 

Г 15 см2

Знайди площу грані куба, ребро якого дорівнює 5 см.

Розв’язання.

1) 5 • 5 = 25 (см2) – площа грані куба.

Завдання 4. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 4 дм, 6 дм і 1 м (10 дм).

А 240 дм3 

Б 84 дм3 

В 80 дм3 

Г 24 дм3

Розв’язання.

V = 4 дм • 6 дм • 10 дм = 240 дм3

Відповідь:  240 дм3

 

Завдання 5. Виміряй кут AOB транспортиром і побудуй кут CLD, градусна міра якого на 50° більша за градусну міру кута АОВ. Підпиши на малюнках градусні міри кутів.

Розв’язання. 

<CLD = <АОВ + 50° = 60° + 50° = 110°

Завдання 6. Запиши 1) 12 дм2 у см2; 2) 4 см3 у мм3

Розв’язання.

1) 12 дм2 = 12 • 1 дм • 1 дм = 12 • 10 см • 10 см = 1200 см2

2) 4 см3 = 4 • 1 см • 1 см • 1 см = 4 • 10 мм • 10 мм • 10 мм = 4000 мм3

Відповідь: 1) 1200 см2    2) 4000 мм3

Завдання 7. Сторони прямокутника дорівнюють 8 мм і 10 мм. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру даного прямокутника.

Розв’язання.

1) Р = (8 +10) • 2 = 36 (мм) – периметр прямокутника (периметр квадрата).

2) 36 : 4 = 9 (мм) – довжина сторони квадрата.

3) S = 9 мм • 9 мм = 81 мм2

Відповідь: 81 мм2       

Завдання 8. На малюнку <АОD = 120°; <COB = 130°. Знайди градусну міру кута COD. 

Розв’язання.

1 спосіб

<ВОD = <АОВ – <АОD = 180° – 120° = 60°

<СОD = <СОВ – <ВОD = 130° – 60° = 70°

2 спосіб

<АОС = <АОВ – <СОВ = 180° – 130° = 50°

<СОD = <АОD – <АОС = 120° – 50° = 70°

3 спосіб

<ВОD = <АОВ – <АОD = 180° – 120° = 60°

<АОС = <АОВ – <СОВ = 180° – 130° = 50°

<СОD = <АОВ – <BОD  – <AОC = 180° – 60 ° – 50° = 70°

Відповідь: <СОD = 70°

Завдання 9. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 120 см3. Його довжина дорівнює 6 см, а висота - 4 см. Знайди суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда.

Розв’язання.

1) 120 : 6 : 4 = 5 (см) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

2) (6 + 4 + 5) • 4 = 60 (см) – сума довжин усіх ребер.

Відповідь: 60 см.

 

Варіант 2. 

Завдання 1. На якому з малюнків зображено тупий кут?

А прямий

В гострий

В розгорнутий

Г тупий

Завдання 2. Знайди площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 9 см, а інша є меншою від неї на 6 см.

А 135 см2

Б 18 см2

В 54 см2

Г 27 см2

Розв’язання.

1) 9 – 6 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) S = 9 см • 3 см = 27 см2

 

Завдання 3. Знайди площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 3 см.

Розв’язання.

А 9 см2

Б 25 см2

В 54 см2

Г 15 см2

Знайди площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 3 см.

Розв’язання.

1) 3 • 3 = 9 (см2) – площа грані куба.

2) 9 • 6 = 54 (см2) – площа поверхні куба (куб має

6 граней).

 

Завдання 4. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 1 м (10 дм), З дм і 8 дм.

Б 84 дм3

В 80 дм3

Г 24 дм3

А 240 дм3

Розв’язання.

V = 10 дм • 3 дм • 8 дм = 240 дм3

Відповідь:  240 дм3

 

Завдання 5. Виміряй <COD транспортиром і побудуй <ALD, градусна міра якого на 60° менша від градусної міри кута COD. Підпиши на малюнках градусні міри кутів.

<ALD = <COD – 60° = 110° – 60° = 50°  

Завдання 6. Запиши: 1) 17 см2 у мм2; 2) 5 дм3 у см3

1) 17 см2 = 17 • 1 см • 1 см = 17 • 10 мм • 10 мм = 1700 мм2

2) 5 дм3 = 5 • 1 дм • 1 дм • 1 дм = 5 • 10 см • 10 см • 10 см = 5000 см3

Відповідь: 1) 1700 мм2    2) 5000 см3

Завдання 7. Сторони прямокутника дорівнюють 6 см і 10 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру даного прямокутника.

Розв’язання.

1) Р = (6 + 10) • 2 = 32 (см) – периметр прямокутника (периметр квадрата).

2) 32 : 4 = 8 (см) – довжина сторони квадрата.

3) S = 8 см • 8 см = 64 см2

Відповідь: 64 см2       

Завдання 8. На малюнку кут MOL = 140°; кут KOP = 100°. Знайди градусну міру кута POL.

Розв’язання.

1 спосіб

<МОР = <МОК – <КОР = 180° – 100° = 80°

<РОL = <МОL – <МОР = 140° – 80° = 60°

2 спосіб

<КОL = <МОК – <МОL = 180° – 140° = 40°

<РОL = <КОР – <КОL = 100° – 40° = 60°

3 спосіб

<МОР = <МОК – <КОР = 180° – 100° = 80°

<КОL = <МОК – <МОL = 180° – 140° = 40°

<РОL = <МОК – <МОР  – <КОL = 180° – 80 ° – 40° = 60°

Відповідь: <РОL = 60°

Завдання 9. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 72 дм3. Його довжина дорівнює 6 дм, ширина - 3 дм. Знайди суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда.

Розв’язання.

1) 72 : 6 : 3 = 4 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

2) (6 + 3 + 4) • 4 = 52 (дм) – сума довжин усіх ребер.

Відповідь: 52 дм.

 

Варіант 3.

Завдання 1. На якому з малюнків зображено прямий кут?

А тупий кут

Б розгорнутий кут

В прямий кут

Г гострий кут

Завдання 2. Знайди площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 8 см, а інша – на З см більша.

А 24 см2

Б 40 см2

В 88 см2 

Г 104 см2

Розв’язання.

1) 8 + 3 = 11 (см) – довжина прямокутника.

2) S = 8 см • 11 см = 88 см2

 

Завдання 3. Знайди площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 7 дм.

А 294 дм2

Б 49 дм2

В 24 дм2

Г 4 дм2

Розв’язання.

1) 7 • 7 = 49 (см2) – площа грані куба.

2) 49 • 6 = 294 (см2) – площа поверхні куба (куб має 6 граней).

 

Завдання 4. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 6 см, 8 см  і 1 дм (10 см).

А 48 см3

Б 376 см

В 416 см3

Г 480 см3

Розв’язання.

V = 6 см • 8 см • 10 см = 480 см3

Відповідь:  480 см3

 

Завдання 5. Виміряй кут МОК транспортиром і побудуй кут PLT, градусна міра якого на 60° більша за градусну міру кута МОК. Підпиши на малюнках градусні міри кутів.

<РLТ = <МОК + 60° = 60° + 60° = 120°

Завдання 6. Запиши: 1) 15 м2 у дм2; 2) 7 см3 у мм3

1) 15 м2 = 15 • 1 м • 1 м = 15 • 10 дм • 10 дм = 1500 дм2

2) 7 см3 = 7 • 1 см • 1 см • 1 см = 7 • 10 мм • 10 мм • 10 мм = 7000 мм3

Відповідь: 1) 1500 дм2    2) 7000 мм3

Завдання 7. Сторони прямокутника дорівнюють 7 дм і 5 дм. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв’язання.

1) Р = (7 + 5) • 2 = 24 (дм) – периметр прямокутника (периметр квадрата).

2) 24 : 4 = 6 (дм) – довжина сторони квадрата.

3) S = 6 дм • 6 дм = 36 дм2 - площа квадрата.

Відповідь: 36 дм2       

Завдання 8. На малюнку кут AOD = 140°; кут COB = 110°. Знайди градусну міру кута AOВ.

Розв’язання.

1 спосіб

<ВОD = <СОD – <СОВ = 180° – 110° = 70°

<АОВ = <АОD – <ВОD = 140° – 70° = 70°

2 спосіб

<АОС = <СОD – <АОD = 180° – 140° = 40°

<АОВ = <СОВ – <АОС = 110° – 40° = 70°

3 спосіб

<ВОD = <СОD – <СОВ = 180° – 110° = 70°

<АОС = <СОD – <АОD = 180° – 140° = 40°

<АОВ = <СОD – <ВОD  – <АОС = 180° – 70 ° – 40° = 70°

Відповідь: <АОВ = 70°

Завдання 9. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 90 м3. Його ширина дорівнює 5 м, висота - 6 м. Знайди суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда.

Розв’язання.

1) 90 : 6 : 5 = 3 (м) – довжина прямокутного паралелепіпеда.

2) (3 + 5 + 6) • 4 = 56 (м) – сума довжин усіх ребер.

Відповідь: 56 м.

 

Варіант 4. 

Завдання 1. На якому з малюнків зображено розгорнутий кут?

А. тупий

Б. розгорнутий 

В. прямий

Г. гострий

Завдання 2. Знайди площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 8 см, а інша - на 5 см більша.

А 24 см2

Б 40 см2

В 88 см2

Г 104 см2

Розв’язання.

1) 8 + 5 = 13 (см) – довжина прямокутника.

2) S = 8 см • 13 см = 104 см2

 

Завдання 3. Знайди площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 2 дм.

А 294 дм2

Б 49 дм2

В 24 дм2

Г 4 дм2

Розв’язання.

1) 2 • 2 = 4 (дм2) – площа грані куба.

2) 4 • 6 = 24 (дм2) – площа поверхні куба (куб має 6 граней).

 

Завдання 4. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 1 дм (10 см), 4 см і 12 см.

А 48 см3 

Б 376 см3

В 416 см3

Г 480 см3

Розв’язання.

V = 10 см • 4 см • 12 см = 480 см3

Відповідь:  480 см3

 

Завдання 5. Виміряй кут POT транспортиром і побудуй кут MLK, градусна міра якого на 50° менша від градусної міри кута РОТ. Підпиши на малюнках градусні міри кутів.

<МLК = <РОТ – 50° = 110° - 50° = 60°

Завдання 6. Запиши: 1) 14 см2 у мм2; 2) 3 м3 у дм3

1) 14 см2 = 14 • 1 см • 1 см = 14 • 10 мм • 10 мм = 1400 мм2

2) 3 м3 = 3 • 1 м • 1 м • 1 м = 3 • 10 дм • 10 дм • 10 дм = 3000 дм3

Відповідь: 1) 1400 мм2    2) 3000 дм3

Завдання 7. Сторони прямокутника дорівнюють 9 м і 7 м. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв’язання.

1) Р = (9 + 7) • 2 = 32 (м) – периметр прямокутника (периметр квадрата).

2) 32 : 4 = 8 (м) – довжина сторони квадрата.

3) S = 8 м • 8 м = 64 м2 - площа квадрата.

Відповідь: 64 м      

Завдання 8. На малюнку кут POK = 150°; кут MOL = 100°. Знайди градусну міру кута МОК.

Розв’язання.

1 спосіб

<МОР = <РОL – <МОL = 180° – 100° = 80°

<МОК = <РОК – <МОР = 150° – 80° = 70°

2 спосіб

<КОL = <РОL – <РОК = 180° – 150° = 30°

<МОК = <МОL – <КОL = 100° – 30° = 70°

3 спосіб

<МОР = <РОL – <МОL = 180° – 100° = 80°

<КОL = <РОL – <РОК = 180° – 150° = 30°

<МОК = <РОL – <МОР  – <КОL = 180° – 80° – 30° = 70°

Відповідь: <МОК = 70°

Завдання 9. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 дм3. Його довжина дорівнює 5 дм, ширина – 4 дм. Знайди суму довжин усіх ребер цього паралелепіпеда.

Розв’язання.

1) 60 : 5 : 4 = 3 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

2) (5 + 4 + 3) • 4 = 48 (дм) – сума довжин усіх ребер.

Відповідь: 48 дм.

Інші завдання дивись тут ...