Інші ГДЗ дивись тут...

Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Короткі та повні якісні прикметники

Написання не з прикметниками

Написання складних слів

 

літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів

Звертання

Вправа 355. Прочитайте. Порівняйте виділені в реченнях форми прикметни­ків. Які з них уживаються рідко?

Місяцю ясний, зорі пре­красні! (С. Гулак-Артемовський)

Він там великий, де малі вікна. (Народна творчість)

Ой зійди, зійди, ясен місяцю! (Народна творчість).

Кожен кулик у своєму болоті велик. (Народна творчість.)

Рідко (переважно у народній творчості та поезії) уживається коротка форма якісних іменників: ясен, велик.

   

Вправа 356. Прочитайте. Визначте короткі форми прикметників. Назвіть повні форми якісних прикметників, від яких вони утворені.

1. Гетьман він на всю губу, пишен і красен (П. Куліш). 2. Малий, затям, наш край не вбог. Ще зглянеться на нього Бог (Д. Чередни­ченко). 3. Батько рад би до дітей небо прихилити та зорями вкрити! (Народна творчість). 4. А на землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить (В. Сосюра).

 

Гетьман він на всю губу, пишен (коротка форма) і красен (коротка форма). Малий, затям, наш край не вбог (коротка форма). Ще зглянеться на нього Бог. Батько рад (коротка форма) би до дітей небо прихилити та зорями вкрити! А на землі блажен (коротка форма) навіки той, хто не тліє, а горить.

Випишіть короткі форми прикметників, у яких з'явився голосний [е]. Чи можна появу звука [е] пояснити милозвучністю української мови?

Пишен, красен, блажен. Появу звука [е] можна пояснити милозвучністю української мови.

Визначте фразеологізми, поясніть їхні значення.

На всю губу – великий, значний.

Небо прихилити – зробити для когось неможливе.

Які слова в реченнях ужиті в переносному значенні? Розкрийте ці значення.

Зорями вкрити – зробити щось світле.

 

Не тліє, а горить – живе з рухом уперед.

 

Вправа 357. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте короткі форми прикметників. Позначте у словах вивчені орфограми.

1. Гей, січ іде, крас..н мак цвіте! Кому прикре наше діло, нам воно святе (І. Франко). 2. Чом, Дунаю, став тимут..н, став ти мут..н, каламут..н? (П. Куліш). 3. Аж на мене біл л..бедик з н..бесонька пада (І. Драч). 4. І шумить, і гуде, дріб..н дощик іде. 5. Сріб..н до­щик йти не перестане (Л. Костенко). 6. Білий світ йому не люб, і т..хенько плаче дуб (В. Сосюра). 7. У ріднім краю зел..н гай шу­мить. Я знати рад, про що він мріє-снить (М. Петрів).

 

Гей, січ іде, красен (коротка форма) мак цвіте! Кому прикре наше діло, нам воно святе. Чом, Дунаю, став ти мутен (коротка форма), став ти мутен (коротка форма), каламутен (коротка форма)? Аж на мене біл (коротка форма) лебедик (літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів, бо лебідь) з небесонька (літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів, бо небо; не з іменниками) пада. І шумить, і гуде, дрібен (коротка форма) дощик іде. Срібен (коротка форма) до­щик йти не перестане. Білий світ йому не (написання не з прикметниками) люб (коротка форма), і тихенько (літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів, бо тиша) плаче дуб. У ріднім краю зелен (коротка форма) гай шу­мить. Я знати рад, про що він мріє-снить (написання складних слів через дефіс або разом).

 

Вправа 358. Прочитайте. Випишіть словосполучення, що містять повну нестягнену форму прикметників. Визначте рід і число таких при­кметників.

1. Україна — це тихії води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки (С. Васильченко). 2. Широкеє поле, святая країно, як любо на тебе дивитись мені! (С. Черкасенко). 3. Нехай вода чистая змиє лихі очі, нехай доля красная до нас стежку топче (Я. Яковенко). 4. Сизокрилі чаєнята, підніміться вгору. Молодії чумаченьки, верніться додому! (Народ­на творчість).

 

Тихії (мн.) води, медовії (мн.) ріки, молочнії (мн.) ріки, широкеє (с.р., одн.) поле, святая (ж.р., одн.) країно, вода чистая (ж.р., одн.), доля красная (ж.р., одн.), молодії (мн.) чумаченьки.

Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

Сизокрилі чаєнята, підніміться вгору. Молодії чумаченьки, верніться додому!

Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється неоклично, то після нього ставлять кому, якщо вимовляється з окличною інтонацією, то після нього ставлять знак оклику, а наступне слово пи­шуть з великої букви.

Широкеє поле, святая країно, як любо на тебе дивитись мені!

Якщо звертання стоїть у середині речення, тоді його з обох боків виділя­ють його комами.

Інші ГДЗ дивись тут...