Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Запитання

1. Сформулюйте сполучну властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.

2. Як записують у буквеному вигляді сполучну властивість множення? (ab)c = а(Ьс)

3. Сформулюйте розподільну властивість множення відносно додавання. Щоб число помножити на суму двох чисел, можна це число помножити на кожний доданок і отримані добутки додати.

4. Як записують у буквеному вигляді розподільну властивість множення відносно додавання? a(b + с) = ab + ас, звідси випливає, що ab + ас = а (Ь + с)

   Як записують у буквеному вигляді розподільну властивість множення відносно віднімання? а(Ь  с) = ab  ас, якщо b > с або b = с

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Добуток чисел 3 і 8 помножте на 100.

(3 • 8) • 100 = 2400 

 

Завдання 2 Число 3 помножте на добуток чисел 8 і 100.

3 • (8 • 100) = (3 • 8) • 100 = 2400

 

Завдання 3 Знайдіть добуток суми чисел 8 і 7 та числа 6 .

(8 + 7) • 6 = 8 • 6 + 7 • 6 = 48 + 42 = 90

 

Завдання 4 Знайдіть суму добутків чисел 8 і 6 та чисел 7 і 6 .

8 • 6 + 7 • 6 = 48 + 42 = 90

 

Завдання 5 Чи можна подати число 6 у вигляді добутку 100 множників?

6 • (1 • 1 ... 1 • 1) = 6

     99 множників

3 • 2 • (1 • 1 ... 1 • 1) = 6

           98 множників

Завдання 6 В інкубаторі було 1000 яєць. Із кожних 100 яєць вилупилося 95 курчат. Скільки всього вилупилося курчат?

Короткий запис

100 яєць   95 курчат

1000 яєць  ?

Розв'язання

1) 1000 : 100 = 10 (р.)  у стільки разів більше яєць.

2) 95 • 10 = 950 (к.)  курчат вилупилося.

Відповідь: вилупилось 950 курчат.

 

Завдання 7 (Задача-жарт) Двоє батьків і двоє синів з’їли 3 яблука, причому кожен із них з’їв ціле яблуко. Чи може таке бути? Може. Дідусь і батько є двома батьками, водночас батько є сином дідуся, а внук є сином батька, разом троє людей.

 

Вправи

Вправа 452° Обчисліть зручним способом:

1) 2 • 328 • 5 = (2 • 5) • 328 = 328 • 10 = 3280

2) 125 • 43 • 8 = (125 • 8) • 43 = 1000 • 43 = 43000

3) 25 • 243 • 4 = 243 • (25 • 4) = 243 • 100 = 24300 

4) 4 • 36 • 5 = 36 • (4 • 5) = 36 • 20 = 720  

5) 50 • 236 • 2 = 236 • (2 • 50) = 236 • 100 = 23600

6) 250 • 3 • 4 = 3 • (250 • 4) = 3 • 1000 = 3000

 

Вправа 453° Обчисліть зручним способом:

1) 4 • 17 • 25 = 17 • (4 • 25) = 17 • 100 = 1700 

2) 5 • 673 • 2 = 673 • (5 • 2) = 673 • 10 = 6730

3) 8 • 475 • 125 = 475 • (8 • 125) = 475 • 1000 = 475000 

4) 73 • 5 • 4 = 73 • 20 = 1460 

5) 2 • 916 • 50 = 916 • (2 • 50) = 916 • 100 = 91600

6 ) 5 • 9 • 200 = 9 • (200 • 5) = 9 • 1000 = 9000

 

Вправа 454° Спростіть вираз:

1) 13 • 2а = (13 • 2) • а = 26а 

2) 9х • 8 = (9 • 8) • х = 72х 

3) 23 • 4b = (23 • 4) • b = 92b 

4) 28 • у • 5 = (14 • 2 • 5) • у = 14 • (2 • 5) • у = (14 • 10) • у = 140у 

5) 6а • 8b = (6 • 8) • (а • b) = 48аb 

6) 11х • 14у = (11 • 14) • (х • у) = 154ху 

7) 27 m • 3 n = (27 • 3) • (m • n) = 81mn

8) 4а • 8 • Ь • 3 • с = (4 • 8 • 3) • (а • b • с) = 96аbс

9) 12х • 3у • 5z = (12 • 5 • 3) • (х • у • z)=(6 • 2 • 5 • 3) • (х • у • z)=(2 • 5) • (6 • 3) • (х • у • z)=

= (10 • 18) (х • у • z) = 180хуz 

 

Вправа 455° Спростіть вираз:

1) 12 • Зх = (12 • 3) • х = 36х 

2) 10х • 6 = (6 • 10) • х = 60х

3) 5а • 7b = (5 • а) • (7 • b) = (5 • 7) • (а • b) = 35аb  

4) 8m • 12n = (8 • m) • (12 • n) = (8 • 12) • (m • n) = 96mn

5) 2а • Зb • 4с = (2 • а) • (3 • b) • (4 • с) = (2 • 3 • 4) • (а • b • с) = 24аbс

6) 5х • 2у • 10z = (5 • х) • (2 • у) • (10 • z) = (5 • 2 • 10) • (х • у • z) = 100хуz

 

Вправа 456° Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

1) 318 • 78 + 318 • 22 = 318 • (78 + 22) = 318 • 100 = 31800

2) 856 • 92 - 853 • 92 = 92 • (856  853) = 92 • 3 = (90 + 2) • 3 = 270 + 6 = 276

3) 943 • 268 + 943 • 232 = 943 • (268 + 232) = 943 • 500 = (900 + 40 + 3) • 500 =

= 450000 + 20000 + 1500 = 471500

4) 65 • 246 - 65 • 229 - 65 • 17 = 65 • (246 - 229 - 17) = 65 • 0 = 0

 

Вправа 457° Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

1) 47 • 632 + 632 • 53 = 632 • (47 + 53) = 632 • 100 = 63200

2) 598 • 49  597 • 49 = 49 • (598  597) = 49 • 1 = 49

3) 754 • 324  754 • 314 = 754 • (324  314) = 754 • 10 = 7540

4) 37 • 46  18 • 37 + 37 • 72 = 37 • (46  18 + 72) = 37 • 100 = 3700

 

Вправа 458° Розкрийте дужки:

1) 2 (а + 5) = 2 • а + 2 • 5 = 2а + 10

2) 8 (7  х) = 8 • 7  8 • х = 56 - 8х

3) 12 (х + у) = 12 • х + 12 • у = 12х + 12у

4) (с  9) • 11 = 11 • с  11 • 9 = 11 с - 99

5) (8 + у) • 16 = 16 • 8 + 16 • у = 128 + 16у

6) 15 ( 4а  3) = 15 • 4а - 15 • 3 = 60а - 45

7) 7 (6а + 8b) = 7 • 6а + 7 • 8b = 42а + 56b

8) 10 (2m  3n + 4k = 10 • 2m - 10 • 3n + 10 • 4k = 20m - 30n + 40k

9) (24x + 17у  36z) • 4 = 4 • 24х + 4 • 17у  4 • 36z = 96х + 68у - 144z

 

Вправа 459° Розкрийте дужки:

1) 4 (а + 2) = 4 • а + 4 • 2 = 4а + 8

2) 3 (m  5) = 3 • m  3 • 5 = 3m - 15 

3) (р  q) • 9 = 9 • р  9 • q = 9p - 9q

4) 12 (а + b) = 12 • а + 12 • b = 12а + 12b 

5) 5 (2m  1) = 5 • 2m  5 • 1 = 10m - 5

6) (Зс + 5d) • 14 = 14 • 3с + 14 • 5d = 42с + 70d

 

Вправа 460° Спростіть вираз:

1) 6а + 8а = (6 + 8) • а = 14а

2) 28с  15с = (28  15) • с = 13с

3) m + 29m = (1 + 29) • m = 30m

4) 98р  р = (98  1) • р = 97р

5) 4х + 13х + 15х = (4 + 13 + 15) • х = 32х

6) 67z  18z + 37 = (67  18)  • z + 37= 49z + 37

 

Вправа 461° Спростіть вираз:

1) 13b + 19b = (13 + 19) • b = 32b 

2) 44d  37d = (44  37) • d= 7d

3) 34n + n = (34 + 1) • n = 35n

4) 127q  q = (127  1) • q = 126q

5) 36у  19у + 23у = (36  19 + 23) • у = 40у

6) 49а + 21а + З0 = (49 + 21) • а + 30 = 70а + 30

 

Вправа 462 Спростіть вираз і знайдіть його значення.

1) 25х • 4у, якщо х = 12, у = 11

Якщо х = 12, у = 11, тоді 25х • 4у = 100 • х • у = 100 • (12 • 11) = 100 • 132 =

13200

2) 8k • 125с, якщо k = 58, с = 8

Якщо k = 58, с = 8, тоді 8k • 125с = 1000 • (k • c) = 1000 • (58 • 8) = 464 • 1000 =

= 464000 

 

Вправа 463 Спростіть вираз і знайдіть його значення:

1) 5а • 20b, якщо а = 4, b = 68;

Якщо а = 4, b = 68, тоді 5а  20b = 100 • а • b = 100 • (68 • 4) = 100 • 272 =

= 27200

2) 4 m • 50n, якщо m = 22, n = 34.

Якщо m = 22, n = 34, тоді 4m • 50n = 200 • m • n = 200 • (22 • 34) = 200 • 748 =

= 149600

 

Вправа 464 Спростіть вираз і обчисліть його значення:

1) 1Зр + 37р, якщо р = 14;

Якщо р = 14, тоді 13р + 37р = 50р = 50 • 14 = 700

2) 38х + 17х - 54х + х , якщо х = 678;

Якщо х = 678, тоді 38х + 17х  54х + х = 2х = 2 • 678 = (600 + 70 + 8) • 2 =

= 1200 + 140 + 16 = 1356

3) 86с - 35с - с + 296, якщо с = 47.

с = 47, тоді 86с  35с  с + 296 = 50с + 296 = 50 • 47 + 296 = 2350 + 296 = 2646

 

Вправа 465 Спростіть вираз і обчисліть його значення:

2) 54а - 39а, якщо а = 26;

Якщо а = 26, тоді 54а  39а = 15а = 15 • 26 = 390

3) 18m - 5m + 7m , якщо m = 394;

Якщо m = 394, тоді 18m  5m + 7m = 20m = 20 • 394 = (300 + 90 + 4) • 20 =

= 6000 + 1800 + 80 = 7880

4) 19z - 12z + 33z - 14, якщо z = 82.

Якщо z = 82, тоді 19z  12z + 33z  14 = 40z  192 = 40 • 82  14 =

= 3280  14 = 33266 

 

Вправа 466 Обчисліть зручним способом:

1) 16 • 25 = (4 • 4) • 25 = 4 • (4 • 25) = 4 • 100 = 400

2) 25 • 8 • 5 = 25 • (4 • 2) • 5 = (25 • 4) • (2 • 5) = 100 • 10 = 1000

3) 15 • 12 = (3 • 5) • (2 • 6) = (3 • 6) • (5 • 2) = 18 • 10 = 180

4) 375 • 24 = 375 • (4 • 6) = (375 • 4) • 6 = 1500 • 6 = 9000

 

Вправа 467 Обчисліть зручним способом:

1) 25 • 4 • 6 = 100 • 6 = 600

2) 125 • 25 • 32 = 125 • 25 • (4 • 8) = (125 • 8) • (25 • 4) = 1000 • 100 = 100000

3) 75 • 36 = 75 • 4 • 9 = 300 • 9 = 2700

4) 96 • 50 = (90 + 6) • 50 = 90 • 50 + 6 • 50 = 4500 + 300 = 4800

 

Вправа 468 Обчисліть значення виразу зручним способом:

1) 43 • 64 + 43 • 23 - 87 • 33 = 43 • (64 + 23) - 87 • 33 = 43 • 87 - 87 • 33 =

= 87 • (43  33) = 87 • 10 = 870

2) 84 • 53  84 • 28 + 16 • 61  16 • 36 = 84 •  (53  28) + 16 • (61  36) =

= 84 • 25 + 16 • 25 = 25 • (84 + 16) = 25 • 100 = 2500

 

Вправа 469 Обчисліть значення виразу зручним способом:

1) 93 • 24  27 • 24 + 66 • 76 = 24 • (93  27) + 66 • 76 = 24 • 66 + 66 • 76 =

= 66 • (24 + 76) = 66 • 100 = 6600

2) 82 • 46 + 82 • 54 + 135 • 18  18 • 35 = 82 • (46 + 54) + 18 • (135  35) =

= 82 • 100 + 18 • 100 = 100 • (82 + 18) = 100 • 100 = 10000

 

Вправа 470 Дії з іменованими величинами

1) 2 км 56 м  68 = 2056 м • 68 = 139808 м = 139 км 808 м
2) 7 грн 9 коп.  54 = 709 коп. • 54 = 38286 коп. = 382 грн 86 коп.
3) 4 км 90 м  43 = 4090 м • 43 = 1758790 м = 175 км 870 м
4) 3 т 5 ц 65 кг  8 = 3565 кг • 8 = 28520 кг = 28 т 5 ц 20 кг
5) 3 год 48 хв • 25 = 228 хв • 25 = 5700 хв = 95 год 
6) 5 год 12 хв 36 с  15 = 75 год 180 хв 540 с = 78 год 9 хв 

х  2056

       68

  16448

12336  

139808

х  709

     54

  2836

3545  

38286

х  4090

     43

  1227

1636   

175870

х 3565

       8

 28520

х 228

    25

 1140

 456  

 5700

Вправа 471 Одиниці вимірювання

 

1) 8 ц 26 кг  27 = 826 кг • 27 = 22302 кг = 223 ц 2 кг 
2) 14 грн 80 коп.  40 = 1480 коп. • 40 = 59200 коп. = 592 грн
3) 6 т 45 кг  82 = 6045 кг • 82 = 495690 кг = 495 т 690 кг
4) 5 м 8 см  42 = 508 см  42 = 21336 см = 213 м 36 см
5) 7 хв 5 с  24 = 425 с • 24 = 10200 с = 170 хв
або 
   7 хв 5 с  24 = 7 хв • 24 + 5 с • 24 = 168 хв + 120 с = 168 хв + 2 хв = 170 хв
6) 4 доби 6 год  12 = 102 год • 12 = 1224 год = 51 доба
або 
4 доби 6 год  12 = 4 доби • 12 + 6 год • 12 = 48 діб 72 год = 48 діб + 3 доби =
= 51 доба

х  826

     27

  5782

1652  

22302

х 1480

      40

   59200

х 6045

      82

 12090

48360   

495690

х 508

    42

 1016

2032  

21336

х   425

      24

   1700

   850  

  10200

х 102

    12

  204

 102  

 1224

Вправа 472 Скількома нулями закінчується добуток усіх натуральних чисел:

1 ) від 1 до 10 включно; Два нулі (5 • 2 • 10 = 10 • 10 = 100)

2) від 15 до 24 включно; Два нулі (15 • 18 • 20 = 5400)

3) від 10 до З0 включно; Шість нулів 

(10 • 20 • 30 • 15 • 12 • 25 • 14 = 378000000 дає 6 нулів)

4) від 1 до 100 включно? Двадцять два нулі 

(10 • 20 • 30 •  40) • (5 • 10 • 2) • (60 • 70 • 80  90) • 100 • (5 • 8) • (15 • 12) •

• (25 • 22) • (35 • 32) • (45 • 42) • (55 • 52) • (65 • 62) • (75 • 72) • (85 • 82) •

• (95 • 92) дають 4 + 2 + 4 + 2 + 10 = 22 нулі.

Примітка. Беремо до уваги множники, які дають у добутку нулі (множники, які закінчуються 0, та добуток множників, які закінчуються 5, та парного числа). 

  

Вправи для повторення

Вправа 473 Кут ABC — прямий, промінь ВР — бісектриса кута АВК, промінь ВМ — бісектриса кута СВК (рис. 152). Яка градусна міра кута МВР?

Розв'язання

За властивістю кутів <МВР = <МВК + <КВР

З однієї сторони <АВС = 90°, а з іншої сторони

<АВС = <СВМ + <МВК + <КВР + <РВА 

<АВС = 2<МВК + 2<КВР

<АВС = 2 (<МВК + <КВР)

<МВР = <МВК + <КВР = <АВС : 2 = 90° : 2 = 45°

Відповідь: <МВР = 45°  

 

Вправа 474 По подвір'ї бігали кошенята та курчата. Вони разом мали 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і скільки курчат бігало по двору?

Розв'язання

1-й  спосіб

Припустимо, що у всіх тварин по 2 ноги, тоді

1) 38 : 2 = 19 (г.)  голів у всіх тварин.

2) 19  14 = 5 (г.)  голів припадає на кошенят.

2) 14  5 = 9 (г.)  голів припадає на курчат.

2-й спосіб

У курчат по 2 ноги, у кошенят по 4 ніг.

1) 14 • 2 = 28 (ніг)  мали би тварини з двома ногами.

2) 38  28 = 10 (ніг)  решта ніг кошенят.

3) 10 : 2 = 5 (к.)  кошенят.

4) 14  5 = 9 (к.)  курчат.

3-й спосіб

Нехай х  кошенята, тоді 4х - ніг всіх кошенят, (14  х) ─ курчат, 2 • (14  х)  ніг у всіх курчат, тоді складемо рівняння

4х + 2 • (14  х) = 38

4х + 28  2х = 38

2х + 28 = 38

2х = 38  28

2х = 10

х = 10 : 2

х = 5  кошенят.

14  х = 14  5 = 9  курчат.

Відповідь: по подвір'ї бігало 5 кошенят і 9 курчат. 

 

Вправа 475 (Знайдіть помилку) Василь Ледащенко замість того, щоб самостійно розв’язати задачу 465 (3), скористався ГДЗ і списав таке: 19z – 12z + 33z – 14 = 26z = 26  82 = 2132. Знайдіть помилку в цьому «розв’язанні».

Правильне розв'язання.

19z  12z + 33z  14 = 40z  192 = 40 • 82  14 = 3280  14 = 33266  

 

Учимося застосовувати математику

Вправа 476 На фермі є 78 корів, кожна з яких дає за день 12 л молока. Молоко з ферми вивозять у бідонах ємністю 40 л. Одного дня на фермі був 21 порожній бідон. Чи вистачить бідонів, щоб вивезти з ферми молоко, яке надоїли за цей день?

Короткий запис

Усього  ?, 76 к. по 12 л кожна

Розлили — ? б. по 40 л

Розв'язання

1) 12 • 76 = 936 (л)  усього молока дали корови.

2) 936 : 40 = 23 (ост. 16)  потрібно 24 бідони.

21 < 24

Відповідь: не вистачить.

 

Вправа 477 Сім’я із двох дорослих і дитини може поїхати на відпочинок поїздом або на автомобілі. Квиток на поїзд для одного дорослого коштує 870 грн, а для дитини — у два рази менше. Автомобіль витрачає 12 л бензину на 100 км, а ціна одного літра бензину становить 26 грн. Відстань до місця відпочинку по автошляху дорівнює 600 км. Яким видом транспорту цій сім’ї дешевше доїхати до місця відпочинку?

Розв’язання

1) 870 : 2 = 435 (грн.)  ціна квитка на поїзд для дитини.

2) 870 + 435 = 1305 (грн.)  вартість поїздки поїздом.

3) 600 : 100 = 6 (разів)  у стільки разів більше бензину витратять.

4) 12 • 6 = 72 (л)  літрів бензину витратять на дорогу.

5) 26 • 72 = 1872 (грн.)  вартість поїздки автомобілем.

Відповідь: поїздом дешевше.

 

Задача від Мудрої Сови

Вправа 478 У 5 класі навчаються троє друзів: Михайлик, Дмитрик і Сашко. Один із них займається футболом, другий — плаванням, а третій — боксом. У футболіста немає ні брата, ні сестри, він наймолодший із друзів. Михайлик старший за боксера й товаришує із сестрою Дмитрика. Яким видом спорту займається кожний із друзів?

Розв'язання

Дмитрик має сестру. 

У футболіста нема сестри, він не Дмитрик, він найменший, тому він не Михайлик.

Футболіст Сашко.

Михайлик старший від боксера, тому боксер Дмитрик.

Михайлик займається плаванням.

 

----------------------------- у підручниках 2013 і 2018 року ------------------------------ 

Запитання

5 Що випливає з переставної та сполучної властивостей множення? При множенні кількох чисел множники можна міняти місцями та брати в дужки, тим самим визначаючи порядок обчислень. 

 

Вправа 1 Заповніть ланцюжок обчислень.

Вправа 450. У першому ящику на 14 кг апельсинів менше, ніж у другому, і на 18 кг більше, ніж у третьому. Скільки кілограмів апельсинів міститься в усіх трьох ящиках разом, якщо в другому ящику їх 44 кг?

Розв'язання

1) 44  14 = 30 (кг)   у першому ящику.

2) 30  18 = 12 (кг)  у третьому ящику.

3) 30 + 44 + 12 = 86 (кг)

Відповідь: у трьох ящиках разом 86 кг апельсинів.

 

Вправа 439* Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:

1) Якщо b = 602, тоді 398 • 36 + 36b = 36 • (398 + b) = 36 • (398 + 602) =

= 36 • 1000 = 36000

2) Якщо b = 83, тоді 986b  86 • 83 = 986 • 83  86 • 83 = 83 • (986  86) =

= 83 • 900 = 74700

 

Вправа 440* Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:

1) 631 • 18 + х • 369, якщо х = 18;

Якщо х = 18, тоді 631 • 18 + х • 369 = 631 • 18 + 18 • 369 = 18 • (631 + 369) =

= 18 • 1000 = 18000

2) 58а - 58 • 824, якщо а = 1024.

Якщо а = 1024, тоді 58а  58 • 824 = 58 • (а  824) = 58 • (1024  824) = 58 • 200 =

= (50 + 8) • 200 = 50 • 200 + 8 • 200 = 10000 + 1600 = 11600

 

Вправа 441* Спростіть вираз і обчисліть його значення:

2) 72b - 43b, якщо b = 54;

Якщо b = 54, тоді 72b - 43b = 29b = 29 • 54 = 1566 

 

Вправа 442* Спростіть вираз і обчисліть його значення:

1) 34х + 66х, якщо х = 8;

1) Якщо х = 8, тоді 34х + 66х = 100х = 100 • 8 = 800

4) 19z - 12z + 33z - 192, якщо z = 82.

Якщо z = 82, тоді 19z  12z + 33z  192 = 40z  192 = 40 • 82  192 =

= 3280  192 = 3088

Інші завдання дивись тут ...