Інші правила дивись тут...

Абетка (алфавіт, азбука) — сукупність літер (букв), прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку (тобто букви, розташовані в усталеному порядку).

Слово алфавіт — грецького походження, утворене від назви двох грецьких букв альфа і бета (спочатку буква альфа була перевернутою, на вигляд нагадувала голову бика, згодом її повернули головою донизу, і буква А набула сучасного вигляду, а буква бета спочатку мала інший вигляд і означала дім, хата).

Слово азбука  це назва алфавіту від перших двох літер слов'янського алфавіту аз і буки.

Слово абетка — це назва алфавіту перших літер українського алфавіту а і бе.

 

БУКВИ. 

Буква — письмовий знак (для передачі на письмі), що позначає один звук або сполучення двох звуків. Усі букви, крім букви ь (знак м'якшення), мають дві форми — велику й малу. М'який знак (ь) на початку слова не вживається, тому така велика літера відсутня.

Букви ми бачимо, читаємо і пишемо.

В українській абетці 33 букви. Вони мають свої назви. Букви є великі та малі, друковані й писані. 

А а (а) Б б (бе) В в (ве) Г г (ге) Ґ ґ (ґе) Д д (де)
Е е (е) Є є (є) Ж ж (же) З з (зе) И и (и) І і (і)
Ї ї (ї) Й й (ій, йот) К к (ка) Л л (ел) М м (ем) Н н (ен)
О о (о) П п (пе) Р р (ер) С с (ес) Т т (те) У у (у)
Ф ф (еф) Х х (ха) Ц ц (це) Ч ч (че) Ш ш (ша) Щ щ (ща)
ь (знак м’якшення) Ю ю (ю) Я я (я)      

 

ЗВУКИ.

На письмі букви позначають звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова. 

В українській мові є 38 звуків:

6 голосних звуків [а],[о],[у],[е],[и],[і] (вони позначаються десятьма буквами: а, я, о, у, ю, е, є, и, і, ї). Голосні звуки є наголошеними і ненаголошеними.

32 приголосних звуки [б'] [в] [г] [ґ] [д] [д'] [ж] [з] [з'] [дж] [дз] [дз'] [й] [к] [л] [л'] [м] [н] [н] [п] [р] [р'] [с] [с'] [т] [т'] [ф] [х] [ц'] [ч] [ш]. Приголосні звуки є дзвінкими і глухими, твердими і м’якими

Звук — елемент людської мови, утворений за допомогою органів мовлення.

Буква м’який знак і апостроф не є звуками, вони лише позначають відповідно м’якість чи твердість попередніх приголосних.

 

Розрізняють звуки: 

• мовні (голосні та приголосні);

Звуками мови є лише ті, які служать для утворення слів і форм слів.

• немовні (звуки природи).

Серед звуків природи живе кожна людина: скрипнули двері, брязкіт ключів (хтось прий­шов!), шум води, свист чайника (скоро вечеряти!), легеньке постукування в шибку (дощик сіється!). Вони мають особливе значення в житті, ми їх по-своєму їх розшифровуємо, одним радіємо, інших боїмося,  якихось очікуємо… Звуки природи на письмі передаємо способм звукопису (стук, плач, гавкав) та звуконаслідування (ку-ку-рі-ку, гав-гав, ку-ку).

 

Узяті окремо, звуки мови не назива­ють ні предметів, ні ознак, ні явищ, ні дій, проте в певному поєднанні звуки творять слова, які можуть мати лексичне значення, тобто бути назвами предметів, ознак тощо. Отже, зі звуків складаються слова.

 

Вивчаємо українську мову з українського алфавіту. 

Російський алфавіт

Український алфавіт

Аа

Бб

Вв

Гг

Дд

Ее

Аа

Бб

Вв

Гг

Ґґ

Дд

а

бэ

вэ

гэ

дэ

е

а

бе

ве

ге

ґе

де

Ёё

Жж

Зз

Ии

Йй

Кк

Ее

Єє

Жж

Зз

Ии

Іі

ё

жэ

зэ

и

и

(крат­кое)

ка

е

є

же

зе

и

і

Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Її

Йй

Кк

Лл

Мм

Нн

эль

эм

эн

о

пэ

эр

ї

йот

ка

ел

ем

ен

Сс

Тт

Уу

Фф

Хх

Цц

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

эс

тэ

у

эф

ха

це

о

пе

ер

ес

те

у

Чч

Шш

Щщ

ъ

Ыы

ь

Фф

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

че

ша

ща

твёр­дый

знак

ы

мяг­кий

знак

еф

ха

це

че

ша

ща

Ээ

Юю

Яя

 

 

 

ь

Юю

Яя

 

 

 

э

ю

я

 

 

 

знак

м'як­шення

ю

я

 

 

 

Інші правила дивись тут...