Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

СТОРІНКА 16

Речення

Хто тримає яблуко? Хто розбив глек?

Гол! Ой!

Діти бавляться у дворі. Хто загубив іграшкового ведмедика? Віддай мою іграшку!

 

СТОРІНКА 17

Діти грають у лови

Кіт, тигр, щу́ка

� Не так на малюнках: узимку хлопчик користується велосипедом, улітку дівчинка взяла сани

Узимку не користуються велосипедами, а влітку не катаються на санках.

 

СТОРІНКА 18

Поділ слів на склади

� ча́шка, виде́лка, ніж:  ча-шка, ви-дел-ка, ніж

� тарі́лка, ба́нка, черпа́к: та-ріл-ка, бан-ка, чер-пак

� кастру́ля, сковорода́, стака́н:  ка-стру-ля, ско-во-ро-да, ста-кан

� ло́жка, тарі́лка, ча́йник: лож-ка, та-ріл-ка, чай-ник

 

СТОРІНКА 19

� Що робить сім’я? Мама готує смачні страви. Дочка розкладає тарілки. Син шукає виделку. Батько носить страви.

� фарту́х, холоди́льник, но́жиці: фар-тух, хо-ло-диль-ник, но-жи-ці

� ко́тик, Іри́нка: ко-тик, І-рин-ка

Іринка читала книжку за столом. Котик забрав ковбасу дівчинки. Вона залишилась голодною.

 

СТОРІНКА 20 

Наголос

за-мо́к, за́-мок

дід, ба́ба, яє́чко, ку́рочка: дід, ба-ба, я-є-чко, ку-ро-чка

колобо́к, гно́мик, Бураті́но: ко-ло-бок, гно-мик, Бу-ра-ті-но

� Персонажі казки «Рукавичка»:

дід

ми́шка, жа́бка, во́вчик, за́йчик: ми-шка, жаб-ка, вов-чик, зай-чик

ведмі́дь, каба́н: ве-дмідь, ка-бан

лиси́чка, соба́чка: ли-си-чка, со-ба-чка

рукави́чка: ру-ка-ви-чка

 

СТОРІНКА 21

Діти побували у театрі. Вони дивились виставу «Червона шапочка». Вистава сподобалась глядачам.

Дюймо́вочка   Дюй-мо-во-чка   [ = ● = | — ●́ | — ● | — — ● ]      [д' у й м о в о ч к а]

ґу́дзики   ґу-дзи-ки   [ — ●́ | — ● | — ● ]    [ґ у дз и к и]

цуке́рки   цу-кер-ки   [ — ● | — ●́ — | — ● ]     [ц у к е р к и]

Художник переплутав хвости тварин: у кроля — лисячий хвіст, у лисички — півнячий хвіст, у півня — кролячий хвіст.

кріль   [ — = ● = ]    [к р' і л'] 

пі́вень   пі-вень     [-- ● | — ● = ]    [п´ і в е н']

лиси́чка  ли-си-чка    [ — ● | — ● | — — ● ]     [л и с и ч к а]

 

СТОРІНКА 22

Звуки голосні і приголосні

Звуковий розбір слова

оса́   о-са   [ ● | — ●́ ]     [о с а]

рак [ — ● — ]        [р а к]

жук [ — ● — ]       [ж у к]

сом [ — ● — ]      [с о м]

� Початковий звук слова голосний або приголосний

огіро́к [●]       [о]      огі-рок

виногра́д [—]      [в]   ви-но-град

бана́н [—]          [б]   ба-нан

лимо́н [—]         [л]    ли-мон

апельси́н [●]      [а]    а-пель-син

гр́уша    гру-ша [ — — ●́  | — ● ]   [г р у ш а]

каву́н      ка-вун  [ — ● | — ●́ — ]       [к а в у н]

 

СТОРІНКА 23

Оленка побувала на городі. Там ростуть овочі: помідори, капуста, огірки, гарбузи, редиска. Дівчинка зірвала моркву.

� гарбу́з    гар-буз   [ — ● — | — ●́ — ]     [г а р б у з]

баклажа́н   ба-кла-жан [ — ● |  — — ● | — ●́ — ]     [б а к л а ж а н]

реди́ска     ре-ди-ска [ — ● | — ●́ | — — ● ]      [р е д и с к а]

Сливи ростуть на деревах, горох росте на землі (на трав'янистій рослині), тому розрізняють таке: слива – це фрукт, горох – це овоч

 

СТОРІНКА 24

Тверді і м'які приголосні звуки

лук [ — ● — ]    [л у к]

люк [ = ● — ]     [л' у к]

кит [ — ● — ]      [к и т]

кіт [ -- ● — ]       [к´ і т]

рись [ — ● = ]      [р и с']

рис [ — ● — ]        [р и с]

ліс [ = ● — ]       [л' і с]

лис [ — ● — ]     [л и с]

тин [ — ● — ]     [т и н]

тінь [ = ● = ]      [т' і н' ]

пі́вень   пі-вень   [ -- ●́ | — ● = ]    [п´ і в е н']

ле́бідь    ле-бідь    [ — ●́ | -- ● = ]      [л е б´ і д']

кінь                 [ -- ● = ]     [к´ і н']

 

СТОРІНКА 25

� Тато із сином мають телескоп. Вони дивляться на зорі у телескоп.

ліхта́рик   лі-хта-рик  [ = ● | — — ●́ | — ● — ]     [л' і х т а р и к]

сві́чка      сві-чка [ — -- ●́ | — — ● ]       [с в´ і ч к а]

фа́ра    фа-ра [ — ●́ | — ● ]       [ф а  р а]

� Зайве на малюнку: світить сонце

мі́сяць    мі-сяць  [ -- ●́   | = ●  = ]      [м´ і с' а ц']

со́нце    сон-це [ — ●́  — | — ●  ]        [с о н ц е]

 

СТОРІНКА 26

Звукові схеми слів та звуковий розбір слова

горобе́ць   го-ро-бець [ — ● | — ● | — ●́ = ]      [г о р о б е ц']

сини́ця      си-ни-ця [ — ● | — ●́ | = ● ]       [с и н и ц' а]

дя́тел      дя́-тел [ = ●́ | — ● — ]        [д' а т е л]

жураве́ль    жу-ра-вель [ — ● | — ● | — ●́ = ]     [ж у р а в е л']

ле́бідь    ле-бідь [ — ●́ | -- ● = ]     [л е б´ і д']

снігу́р    сні-гур [ — = ● | — ●́  — ]      [с н' і г у р]

соро́ка   со-ро-ка [ — ● | — ●́ | — ● ]    [с о р о к а]

сова́    со-ва [ — ● | — ●́ ]     [с о в а]

воро́на    во-ро-на [ — ● | — ●́ | — ● ]    [в о р о н а]

леле́ка    ле-ле-ка [ — ● | — ●́ | — ● ]     [л е л е к а]

солове́й  со-ло-вей  [ — ● | — ● | — ●́ = ]     [с о л о в е й]

 

СТОРІНКА 27

Лелека збудував гніздо на стовпі. Ластівка збудувала гніздо під стріхою  будинку.

� ча́пля    ча-пля [ — ●́ | — = ● ]      [ч а п л' а]       

пави́ч     па-вич [ — ● | — ●́ — ]       [п а в и ч

го́луб    го-луб [ — ●́ | — ● — ]       [г о л у б]

� не так: кури і півень плавають у водоймі

Кури і півні не є водоплавними птахами

Інші завдання дивись тут...