Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 42

Схема речення

У курки курча. У корови теля. У киці кошеня.

 

СТОРІНКА 43

дуб, зуб, жук, паву́к

�  У-чо-ра У-лян-ка з ба-бу-се-ю бу-ли в зо-о-пар-ку.

  Там ба-чи-ли кен-гу-ру, ву-жа, стра-у-сів, па-пу-гу, у-да-ва. У сум-ці кен-гу-ру си-ді-ло ма-ле кен-гу-ре-ня. А па-пу-га го-во-рив.

   Ду-же спо-до-ба-лось У-лян-ці в зо-о-пар-ку

� кукурудза

 

СТОРІНКА 44

Буква и позначає голосний звук

лимо́ни    ли-мо-ни    [— ●  | — ●́  | — ● ]    [л и м о н и]

ку́бики      ку-би-ки    [ — ●́  | — ● | — ● ]     [к у б и к и]

книжки́    книж-ки   [ — — ● — | — ●́ ]      [к н и ж к и]

ри́бки    риб-ки   [ — ●́  — | — ● ]      [р и б к и]

� буква и стоїть в середині слова: равлик, листок

буква и стоїть в кінці слова: сани, шорти

буква и стоїть в середині та в кінці слова: котики

ра́влик    рав-лик    [— ●́ — | — ● — ]     [р а в л и к]

листо́к   ли-сток    [ — ● | — — ●́ — ]     [л и с т о к]

са́ни     са-ни     [ — ●́ | — ● ]     [с а н и]

шо́рти   шор-ти     [ — ●́ — | — ● ]      [ш о р т и]

ко́тики   ко-ти-ки   [ — ●́ | — ● | — ● ]     [к о т и к и]

 

СТОРІНКА 45

Звукова схема і звуковий розбір слова

� кит, дим, сир    [— ● — ]

гриб      [—  — ● — ]

У лісі дерева. У тарілці гриби. У траві жуки. У вазі квіти.

� Бра-ти

Дми-трик і Ми-хай-лик — бра-ти.

Дми-трик ду-же о-хай-ний. Він що-ран-ку лю-бить у-ми-ва-ти-ся й чи-сти-ти зу-би. А Ми-хай-лик бо-ї-ться во-ди, не лю-бить ми-ла. І чи-сти-ти зу-би йо-му лінь-ки.

   Мама часто хвалить Дмитрика. Ось тому Михайликові треба брати приклад з брата.

 

СТОРІНКА 46

Поділ слів на склади

інди́к    ін-дик  [— ● | — ●́ — ]      [і н д и к]

� Буква і на початку слова: іграшка

Буква і в середині слова: зірка

Буква і в кінці слова: таксі

Розвішує іграшки. Дивиться на зірку. Зупиняє таксі.

і́грашка   і-гра-шка   [ ●́ | — — ● | — — ● ]     [і г р а ш к а]

зі́рка     зір-ка   [= ●́ — | — ● ]      [з' і р к а]

таксі́    та-ксі    [— ● | — = ●́ ]      [т а к с' і]

� сік, ніс, ніж   [= ● — ]       

кінь   [ -- ● = ]   [к´ і н']

 

СТОРІНКА 47

Буква і позначає голосний звук • і пом’якшує попередній приголосний звук

� буква і в середині слова: літак, місяць, півень

буква і в кінці слова: лижі, ножиці

літа́к   лі-так   [ = ● | — ●́ — ]    [л' і т а к]

мі́сяць   мі-сяць     [ -- ●́ | = ● = ]   [м´ і с' а ц'] 

пі́вень    пі-вень   [ -- ●́ | — ● = ]     [п´ і в е 'н] 

ли́жі     ли-жі     [ — ●́ | -- ●]     [л и ж´ і]

но́жиці   но-жи-ці    [ — ●́ | — ● | = ● ]    [н о ж и ц' і]

Софійка і Дмитрик познайомились у школі. Песик і котик живуть в одному домі.

чорнобри́вці    чор-но-брив-ці   [ — ● — | — ● | — — ●́ — | = ●]   [ч о р н о б р и в ц']

пі́вники     пів-ни-ки     [ -- ●́ — | — ● | — ● ]      [п´ і в н и к и]

 

СТОРІНКА 48

Курка і лебідь – це птахи. Кубики і літак – це іграшки. Ведмідь і білка – це звірі.

 

СТОРІНКА 49

Наголос

кораблі̂   ко-ра-блі  [ — ● | — ● | — = ●́ ]    [к о р а б л' і]

журавлі́    жу-рав-лі   [ — ● | — ● — | = ●́ ]    [ж у р а в л' і]

снігурі́    сні-гу-рі   [ — = ● | — ● | = ●́ ]      [с н' і г у р' і]

ліхтарі́    лі-хта-рі   [ = ● | —  — ● | = ●́ ]     [л' і х т а р' і]

І-ме-ни-ни

У ді-ду-ся І-ва-на і-ме-ни-ни. Ба-бу-ся Зі-на спе-кла пи-ріг. Ді-ти І-гор і Ні-на по-да-ру-ва-ли те-ле-ві-зор. Вну-чка І-рин-ка да-ру-є кві-ти. А внук І-вась — вуд-ку і га-чки. Ді-дусь І-ван ща-сли-вий

� лілія

 

СТОРІНКА 50

екра́н    е-кран   [ ● | — — ●́ — ]     [е к р а н]

� Буква е на початку слова: екскаватор

Буква е в середині слова: зебра

Буква е в кінці слова: сонце

Копає екскаватором. Дає корм зебрі. Засмагає під сонцем.

екскава́тор    е-кска-ва-тор   [ ● | — — — ● | — ●́ | — ● — ]    [е к с  к а  в  а т о р]

зе́бра   зе-бра  [ — ●́ | — — ● ]    [з е б р а]

со́нце   сон-це   [ — ●́ — | — ● ]    [с о н ц е]

� леле́ка   ле-ле-ка    [ — ● | — ●́ | — ● ]    [л е л е к а]   

раке́та   ра-ке-та   [ — ● | — ●́ | — ● ]      [р а к е т а]

телефо́н    те-ле-фон   [ — ● | — ● | — ●́ — ]    [т е л е ф о н]

 

СТОРІНКА 51

Буква е позначає голосний звук •

� буква е в середині слова: човен, ведмідь

буква е в кінці слова: море, серце

чо́вен    чо-вен    [ — ●́ | — ● — ]    [ч о в е н]

ведмі́дь   ве-дмідь    [ — ● | — -- ●́ = ]    [в е д' м´ і д']

мо́ре     мо-ре     [ — ●́ | — ● ]     [м о р е]

се́рце    сер-це    [ — ●́ — | — ● ]     [с е р ц е]

У лелеки є крило. І у метелика є крило.

мете́лик    ме-те-лик   [ — ● | — ●́  | — ● — ]    [м е т е л и к]

клен, береза, верба

клен   [ — — ● — ]      [к л е н]

бере́за    бе-ре-за   [ — ● | — ●́ | — ● ]     [б е р е з а]

верба́    вер-ба́  [ — ● — | — ●́ ]       [в е р б а]

 

СТОРІНКА 52

О, веселка!

ра́йдуга    рай-ду-га    [ — ●́ = | — ● | — ● ]    [р а й д  у г а]

весе́лка    ве-сел-ка    [ — ● | — ●́ — | — ● ]    [в е с е л к а]

 

СТОРІНКА 53

бере́т   бе-рет   [ — ● | — ●́ — ]     [б е р е т]

пістоле́т   пі-сто-лет   [ -- ● | — — ● | — ●́ — ]    [п´ і с т о л е т]

оліве́ць     о-лі-вець   [ ● | = ● | — ●́ = ]    [о л' і в е ц']

гамане́ць  га-ма-нець   [ — ● | — ● | — ●́ = ]     [г а м а н е ц']

Ме-тро

У ве-ли-ких мі-стах є пі-дзем-ний тран-спорт. Це — ме-тро.

Па-са-жи-ри спу-ска-ю-ться в ме-тро на е-ска-ла-то-рі. Там по-ї-зди ве-зуть їх у рі-зні ра-йо-ни мі-ста

Ме-тро — су-ча-сний і зру-чний тран-спорт!

� береза

 

СТОРІНКА 54

Буква л позначає твердий звук — або м’який звук =

лев   [ — ●  — ]

� буква л на початку слова: ластівка

буква л в середині слова: малина

буква л в кінці слова: пенал

ла́стівка   ла-стів-ка  [ — ●́ | — = ● — | — ● ]  [л а с т' і в к а]

мали́на    ма-ли-на [ — ● | — ●́ | — ● ]    [м а л и н а]

пена́л    пе-нал   [ — ● | — ●́ — ]      [п е н а л]

 

СТОРІНКА 55

� Буква л на початку слова: листок

Буква л у середині слова: ролики, велосипед

Буква л  у кінці слова: орел

листо́к    ли-сток    [ — ● | — — ●́ — ]    [л и с т о к]

ро́лики   ро-ли-ки   [ — ●́ | — ● | — ● ]    [р о л и к и]

велосипе́д    ве-ло-си-пед   [ — ● | — ● | — ●  | — ●́  — ]   [в е л о с и п е д]

оре́л   о-рел    [ ● | — ●́ — ]    [о р е л]

лимо́н  ли-мон    [ — ● | — ●́ — ]      [л и м о н]

літа́к    лі-так  [ = ● | — ●́ — ]      [л' і т а к]

ла́мпа    лам-па    [ — ●́ — | — ● ]      [л а м п а]

ля́лька    ляль-ка   [ = ●́ = | — ● ]      [л' а л' к  а]

лук    [ — ● — ]      [л у к]

ла́вка    лав-ка    [ — ●́ — | — ● ]       [л а в к а]

ло́жка    лож-ка   [ — ●́ — | — ● ]     [л о ж к а]

ли́жі    ли-жі    [ — ●́  | -- ● ]      [л и ж´ і]

лі́йка    лій-ка   [ — ●́ = | — ● ]    [л' і й к а]

леле́ка    ле-ле-ка   [ — ● | — ●́ | — ● ]     [л е л е к а]

Інші завдання дивись тут...