Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 15

Поділ слів на склади

� Заголовок «Дружба», «Дружба в саду», «Добра справа дружби»

   У са-ду ро-сла о-жи-на. В о-жи-ні жив вуж. Він вва-жав се-бе го-спо-да-рем  са-ду.

   О-дно-го ра-зу на о-жи-но-вий ли-сток сів жук. Вуж ви-повз із о-жи-ни й  сер-ди-то до жу-ка:

— С-с-с! Не сі-дай на мій о-жи-но-вий ли-сток!

  А жук йо-му від-по-вів:

— Ж-ж-ж! Жа-ді-бний ти!

  Тут при-стри-ба-ла жаб-ка і ска-за-ла:

— Ква! Ква! Ква! Да-вай-те жи-ти дру-жно!

  Від-то-ді вуж, жук і жаб-ка ста-ли дру-жи-ти. Во-ни ра-зом гра-ли у жмур-ки.

  Дру-жба зро-би-ла до-бру спра-ву. В са-ду за-па-ну-ва-ли мир і зла-го-да.

 

СТОРІНКА 16

Велика буква

Жанна, Журбенко, Житомир

подовжений приголосний звук

Жа́нна   Жа-нна  [ — ●́ | —: ● ]   [ж а н: а]

Журбе́нко   Жур-бен-ко  [ — ● — | — ●́ — | — ● ]     [ж у р б е н к о]

Жито́мир   Жи-то-мир  [ — ● | — ●́ | — ● — ]    [ж и т о м и р]

Сніжана, Боженко, Жашків

Сніжа́на   Сні-жа-на   [ — = ● | — ●́ | — ● — ]     [с н' і ж а н а]

Боже́нко  Бо-жен-ко  [ — ● | — ●́ — | — ● ]     [б о ж е н к о]

Жа́шків    Жа-шків  [ — ●́ | — -- ● — ]     [ж а ш к´ і в]

� Слова, близькі за значенням (слова-синоніми):  сумний – зажурений, теплий – жаркий, погожий – гарний

сумни́й   сум-ний    [ — ● — | — ●́ = ]   [с у м н и й]

зажу́рений   за-жу-ре-ний    [ — ● | — ●́ | — ● | — ● = ]   [з а ж у р е н и й]

те́плий   те-плий   [ — ●́ | — — ● = ]    [т е п л и й]

жарки́й   жар-кий   [ — ● — | — ●́ = ]    [ж а р к и й]

пого́жий   по-го-жий   [ — ● | — ●́ | — ● = ]    [п о г о ж и й]

га́рний    гар-ний   [ — ●́ — | — ● = ]    [г а р н и й]

У Же-ні гар-ний на-стрій. Він жар-ту-вав. І Жа-нна жар-ту-ва-ла. О-бом бу-ло  ве-се-ло.

 

СТОРІНКА 17

Звукова схема

ніж, вуж, важко, книжка

ніж     [ = ● — ]   [н'  і ж]

вуж   [ — ● — ]    [в у ж]

ва́жко   важ-ко   [ — ●́ — | — ● ]    [в а ж к о]

кни́жка   книж-ка   [ — — ●́ — | — ● ]    [к н и ж к а]

морж, сторож, ложка, ніжка   

морж   [ — ● — — ]     [м о р ж]

сто́рож  сто-рож   [ — — ●́ | — ● — ]    [с т о р о ж]

ло́жка   лож-ка   [ — ●́ — | — ● ]    [л о ж к а]

ні́жка   ніж-ка   [ = ●́ — | — ● ]     [н' і ж к а]

подорож, екіпаж, смужка, подружка

по́дорож   по-до-рож   [ — ●́ | — ● | — ● — ]   [п о д о р о ж]

екіпа́ж    е-кі-паж   [ ● | -- ● | — ●́ — ]    [е к´ і п а ж]

сму́жка  смуж-ка  [ — — ●́ — | — ● ]    [с м у ж к а]

по́-друж-ка    по-друж-ка  [ — ●́ | — — ● — | — ● ]    [п о д р у ж к а]

� Заголовок: «Подорожі», «Мандрівки», «Цікаві мандрівки»

  Ро-ди-на Жур-бен-ків ба-га-то по-до-ро-жу-є. Жур-бен-ки ман-дру-ва-ли  го-ра-ми, за-сма-га-ли на по-бе-ре-жжі мо-рів. По-бу-ва-ли на-віть у жар-кій пу-сте-лі.

   У по-до-ро-жах Жур-бен-ків зав-жди су-про-во-джу-вав пе-сик Дру-жок. Він бі-гав за жу-ка-ми і ме-те-ли-ка-ми. Ті-кав від ву-жа. Стри-бав ра-зом із жаб-ка-ми. Дру-жок у-сім пі-дні-мав на-стрій.

   По-до-ро-жі бу-ли з при-го-да-ми і жар-та-ми. Про ман-дрів-ки Жур-бен-ки  ве-се-ло  роз-по-ві-да-ли зна-йо-мим

Слова, близькі за значенням (синоніми): подорожує – мандрує, подорожі – мандрівки

подорожу́є   по-до-ро-жу-є   [ — ● | — ● | — ● | — ●́ | = ● ]   [п о д о р о ж у й е]

мандру́є   ман-дру-є   [ — ● — | — — ●́ | = ● ]   [м а н д р у й е]

по́дорожі  по-до-ро-жі  [ — ●́ | — ● | — ● | -- ● ]  [п о д о р о ж´ і]

мандрі́вки    ман-дрів-ки   [ — ● — | — = ●́ — | — ●]    [м а н д р' і в к и]

 

СТОРІНКА 18

Буква ш позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква ш на початку слова: шапка

буква ш у середині слова: ромашка

буква ш у кінці слова: душ

 

Одягає шапку. Нюхає ромашку. Приймає душ

ша́пка  ша-пка  [ — ●́ | — — ● ]   [ш а п к а]

рома́шка   ро-ма-шка   [ — ● | — ●́ | — — ● ]   [р о м а ш к а]

душ  [ — ● — ]    [д у ш]

Спільнокореневі слова

вишивати, вишивка, вишиванка

вишива́ти   ви-ши-ва-ти  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]   [в и ш и в а т и]

ви́шивка  ви-шив-ка  [ — ●́ | — ● — | — ● ]     [в и ш и в к а]

вишива́нка   ви-ши-ван-ка   [ — ● | — ● | — ●́ — | — ● ]   [в и ш и а в н к а]

шум, шумно, шуміти

шум   [ — ● — ]     [ш у м]

шу́мно    шум-но   [ — ●́ — | — ● ]   [ш у м н о]

шумі́ти  шу-мі-ти   [ — ● | -- ●́ | — ● ]    [ш у м´ і т и]

шепіт, шепотіти, пошепки

ше́піт   ше-піт  [ — ●́ | -- ● — ]   [ш е п´ і т]

шепоті́ти  ше-по-ті-ти   [ — ● | — ● | = ●́ | — ● ]    [ш е п о т' і т и]

по́шепки   по-ше-пки  [ — ●́ | — ● | — — ● ]    [п о ш е п к и]

 

СТОРІНКА 19

Ру-шник. Во-ло-шки і ши-пши-на. На ру-шни-ку ви-ши-ті во-ло-шки. А на  ска-тер-ти-ні — ши-пши-на. Ви-ши-ва-ли ма-ма і Ма-ри-на

� Заголовок: «Вишиті подарунки», «Вишивки», «Вишивки від душі»

  Ма-ма і Шу-ра гар-но ши-ли і ви-ши-ва-ли. Во-ни ви-рі-ши-ли при-го-ту-ва-ти  рі-дним  по-да-рун-ки.

  Ба-бу-сі ви-ши-ли ру-шни-ка. Ма-ло-му Ми-шко-ві ма-ма по-ши-ла шта-ни. А  Шу-ра ви-ши-ла на ки-ше-ні ма-шин-ку. Та-то-ві при-го-ту-ва-ли те-плу ша-пку. Шу-ра ви-ши-ла на ній сні-жин-ку. Ма-мі Шу-ра ви-ши-ла сер-ве-тку. А ма-ма  Шу-рі — ви-ши-ван-ку.

  У-сі по-да-рун-ки зро-бле-ні від ду-ші

� Вишивка — вишитий візерунок. Вишиванка — вишита сорочка

 

СТОРІНКА 20

Звуковий розбір слова

�  Шура, Шостак, Шеремет

Шу́ра  Шу-ра  [ — ●́ | — ● ]   [ш у р а]

Шеста́к  Ше-стак  [ — ● | — — ●́ — ]   [ш е с т а к]

Шереме́т  Ше-ре-мет  [ — ● | — ● | — ●́ — ]    [ш е р е м е т]

Шепетівка, Шостка, Шаргород

Шепеті́вка  Ше-пе-тів-ка  [ — ● | — ● | = ●́ — | — ● ]    [ш е п е т' і в к а]

Шо́стка   Шо-стка [ — ●́ | — — — ● ]  [ш о с т к а]

Ша́ргород  Шар-го-род   [ — ●́ — | — ● | — ● — ]   [ш а р г о р о д]

Швидко, шумно, страшно

шви́дко  швид-ко   [ — — ●́ — | — ● ]   [ш в и д к о]

шу́мно   шум-но  [ — ●́ — | — ● ]   [ш у м н о]

стра́шно   стра-шно [ — — ●́ — | — — ● ]   [с т р а ш н о]

шестеро, шостий, старший

ше́стеро  ше-сте-ро  [ — ●́ | — — ● | — ● ]    [ш е с т е р о]

шо́стий   шо-стий  [ — ●́ | — — ● = ]   [ш о с т и й]

ста́рший  стар-ший  [ — — ●́ — | — ● = ]   [с т а р ш и й]

шкарпетки, шапка, шуба

шкарпе́тки   шквар-пе-тки  [ — — ● — | — ●́ | — — ● ]  [ш к а р п е т к и]

ша́пка   ша-пка  [ — ●́ | — — ● ]    [ш а п к а]

шу́ба  шу-ба   [ — ●́ | — ● ]    [ш у б а]

� Заголовок «Зимові розваги», «Узимку»

  У Шу-ри те-плі шкар-пе-тки, шу-ба і ша-пка. То-му мо-ро-зи Шу-рі не стра-шні.

  Во-на бе-ре сан-ки і йде на гір-ку. Там ба-га-то ді-тей.

  У-сім ве-се-ло

Інші завдання дивись тут...