Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 38

Буква ц позначає твердий приголосний звук — або м’який приголосний звук =

� буква ц на початку слова: цибуля 

буква ц у середині слова: сонце

буква ц у кінці слова: палац

Несе цибулю. Засмагає під сонцем. Йде до палацу

цибу́ля  ци-бу-ля  [ — ● | — ●́ | = ● ]    [ц и б у л' а]

со́нце   сон-це  [ — ●́ — | — ● ]  [с о н ц е]

пала́ц   па-лац   [— ● | — ●́ — ]   [п а л а ц]

Звуковий розбір слова
цукор, цукровий, цирк, цирковий, цегла, цегляний

цу́кор  цу-кор   [ — ●́ | — ● — ]    [ц у к о р]

цукро́вий  цу-кро-вий  [ — ● | — — ●́ | — ● = ]  [ц у к р о в и й]

цирк   [ — ● — — ]   [ц и р к]

циркови́й   цир-ко-вий  [ — ● — | — ● | — ●́ = ]   [ц и р к о в и й]

це́гла   це-гла  [ — ●́ | — — ● ]   [ц е г л а]

цегляни́й  це-гля-ний   [ — ● | — = ● | — ●́ = ]   [ц е г л' а н и й]

танець, ранець, перець

та́нець   та-нець   [ — ●́ | — ● = ]  [т а н е ц']

ра́нець  ра-нець  [ — ●́ | — ● = ]  [р а н е ц']

пе́рець  пе-рець  [ — ●́ | — ● = ]  [п е р е ц']

серце, сонце, віконце

се́рце   сер-це  [ — ●́ — | — ● ]  [с е р ц е]

со́нце   сон-це  [ — ●́ — | — ● ]  [с о н ц е]

віко́нце   ві-кон-це  [ -- ● | — ●́ — | — ● ]   [в´ і к о н ц е]

рукавиця, синиця, полуниця

рукави́ця   ру-ка-ви-ця   [— ● | — ● | — ●́ | = ● ]  [р у к а в и ц' а]

сини́ця   си-ни-ця  [— ● | — ●́ | = ● ]  [с и н и ц' а]

полуни́ця  по-лу-ни-ця  [— ● | — ● | — ●́ | = ● ]  [п о л у н и ц' а]

 

СТОРІНКА 39

� Заголовок: «Цікаві завдання», «Мовні цікавинки»

На у-ро-ці

   Сьо-го-дні на у-ро-ці ми вив-ча-ли бу-кву «це». У-чи-тель-ка про-по-ну-ва-ла ці-ка-ві зав-да-ння. Спо-ча-тку ми шу-ка-ли бу-кву «це» в ско-ро-мов-ці:

Ра-но-вран-ці у ху-стин-ці при-не-сли зай-ці го-стин-ці.

   По-тім чи-та-ли вір-шик про си-ни-ці і су-ни-ці. А в кін-ці у-ро-ку вчи-тель-ка по-ві-си-ла на до-шці ма-люн-ки. О-лен-ці до-ру-чи-ла ви-бра-ти ті, у на-зві я-ких бу-ква «це» на по-ча-тку. О-ксан-ці — у се-ре-ди-ні сло-ва. А Гриць ви-би-рав сло-ва з бу-кво-ю «це» в кін-ці.

   О-лен-ка взя-ла цу-кер-ку, цирк і ци-бу-ли-ну. О-ксан-ка — нар-цис і сон-це. Гриць три-мав у ру-ці тіль-ки па-лац. А о-лі-вець і пе-рець за-ли-ши-лись на до-шці. Хто по-ви-нен у-зя-ти ці ма-люн-ки? 

Олівець і перець повинен узяти Гриць, адже букві «це» відповідають два звуки [ц] і [ц']

 

СТОРІНКА 40

Звукова схема

Царівка, Цвіркуни, Царук, Царенко

Царі́вка  Ца-рів-ка [ — ● | = ●́ — | — ● ]   [ц а р' і в к а]

Цвіркуни́   Цвір-ку-ни [ — -- ● — | — ● | — ●́ ]  [ц в´ і р к у н и]

Цару́к  Ца-рук   [ — ● | — ●́ — ]   [ц а р у к]

Царе́нко  Ца-рен-ко  [ — ● | — ●́ — | — ● ]   [ц а р е н к о]

цвях, цуценя, концерт, залізниця, цікавий, цінувати

цвях   [ — -- ● — ]   [ц в´ а х]

цуценя́    цу-це-ня  [ — ● | — ● | = ●́ ]   [ц у ц е н' а]

конце́рт   кон-церт    [ — ● — | — ●́  — — ]   [к о н ц е р т]

залізни́ця    за-лі-зни-ця  [ — ● | = ● | — — ●́ | = ● ]   [з а л' і з н и ц' а]

ціка́вий    ці-ка-вий    [ = ● | — ●́ | — ● = ]   [ц' і к а в и й]

цінува́ти   ці-ну-ва-ти  [ = ● | — ● | — ●́ | — ● ]  [ц' і н у в а т и]

Поділ на склади Го-роб-ці і си-ни-ці — пта-хи. Зай-ці і ли-си-ці — зві-рі. Це-гла і це-мент — бу-ді-вель-ні ма-те-рі-а-ли.

�  На грядці дозріла суниця. У саду поселилась синиця.

 

СТОРІНКА 41

Багато - Один

� пальці  палець

молодці – молодець

місяці – місяць  

прапорці – прапорець

� Заголовок «Цікавість», «Цікаве будівництво», «Цікаво спостерігати», «Сусіди», «Будинок сусідів», «Будівництво» 

   У цьо-му ро-ці на-ші су-сі-ди бу-ду-ва-ли бу-ди-нок. Ма-ши-на під-во-зи-ла це-мент, це-глу, цвя-хи.

   Взя-ли-ся ви-би-ра-ти мі-сце для кри-ни-ці. На ді-лян-ці ро-сла вер-ба. Там і кри-ни-цю ви-ко-па-ли. Бо в на-ро-ді ка-жуть:

— Де вер-би-ця, там сма-чна во-ди-ця.

   Бу-дів-ни-цтво три-ва-ло ці-ле лі-то. Спо-ча-тку за-кла-ли з це-мен-ту мі-цний пі-дму-рок. За два мі-ся-ці ви-му-ру-ва-ли з це-гли сті-ни. По-тім зве-ли дах, по-ста-ви-ли ві-кна і две-рі.

   Спо-сте-рі-га-ти за бу-дів-ни-цтвом ду-же ці-ка-во

 

СТОРІНКА 42

Буква ю після приголосного звуку позначає голосний звук ● та пом’якшує попередній приголосний звук,  

після голосного звуку, після апострофа, на початку слова позначає два звуки = ●

юний, юнак, юшка

 ю́ний  ю-ний [ = ●́ | — ● =]   [й у н и й]

юна́к  ю-нак   [ = ● | — ●́ — ]   [й у н а к]

ю́шка    ю-шка  [ = ●́ | — — ● ]  [й у ш к а]

знаю, умію, літаю, читаю, будую, співаю  

зна́ю   зна-ю   [ — — ●́ | = ● ]  [з н а й у]

умі́ю  у-мі-ю   [ ● | -- ●́ | = ● ]   [у м´ і й у]

літа́ю   лі-та-ю  [ = ● | — ●́ | = ● ]   [л' і т а й у]

чита́ю  чи-та-ю  [ — ● | — ●́ | = ● ]   [ч и т а й у]

буду́ю   бу-ду-ю  [ — ● | — ●́ | = ● ]   [б у д у й у]

співа́ю   спі-ва-ю   [ — -- ● | — ●́ | = ● ]  [с п´ і в а й у]

Ю-ра риб-ку у-пій-мав, Гриць кар-то-плі на-ко-пав, Пе-трик із кри-ни-чки ви-тя-гнув во-ди-чки. А ма-лень-ка Ю-ля при-не-сла ци-бу-лі, кро-пу і пе-тру-шки — зва-рить ма-ма ю-шки (І. Січовик)

 

СТОРІНКА 43

люди, любов, рюкзак, тюльпан

лю́ди   лю-ди   [= ●́ | — ● ]   [л' у д и]

любо́в  лю-бов  [ = ● | — ●́ — ]   [л' у б о в]

рюкза́к    ру-кзак   [ = ● | — — ●́ — ]   [р' у к з а к]

тюльпа́н  тюль-пан   [ = ● = | — ●́ — ]   [т' у л' п а н]

� Заголовок: «Верблюд», Цікава книжка», «Де дізнаєшся про верблюда?»

   Ді-дусь Ю-хим по-да-ру-вав Юр-ко-ві книж-ку про вер-блю-дів. Во-на бу-ла з я-скра-ви-ми ма-люн-ка-ми і ду-же ці-ка-ва. Ю-рась за-хо-пив-ся книж-кою. На-віть про і-гра-шки за-був.

  Із книж-ки він ді-знав-ся, де жи-вуть вер-блю-ди. Чо-му на спи-ні в них гор-би. Як дов-го во-ни мо-жуть об-хо-ди-тись без во-ди і ї-жі.

   Юр-ко-ві за-хо-ті-ло-ся по-бу-ва-ти в пу-сте-лі і по-ба-чи-ти жи-во-го вер-блю-да.

— У пу-сте-лю по-тра-пи-ти скла-дно, — ска-зав ді-дусь. — А в зо-о-парк пі-де-мо. Там по-ба-чиш справ-жньо-го вер-блю-да

Інші завдання дивись тут...