Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 89

� Трамвай, літак, катер — транспорт. Тополя, кактус, капуста — рослини.

Тигр, кріт, кіт — тварини.

� Заголовок: «Професія», «Професія тата», «Татова професія»

У Та-ма-ри та-то та-ксист. Він во-зив Та-ма-ру по мі-сту.

У То-ли-ка та-то тре-нер. Він тре-ну-вав спор-тсме-нів і То-ли-ка.

А Та-ра-си-ків та-тко тра-кто-рист. Він про-ка-тав Та-ра-си-ка на тра-кто-рі

� Ребус

тракторист     (трактор   ист)

Звуковий розбір слова

стіл – столик, кіт – котик, кріт – кротик, рот – ротик

стіл   [ — = ● — ]      [с т' і л]

сто́лик   сто-лик   [ — — ●́ | — ● — ]    [с т о л и к]  

кіт      [ -- ● — ]   [к´ і т]

ко́тик    ко́-тик   [ — ●́ | — ● — ]     [к о т и к]

кріт    [ — = ● — ]    [к р' і т]  

кро́тик   кро-тик   [ — — ●́ | — ● — ]     [к р о т и к]    

рот     [ — ● — ]   [р о т]

ро́тик   ро-тик   [ — ●́ | — ● — ]     [р о т и к]  

 

СТОРІНКА 90

Буква д позначає твердий звук — або м’який звук =

� буква д на початку слова: диван

буква д у середині слова: відро

буква д у кінці слова: велосипед

Спить на дивані. Несе відро. Катається на велосипеді.

дива́н   ди-ван  [ — ● | — ●́ — ]    [д и в а н]   

відро́   ві-дро   [ -- ● | — — ●́ ]    [в´ і д р о] 

велосипе́д   ве-ло-си-пед  [ — ● | — ● | — ● | — ●́ — ]   [в е л о с и п е д]  

� дині, діти, далеко, долина, думка, дерево

ди́ні   ди-ні    [ — ●́ | = ● ]    [д и н' і]    

ді́ти   ді́-ти  [ = ●́ | — ● ]    [д' і т и]    

дале́ко   да-ле-ко  [ — ● | — ●́ | — ● ]   [д а л е к о]

доли́на   до-ли-на  [ — ● | — ●́ | — ● ]   [д о л и н а]

ду́мка   дум-ка      [ — ●́ — | — ● ]     [д у м к а]

де́рево  де-ре-во   [ — ●́ | — ● | — ● ]   [д е р е в о]

 

СТОРІНКА 91

Звукова схема

� дід, лід, слід

дід  [ = ● — ]   [д' і д]

лід   [ = ● — ]   [л' і д]  

слід   [ — = ● — ]    [с л' і д]

сад, клад, склад

сад   [ — ● — ]    [с а д]

клад  [ — —  ● — ]     [к л а д]

склад    [ — — — ● — ]    [с к л а д]

вудка, складка, слідкувати

ву́дка  вуд-ка    [ — ●́ — | — ● ]    [в у д к а] 

скла́дка  склад-ка    [ — — — ●́ — | — ● ]     [с к л а д к а] 

слідкува́ти   слід-ку-ва-ти  [ — = ● — | — ● | — ●́ | — ● ]  [с л' і д к у в а т и]

� Заголовок «Садівники»

На-ве-сні до-ро-слі і ді-ти са-ди-ли у де-ре-ва. Та-то Да-нил-ка — двір-ник ке-ру-вав. Ли-пи і кле-ни ра-див са-ди-ти ко-ло ві-кон. А то-по-лі по-да-лі.

Дми-трик по-са-див дві ли-пки. Да-нил-ко са-див кле-ни і то-по-лі. А Де-ни-ско но-сив у ві-дрі во-ду. Він по-ли-вав де-ре-ва.

Да-рин-ка і ма-ма ви-са-ди-ли кві-ти. Те-пер у дво-рі бу-де кра-си-во!

 

СТОРІНКА 92

� Десна, Дніпро, Дмитро

Десна́   Де-сна  [ — ● | — — ●́ ]   [д е с н а]

Дніпро́  Дні-про  [ — = ● | — — ●́ ]   [д н' і п р о]

Дмитро́  Дми-тро    [ — — ● | — —  ●́ ]   [д м и т р о]

Дарина, Данило, Денис

Дари́на  Да-ри-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]    [д а р и н а]

Дани́ло  Да-ни-ло   [ — ● | — ●́ | — ● ]    [д а н и л о]

Дени́с  Де-нис   [ — ● | — ●́ — ]     [д е н и с]

Поділ на склади

Де-сна і Дні-про. Де-сна і Дні-про — рі-ки. Во-ни ве-ли-кі і кра-си-ві. Де-сна не-се во-ди в Дні-про. Дні-про не-се во-ди в мо-ре

 

СТОРІНКА 93

� дід, політ, вудка, квітка, парад, солдат

дід  [ = ● — ]    [д' і д]

полі́т   по-літ     [ — ● | =  ●́ —]   [п о л' і т]

ву́дка   вуд-ка   [ — ●́ — | — ● ]   [в у д к а]

кві́тка   кві-тка   [ — -- ●́ | — — ● ]   [к в´ і т к а]

пара́д   па-рад   [ — ● | — ●́ — ]    [п а р а д]

солда́т  сол-дат   [ — ● — | — ●́ — ]   [с о л д а т]

� Заголовок «На Дніпрі», «Канікули», «Літні канікули», «У дідуся»

У-лі-тку Дми-трик і Да-рин-ка ві-дві-да-ли ді-да Де-ни-са. Ді-ду-сів дім не-да-ле-ко від Дні-пра.

Дні-про — ве-ли-ка і кра-си-ва рі-ка.

Дід Де-нис ка-тав Дми-три-ка і Да-рин-ку по Дні-пру на ка-те-рі. Ді-ти ра-ді-ли. На Дні-прі так кра-си-во!

У ді-да Де-ни-са о-ну-ки про-ве-ли всі лі-тні ка-ні-ку-ли

 

СТОРІНКА 94

Буква з позначає твердий звук — або м’який звук =

� буква з на початку слова: замок

буква з у середині слова: морозиво

буква з у кінці слова: водолаз

Закриває замок. Їсть морозиво. Бачить водолаза.

замо́к   за-мок   [ — ● | — ●́ — ]    [з а м о к]

моро́зиво  мо-ро-зи-во  [ — ● | — ●́ | — ● | — ● ]   [м о р о з и в о]  

водола́з   во-до-лаз   [ — ● | — ● | — ●́ — ]   [в о д о л а з]

� зима, зимувати, зерно, зернина, запаси, запасати

зима́  зи-ма  [ — ● | — ●́ ]    [з и м а]

зимува́ти  зи-му-ва-ти  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]    [з и м у в а т и]

зерно́   зер-но  [ — ● — | — ●́ ]    [з е р н о]

зерни́на   зер-ни-на   [ — ● — | — ●́ | — ● ]    [з е р н и н а]     

запа́си  за-па-си   [ — ● | — ●́ | — ● ]     [з а п а с и]

запаса́ти   за-па-са-ти  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]    [з а п а с а т и]  

� зварили, зліпили, зірвали, зіпсували

звари́ли   зва-ри-ли  [ — — ● | — ●́ | — ● ]    [з в а р и л и]

зліпи́ли   злі-пи-ли   [ — = ● | — ●́ | — ● ]    [з л' і п и л и]

зірва́ли   зір-ва-ли   [ = ● — | — ●́ | — ● ]    [з' і р в а л и] 

зіпсува́ли  зі-псу-ва-ли  [ = ● | — — ● | — ●́ | — ● ]   [з' і п с у в а л и]

 

СТОРІНКА 95

� Заголовок: «Зима», «Узимку», «Морозна зима»

У мі-ста і се-ла за-ві-та-ла зи-ма. За-си-па-ла у-сі дво-ри. На-ме-ла ви-со-кі за-ме-ти. Ві-зе-рун-ка-ми при-кра-си-ла ві-кна. Пе-ре-тво-ри-ла о-зе-ра, рі-ки і став-ки на ков-зан-ки.

Ді-ти зра-ді-ли зи-мі. Зі-на і На-зар ста-ли на ков-за-ни. А ма-лу Лі-зу та-то по-са-див на сан-ки і ве-зе.

У-зим-ку на-дво-рі мо-ро-зно, а-ле так ве-се-ло!

Слова-омоніми: (морська) зірка, (небесна) зірка, (ялинкова прикраса) зірка

зі́рка   зір-ка    [ = ●́ — | — ● ]    [з' і р к а] 

Інші завдання дивись тут...