Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 61

� Заголовок: «Батьківщина», «Україна», «Моя Батьківщина», «Моя Батьківщина — Україна», «Що таке Батьківщина?».

— Що та-ке Бать-ків-щи-на? — за-пи-та-ла у ма-ми ди-ти-на. Ма-ма щи-ро у-смі-хну-лась і ска-за-ла:

— Да-вай по-мір-ку-є-мо ра-зом. Від я-ко-го сло-ва у-тво-ри-ло-ся сло-во Бать-ків-щи-на?

— Від сло-ва бать-ко.

— А ще?

— Бать-ки, бать-ків-ський.

— Тож Бать-ків-щи-на — це все, що по-є-дна-но з бать-ка-ми: бать-ків-ський дім,

рі-дне мі-сто чи се-ло. А ще кра-ї-на, у я-кій на-ро-ди-ла-ся лю-ди-на.

Бать-ків-щи-на є в ко-жно-го. На-ша Бать-ків-щи-на — У-кра-ї-на

� Що ти можеш розказати про свою Батьківщину?

 

СТОРІНКА 62

Поділ на склади

Він про-ду-кти збе-рі-га-є, ї-жу в хо-ло-ді три-ма-є. Є у ньо-му мо-ро-зиль-ник. Зве-ться ди-во — хо-ло-диль-ник 

� Заголовок: «Холодильник», «Хто живе у холодильнику?», «Про снігову бабу»

Я-кось Юр-ко ви-рі-шив на-ля-ка-ти І-рин-ку і ска-зав їй:

— У хо-ло-диль-ни-ку хтось жи-ве!

Та І-рин-ка не зля-ка-ла-ся, а від-по-ві-ла:

— Я зна-ю.

Від-чи-ни-ли во-ни хо-ло-диль-ник, а там Сні-го-ва ба-ба. Ком-пот з ка-стру-лі по-пи-ва-є.

— За-чи-ніть две-рі, — ка-же, — спе-ко-тно!

Тут до ку-хні зай-шла ма-ма.

— За-бе-ріть ї-ї, — ска-за-ла. — Ку-ди я са-лат по-став-лю?

Сні-го-ва ба-ба мо-ви-ла:

— До-зволь-те ме-ні ли-ши-ти-ся!

І Юр-ко з І-рин-ко-ю ста-ли про-си-ти бать-ків ли-ши-ти Сні-го-ву ба-бу.

— Зро-би-мо так, — ска-зав та-то, — по-ки зи-ма, не-хай жи-ве на-дво-рі. А по-тім ві-две-зе-мо ї-ї на фа-бри-ку мо-ро-зи-ва. Там зим-но і сма-чно.

— У-ра! — зра-ді-ли Юр-ко, І-рин-ка і Сні-го-ва ба-ба (за Т. Савченко)

 

СТОРІНКА 63

Снігова баба не їсть сардельки, а компот з каструлі попиває

Ребус   холо + будильник

Холодильник

 

СТОРІНКА 64

Буквосполучення дз може позначати один твердий приголосний звук  —

або один м'який приголосний звук =

Звуковий розбір слова та звукова схема

Дзвоник, кукурудза, ґудзики

дзво́ник  дзво-ник [ — — ●́ | — ● — ]   [дз в о н и к]

кукуру́дза  ку-ку-ру-дза    [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]   [к у к у р у дз а]

ґу́дзики   ґу-дзи-ки  [ — ●́ | — ● | — ● ]  [ґ у дз и к и]

� Заголовок «Дзвіночки», «Лісові дзвіночки»

У лі-сі дзюр-ко-тів стру-мок. Над ним схи-ли-лись лі-со-ві дзві-но-чки. Во-ни ди-ви-лись у во-ду, як у дзер-ка-ло.

При-ле-тів ґедзь. Він став хи-та-ти дзві-но-чки. Хо-тів, щоб во-ни за-дзво-ни-ли. Ґедзь не знав, що лі-со-ві дзві-но-чки не дзво-нять

 

СТОРІНКА 65

Схема речення

__ __ __ __.  Вода дзюрчить у ставку.

__ __ __ __ __.  Кукурудзяні палички солодкі та смачні.

__ __ __ __.  Горобець дзьобає пшеничне зерно.

__ __ __ __ __ __.  У супермаркеті мама купила солодкі родзинки.

� Заголовок: «Дзьоби», «Дзьоб — не прикраса», «Дзьоби птахів», «Дуже різні дзьоби»

О-лесь і Ма-рій-ка лю-блять ди-ви-ти-ся по те-ле-ві-зо-ру пе-ре-да-чі про тва-рин. Сто-го-дні ді-ти ді-зна-лись ба-га-то ці-ка-во-го про дзьоб-би пта-хів.

Ви-яв-ля-є-ться, дзьоб у пта-ха — не при-кра-са. Ним він до-бу-ва-є ї-жу. Дзьо-би у

пта-хів ду-же рі-зні.

У ка-чки дзьоб пло-ский. Ним во-на зби-ра-є ї-жу на по-вер-хні во-ди. Дзьоб па-пу-ги й го-роб-ця на-га-ду-є ку-са-чки. Пта-хи по-дрі-бню-ють ним на-сі-ння. Ду-же мі-цний дзьоб у дя-тла. Він роз-дов-бу-є дзьо-бом ко-ру на де-ре-вах. Ді-ста-є шкі-дли-вих ли-чи-нок і ко-мах

 

СТОРІНКА 66

Буквосполучення дж може позначати один приголосний звук  — 

джип, бджола, джинси

джип  [ — ● — ]   [дж и п]

бджола́  бджо-ла [ — — ● | — ●́ ]   [б дж о л а]

джи́нси  джин-си [ — ●́ — | — ● ]   [дж и н с и]

сидіти (що робити?) — сиджу (що роблю?)

ходити — ходжу

їздити — їжджу

радити — раджу

будити — буджу

садити — саджаю

водити — воджу

ходити — ходжу

На галявині діти побачили лісове джерело. Маленьке джерельце дзюрчало навесні. Джерельна вода була дуже холодною.

Я люблю солодкий джем у маминих пампушках. Андрійко одягнув теплий джемпер. Непрохідні джунглі розташовані біля екватора.

 

СТОРІНКА 67

Дзвін-ко дже-ре-ло дзюр-чить. Над дже-рель-цем джміль дзи-жчить (Т. Лисенко)

� Заголовок  «Працьовита бджілка», «Бджілка-трудівниця»

Я гу-кнув у-чо-ра бджіл-ці, щоб зі-гра-ла на со-піл-ці. А-ле бджіл-ка не змо-гла —

Ду-же зай-ня-та бу-ла. Я ска-зав сто-го-дні бджіл-ці, щоб зі-гра-ла на со-піл-ці. А-ле бджіл-ка не схо-ті-ла — до кві-ток на луг спі-ши-ла.

Зав-тра бджіл-ці я ска-жу:

— Я то-бі до-по-мо-жу. А як ме-ду на-зби-ра-єм — на со-піл-ці вдвох за-гра-єм (С. Цушко)

Ребус   джем + пер

джемпер 

 

СТОРІНКА 68 

Апостроф 

хом’як, п’ять, реп’ях 

хом'як  хом'-як [ — ● — | = ●́ — ]   [х о м й а к] 

п’ять  [ — = ●́ = ]  [п й а т'] 

реп’яхи́  ре-п'я-хи  [ — ● | — = ● | — ●́ ]  [р е п й а х и] 

б'є, б'ють, п'є, п'ють, в'є, в'ють 

б'є  [ — = ● ]  [б й е]

б'ють  [ — = ●́ = ]  [б й у т']

п'є   [ — = ●́ ]  [п й е]

п'ють [ — = ●́ = ]  [п й у т']

в'є    [ — = ●́ ]  [в й е]

в'ють  [ — = ●́ = ]  [в й у т']

сім'я, м'ята, п'ята, солов'ї, комп’ютер, подвір'я 

сімя́  сім'-я  [ = ● — | = ●́ ]  [с' і м й а]

м'я́та  м'я-та  [ — = ●́ | — ● ]  [м й а т а]

п'ята́  п'я-та  [ — = ● | — ●́ ]  [п й а т а]

п'я́та  п'я-та  [ — = ●́ | — ● ]  [п й а т а]

солов'ї  со-лов'-ї [ — ● | — ● — |= ●́ ]  [с о л о в й і]

комп'ю́тер  ком-п'ю-тер [ — ● — | — = ●́ | — ● — ]  [к о м п й у т е р]

подві́р'я  по-двір'-я  [ — ● | — -- ●́ — | = ● ]  [п о д в´ і р й а]

� Заголовок «Комп’ютерна мишка», «Комп’ютер і мишка»

Кіт-вор-кіт мур-ко-че — ми-шку з’ї-сти хо-че. Ка-же:

— У ком-п’ю-те-ра ми-шка є ком-п’ю-тер-на. За-ве-діть під ліж-ком і для ме-не ми-шку! (О. Полянська)

Інші завдання дивись тут...