Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 66

Вправа 1, 2  Київ, Ковалівка

Ки́їв   Ки-їв  [ — ●́ | = ● — ]

[к и й і в]

Ковалі́вка   Ко-ва-лів-ка   [ — ● | — ● | = ●́ — | — ● ]

[к о в а л' і в к а]

 

Вправа 3, 5   Про село Колодяжне ми знаємо тому, що в ньому жила Леся Українка. Завдяки Тарасові Шевченку стало відомим село Моринці. А село Богданівка прославила художниця Катерина Білокур.

 

Вправа 4  Опис картини художниці Катерини Білокур «Богданівські яблука».

 

Вправа 6   Моє рідне село називається Миколаївка.

 

Вправа 7,8  ЛУЦЬКОВЕЛЬВІВИШГОРОДНІПРОДЕСА

Буквиякі позначають м'які приголосні звуки: Луцьк, КовельЛьвів, Вишгород, Дніпро, Одеса

Звукова схема та звуковий розбір слова:

Луцьк    [ — ● = — ]

[л у ц' к]

Ко́вель   Ко-вель  [ — ●́  | — ● = ]

[к о в е л']

Львів    [ = – ● — ]

[л' в´ і в]

Ви́шгород  Ви-шго-род  [ — ●́ | — — ● | — ● — ]

[в и ш г о р о д]

Дніпро́  Дні-про   [ — = ● | — — ●́ ]

[д н' і п р о]

Оде́са  О-де-са   [ ● | — ●́ | — ● ]

[о д е с а]

 

СТОРІНКА 67

Вправа 1,2  Написання великої букви 

Які гори є в Україні? В Україні є гори Карпати.  Яка гора в Карпатах найвища? У Карпатах найвища гора Говерла. Яке дивовижне озеро є в Карпатах? У Карпатах є дивовижне озеро Синевир.

 

Вправа 3, 4    На Волині біля міста Шацьк розкинулось озеро Світязь.

Шацьк   [ — ● = —]

[ш а ц' к]

Сві́тязь   Сві-тязь  [ — – ●́| = ● =]

[с в´ і т' а з']

 

СТОРІНКА 68

Вправа 4, 5   Під Харковом тече річка Бабка. Біля Житомира є річка Білка. А коло Львова — Свиня.

Поділ слів на склади

Ба́бка   Баб-ка   [ — ●́ — | — ● ]

[б а б к а]

Бі́лка  Біл-ка   [ – ●́ — | — ● ]

[б´ і л к а]

Свиня́  Сви-ня  [ — — ● | = ●́ ]

[с в и н' а]

 

Вправа  6, 7   Які моря омивають українську землю? Українську землю омивають два моря – Азовське і Чорне.  У якому морі вода має лазурний колір? У Чорному морі вода має лазурний колір. Яке море найменше і найбільш мілке у світі? Найменше і найбільш мілке у світі – це Азовське море.

 

Вправа 8,9  Велика буква

Хто з однокласників бував у відомих місцях України. Що цікавого може про них розпо­вісти? Василько побував у Києві. Це місто є столицею України. Там багато музеїв, парків, фонтанів, пам’ятних місць, пов’язаних з відомими людьми.

 

Вправа 10  Напиши, у яких відомих місцях України ти мрієш побувати та чому.

 

Вправа 11   Дніпро, Київ

Наголос

Дніпро́  Дні-про   [ — = ● | — — ●́ ]

[д н' і п р о]

Ки́їв   Ки-їв  [ — ●́ | = ● — ]

[к и й і в]

Дніпро – головна річка України. Місто Київ – столиця держави України. Широкий Дніпро оспіваний у багатьох піснях. Київ – місто з давньої історією.

 

СТОРІНКА 69

Іменники, які називають один предмет (однина) і багато предметів (множина)

Вправа 1,2 Число іменників

(Одна) пушинка, (одне) перо, (один) трамвай, (одне) місто, (одне) село, (одна) квітка, (одне) стебло, (одна) весна, (одна) зима.

 

Вправа 3   Пуши́нка – пуши́нки, перо́ – пе́ра, трамва́й – трамва́ї, мі́сто – міста́, село́ – се́ла, кві́тка – квітки́, стебло́ – сте́бла, весна́ – ве́сни, зима́ – зи́ми.

 

Вправа 4, 5 

(Однина) зі́рка, я́блучко

зі́рка   зір-ка  [ = ●́ — | — ● ]

[з' і р к а]

я́блучко   я-блу-чко   [ = ●́ | — — ● | — — ● ]

[й а б л у ч к о]

(Множина) горі́шки, цуке́рки, шокола́дки

горі́шки  го-рі-шки  [ — ● | = ●́ | — — ● ]

[г о р' і ш к и]

цуке́рки   цу-кер-ки   [ — ● | — ●́ — | — ● ]

[ц у к е р к и]

шокола́дки   шо-ко-лад-ки   [ — ● | — ● | — ●́ — | — ● ]

[ш о к о л а д к и]

 

Вправа 6  Звукова схема

яли́нка  я-лин-ка   [ = ● | — ●́ — | — ● ]      

[й а л и н к а]

 

Вправа 7  Напиши про те, в які ігри ти любиш грати. Чи використовуєш лічилки?

 

СТОРІНКА 70

Вправа 8, 9  Із самісінького ранку умиваються на ґанку: кури, півні, цуценята, кішки, кізки і ягнята. Хто ж не встигне вмитися — той іде жмуритися.

(Багато) кури, півні, цуценята, кішки, кізки, ягнята.

ку́ри   ку-ри   [ — ●́ | — ● ]

[к у р и]

пі́вні   пів-ні   [ – ●́ — | = ● ]

[п´ і в н' і]

цуценя́та   цу-це-ня-та   [ — ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[ц у ц е н' а т а]

кі́шки   кі-шки   [ – ●́ | — — ● ]

[к´ і ш к и]

кі́зки   кіз-ки  [ – ●́ | — — ● ]

[к´ і з к и]

ягня́та   я-гня-та   [ = ● | — = ●́ | — ● ]

[й а г н' а т а]

 

Вправа 10   Із самісінького ранку умиваються на ґанку: курка, півень, цуценя, кішка, кізка і ягня. Хто ж не встигне вмитися — той іде жмуритися.

ку́рка   кур-ка   [ — ●́ — | — ● ]

[к у р к а]

пі́вень   пі-вень  [ – ●́ | — ● = ]

[п´ і в е н']

цуценя́   цу-це-ня  [ — ● | — ● | = ●́ ]

[ц у ц е н' а]

кі́шка   кі-шка   [ – ●́ | — — ● ]

[к´ і ш к а]

кі́зка  кіз-ка   [ – ●́ | — — ● ]

[к´ і з к а]

ягня́  я-гня   [ = ● | — = ●́ ]

[й а г н' а]

 

Вправа  11 Один – багато

Парта – парти, учень – учні, книжка – книжки, ручка – ручки, олівець – олівці, стіл – столи, вікно – вікна, вчитель – вчителі, однокласник – однокласники, зошит – зошити, пенал – пенали.

 

Вправа 1,2   … Я здогадався! Це свято Нового Року!

свя́то   свя-то   [ — – ●́ | — ● ]

[с в´ а т о]

 

СТОРІНКА 71

Вправа 3    (Однина) ялинка, костюм, карнавал, подарунок, гірлянда, Снігуронька, Дід Мороз. 

яли́нка   я-лин-ка   [ = ● | — ●́ — | — ● ]

[й а л и н к а]

костю́м   ко-стюм   [ — ● | — = ●́ — ]

[к о с т' у м]

карнава́л   кар-на-вал   [ — ● — | — ● | — ●́ — ]

[к а р н а в а л]

подару́нок   по-да-ру-нок  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● — ]

[п о д а р у н о к]

гірля́нда   гір-лян-да  [ – ● — | = ●́ — | — ● ]

[г´ і р л' а н д а]

Снігу́ронька   Сні-гу-ронь-ка   [ — = ● | — ●́ | — ● = | — ● ]

[с н' і г у р о н' к а]

Дід Моро́з   Дід Мо-роз     [ = ● — ] [ — ● | — ●́ — ]   

[д' і д] [м о р о з]

(Множина) ялинки, костюми, карнавали, подарунки, гірлянди, Снігуроньки, Діди Морози.

яли́нки́  я-лин-ки  [ = ● | — ●́ — | — ●́ ]

[й а л и н к и]

костю́ми  ко-стю-ми   [ — ● | — = ●́ | — ● ]

[к о с т' у м и]

карнава́ли   кар-на-ва-ли   [ — ● — | — ● | — ●́ | — ● ]

[к а р н а в а л и]

подару́нки   по-да-рун-ки  [ — ● | — ● | — ●́ — | — ● ]

[п о д а р у н к и]

гірля́нди   гір-лян-ди  [ – ● — | = ●́ — | — ● ]

[г´ і р л' а н д и]

Снігу́роньки   Сні-гу-ронь-ки  [ — = ● | — ●́ | — ● = | — ● ]

[с н' і г у р о н' к и]

Діди Моро́зи   Ді-ди Мо-ро-зи     [ = ● | — ● ] [ — ● | — ●́ | — ● ]   

[д' і д] [м о р о з]

 

Вправа 4, 5  Італійці в новорічну ніч викидають з балконів і вікон старі речі й меблі.

В Австралії новорічні дні дуже спекотні Там Дід Мороз вручає подарунки в шортах.

У Болгарії господиня розрізає новорічний пиріг, в якому є різні сюрпризимонети, горішки.

 

Вправа 6  У якій країні Дід Мороз одягає шорти?  В Австралії Дід Мороз одягає шорти.  Де в новорічну ніч викидають старі речі? В Італії в новорічну ніч викидають старі речі.  Де готують новорічні пироги із сюрпризами? У Болгарії готують новорічні пироги із сюрпризами.

 

Вправа 7    Роки – рік, місяці – місяць, тижні – тиждень, дні – день, години – година.

роки́   ро-ки  [ — ● | — ●́ ]

[р о к и]

рік   [ – ● — ]

[р' і к]

місяці́   мі-ся-ці   [ – ● | = ● | = ●́ ]

[м´ і с' а ц' і]

мі́сяць   мі-сяць   [ – ●́ | = ● = ]

[м´ і с' а ц']

ти́жні   ти-жні   [ — ●́ | — = ● ]

[т и ж н' і]

тиждень   ти-ждень  [ — ●́ | — — ● = ]

[т и ж д е н']

дні  [ — = ● ]

[д н' і]

день   [ — ● = ]

[д е н']

годи́ни   го-ди-ни   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[г о д и н и]

годи́на   го-ди-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[г о д и н а]

Інші завдання дивись тут...