Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 28

Ненаголошений голосний звук [е], [и]

Вправа 1 Гриб, гриби́, ве́рби, верба́

 

Вправа 2, 4 Ненаголошений звук [е], [и]

 Щебету́нчик, потра́пив, вели́ке, хло́пчик, захвилюва́вся, перейти́, ву́лицю, Чита́лочка, помічники́.

 

Вправа 3  Вулицю допомагають переходити добрі помічники: світлофори, дорожні знаки, переходи.

 

СТОРІНКА 29

Вправа 5   Лежи́ть, перехі́д, земле́ю, безпе́чна, черво́не, чека́й, зеле́не

 

Вправа 6   Які помічники допомагають переходити вулицю? Вулицю допомагають переходити світлофори і переходи. Якими з них тобі доводилося користуватися? Мені доводилось користуватися наземним переходом (зеброю).

 

Вправа 7  Наголос

Транспорт: маши́на, чо́вен, велосипе́д, мопе́д, ка́тер, корабе́ль, троле́йбус, електри́чка.

Ненаголошений голосний звук [е], [и]: велосипе́д, електри́чка.

 

Вправа 8   На дорогах рухаються машини, велосипеди, мопеди, тролейбуси, скутери.

 

СТОРІНКА 30

Вправа 1, 2 Барбі, робот, динозавр   

Поділ слів на склади: Бар-бі, ро-бот, ди-но-завр

 

Вправа 3  Лялька Барбі має гарне плаття. Робот допомагає людям на фабриці. Динозавр – це давня вимерла тварина. У моєї Барбі гарне плаття. У нашому місті відбулась виставка нових роботів. Динозавр жив дуже давно.

 

Вправа 4, 5   Цеглинки ць, др не утворюють складу   (кожний склад має голосний звук, тому в слові стільки складів, скільки голосних звуків)

 

СТОРІНКА 31

Вправа 6   Я молодець!  

У кінці речення поставлю знак оклику, оскільки воно в мене викликає радісні емоції.

 

Вправа 7   Пиріг, лисиця, заєць, дерево

Поділ слова на склади: пи-ріг, ли-си-ця, за-єць, де-ре-во.

Наголос: пирі́г, лиси́ця, за́єць, де́рево

пирі́г   пи-ріг   [ — ● | = ●́ — ]

[п и р' і г]

лиси́ця    ли-си-ця   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[л и с и ц' а]

за́єць    за-єць   [ — ●́ | = ● = ]

[з а й е ц']

де́рево    де-ре-во   [ — ●́ | — ● | — ● ]

[д е р е в о]

 

Вправа 8  Насос – сосна, Марко – комар, кабан – банка

Поділ слова на склади: на-сос, со-сна, Мар-ко, ко-мар, ка-бан, бан-ка

 

Вправа 9 Улюблена іграшка

Поділ слова на склади: у-рок, люб-ка, ле-ле-ка, на-сі-ння, і-ри-си, гра-ти-ся, шка-тул-ка

Звукова схема та звуковий розбір слова

уро́к   у-рок  [ ● | — ●́ — ]

[у р о к]

лю́бка  люб-ка   [ = ●́ — | — ● ]

[л' у б к а]

леле́ка   ле-ле-ка   [ ― ● | ― ●́ | ― ● ]

[л е л е к а]

насі́ння   на-сі-ння   [ ― ● | = ●́ | =: ● ]

[н а с' і н': а]

іри́си    і-ри-си    [ ● | ― ●́ | — ● ]

[і р и с и]

гра́тися   гра-ти-ся   [ — — ●́ | — ● | = ● ]

[г р а т и с' а]

шкату́лка   шка-тул-ка   [ — — ● | — ●́ — | — ● ]

[ш к а т у л к а]

 

Вправа 10   Моя улюблена іграшка

 

Вправа 11  Село, ріки, лосі, сірі, кити, тихо, хочу, чудо, сіло, ти

село́  се-ло    [ — ● | — ●́ ]

[с е л о]

рі́ки    рі-ки    [ – ●́ | — ● ]

[р´ і к и]

ло́сі   ло-сі     [ — ●́ | = ● ]

[л о с' і]

сі́рі   сі-рі    [ = ●́ | = ● ]

[с' і р' і]

кити́    ки-ти  [ — ● | — ●́ ]

[к и т и]

ти́хо    ти-хо   [ — ●́ | — ● ]

[т и х о]

хо́чу   хо-чу    [ — ●́ | — ● ]

[х о ч у]

чу́до   чу-до    [ — ●́ | — ● ]

[ч у д о]

Улітку моє село дуже гарне. Ріки є домівкою багатьох риб. Лосі – це великі рогаті тварини. Сірі хмари зависли над містом. Сині кити – це найбільші тварини. Над колискою тихо лине мамина пісня. Я хочу помиритись з подругою.  

 

СТОРІНКА 32

Перенос слова

Вправа 1, 2   Не можна лежачи читати, бо псується зір і книжка.

 

Вправа 3, 4  Поділ слова для переносу: ли-сток, лис-ток

 

СТОРІНКА 33

Вправа 5  Поділ слів для переносу:

кни-жка, книж-ка,

сто-рінки, сторі-нки, сторін-ки

 

Вправа 6  Поділ слів для переносу:

при-года, приго-да,

чи-тає,

уро-ки

 

Вправа 7, 8  Про що ти дізнався з оголошення? З оголошення я дізнався про забуту книжку на лавці у парку. Як думаєш, чи вміє Андрій переносити слова? Я думаю, що Андрій не вміє переносити слова.

 

Вправа 9   Поділ слів для переносу:

за-був,

за-брав, заб-рав,

но-мер

 

Вправа 10  Чи любиш ти читати книжки? Я люблю читати книжки. Які книжки тобі подобаються? Мені подобаються книжки про тварин.  Мені подобаються книжки про пригоди. Де ти береш книжки для читання? Книжки для читання мені купують батьки. Книжки для читання я беру в дитячій бібліотеці.

 

Вправа 11   Казка, історія, малюнки, подія, сідає, яблуко

Поділ слова для переносу:

ка-зка, каз-ка,

іс-торія, істо-рія,

ма-люнки, малюн-ки, малю-нки,

по-дія,

сі-дає,

яб-луко, яблу-ко 

ка́зка    каз-ка    [ — ●́ — | — ● ] 

[к а з к а] 

істо́рія   і-сто-рі-я    [ ● | — — ●́ | = ● | = ● ] 

[і с т о р' і й а] 

малю́нки    ма-люн-ки   [ — ● | = ●́ — | — ● ] 

[м а л' у н к и] 

поді́я    по-ді-я    [ — ● | = ●́ | = ● ] 

[п о д' і й а] 

сіда́є   сі-да-є     [ = ● | — ●́ | = ● ] 

[с' і д а й е] 

я́блуко   я-блу-ко   [ = ●́ | — — ● | — ● ] 

[й а б л у к о]

 

СТОРІНКА 34

Вправа 1  Поділ слова для переносу:

Ґад-жик, Ґа-джик,

Ро-дзинка, Родзин-ка, Родзи-нка

Ґа́джик    Ґа-джик  [ — ●́ | — ● — ]

[ґ а дж и к]

Родзи́нка  Ро-дзин-ка    [ — ● | — ● ́— | — ● ]

[р о дз и н к а]

 

Вправа 2  Поділ слів для переносу:

Оле-на,

Ва-силь,

Пет-ро, Пе-тро

Дзвін-ка

Оле́на    О-ле-на   [ ● | — ●́ | — ● ]

[о л е н а]

Васи́ль   Ва-силь   [ — ● | — ●́ = ]

[в а с и л']

Петро́   Пе-тро   [ — ● | — — ●́ ]

[п е т р о]

Дзві́нка   Дзвін-ка   [ — – ●́ — | — ● ]

[дз в´ і н к а]

 

Вправа 3   Подзвонив, ходжу, ґудзик

Поділ слів для переносу:

по-дзвонив, подзво-нив,

хо-джу,

ґу-дзик

подзвони́в    по-дзво-нив   [ — ● | — — ● | — ●́ — ]

[п о дз в о н и в]

ходжу́   хо-джу     [ — ● | — ●́ ]

[х о дж у]

ґу́дзик    ґу-дзик    [ — ●́ | — ● — ]

[ґ у дз и к]

 

Вправа 4   Лій-ка, паль-ма, хом'-як

лі́йка    лій-ка   [ = ●́ = | — ● ]

[л' і й к а]

па́льма    паль-ма   [ — ●́ = | — ● ]

[п а л' м а]

хом’я́к     хом’-як     [ — ● — | = ●́ — ]

[х о м й а к]

 

СТОРІНКА 35

Вправа 5, 6  Байдужий — той, хто не звертає уваги на когось або щось.

 

Вправа 7  Мар’янка, байдужих, вчителька

Поділ слова для переносу:

Мар'-янка, Мар'ян-ка, Мар'я-нка,

бай-дужих, байду-жих,

вчи-телька, вчитель-ка

Мар’я́нка    Мар’-ян-ка   [ — ● — | = ●́ — | — ● ]

[м а р й а н к а]

байду́жих    бай-ду-жих   [ — ● = | — ●́ | — ● — ]

[б а й д у ж и х]

вчи́телька    вчи-тель-ка   [ — — ●́ | — ● = | — ● ]

[в ч и т е л' к а]

 

Вправа 8  Односкладові слова не переносяться: сік, день, двір, сон, рак, звір

сік   [ = ● — ]    [с' і к]

день   [ — ● = ]   [д е н']

двір   [ — – ● — ]   [д в´ і р]

сон   [ — ● — ]    [с о н]

рак  [ — ● — ]    [р а к]

звір  [ — – ● — ]   [з в´ і р]

 

Вправа 9 Розповідь про небайдужих школярів

   Незрячий дідусь стояв на вулиці. Він боявся перейти широку дорогу, Школярі з радістю допомогли старенькому.

 

Вправа 10  Чайник, кукурудза, пальто, ялинка, сильний, малює, бур’ян, клен, осінь

Поділ для переносу:

чай-ник,

ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дза,

паль-то,

яли-нка, ялин-ка,

силь-ний,

ма-лює,

бур'-ян,

клен,

осінь

ча́йник    чай-ник   [ — ●́ = | — ● — ]

[ч а й н и к]

кукуру́дза   ку-ку-ру-дза   [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]

[к у к у р у дз а]

пальто́    паль-то   [ — ● = | — ●́ ]

[п а л' т о]

яли́нка   я-лин-ка   [ = ● | — ●́ — | — ● ]

[й а л и н к а]

си́льний    силь-ний    [ — ●́ = | — ● = ]

[с и л' н и й]

малю́є    ма-лю-є    [ — ● | = ●́ | = ● ]
[м а л' у й е]

бур’я́н    бур’-ян     [ — ● — | = ●́ — ]

[б у р й а н]

клен    [ — — ● — ]

[к л е н]

о́сінь   о-сінь    [ ●́ | = ● = ]

[о с' і н']

 

Вправа 11 Звукова схема

малює    [ — ● | = ●́ | = ●]      [м а л' у й е]

Інші завдання дивись тут...