Інші правила дивись тут...

2 КЛАС

Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно: сте́жка, ри́ба.

 

Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило].

Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].

 

Щоб знати, яку букву «е» чи «и» писати на місці ненаголошених звуків [е], [и]:

• треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: с[еи]рпи — с]рп, в[еи]рба — в[е]рби, дер[еи]во — дер[е]в;

• дібрати спільнокореневе слово, у якому цей звук наголошений: ре]балкари]ба, сти]жина — сте]жка, м[еи]довий — м[е]д.

 

Приклади слів з ненаголошеними голосними звуками [е] 

Слово з ненаголошеним

 голосним звуком [е]

Звуковий розбір слова

Перевірне слово

(спосіб перевірки)

верба́

плече́

село́

греча́ний

сестра́

медо́вий

стежки́

стебло́

земля́

клено́вий

зерно́

весна́

[ в еи р б а]

[п л еи ч е]

[с еи л о]

[г р еи ч а н и й]

[с еи с т р а]

[м еи д о в и й]

[с т еи ж к и]

[с т еи б л о]

[з еи м л' а]

[к л еи н о в и й]

[з еи р н о]

[в еи с н и]

ве́рби (зміна форми)

пле́чі (зміна форми)

се́ла (зміна форми)

гре́чка (спільнокореневе)

се́стри (зміна форми)

мед (спільнокореневе)

сте́жка (зміна форми)

сте́бла (зміна форми)

зе́млі (зміна форми)

клен (спільнокореневе)

зе́рна (форма слова)

ве́сни (зміна форми)

 

Приклади слів з ненаголошеними голосними звуками [и]

Слово з ненаголошеним

 голосним звуком [и]

Звуковий розбір слова

Перевірне слово

(спосіб перевірки)

листо́чки

зима́

зима́

гриби́

дима́р

сини́

глибо́ко

крило́

житло́

листо́к

грибни́й

шишка́р

крило́м

число́

риба́лка

[л ие с т о ч к и]

[з ие м а]

[з ие м а]

[г р ие б и]

[д ие м а р]

[с ие н и]

[г л ие б о к о]

[к р ие л о]

[ж ие т л о]

[л ие с т о к]

[г р ие б н и й]

[ш ие ш к а р]

[к р ие л о м]

[ч ие с л о]

[р ие б а л к а]

ли́стя (спільнокореневе)

взи́мку (спільнокореневе)

зи́ми (зміна форми)

гриб (зміна форми)

дим (спільнокореневе)

син (зміна форми)

гли́бше (спільнокореневе)

кри́ла (зміна форми)

жи́тла (зміна форми)

ли́стя (спільнокореневе)

гриб (спільнокореневе)

ши́шка (спільнокореневе)

кри́ла (зміна форми)

чи́сла (зміна форми)

ри́ба (спільнокореневе)

 

3 КЛАС 

У багатьох словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом: орден, герой, директор, лимон, кишеня, легенда, левада.

Написання таких слів слід перевіряти за орфографічним словником і запам'ятовувати.

 

Пояснення як шукати слова в тексті з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях слів.

1) Спочатку поставили наголос у словах  зі звуками [е], [и]:

виявля́ється, перелі́тних, перелі́тні, мете́лики, люби́телів, перельо́тів, нале́жать,  де́які, кропив’я́нки, вели́кими, се́ред, пі́вдень, вони́, росли́нах, ги́нуть, навесні́, поверта́ються, туди́, жи́ли, пре́дки.

2) До слів з ненаголошеними звуками дібрали спільнокореневе слово і визначили корінь:

виявля́ється (являється, поява), перелі́тних (літати), перелі́тні (політ), мете́лики (метеличок з чергуванням приголосного у корені), люби́телів (любов), перельо́тів (польоти), нале́жать (залежаний), кропив’я́нки (кропива), вели́кими (велич з чергуванням приголосного у корені), пі́вдень (денний), навесні́ (веснянки), поверта́ються (навернення)

3) До сумнівних слів за орфограмою підібрали перевірні:

мете́лики (за словником), кропив’я́нки (бо кропи́ва), вели́кими (бо ве́лич), сере́д (сере́дній), навесні́ (бо ве́сни), поверта́ються (пове́рнення)

Отже, слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях слів: мете́лики, кропив’я́нки, вели́кими, се́ред, навесні́, поверта́ються.

 

5 КЛАС

Пишемо е

• якщо ненаголошений випадає: чо́вен — човна́;

• у буквосполученнях -ере-, -еле-, що є складником однієї значущої час­тини слова – префікса, кореня або суфікса: череда́, пелеха́тий, де́рево, бере́за;

Це правило застосовується лише для власне українських слів, порівняйте:  периметр.

• у суфіксах -ен-, -еньк-, -есеньк-, -тель-:  зро́блений, ви́шенька, мале́сенький, учи́тель.

 

Пишемо и:

• у буквосполученнях ри, ли: дрижа́ти, глита́ти, чепури́ти;

• у коренях -бир-, -дир-, -мир-, -пир-, -стил-, якщо далі є наголошений [а]: забира́ю, задира́ю, завми­ра́ю, застила́ю.

Інші правила дивись тут...