Інші правила дивись тут...

2 КЛАС.

Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно: сте́жка, ри́ба.

 

Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило].

Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].

 

Щоб знати, яку букву «е» чи «и» треба писати на місці ненаголошених звуків [е], [и], треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: с[еи]рпи — се]рп або дібрати спільнокореневе слово, у якому цей звук наголошений: ри[ие]балкари[и]ба, стеи]жина — сте]жка.

 

 

Приклади слів з ненаголошеними голосними звуками [е]

 

Слово з ненаголошеним

 голосним звуком [е]

Звуковий розбір слова

Перевірне слово

(спосіб перевірки)

верба́

плече́

село́

греча́ний

сестра́

медо́вий

стежки́

стебло́

земля́

клено́вий

зерно́

весна́

[ в еи р б а]

[п л еи ч е]

[с еи л о]

[г р еи ч а н и й]

[с еи с т р а]

[м еи д о в и й]

[с т еи ж к и]

[с т еи б л о]

[з еи м л' а]

[к л еи н о в и й]

[з еи р н о]

[в еи с н и]

ве́рби (зміна форми)

пле́чі (зміна форми)

се́ла (зміна форми)

гре́чка (спільнокореневе)

се́стри (зміна форми)

мед (спільнокореневе)

сте́жка (зміна форми)

сте́бла (зміна форми)

зе́млі (зміна форми)

клен (спільнокореневе)

зе́рна (форма слова)

ве́сни (зміна форми)

 

Приклади слів з ненаголошеними голосними звуками [и]

 

Слово з ненаголошеним

 голосним звуком [и]

Звуковий розбір слова

Перевірне слово

(спосіб перевірки)

листо́чки

зима́

зима́

гриби́

дима́р

сини́

глибо́ко

крило́

житло́

листо́к

грибни́й

шишка́р

крило́м

число́

риба́лка

[л ие с т о ч к и]

[з ие м а]

[з ие м а]

[г р ие б и]

[д ие м а р]

[с ие н и]

[г л ие б о к о]

[к р ие л о]

[ж ие т л о]

[л ие с т о к]

[г р ие б н и й]

[ш ие ш к а р]

[к р ие л о м]

[ч ие с л о]

[р ие б а л к а]

ли́стя (спільнокореневе)

взи́мку (спільнокореневе)

зи́ми (зміна форми)

гриб (зміна форми)

дим (спільнокореневе)

син (зміна форми)

гли́бше (спільнокореневе)

кри́ла (зміна форми)

жи́тла (зміна форми)

ли́стя (спільнокореневе)

гриб (спільнокореневе)

ши́шка (спільнокореневе)

кри́ла (зміна форми)

чи́сла (зміна форми)

ри́ба (спільнокореневе)

 

3 КЛАС. 

У багатьох словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом (орден, герой, директор). Написання таких слів перевіряй за орфографічним словником і запам'ятовуй.

Інші правила дивись тут...