Інші завдання дивись тут...

Вправа 61.1. Прочитай текст.

Сухе листя дощем спадало з дерев, торкалось об гілочки й шаруділо. Під ногами шелестіли цілі замети сухого, покрученого листя (За Михайлом Коцюбинським).

61.2. Спиши перше речення. Назви в словах наголошені голосні звуки.

Сухе листя дощем спадало з дерев, торкалось об гілочки й шаруділо.

61.3. Познач у словах наголошений склад за зразком: сухого.

Су-хе ли-стя до-щем спа-да-ло з де-рев, тор-ка-лось об гі-лоч-ки й ша-ру-ді-ло.

 

Вправа 62.1. Прочитай загадки. Знайди потрібне слово в довідці.

1. У портфелі ми несем книжки,

пенали, зошити й … 

2. У кожного із нас бажання

вирізне слухати .... 

3. Минуть роки. І ти тепер —

ще учень — завтра інженер, 

учитель, лікар, офіцер, 

механік, слюсар чи....

Слова для довідки: ручки, читання, шофер.

1. У портфелі ми несем книжки,

пенали, зошити й ручки. 

2. У кожного із нас бажання

виразне слухати читання. 

3. Минуть роки. І ти тепер —

ще учень — завтра інженер, 

учитель, лікар, офіцер, 

механік, слюсар чи шофер.

62.2. Запиши слова-відгадки. Правильно постав наголос.

Ручки, читання, шофер.

 

Вправа 63.1. Прочитай текст. Правильно наголошуй виділені слова.

Вишитий рушник — незмінний предмет українського побуту. Він оспіваний у багатьох піснях і віршах. З давніх-давен рушниками прикрашають оселі, зустрічають гостей. Не обходяться без рушників ні весілля, ні хрестини, ні різні інші свята.

63.2. Спиши перші два речення.

Вишитий рушник — незмінний предмет українського побуту. Він оспіваний у багатьох піснях і віршах.

63.3. Підкресли виділені слова, познач наголос.

Вишитий рушник — незмінний предмет українського побуту. Він оспіваний у багатьох піснях і віршах. З давніх-давен рушниками прикрашають оселі, зустрічають гостей. Не обходяться без рушників ні весілля, ні хрестини, ні різні інші свята.

 

Вправа 64.1. Прочитай слова. Запам'ятай, як вони наголошуються.

Шофер, дочка, український, старий, новий, одинадцять, чотирнадцять, дрова, столяр, завдання, запитання, ознака.

64.2. Спиши спочатку слова, у яких наголошений перший склад, потім — другий, далі — третій. Підкресли наголошені склади. 

Дрова, столяр.

Шофер, дочка, старий, новий, завдання, ознака. 

Український, одинадцять, чотирнадцять, запитання.

Шо-фер, доч-ка, у-кра-ї-нський, ста-рий, но-вий, о-ди-на-дцять, чо-тир-на-дцять, дро-ва, сто-ляр, зав-да-ння, за-пи-та-ння, оз-на-ка.

 

Вправа 65.1. Прочитайте і відгадайте загадку.

Вірно людям я служу,

їм дерева стережу.

Дзьоб міцний і гострий маю, 

шкідників ним добуваю.

65.2. Запишіть відгадку. Підкресліть букву, якою позначено ненаголошений голосний звук.

Дятел

65.3. Зробіть звуковий аналіз слова добуваю.

1. добуваю.

2. Звуків 8 ([д], [о], [б], [у], [в], [а], [й], [у]) 

    [д о б у в а й у],  [– • | – • | – •' |= •]

3. склади: до-бу-ва-ю

4. наголос: добуваю 

5 Добуваю.

6. голосні звуки: [о], [у], [а], [у]

7. приголосні звуки: [д], [б], [в], [й]

 

Вправа 66.1. Прочитай текст. Добери до нього влучний заголовок.

Куди б ти не прийшов — у школу, в гості, в установувітайся першим. Якщо ти йдеш зі старшими, і вони з ким-небудь вітаються, ти повинен вітатися також. Першим не подавай руки дорослим. Чекай, поки вони тобі подадуть.

Правила чемності. 

66.2. Випиши виділені слова: спочатку — двоскладові, потім — трискладові і, нарешті,— чотирискладові.

Шко-лу, го-сті.

Ві-тай-ся, до-рос-лим.

У-ста-но-ву, ві-та-ти-ся. 

66.3. Вимов кожне слово вголос, познач наголос, підкресли наголошені склади.

Школу, гості, вітайся, дорослим, установу, вітатися.

Шко-лу, го-сті, ві-тай-ся, до-ро-слим, у-ста-но-ву, ві-та-ти-ся.

 

Вправа 67.1. Прочитай.

Воду носить — рука болить, кашу варить — рука болить, а каша готова — і рука здорова.

67.2. Спиши виділені слова. Прочитай їх, наголошуючи перший склад.

Носить, варить.

67.3. Склади речення зі словами носить і варить. Зверни увагу, як наголос змінює значення слів.

Школяр носить у портфелі підручники, ручки, олівці, зошити. Мама варить смачний борщ.

З наголосом на другий склад дія буде відбуватися, з наголосом на першому складі дія відбувається завжди.

 

Вправа 68.1. Прочитай слова. Визнач, який по порядку склад у них наголошений.

Нитка, казка, ложка, шапка, картка, стежка, брунька.

Нит-ка, каз-ка, лож-ка, шап-ка, карт-ка, стеж-ка, брунь-ка.

68.2. Зміни слова так, щоб наголошеним став другий склад. Зразок. Зірка — зірки.

Нитка – нитки, казка – казки, ложка – ложки, шапка – шапки, картка – картки, стежка – стежки, брунька – бруньки.

68.3. Запиши слова парами, познач наголос. Запам'ятай, як вимовляються ці слова.

Нитка – нитки, казка – казки, ложка – ложки, шапка – шапки, картка – картки, стежка – стежки, брунька – бруньки.

 

Вправа 69.1. Прочитай речення.

На стрункій березі шелестить листя. На березі річки ростуть верби.

69.2. Поясни значення виділених слів. Зверни увагу на місце наголосу в них.

На березі (дерево), на березі (біля річки).

69.3. Назви наголошені склади у цих словах.

На березі, на березі (бе-ре-зі, на бе-ре-зі).

 

Вправа 70.1. Спиши слова. Познач наголос.

Коси, брати, дорога.

70.2. Зміни наголос так, щоб змінилося значення слів. Усно склади з цими словами речення.

Згодом туристи дісталися піщаної коси. Оксанині брати гарні та високі хлопці. Дорога матусю, вітаю Тебе.

70.3. Назви наголошені голосні у цих словах.

Коси, брати, дорога ([и], [а])

Інші завдання дивись тут...