Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

§ 3 Наголос

Вправа 20

2� Там у лісі на горісі пташенятко спало.

Схема речення:   ___ _ ___ _ ____ _____ ____.

А пташатку-небожатку яр-веснонька сниться.

_ ___ ____ ____.

 

Вправа 21   Слова зі складів: снігом, сніги, дятел   (сні-гом, сні-ги, дя-тел)

2� Звукова модель дятел   [= ●́ | — ● —]   [д' а т е л]

 

Вправа 22 Наголос

2� Ши́шка, горі́х, кашта́н, кали́на

 

Вправа 23

колесо   [— ●́ | — ● | — ●]

машина  [— ● | — ●́ | — ●]

молоко   [— ● | — ● | — ●́]

 

Вправа 24   Одина́дцять, вира́зно, чита́ння, чергови́й, шофе́р, о́лень

 

Вправа 25  Сини́чки, шпаки́, мухоло́в­ки, дя́тли — друзі саду. Бе­режіть птахів!

 

§ 4 Склад, перенесення слів із рядка в рядок

Вправа 26

Пішов котик на торжок, купив собі кожушок.

3� Поділ слів на складипі-шов, ко-тик

 

Вправа 27

Поділ слів на склади для переносу: за-єць, ко-тик, ясен, сон-це, кур-ча, явір, го-род, ключ

Поділ слів для переносу різними способами:

за-єць

ко-тик

ясен

сон-це, со-нце

кур-ча, ку-рча

явір

го-род

ключ

 

Вправа 28   Павук,  палець  (па-вук, па-лець)

 

Вправа 29

Поділ слів на склади для переносу: низь-ка, то-поль-ка, чай-ка, ро-дзин-ки, во-джу, бай-ка, Оль-га, чай-ник, ра-джу

Поділ слів для переносу різними способами:

низь-ка, ни-зька

то-полька, топо-лька, тополь-ка

чай-ка

ро-дзинки, родзи-нки, родзин-ки

во-джу

бай-ка

Оль-га

ра-джу

 

Вправа 30

Поділ слів на склади для переносу: книж-ка, ялин-ка, за-дзве-нів, хо-джу, май-дан, кай-да-ни, буль-ба, динь-ка

Поділ слів для переносу різними способами:

кни-жка, книж-ка

яли-нка, ялин-ка

за-дзвенів, задзве-нів

хо-джу

май-дан

кай-дани, кайда-ни

буль-ба

динь-ка

 

Вправа 31  Поділ на склади: ле-жить, сон-ця, грі-є-ться, хво-сти-ком

 

Вправа 32

Надійка, Андрійко, Ольга, Ігор, Олег, Маринка (Даринка)

2,3� Поділ слів на склади для переносу: На-дій-ка, Ан-дрій-ко, Оль-га, Ігор, Олег, Ма-рин-ка (Да-рин-ка).

Поділ слів для переносу різними способами:

На-дійка, Надій-ка

Ан-дрійко, Анд-рійко, Андрій-ко

Оль-га

Ігор

Олег

Ма-ринка, Мари-нка, Марин-ка  (Да-ринка, Дари-нка, Дарин-ка)

 

§ 5 Голосні звуки, позначення їх буквами

Вправа 33

Рушник вишиваний на щастя дала.

2�  Рідна мати моя, дякую за невтомну турботу!

3�  Голосні звуки у словах [р у ш н и к], [в и ш и в а н и й], [ш ч а с т' а]

 

Вправа 34  Ре-мінь, ре, ре-дис, ха-та, ха-ти-на, зо-рі, рі-ка, ру-ка

 

Вправа 35

2� Український рушник. Його можна порівняти з піс­нею, витканою чи вишитою на полотні.

3�  піснею   [– ●́ |  — ● | = ●]   [п´ і с н е й у]

     людини   [= ● | — ●́ | — ●]  [л' у д и н и]

 

Вправа 36

2� Значення ОБЕРІ́Г дивись у тлумачному словнику

3� українських   [● | — — ● | ●́ — | = — ● —]  [у к р а й і н с' к и х]

      обличчя    [● | — — ●́ | =: ●]    [о б л и ч:´ а]  

4� Підкреслили голосні звуки

Рушник — обличчя оселі і господині.

 

Вправа 37

Птах літає, бо він крила має. Скрипка грає — голос має.

3�  грає  [— — ●́ | = ●]    [г р а й е]

 

Вправа 38

2� • Цибуля, ягоди, чайка, чайник, ясен, знання

      • Синє, хатнє, шиє, радіє, цемент, цегла

      • Читаю, юнак, радію, кущ, щука, ключ

      • Гаї, краї, Ірина, їхати, конвалії, їзда

Цибул[а], [й а]годи, ч[а]йк[а], ч[а]йник, [й а]сен, зна[а]нн[а]

Син[е], хатн[е], ши[й е], раді[й е], ц[е]м[е]нт, ц[е]гла

Чита[й у], [й у]нак, раді[й у], к[у]щ, щ[у]ка, кл[у]ч

Га[й і], кра[й і], [і]рина, [й і]хати, конвал[і][й і], [й і]зда

 

Вправа 39 

озимини   [● | — ● | — ● | — ●́]    [о з и м и н и]

частування   [— ● |  — ● | — ●́ | =: ●]   [ч а с т у в а н': а]

3� Поділ слів на склади для переносу: ози-ми-ни, ча-сту-ва-ння

Поділ слів для переносу різними способами:

ози-мини, озими-ни

ча-стування, час-тування, часту-вання, частува-ння, частуван-ня

Інші завдання дивись тут...