Інші завдання дивись тут...

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Вправа 218

Рослина - рослинний, день – денний, район – районний, осінь – осінній,  тварина – тваринний, туман – туманний, вагон – вагонний.

• Багатий тваринний світ Полісся. Голодний собака швидко з'їв денний раціон.

У районній газеті надрукували мою статтю. Зажурений стоїть осінній ліс. Фауна – це тваринний світ. Ранок сьогодні видівся туманним. У дорозі мене заколисав вагонний стук коліс поїзда.

 

Вправа 219

Мабуть, немає рослини, яка б не була лікарською. Візьмемо таку буденну рослину, як картопля. Вона багата на крохмаль.

• У слові буденну основа буденн- і закінчення –у (змінимо буденна, буденні). Корінь буден- (підберемо спільнокореневі будень, буденність). Суфікс –н-.

• рослини – рослинний, вітаміни – вітамінний, речовини – речовинний.

 

Вправа 220

Мама називає мене ранньою пташкою. Стінний го­динник б'є сьому, а я вже на ногах. Швиденько снідаю й вискакую надвір. Осінній туманний ранок дихає теплом. Я поспішаю на стадіон бетонною доріжкою. Сьогодні в нас змагання.

Будова слова

У слові ранньою основа раннь- і закінчення –ою (змінимо рання, ранніх). Корінь ран- (підберемо спільнокореневі слова ранок, вранці). Суфікс –н-.

У слові стінний основа стінн- і закінчення –ий (змінимо стінна, стінні). Корінь стін- (бідберемо спільнокореневі слова стіна, стінка). Суфікс –н-.

У слові осінній основа осінн- і закінчення –ий (змінимо осіння, осінні). Корінь осінь- (підберемо спільнокореневі осінь, восени). Суфікс –н-.

У слові туманний основа туманн- і закінчення –ий (змінимо туманна, туманні). Корінь туман- (підберемо спільнокореневі туман, затуманена). Суфікс –н-.

У слові бетонною основа бетонн- і закінчення –ий (змінимо бетонна, бетонні). Корінь бетон- (підберемо спільнокореневі бетон, бетонувати). Суфікс –н-.

 

Вправа 221

Капуста багата на вітаміни. На плантаціях білока­чанної капусти дихається  вільно й легко. Адже вона виді­ляє особливі речовини що вбивають мікроби.

Цінні властивості мають яблука та кавуни.

 

Поділ слів із суфіксами для переносу

Вправа 222

У котика Мурчика мама кицюня ,

В цапочка рогатого мама козуня,

В лошати маленького мама конячка,

А в цуцика, всім вдомо, — собачка.

Перенос слів

ко-тика, коти-ка,

му-рчика, мур-чика, мурчи-ка,

ма-ленького, мале-нького, малень-кого, маленько-го,

цу-цика, цуци-ка.

 

Вправа 223 Перенос слів:

без-сонний, безсо-нний, безсон-ний,

ма-нюсінький, маню-сінький, манюсі-нький, манюсінь-кий,

рід-несенький, рідне-сенький, ріднесе-нький, ріднесень-кий,

ук-раїнський, укра-їнський, украї-нський, україн-ський, українсь-кий,

лі-карський, лікар-ський, лікарсь-кий,

срі-бненький, сріб-ненький, срібне-нький, срібнень-кий,

зи-монька, зимо-нька, зимонь-ка,

ро-зписка, роз-писка, розпи-ска, розпис-ка

 

Вправа 224

Заголовок тексту: «Квітки інею».

Квітки інею на кожному дереві не подібні між собою, відмінні. Особливо пишними видаються на сосні.

• Склади: по-діб-ні, пиш-ни-ми.

• У слові відмінні основа відмінн- і закінчення –і (змінимо відмінна, відмінний). Корінь мін (підберемо спільнокореневі змінні, міняти). Префікс від-. Суфікс –н-.

 

Вправа 225.

Раннім ранком дерева зацвіли срібним інеєм. Вони поодягалися у цвіт від підніжжя стовбурів до крон. Кож­на гілочка зацвіла, кожен сучечок...

І кожне дерево видається великою квіткою, холодною, срібною. Адже не може зима похвалитися теплими квітами.

• Перенос слів:

ра-ннім, ран-нім,

під-ніжжя, підні-жжя, підніж-жя,

гі-лочка, гіло-чка, гілоч-ка,

за-цвіла, зацві-ла,

 

Узагальнення вивченого про будову слова

Вправа 226 Спільнокореневі слова

Квітка -  квітучий, квітковий, квіточка, квітонька, заквітчана, розквітнути.

Берег – береговий, прибережний, бережок, узбережжя.

Диво – дивина, предивний, дивний, подив.

Пух – пуховий, пушинка, пуховик, пухкий, пухкенький, пухко, пушок, розпушений.

Літати – літак, літаючий, приліт, відліт, обліт, літачок, літальний, політ.

Малий – маленький, малесенький, малюк, мало, замалий.

 

Вправа 227

У садочку весело цвірінькали горобчики.

— Співаєте дружно, але слабенько. — не втримався соловей.

— А нам подобається, — не обра­зилися горобчики. — Ми ніколи не по­мінялися б піснями навіть із найславетнішими співаками.

• У слові садочку основа садочк- і закінчення –у (змінимо садочкові, садочком). Корінь сад (підберемо спільнокореневі сад, садовий). Суфікс –очк-.

У слові слабенько основа слабенько (прислівник – незмінна частина мови). Корінь слаб- (підберемо спільнокореневі слабий, слабість). Прислівниковий суфікс –о. Суфікс –еньк-.

У слові співаками основа співак- і закінчення –ами (змінимо співаки, співаків). Корінь спів- (підберемо спільнокореневі спів, співати). Суфікс –ак-.

 

Вправа 228

Дениско береться чухати себе за вухом, смикати за носа й знову без упину позіхати.

— Раненько встали, та на порозі задрімали. — докірливо кидає бабуся.

— Еге, — підхопила Мар'янка, — бачили, який провор­ний! Як муха в сметані. Сидить, надувається, уперед п'ятами взувається. З курми лягай, з півнями вставай, от скрізь і встигатимеш, сонько нещасний!

• У слові Дениско основа Дениск- і закінчення –о (змінимо Дениска, Денискові). Корінь Денис- (підберемо спільнокореневе Денис, Денисчин, Денисович). Суфікс –к-.

У слові задрімали основа задрімал- і закінчення –и (закінчення дієслова минулого часу в множині). Корінь -дрім- (підберемо спільнокореневе дрімота, дрімати). Префікс за-. Суфікси –а-, -л-. 

У слові бабуся основа бабус- і закінчення –я (змінимо бабусі, бабусею). Корінь баб- (підберемо спільнокореневі баба, бабка, прабабуся). Суфікс –ус-

 

Вправа 229

—А чому? — поцікавився соловей.

—Бо це наші пісні, вони нам рідні, — дружно відказали горобчики. — А рідне ми не міняємо на чуже, бодай і краще

 

Вправа 230

Навчальний переказ

Інші завдання дивись тут...