Інші правила дивись тут...

У слові є основа і закінчення.

ЗАКІНЧЕННЯ  змінна частина слова. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні, також за допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова.

Закінчення виділяють прямокутником □:

Слово метелик має нульове закінчення, його позначають метелик. Воно не вира­жене в мовленні звуком і не позначається буквою. При змінюванні слова на місці нульового з'являється інше закін­чення: метелик[а], метелик[ом], метелик[ові]

Щоб знайти закінчення, треба змінити слово (за допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова) : гор[а], гор[и], гор[ою]

Відмінювання іменників-істот (зверніть увагу на питання):

питання до істот

слово

хто?

метелик[]

нема кого?

метелик[а]

даю кому?

метелик[у], метелик[ові]

бачу кого?

метелик[а]

задоволений ким?

метелик[ом]

на кому? у кому? по кому?

метелик[у]

гей

метелик[у]

Відмінювання іменників-неістот (зверніть увагу на питання):

питання до неістот

слово

що?

квітк[а]

нема чого?

квітк[и]

даю чому?

квітц[і]

бачу що?

квітк[у]

задоволений чим?

квітк[ою]

на чому? у чому? по чому?

квітц[і]

гей

квітк[о]

ОСНОВА  частина слова без закінчення. Основа слова передає його основне значення.

Слова з однаковою основою мають переважно однакове значення (небо, неба, небом).

Основу позначають знизу квадратною дужкою:

Основа слова може складатися з кореня, префікса і суфікса. 

Корінь є обов'язковою частиною основи! 

Фермер[]. У слові фермер основа фермер-, нульове закінчення (змінимо фермер[а], фермер[ом]), корінь ферм- (підберемо спільнокореневі ферма, фермерський), суфікс –ер.

 

КОРІНЬ  незмінна частина основи. Корінь слова — це головна значуща частина слова, яка однакова для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє за­гальне лексичне значення.

Корінь позначаємо угорі горизонтальною дужкою: . 

Слова, які мають спільну частину (корінь), одна­кову за звучанням і значенням, нази­вають спорідненими, або спільнокореневимиУ ко­рені «зберігається» лексичне значення, яке об'єднує всі споріднені слова.

Наприклад, слова літо, літечко, по–літньому, влітку, літувати зв'язані загальним лексич­ним значенням (віднесеність до пори року, що настає після весни) і мають спільну частину –літ–. Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені (тому слова літак, літо — не спільнокореневі, бо в них корені різні за значенням). 

Щоб визначити корінь, добираємо спільнокореневі слова та шукаємо однакову частину,  наприклад: родина, народродичка, народність, родити. 

У результаті чергування звуків корінь може видозміню­ватися (мати різний звуковий склад). У корені слова можуть чергуватися голосні [о]—[і], [е]—[і], також чергуватися приголосні звуки [г к х] — [з' ц' с'] — [ж ч ш], уподібнюватися звуки, наприклад, друг – друзі – дружний; рідня – родина; вітер – вітряно.

 

Слід розрізняти спільнокореневі слова й форми слова. Спільнокореневі слова — це різні слова, а форми слова мають ту саму основу, але різні закінчен­ня. Наприклад, спільнокореневі слова (чай, чайний, чаювати) і форми слова чай (чай, чаю, чаєм).

Слово корінь — багатозначне. Адже, корінь — орган рослини, без якого вона не зможе жити; також зуб має корінь; на уроках математики вчаться знаходити корінь рівняння; початок чого-небудь, наприклад, кожен людський рід має свої корені — це прадідусі й прабабусі, а на уроках української мови ми дізна­лись, що корінь — це частина слова, яку позначають дужкою.

 

ПРЕФІКС  значуща частина слова, що стоїть перед коренем. За допомогою префіксів утворюються нові слова (схід, захід).

 

Префікс позначаємо так ¬

Не плутай префікс (це частина слова) і прийменник (окреме слово)! 

Префікси: у, в, на, до, над, з, із, за, біля, перед, при, під, від, до, для, без, над, між. 

У слові може бути кілька префіксів: що-най-вищий.

Окремі префікси можуть надавати словам особливої екс­пресії, відтінку урочистості.

Префікси

Відтінок

Приклади слів

по– + по–

експресія

попоїсти, пополохати

по– + інший префікс

експресія

порозходитися

па–, пра–, уз–

урочистість

паморозь, пагіння, прадавній, праліс, узвишшя

 

СУФІКС  частина основи, що стоїть після кореня, якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова: школа — школярі, шкільний.

Суфікс позначаємо так ^: 

Перш ніж позначити суфікс, необхідно:

1. Змінити слово, визначити в ньому закінчення й основу.

2. Дібрати кілька спільнокореневих слів і визначити корінь.

3. Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс. Потім позначити його.

 

Незмінні слова не мають закінчень, після коренів у них можуть бути лише суфікси.

 

Суфікси іменників.

Суфікси прикметників (дієприкметників).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ

 Інші правила дивись тут...

 • таня
  smile
  5 травня 2016 17:08
 • Таня
  дякую
  13 квітня 2017 21:04
 • Юля
  Дякую. Дуже допомогли
  7 травня 2017 20:39
 • ДІна
  Спасибо
  4 жовтня 2017 15:25
 • Льоша
  Дякую!
  10 жовтня 2017 20:17
 • Сергій
  Я хотів дізнатися 3 слова на префікс корінь і закінчення! Допоможіть будь ласка за/город/а, по/золот/а, за/вал/и
  19 жовтня 2017 17:25
 • валентина
  як за будовою розібрати слово чаювати? Спільнокореневе чаєм, тоді ча - корінь, юва - суфікс, ти - суфікс неозначеної форми.
  29 листопада 2017 18:54