Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З

Завдання 1. Познач найбільш влучний заголовок до нього.

  Був у бабусі старий-престарий кіт Мурко. Лежить Мурко на сонечку, гріється. Заплющив очі, спить, поклавши голову на лапи.

  На подвір'ї курча відбилося від квочки й жалібно пищало. Побачило кота, притулилось до нього й очки заплющило. Тепло йому біля котика.

Розплющив Мурко очі, побачив курча, здивувався: та й сміливе ж яке! І не знає Мурко, що робити. Чи налякати курча, чи хай собі гріється? (За Василем Сухомлинським)

А Старий кіт

Б Як здивувався Мурко 

В Сміливе курча 

 

Завдання 2. В усіх словах звуків більше, ніж букв

А їжак, щодня, зайчик, курча       ( [й і ж а к], [ ш ч о д н' а], [з а й ч и к], [к у р ч а])

Б подвір'я, бабуся, котик, поїзд   ([п о д в і р й а], [б а б у с' а], [к о т и к], [п о й і з д])

В дощ, яблуня, заїхав, малюю.     ([д о ш ч], [й а б л у н' а], [з а й і х а в], [м а л' у й у])

 

Завдання 3. Всі слова числівники.

А сьомий, тиждень, доба               (числівник, іменник, іменник)

Б сорок, п'ятнадцятий, двоє     

В три, трійка, п'ятірка                    (числівник, іменник, іменник)

 

Завдання 4. Всі дієслова вжито у 2-й особі множини (ви + дієслово).

А печу, везеш, боронять                  (я, ти, вони)

Б просите, привезете, виходите       (ви, ви, ви)

В умієш, забігають, перелізете          (ти, вони, ви)

 

Завдання 5. Допиши прикметники-антоніми.

густий — рідкий

кислий — солодкий

давній – сучасний 

високий – низький 

 

Завдання 6. Упиши пропущені букви.

Любиш (бо люблять) , говорите (бо говорять), пишається (бо пишаються),  знаємо (бо знають), бачимо (бо бачить, бачать), бавите (бо бавлять)

 

Завдання 7. Підкресли звертання й розстав розділові знаки. Речення за метою висловлювання та інтонацією.

Як живеться вамптахи, на гребінчиках дахів?

За метою висловлювання – питальне.

За інтонацією - неокличне.

 

Завдання 8.* Зміни 2017, 2018 років. Склади текст-розповідь «Моє улюблене свято».

Як ти святкуєш Новий рік? Текст-розповідь.

Про святкування Великодня. Текст – розповідь.

 

Завдання 8. * 2016. Упиши пропущені дієслова з довідки.

1. Не в свої сани не сідай .

2. Не шукай під дубом шишки, а під ялиною — жолуді.

3. Готуй сани влітку, а воза — взимку.

4. За двома зайцями поженешся — жодного не піймаєш.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

Завдання 1. Найбільш влучний заголовок.

    Удень почав танути сніг, капали краплі з дахів. А вночі знову підмерзло.

    Вийшов з хати Юрко й побачив велику крижану бурульку. Вона звисала з даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала різнобарвними вогниками — синім, рожевим, червоним, блакитним, жовтим...

     Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. Красива бурулька, мов райдуга. На даху біля бурульки сіли горобці та й цвірінькають. Вони теж милуються бурулькою – райдугою.  (За Василем Сухомлинським).

А Райдуга в бурульці 

Б Красива бурулька 

В Юрко милується бурулькою

 

Завдання 2. У всіх словах звуків менше, ніж букв. 

А ялинка, бурулька, буквар, їдальня         ([й а л и н к а], [б у р у л' к а], [б у к в а р], [й і д а л' н' а])

Б дзьоб, кулька, джерело, місяць       ([дз' о б], [к у л' к а], [дж е р е л о], [м' і с' а ц'])

В райдуга, заєць, сніжинка, кущик            ([р а й д у г а], [з а й е ц'], [с н і ж и н к а],  [к у ш ч и к])

 

Завдання 3. Познач, у якому відмінку іменники відповідають на питання кого? що? 

А у родовому       (нема кого?, нема чого?)

Б у називному      (хто?, що?)

В у знахідному     (бачу кого?, бачу що?)

 

Завдання 4. Не змінюються за особами дієслова... 

А минулого часу 

Б теперішнього часу 

В майбутнього часу

 

Завдання 5.  Прикметники-антоніми.

Порожній - повний

Світлий - темний 

Важкий - легкий

Глибокий - мілкий

 

Завдання 6. Упиши пропущені букви.

Кохаєш (бо кохають), біжите (бо біжить, біжать), читаємо (бо читають), берете (бо беруть) , здіймається (бо здіймають), кличемо (бо кличуть).

 

Завдання 7. Підкресли звертання й постав пропущені розділові знаки.

Погляньматусю, яка краса навколо!

За метою висловлювання це речення – розповідне.

За інтонацією – окличне

 

Завдання 8«Мій найкращий друг».

Інші завдання дивись тут...