Інші завдання дивись тут...

§ 1. Організм людини — відкрита біологічна система. Хімічний склад організму людини.

Сторінка 7.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Визначте, чи відповідає цей план тексту, і внесіть необхідні, на ваш погляд, зміни.

а)  Взаємодія організму людини й навколишнього середовища.

б)  Основні біологічні ознаки живого й організм людини.

в)  Пристосованість організму людини до змін навколишнього середовища.

г)  Організм людини — багаторівнева відкрита система.

а) Основні біологічні ознаки живого й організм людини.

б) Організм людини — багаторівнева відкрита система.

в) Пристосованість організму людини до змін навколишнього середовища.

г) Хімічний склад організму людини.

Завдання 2. Знайдіть у тексті твердження, які доводять, що організм людини є відкритою біологічною системою. З'ясуйте, хто з вас знайшов більше доказів. відбувається обмін речовин, інформації з довкіллям, має подібний хімічний склад з навколишнім середовищем.

Завдання 3. Розгляньте мал. 1.1 і 1.2, прочитайте опис будови молекул білків, жирів і вуглеводів. Запишіть, які функції характерні для неорганічних і органічних речовин. 

Контролюємо себе.

Завдання 1. Наведіть приклади, які доводять, що вашому організму притаманні основні ознаки живого. Організм людини складається з клітин, обмінюється речовинами з довкіллям (людина мусить споживати поживні речовини, дихає киснем, виділяє вуглекислий газ та непотрібні речовини), росте, розвивається, народжує дітей, рухається, певним чином реагує на подразники. 

Завдання 2. Назвіть процеси, завдяки яким у вашому організмі відбувається обмін речовинами між ним і навколишнім середовищем. Живлення, дихання, виділення, транспорт речовин.

Завдання 3. Із яких елементів складається система «організм людини»? Клітина, тканина, орган, система органів, організм.

Завдання 4. Яку функцію виконують клітини в системі «організм людини»? Структурно-функціональна одиниця організму, у якій здійснюється всі перетворення речовин і енергії.

Завдання 5. Перелічіть основні класи речовин в організмі людини. Наведіть приклади їхніх функцій. Органічні речовини (білки, жири, вуглеводи, АТФ, ДНК), неорганічні речовини (вода, мінеральні речовини) 

Завдання 6*. Чому до складу речовин організму, що утворюються в його клітинах, входять ті самі хімічні елементи, що є у навколишньому середовищі. Наведіть власний приклад. Бо організм – відкрита система, яка обмінюється речовинами та енергією з довкіллям.

Завдання 7*. Поясніть, під час яких процесів організм людини отримує енергію ззовні. Придумайте експеримент, який доводить, що організм віддає енергію в зовнішнє середовище.Під час живлення отримує хімічну енергію речовин їжі. Під час дихання отримує кисень для внутріклітинного дихання в мітохондріях. 

Експеримент. Візьмемо в руки шматок льоду,  він почне танути.

 

§ 2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини.

Сторінка 11.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Використовуючи текст параграфа, доберіть до слів зі списку А (клітина) (плазматична мембрана, ядро, рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, апарат Гольджі, лізосоми, рецептори) відповідні словосполучення зі списку Б (розщеплення складних речовин, транспорт усередині клітини, синтез білків, вироблення енергії, транспорт речовин у клітину і з клітини, формування пухирців з речовинами, збереження і передача програми життя, реагування на зміни, що відбуваються за межами клітини).

плазматична мембрана транспорт речовин у клітину і з клітини
ядро збереження і передача програми життя
рибосоми синтез білків
ендоплазматична сітка транспорт усередині клітини
мітохондрії вироблення енергії
апарат Гольджі формування пухирців з речовинами
лізосоми розщеплення складних речовин
рецептори реагування на зміни, що відбуваються за межами клітини.

Завдання 2. Використовуючи текст, побудуйте таблицю «Тканини в організмі людини». Укажіть у ній типи тканин, особливості їхньої будови й функції.

Тип тканин Особливості будови Функції в організмі
Епітеліальна

Залозистий, одношаровий покривний, багатошаровий покривний, миготливий епітелій.

Клітини щільно прилягають, міжклітинна речовина майже відсутня.

Покривна, захисна, секреторна, усмоктувальна
М’язова

Непосмугована, скелетна посмугована, серцева посмугована тканина.

Клітини здатні скорочуватися, невеликий вміст міжклітинної речовини

Рухова, захисна, опорна
Сполучна (внутрішнього середовища) Різна будова клітин та склад міжклітинної речовини, значна кількість міжклітинної речовини Трофічна, опорна, транспортна, захисна, структурно-пластична
Нервова Клітини з відростками, нейроглія – міжклітинна речовина. Провідна, рефлекторна, керування.

Контролюємо себе.

Завдання 1. Чому клітину вважають структурно-функціональною одиницею системи «організм людини»? Найменша структурна одиниця, де відбуваються процеси життєдіяльності.

Завдання 2. Назвіть три процеси, які відбуваються у клітині, і органели, які за ці процеси відповідають. Синтез білків (рибосоми), внутріклітинне травлення (лізосоми), внутріклітинне дихання (мітохондрії).

Завдання 3. Поясніть, як пов’язана будова епітеліальної тканини з її функціями. Клітини залозистого епітелію вистилають в один ряд залози. Клітини війчастого епітелію вистилають один шар дихальних шляхів. Клітини покривного епітелію вистилають один шар внутрішніх поверхонь органів, багатошаровий покривний епітелій утворює зовнішній шар шкіри, вистилає порожнини внутрішніх органів. 

Завдання 4. Назвіть ознаки сполучних тканин. 

• клітини мають різноманітну будову;

• різний склад міжклітинної речовини;

• значна кількість міжклітинної речовини;

• висока здатність до регенерації;

• не потребує багато кисню та поживних речовин (містить незначну кількість кровоносних судин);

• процеси обміну речовин відбуваються досить повільно.

Завдання 5. У складі яких внутрішніх органів присутня м'язова тканина? Яку функцію, на вашу думку, вона там виконує? Серцева м’язова тканина забезпечує скорочення серця.

Посмугована м’язова тканина забезпечує скорочення м’язів.

Непосмугована м’язова тканина забезпечує скорочення стінок порожнистих внутрішніх органів — судин, шлунка, сечового міхура, кровоносних судин тощо.

Завдання 6*. Чим можна пояснити різницю між формою нервової клітини й еритроцита (клітини крові)? Різниця зумовлена функцією клітини: відростки нейронів проводять збудження, дископодібний еритроцит переносить кисень, сперматозоїд має джгутик для руху, спеціальні структури міфібрили забезпечують скоротливість міоцита тощо.

Завдання 7*. Міжклітинна речовина у сполучній тканині кісток тверда, а в крові — рідка. Як можна пояснити цю розбіжність? Розбіжність пояснюється функцією тканини: опорна функція тканин кістки, транспортна функція тканин крові.

Інші завдання дивись тут...