Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

У префіксах роз-, без-, через- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний, розписати, розбити, безкрилий, безкраїй, беззвучний, розгорнути, черезплічник.

 

Нагадаємо, що при переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня.

Треба переносити так: роз-бити, без-хмарний, роз-віяв.  

 

 

5 КЛАС

Правила уподібнення приголосних звуків

Пишемо

Читаємо

Фонетична транскрипція

Перед глухим приголосним префікси роз-, без- можна вимовляти по-різному: розпис, розкопати

-з-

[с] у швидкому темпі, [з] у повільному темпі

[ро́спис] [ро́зпис]

[роскопа́ти] [розкопа́ти]

У префіксах роз-, без- кінцевий приголосний звук з перед ж: розжився, розжарити

-зж-

[ж:]

[рож:и́всʹа]

[рож:а́риети]

У префіксах роз-, без- кінцевий приголосний з перед ч: розчерк, розчин

-зч-

[шч]

[жч]

[рошче́рк] [рожче́рк]

[ро́шчиен] [ро́жчиен]

У префіксах роз-, без- кінцевий приголосний з перед ш: розшито, безшумний

-зш-

[ш:]

[жш]

[рош:и́то] [рожши́то]

[беиш:у́мний] [беижшу́мний]

  

Інші правила дивись тут...