Інші правила дивись тут... 

УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ — це наближення звучання одного приголосного звука до іншого при вимові.

 

Уподібнення приголосних звуків за дзвінкістю-глухістю

Таблиця дзвінких і глухих приголосних звуків:

Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Не утворюють пар

Дзвінкі

[б]

[г]

[ґ]

[д]

[дʹ]

[ж]

[з]

[зʹ]

[дж]

[дз]

[дзʹ]

 

сонорні 

[в][л][лʹ][м]

[н][нʹ]

[й][р][рʹ] 

Глухі

[п]

[х]

[к]

[т]

[тʹ]

[ш]

[с]

[сʹ]

[ч]

[ц]

[цʹ]

[ф]

 

Дзвінкі приголосні

Лише дзвінкий приголосний звук [г] оглушується перед глухими приго­лосними звуками до парного йому глухого [х]нігті [нʹі́хтʹі], кігті [к᾿і́хтʹі], легко [ле́хко], вогко [во́хко], дьогтю [дʹо́хтʹу].

Звук [з] у префіксах роз-, без-, з- перед глухим зву­ком може (не обов'язково) наближатися до [с] у швидкій вимові: розклад [ро́склад], безпека [беиспе́ка], зсипати [с:иепа́ти]. 

Правильно буде вимовляти, наприклад, слово розклад як [ро́склад] і [ро́зклад]. Вважається, що таке уподібнення відбувається при швидкому темпі вимови, а при повільному – ні.

Решту дзвінких приголосних звуків, що мають пару, у кінці складу або слова не можна оглушувати, їх ви­мовляють чітко: мороз [моро́з], морж [морж], казка [ка́зка]. 

Сонорний приголосний звук [в] не можна оглушувати (тобто він ніколи не ніколи не уподібнюється до [ф]).

Звук [в] треба вимовляти ніби короткий голосний []:

• на початку слова перед приголосним: вчора [чо́ра], врізала [рʹі́зала];

• у кінці слова: лев [ле], любов [лʹубо́];

• між голосним звуком і приголосним: завтра [за́тра], навчання [нача́нʹ:а].

Звук [в] треба вимовляти ніби короткий голосний [], зближуючи верхню і нижню губу.  

Звук [] називають нескладовим, він хоч і близький до голосного звуку [у], проте не утворює складу.

У білоруській абетці є літера , на честь якої навіть спорудили пам'ятний знак.

Глухі приголосні

Глухі приголосні звуки перед дзвінкими звуками, крім сонорних приголосних звуків, уподібнюються до парних їм дзвінких:

[т'] — [д']

[к] — [ґ]

'] — [з']

] — [з]

] — []

боротьба [бородʹба́]

вокзал [воґза́л]

просьба [про́зʹба]

айсберг [а́йзберг]

лічба [л'іба]

Це відбувається приблизно в два­надцяти незапозичених словах (боротьба, Вишгород, молотьба, клятьба, просьба, лічба, Великдень, повсяк­денний, якби, аякже, отже, осьде) та в кількох запозиче­них (айсберг, анекдот, баскетбол, вокзал, екзамен, екзо­тика, локдаун, рюкзак, футбол). Їх варто запам'ятати.

Примітка: слова косьба, яке іноді наводять як приклад уподібнення, в українській мові немає, натомість є слово косовиця.

 

Уподібнення приголосних звуків за м’якістю

Під впливом наступного м'якого приголосного звуку попередній приголосний звук стає м'яким або пом'якшеним: милість [ми́лʹісʹтʹ], кузня [ку́зʹнʹа].

 

Уподібнення приголосних звуків за подовженням

У вимові близькі звуки вимовляємо як один подовжений приголосний звук. 

Літери

Звуки

Приклади і фонетична транскрипція

 

-зс-

[с:]

зсо́хнути [с:о́хнути]

 

-зш-

[ш:]

зшиток [ш:и́ток]

безшумний [беиш:у́мний]

 

-сши

[ш᾿:и]

принісши [принʹі́ш᾿и]

 

-зж

[ж:]

зжарити [ж:а́риети]

розжарити [рож:а́риети]

 

-чці

[цʹ:і]

ручці [ру́ц':і]

лисичці [лиси́ц':і]

 

-тці

[цʹ:і]

клітці [клʹі́цʹ:і]

тітці [тʹі́цʹ:і]

 

-шся

[сʹ:а]

котишся [ко́тиесʹ:а]

Дієслова на

 –ться, -шся

-ться

[цʹ:а]

котиться [ко́тиецʹ:а]

-тч-

[ч:]

Вітчизна [в᾿іч:и́зна]

скотч [скоч:]

 

-тц-

[ц:]

золотце [зо́лоц:е]

 

 

Приголосні звуки можуть уподібнюватися й за іншими ознаками. 

Особливості вимови окремих груп приголосних звуків унаслідок уподібнення.

Пишемо

Вимовляємо

Приклад і фонетична транскрипція

розч-

[рошч]

[рожч]

розчерк [рошче́рк], розчулити [роушчу́лиети]

[рожче́рк], розчулити [роужчу́лиети]

-зч-

[шч]

зчитати [шчиета́ти]

-жці

[зʹцʹі]

стежці [сте́зʹцʹі]

ніжці [нʹі́зʹцʹі]

-шці

[сʹцʹі]

кашці [ка́сʹцʹі]

ромашці [рома́сʹцʹі]

-здж-

]

з Джулею [ж у́лейу]

 

ОРФОГРАМА Буква, що позначає сумнівний приголосний звук.

Інші правила дивись тут...