Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 72  Буква ь (знак м’якшення)

Вправа 1 Букви і звуки

ь р в ь а л б ь я ь

Вправа 2

Підпис до малюнка: кріль

� сіль, кріль, тінь, осінь, пальто, пальма, лось, карась, пеньок, деньок

Звукова схема та звуковий розбір слова

сіль   [ = ● = ]

[ с' і л']

кріль   [ — = ● = ]

[к р' і л']

тінь   [ = ● = ]

[ т' і н']

о́сінь   о-сінь  [ ●́ | = ● = ]

[ о с' і н']

пальто́   паль-то  [ — ● = | — ●́ ]

[п а л' т о]

па́льма   паль-ма  [ — ●́ = | — ● ]

[п а л' м а]

лось   [ — ● = ]

[л о с']

кара́сь   ка-рась  [ — ● | — ●́ = ]

[к а р а с']

пеньо́к   пе-ньок  [ — ● | = ●́ — ]

[п е н' о к]

деньо́к   де-ньок  [ — ● | = ●́ — ]

[д е н' о к]

� сіль, кулька

сіль   [ = ● = ]

[ с' і л']

ку́лька   куль-ка  [ — ●́ = | — ● ]

[к у л' к а]

Вправа 3 Поділ слів на склади

Я ма-лень-кий і пу-хна-стий,

Я сі-рень-кий, не сму-га-стий,

Ку-ций хво-стик, дов-гі ву-шка,

Шер-сть м'я-кень-ка, як по-ду-шка,

У-сіх на сві-ті я стра-шусь,

У-сіх ля-ка-юсь і бо-юсь.

Відгадка: 2 - заєць

Боязкий, як заєць.

 

СТОРІНКА 73    Буква Ї ї

м’який приголосний звук [й] і голосний звук [і],  на  звуковій схемі = ●

Вправа 1 Голосний звук

І т й Ї т і Ї Г і ї

Вправа 2

Підпис до малюнка: сироїжка

їжа, їжак, їжаченя, поїхав, заїхав, доїхав, гаї, мрії, сироїжка, краї, країна, хвоїнка

ї́жа   ї-жа  [ = ●́ | — ● ]

[й і ж а]

їжа́к   ї-жак   [ = ● | — ●́ — ]

[й і ж а к]

їжаченя́  ї-жа-че-ня  [ = ● | — ● | — ● | = ●́ ]

[й і ж а ч е н' а]

пої́хав   по-ї-хав   [ — ● | = ●́ | — ● — ]

[п о й і х а в]

заї́хав   за-ї-хав   [ — ● | = ●́ | — ● — ]

[з а й і х а в]

дої́хав   до-ї-хав   [ — ● | = ●́ | — ● — ]

[д о й і х а в]

гаї́  га-ї   [ — ● | = ●́ ]

[г а й ї]

мрі́ї   мрі-ї   [ — = ●́ | = ●]

[м р' і й і]

сирої́жка   си-ро-їж-ка  [ — ● | — ● | = ●́ — | — ● ]

[с и р о й і ж к а]

краї́   кра-ї   [ — — ● | = ●́ ]

[к р а й і]

краї́на  кра-ї-на   [ — — ● | = ●́ | — ● ]

[к р а й і н а]

хвої́нка   хво-їн-ка  [ — — ● | = ●́ — | — ● ]

[х в о й і н к а]

їжак, поїзд

їжа́к   ї-жак   [ = ● | — ●́ — ]

[й і ж а к]

по́їзд   по-їзд  [ — ●́ | = ● — — ]

[п о й і з д]

Вправа 3

Що їсть ї-жа-чок?

Ї-жа-чки ї-дять жу-ків і гу-сінь, рав-ли-ків і сли-ма-ків, до-що-вих чер-в'я-ків і ко-ни-ків. Мо-жуть по­-ла-су-ва-ти ї-жа-чки й ми-шка-ми, пта-ше-ня-та-ми, жаб-ка-ми та на-­віть змі-я-ми. Змі-ю ї-жа-чок мо-же з'ї-сти пов-ні-стю, бо йо-му не шко-дить змі-ї-на о-тру-та.

 

СТОРІНКА 74   Буква Ц ц

твердий приголосний звук [ц] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [ц'] на звуковій схемі =

Вправа 1 Твердий і м’який приголосний звук

Ч ц н П ш Ц Н Ц Щ ц

Вправа 2

Відбувається циркова вистава

цирку, циркачі, танцівниця, танцює, цукерки, заєць, циліндра, кільце, цуценята, цирк

ци́рку   цир-ку  [ — ●́ — | — ● ]

[ц и р к у]

циркачі́   цир-ка-чі   [ — ● — | — ● | -- ●́ ]

[ц и р к а ч´ і]

танцівни́ця   тан-ців-ни-ця   [ — ● — | = ● — | — ●́ | = ● ]

[т а н ц' і в н и ц' а]

танцю́є   тан-цю-є  [ — ● — | = ●́ | = ● ]

[т а н ц' у й е]

цуке́рки    цу-кер-ки   [ — ● | — ●́ — | — ●]

[ц у к е р к и]

за́єць  за-єць   [ — ●́ | = ● = ]

[з а й е ц']

цилі́ндра   ци-лін-дра   [ — ● | = ●́ — | — — ● ]

[ц и л' і н д р а]

кільце́   кіль-це   [ -- ● = | — ●́ ]

[к´ і л' ц е]

цуценя́та   цу-це-ня-та  [ — ● | — ● | = ●́ | — ●]

[ц у ц е н' а т а]

цирк  [ — ● — — ]

[ц и р к]

У цир-ку ви-сту-па-ють цир-ка-чі. Тан-ців-ни-ця тан-цю-є на ко-ні. Кло-ун ро-зда-є цу-кер-ки. За-єць ви-ска-ку-є з ци-лін-дра. Крізь кіль-це стри-ба-ють цу-це-ня-та. А-кро-ба-ти ви-ко-ну-ють трю-ки. Я лю-блю цирк.

 

СТОРІНКА 75

Вправа 1

Підпис до малюнка: цукерка

� вулиця, суниця, синиця, лисиця, цукор, цукерка, цукорниця, паляниця, олівець, горобець, камінець, мізинець

ву́лиця   ву-ли-ця   [ — ●́ | — ● | = ● ]

[в у л и ц' а]

суни́ця   су-ни-ця   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[с у н и ц' а]

сини́ця   си-ни-ця   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[с и н и ц' а]

лиси́ця   ли-си-ця   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[л и с и ц' а]

цу́кор   цу-кор   [ — ●́ | — ● — ]

[ц у к о р]

цуке́рка   цу-кер-ка  [ — ● | — ●́ — | — ● ]

[ц у к е р к а]

цу́корниця   цу-кор-ни-ця  [ — ●́ | — ● — | — ● | = ● ]

[ц у к о р н и ц' а]

паляни́ця   па-ля-ни-ця  [ — ● | = ● | — ●́ | = ● ]

[п а л' а н и ц' а]

Слово до схеми: цукор (у слові є два голосні звуки, тобто два склади цу-кор,   перший склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 2

О-дно-го ра-зу в мі-сті пі-шов цу-кер-ко-вий дощ. З не-ба ле-ті-ли рі-зно-бар-вні цу-кер-ки: і зе-ле-ні, і ро-же-ві, і фі-о-ле-то-ві, й бла-ки-тні.

Спо-ча-тку лю-ди ду-ма-ли, що то град. Аж ось із ці-­ка-во-сті один хло-пчи-на по-­клав у рот зе-ле-ну гра-ди-ну, і ви-я-ви-ло-ся, що то м'я-тна цу-кер-ка.

— Цу-кер-ки! Цу-кер-ки! — за-кри-ча-ли всі.

Цу-кер-ко-вий дощ лив як із ві-дра. Усі ву-ли-ці бу-ли в цу-кер-ках.

Тема тексту: цукерковий дощ

 

СТОРІНКА 76   Буква Ф ф

твердий приголосний звук [ф] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [ф´] на звуковій схемі

Вправа 1

Ф в Р ь Ф ф В р ф б

Вправа 2

фокуси, фокусник, фазан, фартух, фонтан, дельфін, шарф, кофта

фо́куси   фо-ку-си   [ — ●́ | — ● | — ● ]

[ф о к у с и]

фо́кусник   фо-ку-сник   [ — ●́ | — ● | — — ● — ]

[ф о к у с н и к]

фаза́н   фа-зан   [ — ● | — ●́ — ]

[ф а з а н]

фарту́х   фар-тух  [ — ● — | — ●́ — ]

[ф а р т у х]

фонта́н   фон-тан   [ — ● — | — ●́ — ]

[ф о н т а н]

дельфі́н   дель-фін  [ — ● = | -- ●́ — |

[д е л' ф´ і н]

шарф   [ — ● — — ]

[ш а р ф]

ко́фта   ко-фта   [ — ●́ | — — ● ]

[к о ф т а] 

Вправа 3

У цир-ку по-ка-зу-ють фо-ку-си. Кіт Фан-тик ді-ста-є з ка-пе-лю-ха фа-за-на. Ми-ше-ня Фур-чик — дель-фі-на. Фо-ку-си — це ди-во, яке ро-бить фо-ку-сник. А я-кі фо-ку-си зна-єш ти?

 

СТОРІНКА 77

Вправа 1

Підпис до малюнка: фонтан

фара, фазан, фарба, фото, фонтан, футбол, форма, ферма, шофер, ліфт, зефір, кефір

фа́ра   фа-ра   [ — ●́ | — ● ]

[ф а р а]

фаза́н   фа-зан   [ — ● | — ●́ — ]

[ф а з а н]

фа́рба   фар-ба   [ — ●́ — | — ● ]

[ф а р б а]

фо́то   фо-то   [ — ●́ | — ● ]

[ф о т о]

фонта́н   фон-тан   [ — ● — | — ●́ — ]

[ф о н т а н]

футбо́л   фу-тбол   [ — ● | — — ●́ — ]

[ф у т б о л]

фо́рма   фор-ма    [ — ●́ — | — ● ]

[ф о р м а]

фе́рма   фер-ма   [ — ●́ — | — ● ]

[ф е р м а]

шо́фер   шо-фер   [ — ● | — ● — ]

[ш о ф е р]

ліфт   [ = ● — — ]

[л' і ф т]

зефі́р   зе-фір   [ — ● | – ●́ — ]

[з е ф´ і р]

кефі́р   ке-фір   [ — ● | – ●́ — ]

[к е ф´ і р]

Слово до схеми: ліфт (у слові є один голосний звук, тобто один склад, дві тверді приголосні звуки та один м’який приголосний звук)

Вправа 2

Як Та-рас був фо-ку-сни-ком

У не-ді-лю Та-рас був у цир-ку. Ну й гар-ні ж фо-ку-си він там ба-чив! Ви-рі-шив хло-пчик, що бу-де фо-ку-сни-ком.

Знай-шов шмат фі-о-ле-то-во-ї тка-ни-ни, щоб зро-би-ти справ-жній плащ ча-клу-на. Ді-став ша-пку і по-клав ї-ї на сті-лець.

Ки-нув у ша-пку ста-рий шарф. Про-мо-вив: «Крекс, пекс, фекс!» А по-тім не ви-три-мав і за-­зир-нув у ша-пку.

Шарф був на мі-сці, а кро-­лик не з'я-вив-ся. «Ма-буть, по-трі-бні стрі-чки», — по-ду-мав Та-рас і пі-шов до кім-на-ти стар-шо-ї се-стри-чки...

 

СТОРІНКА 78

Вправа 1

Не-за-ба-ром Но-вий рік. Ми при-кра-ша-є-мо я-лин-ку. Ар-тем ві-ша-є  рі-зно-бар-вні куль-ки, Ві-ка — шо-ко-ла-дні цу-кер-ки. Усі мрі-ють про по-да-рун-ки. Ві-ка за-га-да-ла со-бі ... , а Ар-тем мрі-є про ... . Хай збу-ва-ю-ться мрі-ї!

Абетка

Інші завдання дивись тут...