Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 28

Звукова схема та звуковий розбір слова

ведмі́дь    ве-дмідь [ — ● | — -- ●́ = ]      [в е д м´ і д']

о́лень     о-лень [ ●́ | — ● = ]      [о л е н']

лиси́ця   ли-си-ця [ — ● | — ●́ | = ● ]      [л и с и ц' а]

вовк  [ — ● — — ]      [в о в к]

тигр [ — ● — — ]        [т и г р]        

лось [ — ● = ]      [л о с']

рись [ — ● = ]      [р и с']

� Зайва тварина: птах (страус) серед звірів (жираф, кажан, козел)

жира́ф     жи-раф [ — ● | — ●́ — ]      [ж и р а ф]

козе́л     ко-зел [ — ● | — ●́ — ]       [к о з е л]

кажа́н    ка-жан [ — ● | — ●́ — ]       [к а ж а н]

стра́ус    стра-ус [ — — — ●́ | ● — ]    [с т р а у с]

 

СТОРІНКА 29

Поділ слова на склади

Діти побували в зоопарку. Вони побачили багато тварин. Там було дуже цікаво.

єно́т   є-нот    [ = ● | — ●́ — ]     [й е н о т]

черепа́ха  че-ре-па-ха [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]      [ч е р е п а х а]

хом’я́к     хом’-як     [ — ● — | = ●́ —]    [х о м й а к]  

Що ти знаєш про хом’яка?

� Не так: білий ведмідь живе серед пальм, крокодил живе біля льодовиків.

Білий ведмідь живе в холодних умовах, а слон – у теплих умовах.

крокоди́л     кро-ко-дил    [ — — ● | — ● | — ● — ]    [к р о к о д и л]

ведмі́дь    ве-дмідь [ — ● | — -- ●́ = ]      [в е д м´ і д']

 

СТОРІНКА 30

Наголос

лі́кар    лі-кар [ — ●́ | — ● — ]     [л' і к а р]

будіве́льник   бу-ді-вель-ник [ — ● | = ● | — ●́ = | — ●  — ]  [б у д' і в е л' н и к]

продаве́ць   про-да-вець [ — — ● | — ● | — ●́ = ]     [п р о д а в е ц']

учи́телька    у-чи-тель-ка [ ● | — ●́ | — ● = | — ● ]     [у ч и т е л' к а]

двірни́к    двір-ник  [ — -- ● — | — ●́ — ]      [д в´ і р н и к] 

співа́к     спі-вак  [ — -- ● | — ●́ — ]      [с п´ і в а к]

пе́кар    пе-кар [ — ●́ | — ● — ]     [п е к а р]

ку́хар    ку-хар [ — ●́ | — ● — ]     [к у х а р]

 

СТОРІНКА 31

Катруся мріє стати балериною. Лесик мріє стати програмістом.

балери́на     ба-ле-ри-на    [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]    [б а л е р и н а]

програмі́ст   про-гра-міст    [ — — ● | — — ● | -- ●́ — — ]  [п р о г р а м´ і с т]

Ким ти мрієш стати?

� На табличках, які тримають діти, зображені елементи мови: склади, наголос, голосні звуки, приголосні звуки, слова, речення, знаки пунктуації

 

СТОРІНКА 32

� буква а на початку слова

авто́бус   ав-то-бус  [ ● — | — ●́ | — ● — ]     [а в т о б у с]

� буква а на початку слова: аґрус

буква а в середині слова: рак 

буква а в кінці слова: сумка

Збирає аґрус. Плаває, як рак. У сумку складає речі.

а́ґрус     а-ґрус  [ ●́ | — — ● — ]        [а ґ р у с]

рак [ — ● — ]           [р а к]

су́мка     сум-ка [ — ●́ — | — ● ]        [с у м к а]

анте́на     ан-те-на  [ ● — | — ●́ | — ● ]      [а н т е н а]

альбо́м    аль-бом  [ ● = | — ●́ — ]      [а л' б о м]      

анана́с    а-на-нас  [ ● | — ● | — ●́ — ]     [а н а н а с]

 

СТОРІНКА 33

Буква а позначає голосний звук

� буква а в кінці слова: ліні́йка, ру́чка

буква а в середині  слова: пена́л, фа́рби, па́рта

ліні́йка    лі-ній-ка    [ = ● | = ●́ = | — ● ]    [л' і н' і й к а]

ру́чка     ру-чка    [ — ●́ | — — ● ]    [р у ч к а]

пе́нал    пе-нал    [ — ● | — ●́ — ]     [п е н а л]

фа́рби   фар-би    [ — ●́ — | — ● ]     [ф а р б и]

па́рта    пар-та    [ — ●́ — | — ● ]    [п а р т а]

Банан жовтий, а кавун червоний.

Жирафа велика, а черепаха мала.

а́йстра

 

СТОРІНКА 34

Оленка вкололась колючкою кактуса. Вона кричить від болю.

Мама присипає дитину. Вона співає колискову пісню.

ка́ктус     ка-ктус  [ — ●́ | — — ● — ]     [к а к т у с]   

ма́ма      ма-ма   [ — ●́ | — ● ]       [м а м а]

 

СТОРІНКА 35

� сова́    со-ва   [ — ● | — ●́ ]     [с о в а]

трава́     тра-ва   [ — — ● | — ●́ ]     [т р а в а]

бджола́   бджо-ла   [—  — ● | — ●́ ]   [б дж о л а]

коса́     ко-са    [ — ● | — ●́ ]     [к о с а]

А-лі-на хо-че ста-ти лі-ка-рем. У не-ї є а-пте-чка.

Сьо-го-дні за-хво-рів зай-чик.

— Зай-чи-ку, ска-жи: «А-а-а!»

— О! Тре-ба лі-ку-ва-ти гор-ло. А-лі-на ра-дить зай-чи-ко-ві пи-ти чай з ма-ли-но-ю

� не так: клоун виступає в аптеці, аптекар продає ліки в цирку.

Клоун виступає в цирку, а аптекар продає ліки в аптеці

 

СТОРІНКА 36

огірки́    о-гір-ки   [ ● | -- ● — | — ●́ ]     [о г´ і р к и]

Тягне осла. Годує голуба. Стоїть на відрі.

Буква о на початку слова: осел

Буква о в середині слова: голуб

Буква о в кінці слова: відро

осе́л    о-сел  [ ● | — ●́ — ]    [о с е л]

го́луб   го-луб  [— ●́ | — ● — ]     [г о л у б]

відро́    ві-дро [ -- ●  | — — ●́ ]    [в´ і д р о]

окуля́ри    о-ку-ля-ри  [ ● | — ● | = ●́ | — ● ]     [о к у л' а р и]

оліве́ць    о-лі-вець  [ ● | = ● | — ●́ = ]     [о л' і в е ц']

о́зеро    о-зе-ро  [ ●́ | — ● | — ● ]      [о з е р о]

 

СТОРІНКА 37

Буква о позначає голосний звук •

� буква о в середині слова: чо́вен, горі́х, молото́к

буква о в кінці слова: весло́, крило́

Під листям дівчинка знайшла їжачка. Ця тварина є колюча.

У зоопарку хлопчик побачив слона. Ця тварина є велика.

� соро́ка, коро́на, воро́та, ворон́а

со-ро-ка, ко-ро-на, во-ро-та, во-ро-на

[ — ●  | — ●́  | — ●  ]

 

СТОРІНКА 38

� У зоопарку діти побачили оленя. Це велика рогата тварина.

о́лень    о-лень      [ ●́ | — ● = ]    [о л е н']

Хлопчик сполохав пташку біля гнізда. Раптом вона злетіла. О-о! Хлопчик теж   налякався.   

Діти побачили чудовий салют. О-о-о! Вони показують один одному яскраві вогники. Діти радіють від побаченого.

 

СТОРІНКА 39

вікно́     ві-кно  [ -- ● | — — ●́ ]     [в´ і к н о]

зерно́    зер-но    [ — ● — | — ●́ ]     [з е р н о]

стріла́    стрі-ла   [ — — = ● | — ●́ ]    [с т р' і л а]

мітла́     мі-тла     [ -- ● | — — ●́ ]     [м´ і т л а]

�  О-лег і та-то ло-ви-ли ри-бу на о-зе-рі. О-лег у-пій-мав на га-чок о-ку-ня.

  Ось і в та-та за-сми-кав по-пла-вок. — О-о-о! Я-кий ве-ли-кий сом!

  Сьо-го-дні в ри-ба-лок гар-ний у-лов

� моро́зиво

 

СТОРІНКА 40

ука́зка    у-каз-ка    [ ● | — ●́ — | — ● ]    [у к а з к а]

� Буква у на початку слова: урна

Буква у в середині слова: павук

Буква у в кінці слова: кенгуру

у́рна    ур-на    [ ●́  — | — ●  ]    [у р н а]

паву́к   па-вук  [ — ● | — ●́  — ]      [п а в у к]

кенгуру́  кен-гу-ру  [ — ●  — | — ●  | — ●́ ]     [к е н г у р у]

у́чень    у-чень [ ●́ | — ● = ]      [у ч е н']

учи́телька    у-чи-тель-ка  [ ● | — ●́ | — ● = | — ● ]    [у ч и т е л' к а]

уда́в    у-дав  [ ● | — ●́  — ]       [у д а в]

 

СТОРІНКА 41

Буква у позначає голосний звук •

� буква у в середині та в кінці слова: кенгуру́

буква у в середині слова: вуж, жо́лудь, стра́ус

кенгуру́    кен-гу-ру    [ — ● — | — ● | — ●́ ]    [к е н г у р у]

вуж     [ — ● — ]     [в у ж]

жо́лудь     жо-лудь    [ — ●́ | — ● = ]     [ж о л у д']

стра́ус      стра-ус    [ — — — ●́ | ● — ]    [с т р а у с]

� У-у-у! Хлопчик повідомляє про рух поїзда.

У-а! У-а! У колисці плаче дитина.

А-у! А-у! Діти заблукали в лісі.

Шпак живе у шпаківні. Люди вішають шпаківні на деревах.

Лелека живе в гнізді. Птах  будує своє гніздо на стовпі.

Інші завдання дивись тут...