Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 56

Звукова схема  та звуковий розбір слова

� У Лоли дзеркало. У Алли окуляри.

дзе́ркало    дзер-ка-ло     [ — ●́ — | — ● | — ● ]    [дз е р к а л о]

окуля́ри     о-ку-ля-ри     [ ● | — ● | = ●́ | — ● ]    [о к у л' а р и]

�  оре́л     о-рел   [ ● | — ●́ — ]      [о р е л]

столи́     сто-ли    [ — — ● | — ●́ ]     [с т о л и]

стріла́    стрі-ла    [ — — = ● | — ●́ ]     [с т р' і л а]

пена́л     пе-нал    [ — ● | — ●́ — ]     [п е н а л]

 

СТОРІНКА 57

Поділ слів на склади

� У Олі лялька. У Алли ліхтар. А у Лоли лійка. Лола поливає лілії.

ля́лька    ляль-ка    [ = ●́ = | — ● ]     [л' а л' к а]

лі́йка    лій-ка    [ = ●́ = | — ● ]     [л' і й к а]

ліхта́р  лі-хтар   [ = ● | — — ●́ — ]   [л' і х т а р]

лі́лії   лі-лі-ї   [ = ●́ | = ● | = ● ]    [л' і л' і й і]

� Ключ жу-рав-лів

Лі-то ми-ну-ло. На-ста-ли хо-ло-ди. Ві-длі-та-ють у те-плі кра-ї пе-ре-лі-тні пта-хи: зо-зу-лі, ла-стів-ки, ле-ле-ки. О-лесь і Ла-ри-са по-чу-ли в не-бі: — Кур-ли! Кур-ли! Це жу-рав-лі. Во-ни ле-тять клю-чем

Слова-омоніми

(журавлиний) ключ, (замко́вий) ключ

ключ    [ — = ● — ]     [к л' у ч]

 

СТОРІНКА 58

Буква м позначає твердий приголосний звук — або пом’якшений звук --

мак    [ — ● — ]    [м а к]

мі́сяць   мі-сяць   [ -- ●́ | = ● = ]      [м´ і с' а ц']

� буква м на початку слова: морква

буква м в середині слова: ромашка

буква м в кінці слова: сом

Їсть моркву. Нюхає ромашку. Ловить сома.

мо́рква   мор-ква   [ — ●́ — | — — ● ]    [м о р к в а]

рома́шка  ро-ма-шка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]    [р о м а ш к а]

сом    [ — ● — ]     [с о м]

 

СТОРІНКА 59

Наголос

�  мак, місток, мухомор, метелик, миска, молоток

мак    [ — ● — ]      [м а к]

місто́к   мі-сток    [ -- ● | — — ●́ — ]     [м´ і с т о к]

мухомо́р    му-хо-мор  [ — ● | — ● | — ●́ — ]     [м у х  о м о р]

мете́лик    ме-те-лик   [ — ● | — ●́ | — ● — ]     [м е т е л и к] 

ми́ска     ми-ска    [ — ●́ | — — ● ]     [м и с к а] 

молото́к  мо-ло-ток  [ — ● | — ● | — ●́ — ]     [м о л о т о к]

� Мала миша живе в норі. Мале курча живе в курятнику. Малі мурахи живуть у мурашнику. Мала дитина живе в домі.

� Слово мишка має декілька значень: (польова) мишка, (комп’ютерна) мишка

ми́шка    ми-шка     [ — ●́ | — — ● ]     [м и ш к а]

 

СТОРІНКА 60

� У Міли м’яч. У Лоли маска.

м’яч     [ — = ● — ]     [м й а ч]

ма́ска   ма-ска     [ — ●́ | — — ● ]     [м а с к а]

� У ма-ми Мі-ла, Ло-ла і А-лла. Мі-ла ми-ла ли-мон. Ло-ла і А-лла ми-ли ма-ли-ну.

А у ма-ми — ми-ло. Мама ми-ли-ла ми-лом руки

 

СТОРІНКА 61

Мі-ла. Мі-ла ма-ла. У Мі-ли ми-ло. Мі-ла ми-ла

У Ма-рій-ки є мен-ший бра-тик Ма-ксим-ко.

Ма-ма ку-пи-ла мо-ро-зи-во. Ма-рій-ці — «Е-скі-мо», а «Плом-бір» — Ма-ксим-ко-ві.

Мо-ро-зи-во сма-чне! А-ле ї-сти йо-го тре-ба о-бе-ре-жно. Мо-жна за-сту-ди-ти гор-ло

мухомор

ребус   мол   око

молоко

 

СТОРІНКА 62

Буква с позначає твердий звук — або м’який звук =

� буква с на початку слова: сова

буква с у середині слова: лисиця

буква с у кінці слова: ананас

Нагороджує сову. Розмовляє з лисицею. Бачить ананас.

сова́  со-ва  [ — ● | — ●́ ]    [с о в а]

лиси́ця   ли-си-ця  [ — ● | — ●́ | = ● ]      [л и с и ц' а]

анана́с    а-на-нас   [ ● | — ● | — ●́ — ]    [а н а н а с]

сам, сом, сум    [ — ● — ]

сім     [ = ● — ]

 

СТОРІНКА 63

сливи, сосна, слон, сумка

сли́ви    сли-ви  [ — — ●́ | — ● ]    [с л и в и]

сосна́    со-сна   [ — ● — | — ●́ ]    [с о с н а]

слон   [ — — ● — ]    [с л о н]

су́мка   сум-ка  [ —●́ — | — ● ]     [с у м к а]

сила, сало, ліси, село

си́ла    си-ла   [ — ●́ | — ● ]     [с и л а]

са́ло   са-ло   [ — ●́  | — ● ]     [с а л о]

ліси́    лі-си     [ = ● | — ●́ ]     [л' і с и]

село́    се-ло   [ — ● | — ●́ ]     [с е л о]

сосиски

Лис і ло-сі. У лі-сі лис. У лі-сі ло-сі. У лі-сі ли-си і ло-сі

 

СТОРІНКА 64

Сі-ма са-ма? У Сі-ми А-лі-са. А Сем? І Сем у Сі-ми

У А-лі-си а-на-нас. У ли-са хвіст. У Ле-сі ко-са. Ма-ма сі-ла у та-ксі

анана́с   а-на-нас   [ ● | — ● | — ●́ — ]    [а н а н а с]

хвіст    [ — -- ● — — ]    [х в´ і с т]

коса́    ко-са    [ — ● | — ●́ ]     [к о с а]

таксі́    та-ксі   [ — ● | — = ●́]   [т а к с' і]

 

СТОРІНКА 65

� Сом і о-са. О-са і сом. Сом сам. А о-са? І о-са са-ма

сом   [ — ● — ]    [с о м]

сім  [ = ● — ]      [с' і м]

оса́    о-са  [ ● | — ●́ ]     [о с а]

Са-шко і Со-ня лю-блять со-ки. Со-ні по-до-ба-є-ться сли-во-вий сік. А Са-шко-ві — а-пель-си-но-вий.

Со-ки зі сві-жих фру-ктів сма-чні. Ду-же ко-ри-сно спо-жи-ва-ти їх що-дня.

� (світило) сонечко, (комаха) сонечко

со́нечко   со-не-чко   [— ●́ | — ● | — — ● ]   [с о н е ч к о]

 

СТОРІНКА 66

Буква н позначає твердий звук — або м’який звук =

нитки́    ни-тки     [ — ● | — — ●́ ]     [н и т к и]

� буква н на початку слова: ножиці

буква н у середині слова: книжка

буква н у середині та в кінці слова: банан

Ріже ножицями.  Читає книжку. Їсть банан.

но́жиці    но-жи-ці    [— ●́ | — ● | = ● ]      [н о ж и ц' і]

кни́жка    книж-ка   [— — ●́ — | — ● ]       [к н и ж к а]

бана́н    ба-нан    [ — ● | — ●́ — ]       [б а н а н]

не-су, не-се, не-се-мо

со-ло-на, со-ло-не, со-ло-ні

 

СТОРІНКА 67

насо́с    на-сос  [ — ● | — ●́ — ]  [н а с о с]

носи́    но-си   [ — ● | — ●́ ]    [н о с и]

ну́мо    ну́-мо  [ — ●́ | — ● ]    [н у м о] 

су́не    су-не    [ — ●́ | — ● ]   [с у н е]

са́ни   са-ни    [ — ●́ | — ● ]    [с а н и]

си́ні    си-ні     [ — ●́ | = ● ]    [с и н' і]

сон   [ — ● — ]     [с о н]

сни   [ — — ● ]    [с н и]

син   [ — ● — ]      [с и н]

сини́    си-ни    [ — ● | — ●́ ]    [с и н и]

слон  [ — — ● — ]    [с л о н]

слони́   сло-ни́   [ — — ● | — ●́ ]    [с л о  н и]

нам   [ — ● — ]     [н а м]

мені́    ме-ні   [ — ● | = ●́ ]     [м е н' і]

А-на-нас. У нас а-на-нас. А-на-нас у нас. А-на-на-си со-ло-ні? — Ні! А-на-на-си со-лод-кі

У лісі сосна. Дятел на сосні. У Ніни ковзани. Сонце сумне.

дя́тел    дя-тел   [ = ●́ | — ● — ]    [д' а т е л]

ковзани́   ков-за-ни    [ — ● — | — ● | — ●́ ]    [к о в з а н и]

 

СТОРІНКА 68

� Ні-на у А-нни? Ні! А-нна у Ні-ни, А Ні-ла? Ні-ла у І-нни

Ні́на   Ні-на     [ = ●́ | — ● ]     [н' і н а]

Ні́ла   Ні-ла    [ = ●́ | — ● ]     [н' і л а]

І́нна   І-нна   [ ●́ | —: ● ]    [і н: а]

А́нна   А-нна     [ ●́ | —: ● ]  [а н: а]

Лі́на    Лі-на   [ = ●́ | — ● ]    [л' і н а]

Алі́на   А-лі-на   [ ● | = ●́ | — ● ]    [а л' і н а]

Ні-на. А-лі-на. А-лі-на і Ні-на. У Ні-ни — ма-ли-на. А ли-мон у А-лі-ни. — На, А-лі-но, ма-ли-ну.

 

СТОРІНКА 69

� Заголовок: «Зимова прогулянка», «На прогулянці», «Прогулянка»

Он А-лі-на і Ні-на. У А-лі-ни са-ни. А у Ні-ни слон. Ні-на сі-ла на са-ни. А-лі-на ве-зе Ні-ну і сло-на

У нас сьо-го-дні кон-церт.

На сце-ні І-нна і Ні-ла. Во-ни о-дя-гли у-кра-їн-ське вбра-ння. На них ви-ши-ван-ки, си-ні спі-дни-чки і чер-во-ні чо-бі-тки. На І-нні ві-но-чок. А в Ні-ли — на-ми-сто. Дів-ча-тка спі-ва-ють гар-ну пі-сню.

� Вінні-Пух ніс мед. У Буратіно довгий ніс.

ніс  [ = ● — ]      [н' і с] 

Інші завдання дивись тут...