Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 83

Поділ на склади

Ве-се-ла по-ра. Кро-лик у но-рі. У-ку-сив ко-мар. Ку-пи-ли па-пір

раки, ріки, руки

ра́ки  ра-ки   [ — ●́ | — ● ]    [р а к и]

рі́ки   рі-ки    [ = ●́ | — ● ]    [р' і к и]

ру́ки  ру-ки   [ — ●́ | — ● ]    [р у к и]

краса, красиво, равлик

краса́  кра-са   [ — — ● | — ●́ ]   [к р а с а]

краси́во  кра-си-во   [ — — ● | — ●́ | — ● ]   [к р а с и в о]   

ра́влик   рав-лик  [ — ●́ — | — ● — ]    [р а в л и к]

рвали, нарвали, комар

рва́ли    рва-ли  [ — — ●́ | — ● ]    [р в а л и] 

нарва́ли   нар-ва-ли     [— ● — | — ●́ | — ● ]    [н а р в а л и]

кома́о  ко-мар   [ — ● | — ●́ — ]    [к о м а р]

— Ви ло-ви-ли рав-ли-ків?

— Ні! Ми ло-ви-ли ра-ків.

—Ло-ви-ли ру-ка-ми?

— Ру-ка-ми.

— Ра-ки ве-ли-кі?

— І ве-ли-кі, і ма-лі

Слова-омоніми(водопровідний) кран, (будівельний) кран

кран   [ — — ● — ]       [к р а н]

 

СТОРІНКА 84

Звуковий розбір слова

Роман, Руслан, Мирослава

Рома́н  Ро-ман    [ — ● | — ●́ — ]     [р о м а н]

Руслан  Ру-слан  [ — ● | — — ●́ — ]   [р у с л а н]

Миросла́в  Ми-ро-слав  [ — ● | — ● | — — ●́ — ]    [М и р о с л а в]

Марина, Ірина, Рекс

Мари́на  Ма-ри-на    [ — ● | — ●́ | — ● ]    [М а р и н а]

Іри́на   І-ри-на  [ ● | — ●́ | — ● ]     [і р и н а]

Рекс  [ — ● — — ]    [р е к с]

І-рин-ка і Ро-ман ве-се-лі. У Ро-ма-на ро-ли-ки. І в І-рин-ки ро-ли-ки. Ро-ли-ки кра-си-ві. Ко-ло І-рин-ки і Ро-ма-на Рекс

 

СТОРІНКА 85

Звукова схема

кран, крос, крик, кріп, кре

кран  [ — — ● — ]   [к р а н]

крос [ — — ● — ]    [к р о с]

крик [ — — ● — ]   [к р и к]

кріп  [ — = ● — ]    [к р' і п]

крем [ — — ● — ]   [к р е м]

сорока, ворона, корова, кролик

соро́ка   со-ро-ка   [ — ● | — ●́ | — ● ]    [с о р о к а] 

воро́нв   во-ро-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]   [в о р о н а]

коро́ва   ко-ро-ва    [ — ● | — ●́ | — ● ]   [к о р о в а]

кро́лик   кро́-лик    [ — —  ●́ | — ● — ]   [к р о л и к]

ранок, ринок, кріп, сумка

ра́нок  ра-нок   [ — ●́ | — ● — ]    [р а н о к]

ри́нок  ри-нок  [ — ●́ | — ● — ]     [р и н о к]

кріп   [ — = ● — ]    [к р' і п]

су́мка   сум-ка   [ — ●́ — | — ● ]    [с у м к а]

ролики, ракетки, кросівки, морква

ро́лики  ро-ли-ки   [— ●́ | — ● | — ● ]   [р о л и к и]

ракетки   ра-ке-тки   [ — ● | — ●́ | — — ● ]    [р а к е т к и]

кросі́вки  кро-сів-ки  [ — — ● | = ●́ — | — ● ]  [к р о с' і в к и]

мо́рква  мор-ква  [ — ●́ — | — — ● ]   [м о р к в а]

купили, покупки, поклали, вирушили

купи́ли   ку-пи-ли   [ — ● | — ●́ | — ● ]    [к у п и л и]

поку́пки  по-ку-пки   [ — ● | — ●́ | — — ● ]   [п о к у п к и]

покла́ли  по-кла-ли   [ — ● | — — ●́ | — ● ]   [п о к л а л и]

ви́рушили  ви-ру-ши-ли   [ — ●́ | — ● | — ● | — ●]   [в и р у ш и л и]

� Заголовок: «Покупки»

Ра-нок. Ма-ма, Ро-ман, Ру-слан і Ві-ра ви-ру-ши-ли на ри-нок.

Ма-ма ку-пи-ла на суп мор-кву і кріп. Ві-рі ку-пи-ли кро-сів-ки. Ро-ма-ну — кра-си-ві ро-ли-ки. А Ру-сла-но-ві — ра-ке-тки.

У-сі по-ку-пки по-кла-ли в сум-ки

 

СТОРІНКА 86

Буква т позначає твердий звук — або м’який звук =

� буква т на початку слова: тарілка

буква т у середині слова: молоток

буква т у кінці слова: міст

Несе тарілку. Працює молотком. Переходить міст.

тарі́лка   та-ріл-ка   [ — ● | = ●́ — | — ● ]    [т а р' і л к а]

молото́к  мо-ло-ток    [ — ● | — ● | — ●́ — ]    [м о л о т о к]

міст  [ -- ● — — ]    [м´ і с т]

так, танок, темно, тепло

так   [ — ● — ]     [т а к]

тано́к   та-нок  [ — ● | — ●́ — ]    [т а н о к]

те́мно   тем-но   [ — ●́ — | — ● ]   [т е м н о] 

те́пло   те-пло    [ — ●́ | — — ● ]   [т е п л о] 

стук     [ — — ● — ]     [с т у к]

тума́н   ту-ман   [ — ● | — ●́ — ]     [т у м а н]  

ті́сто   ті-сто    [ = ●́ | — — ● ]     [т' і с т о]

ті́сно   ті́-сно   [ = ●́ | — — ● ]     [т' і с н о]

тиск, артист, літо, листок

тиск     [ — ● — — ]      [т и с к]

арти́ст  ар-тист   [ ● — | — ●́ — —]     [а р т и с т] 

лі́то   лі-то     [ = ●́ | — ● ]     [л' і т о]  

листо́к   ли-сток  [ — ● | — — ●́ — ]    [л и с т о к]  

 

СТОРІНКА 87

Наголос

Ми по-мі-ти-ли ко-та. Про-ми-ну-ло те-пле лі-то. Про-лу-нав у лі-сі стук. Про-ле-тів лі-так

Каченята плавали у ставку. Діти поливали квіти. Дощ стукав у вікно.

Мамі треба вставати рано. Дівчинка мила тарілки. Мама витирала стіл

� Сту-кав мо-ло-ток. Мо-ло-ток сту-кав не сам. Мо-ло-тком сту-кав Сте-пан. У Сте-па-на ру-ки вмі-лі. Він ре-мон-ту-вав квар-ти-ру

� На дроті сидить ластівка. У конверті вітальна листівка.

ла́стівка    ла-стів-ка   [ — ●́ | — = ● — | — ● ]     [л а с т' і в к а]

листі́вка    ли-стів-ка   [ — ● | — = ●́ — | — ● ]     [л и с т' і в к а]

 

СТОРІНКА 88

Тарас, Толик, Тимур

Тара́с   Та-рас  [ — ● | — ●́ — ]    [т а р а с]  

Толи́к   То-лик  [ — ●́ | — ● — ]    [т о л и к]

Тиму́р   Ти-мур  [ — ● | — ●́ — ]   [т и м у р]  

Таміла, Тамара, Тіна

Тамі́ла  Та-мі-ла   [ — ● | -- ●́ | — ● ]    [т а м´ і л а]

Тама́ра  Та-ма-ра   [ — ● | — ●́ | — ● ]   [т а м а р а]

Ті́на   Ті-на    [ = ●́ | — ● ]    [т' і н а]

таксі, таксист 

таксі́   та-ксі  [ — ● | — = ●́ ]     [т а к с' і]

такси́ст   та-ксист    [ — ● | — —  ●́ — — ]   [т а к с и с т]    

трактор, тракторист

тра́ктор    тра-ктор   [ — — ●́ | — — ● — ]   [т р а к т о р]

трактори́ст   тра-кто-рист  [ — — ● | — — ● | — ●́ — — ]   [т р а к т о р и с т]

теніс, тенісист

те́ніс   те-ніс  [ — ●́ | = ● — ]   [т е н' і с]

теніси́ст   те-ні-сист   [ — ● | = ● | — ●́ — — ]    [т е н' і с и с т]

Ти-мур, То-лик і Та-мі-ла — ту-ри-сти. А Та-ма-ра, Та-рас і Ті-на — те-ні-си-сти

Там тра-ктор. На тра-кто-рі тра-кто-рист. Тут та-ксі. У та-ксі та-ксист 

Інші завдання дивись тут...