Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 104

Буква б позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

Звукова схема та звуковий розбір слова

� буква б на початку слова: бант

буква б у середині слова: зебра

буква б у кінці слова: краб

Зав’язує бант. Фотографує зебру. Бачить краба.

бант  [ — ● — — ]    [б а н т] 

зе́бра  зе-бра   [ — ●́ — | — ● ]    [з е б р а]      

краб   [ — — ● — ]    [к р а б] 

� бак, бік, бик

бак  [ — ● — ]   [б а к] 

бік   [ -- ● — ]   [б´ і к] 

бик  [ — ● — ]   [б и к]

білка, булка 

бі́лка  біл-ка  [ -- ●́ — | — ● ]    [б´ і л к а]  

бу́лка  бул-ка     [ — ●́ — | — ● ]    [б у л к а] 

бобер, борсук, борода

бобе́р  бо-бер  [ — ● | — ●́ — ]     [б о б е р] 

борсу́к  бор-сук    [ — ● — | — ●́ — ]    [б о р с у к]

борода́  бо-ро-да  [ — ● | — ● | — ●́ ]   [б о р о д а]

банка, барабан, букви, буквар, батон, букет   

ба́нка   бан-ка  [ — ●́ — | — ● ]     [б а н к а]

бараба́н   ба-ра-бан  [ — ● | — ● | — ●́ — ]    [б а р а б а н]  

бу́кви  бук-ви    [ — ●́ — | — ● ]    [б у к в и]

буква́р  бу-квар  [ — ● | — — ●́ — ]    [б у к в а р]  

бато́н   ба-тон    [ — ● | — ●́ — ]    [б а т о н] 

буке́т   бу-кет     [ — ● | — ●́ — ]    [б у к е т]

 

СТОРІНКА 105

Слова-омоніми: на березі (ріки), на березі (дереві)

Бо-бер на бе-ре-зі рі-ки. Біл-ка на бі-ло-ко-рій бе-ре-зі

бе́резі   бе-ре-зі   [ — ●́ | — ● | = ●]   [б е р е з' і]

березі́   бе-ре-зі   [ — ● | — ● | = ●́]   [б е р е з' і]

� Заголовок: «Покупки», «У супермаркеті»

До-бра спра-ва

Та-то з Бо-ри-ском ро-би-ли по-ку-пки в су-пер-мар-ке-ті. Там ве-ли-кий ви-бір про-ду-ктів.

Бо-ри-ско ку-пив ба-бу-сі со-лод-ку бул-ку, а со-бі бу-бли-ки. Та-то ви-брав ве-ли-ку ри-би-ну на суп. На-бра-ли ба-на-нів і а-бри-ко-сів. Там ба-га-то ві-та-мі-нів. І бан-ку бо-бів у то-ма-тно-му со-у-сі ку-пи-ли.

Ма-мі ви-бра-ли бу-кет кві-тів. Во-на бу-де ра-да.

До-бру спра-ву зро-би-ли та-то й Бо-ри-ско

булка, бак, луб, бук, куб, лак, бал, акули, бик, лик, Кабул, бублик

 

СТОРІНКА 106

Поділ на склади

— Бо-ри-ско ба-ра-ба-нив?

— Ні! Він грав на тру-бі.

— А Бо-гдан-ка?

— Бо-гдан-ка гра-ла на ба-ра-ба-ні.

— М-узи-ка бу-ла ве-се-ла?

— Ве-се-ла і го-ло-сна

� Заголовок: «У бібліотеці», «Бібліотека»

Ми ві-дві-да-ли бі-блі-о-те-ку. Нас при-ві-тно зу-стрі-ла бі-блі-о-те-кар-ка.

Во-на по-ра-ди-ла нам на-ро-дні каз-ки. Ми ви-бра-ли каз-ку про ко-ти-ка і пів-ни-ка

 

СТОРІНКА 107

Краб, ду-бки і ри-бка. У лі-сі ду-бки. В о-зе-рі ри-бка.

— А де краб?

— А краб у мо-рі

�  Бокс і баскетбол — види спорту.

Береза, дуб і верба — дерева.

Бобер, білка, зебра і кабан — тварини.

� Заголовок: «Добрий вибір», «Мрія», «Мрія братів», «Бокс»

Бо-ри-ско і Бо-гдан — бра-ти. Во-ни мрі-я-ли ста-ти бо-ксе-ра-ми.

Та-то при-вів си-нів у спор-тив-ний зал. Там во-ни зу-стрі-ли тре-не-ра. Він ска-зав:

— Ви зро-би-ли до-брий ви-бір.

По-тім за-про-сив бра-тів по-ди-ви-ти-ся бій бо-ксе-рів.

Бо-ри-ско і Бо-гдан бу-ли за-до-во-ле-ні. Во-ни ви-рі-ши-ли — бу-де-мо до-бре тре-ну-ва-ти-ся і ско-ро ста-не-мо ві-до-ми-ми бо-ксе-ра-ми

 

СТОРІНКА 108

Наголос

� зима – лід, сніг, білий

лід   [ = ● — ]    [л' і д] 

сніг  [ — = ● — ]    [с н ' і г]  

бі́лий  бі-лий    [ -- ●́ | — ● — ]    [б´ і л и й] 

весна – вода, трава, зелений

вода́   во-да   [ — ● | — ●́ ]    [в о д а]

трава́  тра-ва  [ —  — ● | — ●́ ]   [т р а в а]

зеле́ний  зе-ле-ний  [ — ● | — ●́ | — ● = ]   [з е л е н и й] 

літо – спека, райдуга, барвистий

спека́   спе-ка  [ — — ●́ | — ● ]    [с п е к а]  

ра́йдуга  рай-ду-га  [ — ●́ = | — ● | — ● ]     [р а й д у г а]  

барви́стий  бар-ви-стий   [ — ● — | — ●́ | — — ● = ]   [б а р в и с т и й]    

осінь – туман, листопад, золотий

тума́н   ту-ман  [ — ● | — ●́ — ]    [т у м а н]

листопа́д   ли-сто-пад    [ — ● | — — ● | — ●́ — ]    [л и с т о п а д]

золоти́й   зо-ло-тий  [ — ● | — ● | — ●́ = ]    [з о л о т и й]  

� Заголовок: «Ліс», «Пори  року», «Лісові друзі»

Ліс був са-мо-тній і сум-ний. Та о-дно-го ра-зу до лі-су за-ві-та-ла зи-ма. Де-ре-вам по-да-ру-ва-ла бі-лі на-ки-дки. Тра-ву вкри-ла бі-лим ки-ли-мом. Ліс став каз-ко-вим.

По-тім до лі-су при-ли-ну-ла ве-сна. Во-на бу-ла ве-се-ла, ра-ді-сна. Роз-то-пи-ла бі-лий ки-лим. У-се в лі-сі за-зе-ле-ні-ло.

Ве-сну змі-ни-ло лі-то. Во-но при-не-сло те-пло, кві-ти, спів пта-шок. У лі-сі ста-ло га-мір-но.

І так бу-ло до о-се-ні. А во-на при-не-сла спо-кій і зо-ло-ти-сті по-да-ру-нки. По-зо-ло-ти-ла все нав-ко-ло. Під со-сна-ми й ду-ба-ми на-си-па-ла гри-бів.

Ліс ра-дів зи-мі і ве-сні, лі-ту й о-се-ні. Те-пер він мав дру-зів і пе-ре-став су-му-ва-ти

 

СТОРІНКА 109

� Узимку земля вкрита снігом. Листопадні дерева стоять без листя. Синички летять ближче до людських осель.

Навесні тане сніг. Появляються першоцвіти. Розпускається листя на деревах.

Улітку дозріває суниця. Літає багато метеликів. Цвітуть трави.

Восени жовтіє листя дерев. Червоніють грона калини. У дощову пору багато грибів.

�  Яка пора року тобі подобається найбільше? Чому?

 

СТОРІНКА 110

Ве-се-ло в дво-рі. Ка-ні-ку-ли у нас. Ско-ро Но-вий рік. Зра-ді-ла ді-тво-ра

� Заголовок: «Зимові канікули», «Канікули»

Ні-на Сте-па-нів-на при-не-сла до-бру зві-стку.

— Ді-ти, — ска-за-ла во-на, — зав-тра у вас ка-ні-ку-ли.

— У-ра! — ра-ді-сно кри-кнув Сер-гій-ко. А всі ді-ти під-три-ма-ли: — У-ра! У-ра!

Во-ни ра-ді-ли, бо зи-мо-ві ка-ні-ку-ли о-со-бли-ві. З ни-ми прий-де Но-вий рік. Бу-дуть я-лин-ка, кар-на-вал, по-да-рун-ки.

Ді-ти пі-дго-ту-ва-ли но-во-рі-чні ма-ски, вив-чи-ли вір-ші й пі-сні.

Зи-ма на-си-па-ла сні-гу. По-за-мер-за-ли рі-ки й о-зе-ра. Те-пер там ков-зан-ки. Ді-тво-ра ді-ста-не сан-ки, ков-за-ни і гай-не на ков-зан-ки й гір-ки. А там так ве-се-ло!

 

СТОРІНКА 111

�  Діти мають новорічні ранки.  На канікулах бувають на екскурсіях. Спускаються з гірки на санчатах. Ліплять снігову бабу. Катаються на ковзанах. Грають у сніжки. Увечері читають цікаві книжки.

� Як ти плануєш провести свої канікули?

Як ти проводиш зимові канікули?

Інші завдання дивись тут...