Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 43

Вправа 1, 3   На дні моря можна побачити морські зірки. Водяться тут і морські коники. Трапляється навіть меч-риба.

 

Вправа 2  Під час розповіді Читалочка правильно все зрозуміла, а Щебетунчик помилився, бо не знав значення (тлумачення) усіх слів.

 

Вправа  4  Багатозначні слова  Яким знаряддям шиють і вишивають? Шиють і вишивають голкою. На що схоже листя ялини і сосни? Листя ялини і сосни схоже на голки. Чим укрите тіло їжака? Тіло їжака вкрите голками.

 

Вправа 5  У запитаннях ідеться про різні предмети, бо слово голка має багато значень (значення слів можна дізнатися з тлумачного словника).

Значення слова ГОЛКА дивись у тлумачному словнику

 

Вправа 6   Будівельний кран  водопровідний кран; гребінь для волосся  гребінь півня, сонечко-тварина  сонечко-світило. На майданчику будівельний кран піднімав вантаж. Тато полагодив водопровідний кран. Для мого волосся мама купила новий гребінь.  Червоним гребенем хизується півень. На листочок сіло маленьке сонечко. Увечері золоте сонечко сідає за обрій.

 

СТОРІНКА 44

Вправа 7   Біля комп'ютера — мишка. У вазі — котики.

(Жива) миша — (комп’ютерна) миша, (пухнасті) котики — (вербові) котики.

 

Вправа 8  Комп’ютерна мишка допомагає вводити команди та обирати значки на екрані монітора. Пухнасті котики пили молоко. Тато приніс нову комп’ютерну мишку. У нашому дворі живуть маленькі котики.

 

Вправа 9 Значення слів ручка, місяць, поле дивись у тлучамному словникові.

Дівчинка подала свою маленьку ручку. Мама купила Оленці нову ручку. Тарас сперся на ручку крісла. Дівчинка вхопилася за дверну ручку

Повний місяць завис над річкою. Цілий місяць я буду відпочивати в бабусі.

Мандрівники побачили широке поле. Житнє поле заколосилось урожаєм. Спортсмени вишикувались на футбольному полі. На полі бою санітари рятували  поранених. Магнітне поле допомагає орієнтуватися перелітнім птахам. Поле зору художника охопило чудовий краєвид. Пиши акуратно, не виходь за поле сторінки зошита. Квітковий узор почав вимальовуватися на полотняному полі. У моєму районі геологи відкрили рудне поле

 

Протилежні за значенням слова (антоніми)

Вправа 1, 2  Слова-антоніми: голосно – тихо, здалеку – зблизька, малий – великий

 

СТОРІНКА 45

Вправа 3  Низький – високий, товстий – тонкий, радісний – сумний, світловолосий – темноволосий

низьки́й   низь-кий   [ — ● = | — ●́ = ]

[н и з' к и й]

висо́кий   ви-со-кий   [ — ● | — ●́ | — ● = ]

[в и с о к и й]

товсти́й   тов-стий  [ — ● — | — — ●́ = ]

[т о в с т и й]

тонки́й   тон-кий   [ — ● — | — ●́ = ]

[т о н к и й]

ра́дісний   ра-ді-сний   [ — ●́ | = ● | — — ● = ]

[р а д' і с н и й]

сумни́й   сум-ний  [ — ● — | — ●́ = ]

[с у м н и й]

світловоло́сий   сві-тло-во-ло-сий  [ — – ● | — — ● | — ● | — ●́ | — ● = ]

[с в´ і т л о в о л о с и й]

темноволо́сий   тем-но-во-ло-сий  [ — ● — | — ● | — ● | — ●́ | — ● = ]

[т е м н о в о л о с и й]

 

Вправа 4, 5   Удав – сумний, мовчазний, спокійний. Мавпочка – весела, балакуча, неспокійна.

Протилежні за значенням слова (антоніми): сумний – веселий, мовчазний – балакучий, спокійний – неспокійний.

 

Вправа 6  Сонечко піднялося. Защебетали пташки. Земля прокидається. Настав ранок.

Сонечко опустилося. Затихли пташки. Земля засинає. Настав вечір.

опусти́лося   о-пу-сти-ло-ся   [ ● | — ● | — — ●́ | — ● | = ● ]

[о п у с т и л о с' а]

зати́хли   за-ти-хли   [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[з а т и х л и]

засина́є   за-си-на-є   [ — ● | — ● | — ●́ | = ● ]

[з а с и н а й е]

ве́чір   ве-чір   [ — ●́ | – ● — ]

[в е ч´ і р]

 

Вправа 7  Щебетунчик говорить, а Читалочка мовчить. Сонечко сміється, а хмарка плаче. Вогнище загорілось і погасло. Удень ясно, а вночі темно.

гово́рить   го-во-рить   [ — ● | — ●́ | — ● = ]

[г о в о р и т']

мовчи́ть   мов-чить   [ — ● — | — ●́ = ]

[м о в ч и т']

 

СТОРІНКА 46

Близькі за знеченням слова (синоніми)

Вправа 1, 2  Про якого птаха говорили друзі?  Друзі говорили про павича, цей гарний птах має пишний  кольоровий  хвіст.

Близькі за значенням слова (синоніми): гарний – красивий; барвистий – різнокольоровий, побачив – поглянув, подивився, помітив.

 

Вправа 3, 4  Хвостом павич приваблює пав. А ще захищає свою родину. 

Близькі за значенням слова (синоніми): причаровує – приваблює, обороняє – захищає, сім’я – родина

причаро́вує   при-ча-ро-ву-є   [ — — ● | — ● | — ●́ | — ● | = ● ]

[п р и ч а р о в у й е]

прива́блює   при-ва-блю-є  [ — — ● | — ●́ | — = ● | = ● ]

[п р и в а б л' у й е]

обороня́є   о-бо-ро-ня-є  [ ● | — ● | — ● | = ●́ | = ● ]

[о б о р о н' а й є]

захища́є   за-хи-ща-є  [ — ● | — ● | — — ●́ | = ● ]

[з а х и ш ч а й е]

сім’я́   сім’-я    [ = ● — | = ●́ ]

[с' і м й а]

роди́на   ро-ди-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[р о д и н а]

 

СТОРІНКА 47

Вправа 5, 6 Словник синонімів 

Говорили – мовили, балакали, промовляли, казали, проказували. Чемні – слухняні, ввічливі, привітні. Кмітлива – тямуща, тямовита.

мо́вили   мо-ви-ли   [ — ●́ | — ● | — ● ]

[м о в и л и]

бала́кали   ба-ла-ка-ли   [ — ● | — ●́ | — ● | — ● ]

[б а л а к а л и]

промовля́ли   про-мов-ля-ли   [ — — ● | — ● — | = ●́ | — ● ]

[п р о м о в л' а л и]

каза́ли   ка-за-ли   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[к а з а л и]

прока́зували   про-ка-зу-ва-ли   [ — — ● | — ●́ | — ● | — ● | — ● ]

[п р о к а з у в а л и]

слухня́ні   слу-хня-ні   [ — — ● | — = ●́ | = ● ]

[с л у х н' а н' і]

вві́чливі   вві-чли-ві   [ –: ●́ | — — ● | – ●]

[в:´і ч л и в´ і]

приві́тні   при-ві-тні   [ — — ● | – ●́ | ― = ● ]

[п р и в´ і т н' і]

тяму́ща   тя-му-ща    [ = ● | ― ●́ | ― ― ● ]

[т' а м у ш ч а]

тямови́та   тя-мо-ви-та   [ = ● | ― ● | ― ●́ | ― ● ]

[т' а м о в и т а]

 

Вправа 7  Щебече (пташка) – курличе (журавель), тьохкає (соловей), кує (зозуля). 

курли́че  кур-ли-че   [ ― ● ― | ― ●́ | ― ● ]

[к у р л и ч е]

тьо́хкає   тьо-хка-є    [ = ●́ | ― ― ● | = ● ]

[т' о х к а й е]

кує́   ку-є   [ ― ● | = ●́ ]

[к у й е]

Журавлі мешкають на болотах. Весело затьохкав соловей у гаю. Зозуля не висиджує своїх пташенят.

  

Вправа 8  Близькі за значенням слова (синоніми): райдуга – веселка, красивий – гарний, добрий – хороший, спить – дрімає

ра́йдуга   рай-ду-га  [ ― ●́ = | ― ● | ― ● ]

[р а й д у г а]

весе́лка   ве-сел-ка   [ ― ● | ― ●́ ― | ― ● ]

[в е с е л к а]

краси́вий   кра-си-вий  [ ― ― ● | ― ●́ | ― ● = ]

[к р а с и в и й]

га́рний   гар-ний   [ ― ●́ ― | ― ● = ]

[г а р н и й]

до́брий   до-брий   [ ― ● | ― ● = ]

[д о б р и й]

хоро́ший   хо-ро-ший  [ ― ● | ― ●́ | ― ● = ]

[х о р о ш и й]

спить  [ ― ― ● = ]

[с п и т']

дріма́є   дрі-ма-є  [ ― = ● | ― ●́ | = ● ]

[д р' і м а й е ]

 

СТОРІНКА 48

Слова, які прикрашають текст (слова-ознаки, порівняння)

Вправа 1, 2  Ось висока і струнка пальма. Біля неї павич із пишним барвистим хвостом. На кущі сидить білий папуга. Між кущами в'ється вузенька стежка.

 

Вправа 3 Ось пальма. Біля неї павич із хвостом. На кущі сидить папуга. Між кущами в'ється стежка. 

Слова-ознаки (прикметники) образно прикрашають текст.

 

Вправа 4, 5   Пальма схожа на велику парасольку. Хвіст павича нагадує віяло. Дзьоб папуги — ніби гачок. Стежка в'ється, як гадюка. На острові красиво, немов у казці.

гадю́ка   га-дю-ка  [ ― ● | = ●́ | ― ● ]

[г а д' у к а]

ка́зці   каз-ці   [ ― ●́ ― | = ● ]

[к а з ц' і]

 

Вправа 6   Сонце — кругле, яскраве, жовте, як золотистий млинець на небі. Береза — струнка, білокора, тендітна, як вродлива дівчина. Груша — жовта, соковита, солодка, як мед.

 

Вправа 7  Кавун — стиглий, соковитий, солодкий, як мед. Листя — багряне, червоне, як рубін.  Листя жовтогаряче, як золото.  Роса — срібна, блискуча, як кришталь.

 

Вправа 8    Банан жовтий, як лимон, і солодкий, як мед.

Звукова схема:

жовтий     [ — ●́ — | — ● = ]     [ж о в т и й]

 

СТОРІНКА 49

Ввічливі слова

Вправа 1, 2  Де жило мавпеня? Мавпеня жило на острові. Чому всі цуралися мавпеняти? Мавпеня нечемно поводилось. Чи шкода тобі мавпеняти? Мені шкода мавпеняти. Підкажи мавпеняті, як можна виправити ситуацію. Щоб мати друзів, треба поводитися чемно, бути ввічливим, щедрим і щирим.

 

Вправа 3,4 Ввічливі слова під час вітання, вибачення і прощання

1) Хочу приєднатися до гри інших мавпенят (Дозвольте …).  

2) Хочу про щось запитати в мами, коли вона розмовляє із сусідкою (Перепрошую …).  

3) З'їв обід, приготовлений бабусею (Дякую …).  

4) Зустрічаю знайомого (Привіт …).  

5) Прощаюся з друзями (До зустрічі …).  

6) Проводжаю родичів у далеку дорогу (Щасливої дороги …).

віта́ння   ві-та-ння   [ – ● | ― ●́ | =: ● ]

[в´ і т а н': а]

ви́бачення   ви-ба-че-ння  [ ― ●́ | ― ● | ― ● | =: ● ]

[в и б а ч е н': а]

проща́ння  про-ща-ння   [ ― ― ● | ― ― ●́ | =: ● ]

[п р о ш ч а н': а]

 

СТОРІНКА 50

Вправа 5 Ввічливий — утворилося від вислову «дивитись у вічі», що означає бути відвертим, чесним, не мати прихованих злих намірів.

 

Вправа 6  Спасибі — утворилися від давніх слів подяки «Спаси Бог», які з  часом ці слова об'єдналися, що виражає почуття вдячності за що-небудь.

 

Вправа 7  Спасибі – дякую. Завжди дякую мамі за смачний обід.

Дякую (кому?) тобі, вам, учителю, матері, батькам …

спаси́бі   спа-си-бі  [ ― ― ● | ― ●́ | – ● ]

[с п а с и б´ і]

дя́кую   дя-ку-ю   [ = ●́ | ― ● | = ● ]

[д' а к у й у]

 

Вправа 8  Словом добридень бажають доброго дня. Словом здрастуйте зичать здоров’я. На добраніч кажуть тоді, коли бажають доброї ночі (гарного сну, приємного відпочинку).

до́брого  до-бро-го   [ — ●́ | — — ● | — ● ]

[д о б р о г о]

дня   [ — = ● ]

[д н' а]

здоро́в’я   здо-ров’-я   [ — — ● | — ●́ — | = ● ]

[з д о р о в й а]

до́брої   до-бро-ї    [ — ●́ | — — ● | = ● ]

[д о б р о й і]

но́чі   но-чі   [ — ●́ | – ●]

[н о ч´ і]

 

Вправа 9, 10 Дякую мамі за обід. Друзям дякую за гру. Дякую вам за ввічливі слова.

Звукова схема:

дя́кую   дя-ку-ю [ = ●́ | — ● | = ● ]

[д' а к у й у]

Інші завдання дивись тут...

  • Anya
    Мені подобається цей сайт
    21 жовтня 2019 20:32