Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 51

Групування слів за певною ознакою

Вправа 1,2   Дерева: пальма, папороть, ліана

па́льма    паль-ма   [ — ●́ = | — ● ]

[п а л' м а]

па́пороть  па-по-роть   [ — ●́ | — ● | — ● = ]

[п а п о р о т']

ліа́на   лі-а-на   [ = ● | ●́ | — ● ]

[л' і а н а]

 

Вправа 3  Пальму можна виростити у вазоні. Папороті ростуть у вологих місцях. У тропічних лісах ростуть ліани.

 

Вправа 4,5   А мені подобаються рослини нашої рідної України.

В Україні ростуть кали́на, верба́, дуб, кашта́н, клен, топо́ля.

кали́на   ка-ли-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[к а л и н а]

верба́   вер-ба  [ — ● — | — ●́ ]

[в е р б а]

дуб   [ — ● — ]

[д у б]

кашта́н   ка-штан   [ — ● | — — ●́ — ]

[к а ш т а н]

клен   [ — — ● — ]

[к л е н]

топо́ля   то-по-ля   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[т о п о л' а]

 

Вправа 6  Овочі: капу́ста, помідо́ри, карто́пля, огірки́.

капу́ста   ка-пу-ста  [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[к а п у с т а]

помідо́ри   по-мі-до-ри   [ — ● | – ● | — ●́ | — ● ]

[п о м´ і д о р и]

карто́пля   кар-то-пля  [ — ● — | — ●́ | — = ● ]

[к а р т о п л' а]

огірки́   о-гір-ки   [ ● | – ● — | — ●́ ]

[о г´ і р к и]

 

СТОРІНКА 52

Вправа 7,8  

   Я дізналась про походження улюблених овочів.

   Вони потрапили до нас з різних куточків світу. Південна Америка є батьківщиною картоплі й помідорів. Огірки привезли з Індії. Капуста прийшла до нас з Греції.

   Звичні для нас капуста, картопля, помідори та огірки зовсім не українські овочі.

 

Вправа 9 Улюблені страви з овочів

  

Вправа 10. Фрукти: яблуко, груша, слива, лимон, апельсин, банан, персик, абрикос, алича, ківі

я́блуко   я-блу-ко  [ = ●́ | — — ● | — ● ]

[й а б л у к о]

гру́ша   гру-ша  [ — — ●́ | — ● ]

[г р у ш а]

сли́ва   сли-ва   [ — — ●́ | — ● ]

[с л и в а]

лимо́н   ли-мон  [ — ● | — ●́ — ]

[л и м о н]

апельси́н   а-пель-син   [ ● | — ● = | — ●́ — ]

[а п е л' с и н]

бана́н   ба-нан   [ — ● | — ●́ — ]

[б а н а н]

пе́рсик   пер-сик  [ — ●́ — | — ● — ]

[п е р с и к]

абрико́с  а-бри-кос  [ ● | — — ● | — ●́ — ]

[а б р и к о с]

алича́   а-ли-ча   [ ● | — ● | — ●́ ]

[а л и ч а]

кі́ві   кі-ві  [ – ●́ | – ● ]

[к´ і в´ і]

Червонобоке наливне яблуко висіло на гілці дерева. Дідусь угостив внука великою жовтою грушею. Навесні зазеленіла слива у нашому садку. Лимон має кислий смак. Мама знімає шкірку апельсина. Банани не ростуть у нашій країні. Я люблю їсти соковиті персики. Абрикос вирощують на півдні України.

 

СТОРІНКА 53

Вправа 1,2,3 

Родзинці подобається квітка, у назві якої звуків більше, ніж букв. Родзинці найбільше подобається орхідея.

Читалочці сподобалася квітка, у назві якої всі голосні звуки. Читалочці сподобався лотос.

Звукова схема та звуковий розбір слова:

орхіде́я   ор-хі-де-я    [ ● — | – ● | — ●́ | = ● ]

[о р х´ і д е й а]

ло́тос   ло-тос   [ — ●́ | — ● — ]

[л о т о с]

орхідея — звуків 8, букв 7 («о», «ер», «ха», «де», «е», «я»)

лотос — у слові всі голосні звуки однакові [о]

 

Вправа 4,5  Здавна в Україні сіяли на городі чорнобривці.

Слово чорнобривці утворилося від слів чорні, брови.

чорнобри́вці   чор-но-брив-ці   [ — ● — | — ● | — — ●́ —| = ● ]

[ч о р н о б р и в ц' і]

 

Вправа 6  Квіти, які тобі подобаються

Квіти, які цвітуть у вересні

 

Вправа 7,8  Частини мови

Мальви бувають (якими?) червоними, рожевими, жовтуватими, білими.

ма́льви   маль-ви   [ — ●́ = | — ● ]

[м а л' в и]

 

СТОРІНКА 54

Іменники

Вправа 1  Іменник

Читалочці снились (хто?) лис, курочка, кіт, мама.  

[л и с]

ку́рочка   ку-ро-чка   [ — ●́ | — ● | — — ● ]

[к у р о ч к а]

кіт   [ – ● — ]

[к´ і т]

ма́ма   ма-ма  [ — ●́ | — ● ]

[м а м а]

Щебетунчикові снились (що?) літак, книга, телефон, яблуко.   

лис   [ — ● — ]

літа́к   лі-так  [ = ● | — ●́ — ]

[л' і т а к]

кни́га   кни-га   [ — — ●́ | — ● ]

[к н и г а]

телефо́н   те-ле-фон   [ — ● | — ● | — ●́ — ]

[т е л е ф о н]

я́блуко   я-блу-ко   [ = ●́ | — — ● | — ● ]

[й а б л у к о]

Вправа 2   Снився Родзинці цікавий сон... 

 

СТОРІНКА 55

Вправа 3  (Хто?) подруга, друг

(Що?) ролики, велосипед, телефон, м’яч, ворота, трава, дорога, тротуар, лавка, майданчик

 

Вправа 4  Подруга Оленка взуває ролики. Друг Василько грається м’ячем.  

Сни (які?) смішні, дивні, страшні, веселі, чудні, цікаві, кольорові, сумні, радісні.

Родзинка бачила дивний сон…

 

Вправа 6   (Хто?) дитятко, звірі, кити, акули, птахи

дитя́тко   ди-тя-тко   [ — ● | = ●́ | — — ● ]

[д и т' а т к о]

зві́рі   зві-рі   [ — – ●́ | = ● ]

[з в´ і р' і]

кити́   ки-ти   [ — ● | — ●́ ]

[к и т и]

аку́ли   а-ку-ли   [ ● | — ●́ | — ● ]

[а к у л и]

птахи́   пта-хи   [ — — ● | — ●́ ]

[п т а х и]

 

Вправа 7  (Що?) море, гніздечко, ліжко, ліс

мо́ре   мо-ре   [ — ●́ | — ● ]

[м о р е]

гнізде́чко   гні-зде-чко  [ — = ● | — — ●́ | — — ● ]

[г н' і з д е ч к о]

лі́жко   ліж-ко   [ = ●́ — | — ● ]

[л' і ж к о]

ліс   [ = ● — ]

[л' і с]

 

Вправа 8  Звірі вже заснули в лісі. У морі сплять кити й акули. Птахи сплять у своїх гніздечках. У ліжках сплять тільки люди.

 

Вправа 9  Мені раніше не було відомо, що без сну людина може прожити 10 днів. А без їжі трохи більше — 14 днів.

 

Вправа 10   Які сни тобі подобаються?  Мені подобаються казкові сни …

 

Вправа 11  (Хто?) учні, учитель, подруга, однокласниця, прибиральниця, друг, однокласник, Оленка, Василько, Галина Михайлівна.

учні́  уч-ні  [ ● — | = ●́ ]

[у ч н' і]

учи́тель   у-чи-тель  [ ● | — ●́ | — ● = ]

[у ч и т е л']

по́друга  по-дру-га   [ — ●́ | — — ● | — ● ]

[п о д р у г а]

однокла́сниця   од-но-кла-сни-ця   [ ● — | — ● | — — ●́ | — — ● | = ● ]

[о д н о к л а с н и ц' а]

прибира́льниця  при-би-раль-ни-ця  [ — — ● | — ● | — ●́ = | — ● | = ●]

[п р и б и р а л' н и ц' а]

дру́зі   дру-зі  [ — — ●́ | = ● ]

[д р у з' і]

однокла́сник  од-но-кла-сник  [ ● — | — ● | — — ●́ | — — ● — ]

[о д н о к л а с н и к]

Оле́нка  О-лен-ка   [ ● | — ●́ — | — ● ]

[о л е н к а]

Васи́лько   Ва-силь-ко  [ — ● | — ●́ = | — ● ]

[в а с и л' к о]

Гали́на  Га-ли-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[г а л и н а]

Миха́йлівна   Ми-хай-лів-на   [ — ● | — ● = | = ● — | — ● ]

[м и х а й л' і в н а]

(Що?) парта, ручка, вікно, дошка, книжка, двері, папір, зошит, підлога, стіл, ластик, олівець, папка, стеля, лампа.

па́рта   пар-та   [ — ●́ — | — ● ]

[п а р т а]

ру́чка   ру-чка   [ — ●́ | — — ● ]

[р у ч к а]

вікно́   ві-кно   [ – ● | — — ●́ ]

[в´ і к н о]

до́шка   до-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[д о ш к а]

кни́жка   книж-ка  [ — — ●́ — | — ● ]

[к н и ж к а]

две́рі   две-рі  [ — — ●́ | = ● ]

[д в е р' і]

папі́р   па-пір  [ — ● | – ●́ — ]

[п а п´ і р]

зо́шит  зо-шит  [ — ●́ | — ● — ]

[з о ш и т]

підло́га   пі-дло-га  [ – ● | — — ●́ | — ● ]

[п´ і д л о г а]

стіл   [ — = ● — ]

[с т' і л]

ла́стик   ла-стик  [ — ●́ | — — ● — ]

[л а с т и к]

оліве́ць  о-лі-вець  [ ● | = ● | — ●́ = ]

[о л' і в е ц']

па́пка   па-пка  [ — ●́ | — — ● ]

[п а п к а]

сте́ля   сте-ля  [ — — ●́ | = ● ]

[с т е л' а]

ла́мпа  лам-па  [ — ●́ — | — ● ]

[л а м п а]

Інші завдання дивись тут...