Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 125

Текст                                                  

Вправа 1

Речення не утворюють текст

Речення утворюють текст.

Тема: розповідь про театр

У те-а-трі по-ка-зу-ва-ли но-ву ви-ста-ву. На-ша сім'-я ду-же дру-жна і ве-се-ла. У мі-сті є му-зе-ї, те-а-три, пар-ки. Гля-да-чі а-пло-ду-­ва-ли а-кто-рам.

На-ша сім'-я по-бу-ва-­ла в те-а-трі. Там по-ка-­зу-ва-ли ці-ка-ву ви-ста-ву. Ми у-ва-жно сте-жи-ли за по-ді-я-ми на сце-ні. У кін-­ці а-пло-ду-ва-ли а-кто-рам.

Зв'язані за змістом речення утворюють текст.

У тексті речення розміщені в певній послідовності.

 

Вправа 2  Розпитай, чи бували однокласники в театрі та що найбільше там сподобалось (Діалог)

 

Вправа 3, 4 Розташували речення так, щоб вийшов текст

У ляль-ко-во-му те-а-трі по-ча-ла-ся ви-ста-ва.

Це О-ля з Юр-ком ді-ста-ли цу-кер-ки.

У-сі за-хо-пле-но ди-ви-ли-ся на сце-ну.

Ра-птом щось за-ша-ру-ді-ло.

У ляльковому театрі почалася вистава. Усі захоплено дивилися на сцену. Раптом щось зашаруділо. Це Оля з Юрком дістали цукерки.

 

СТОРІНКА 126

Вправа 5  

Чи правильно поводилися діти в театрі? У театрі діти поводилися неправильно.

Чому під час вистави не можна їсти? Під час вистави не можна їсти, щоб не заважати іншим глядачам.

Як треба поводитися у театрі?

 

Вправа 6, 7  Числівники

Квиток у театр

Київський театр ляльок

Пітер Пен

Дата: 14 травня

Початок: 11:00

Ряд: 5

Місце: 8

Ціна: 90 грн

У який театр зібралася Родзинка? Родзинка зібралась у Київський театр ляльок.

На яку виставу? На виставу «Пітер Пен».

Коли відбудеться вистава? Вистава відбудеться чотирнадцятого травня об  одинадцятій годині ранку.

На якому місці сидітиме Родзинка? Родзинка сидітиме у п’ятому ряді на восьмому місці.

Скільки коштує квиток? Квиток коштує дев’яносто гривень.

 

Вправа 8, 9   Розкажи, що зображено на малюнку

Розповідь про лялькову виставу «Колобок»

 

Вправа 10 Виправили недолік тексту

У те-а-трі є пев-ні пра-ви-ла по-ве-дін-ки. Вер-хній о-дяг тре-ба за-ли-ша-ти в гар-де-ро-бі. У бу-фе-ті за-па-х­ли га-ря-чі бу-тер-бро-ди. Під час ви-ста-ви не мо-жна ро-змов-ля-ти.

У театрі є певні правила поведінки. Верхній одяг треба залишати в гардеробі. Під час вистави не можна розмовляти. На перерві можна відвідати буфет.

 

СТОРІНКА 127

Заголовок тексту

Вправа 1, 2, 3

Заголовок — це назва тексту, він повідомляє, про що йтиметься в тексті.

Для чого заголовки?

Я-кось Ще-бе-тун-чик за-ли-шив-ся вдо-ма у-двох з ді-ду-сем. Хло-пчик у-зяв-ся бу-ду-ва-ти ко-ра-бель із де-та-лей кон-стру-кто-ра. А ді-дусь гор-тав га-зе-ту і про-мов-ляв:

— Но-во-го у-кра-їн-сько-го лі-та-ка по-ка-за-ли на ви-став-­ці в Па-ри-жі. На-ші спор-тсме-ни го-ту-ю-ться до о-лім-пій-­ських і-гор. У Кар-па-тах за-цві-ла до-ли-на нар-ци-сів. На ви-хі-дні о-бі-ця-ють хо-ро-шу по-го-ду.

— Ді-ду-сю, я з'є-днав ли-ше кіль-ка де-та-лей. А ти вже встиг ді-зна-ти-ся стіль-ки но-во-го. Як то-бі це вда-ло-ся?

— Ще-бе-тун-чи-ку, а на-ві-що, по-тво-є-му, і-сну-ють за-го-лов-ки?

 

Вправа 4, 5  Придумали заголовок до тексту, записали заголовок і два останніх речення.

Заголовок: «Ворони», «Розумні птахи», «Як ворони добувають їжу?»

Во-ро-ни ви-га-ду-ють хи-трі спо-со-би до-бу-ва-ння ї-жі.

Роз-ки-да-ють по до-ро-зі сти-глі го-рі-хи. По-тім си-дять на де-ре-вах і че-ка-ють, щоб ма-ши-ни їх роз-ко-ло-ли. То-ді зби-ра-ють сма-чні се-ре-дин-ки.

Суху скоринку хліба ворона обов'язково розмочить у калюжі. І тільки після цього з'їсть.

Ворони і граки – розумні птахи

 

СТОРІНКА 128

Вправа 6  Поміркуйте, про що йтиметься в тексті зі заголовком «Вигадка про їжаків».

Вигадка

Насправді

Їжаки запасають на  зиму поживу

Вже з осені їжаки впадають в зимову сплячку

Їжаки люблять молоко

Їжаків не можна годувати цим продуктом

 

Вправа 7, 8 Записали заголовок і три останні речення про їжака

Ча-сто в книж-ках зу-стрі-ча-є-мо ма-люн-ки ї-жа-чка з рум'-я-ним я-блу-ком чи гри-ба-ми на спи-ні. У-сі впев-не-ні, що їх ї-жак за-па-са-є на зи-му.

Від-кри-ва-є-мо та-єм-ни-цю. Ї-жа-кам не по-трі-бні за-па-си ї-жі. У-зим-ку во-ни сплять.

Заголовок: «Вигадка про їжаків», «Таємниця про їжаків»

Відкриваємо таємницю. Їжакам не потрібні запаси їжі. Узимку вони сплять.

Звуковий розбір слів:

їжак  наголос їжа́к  склади  ї-жак   звукова схема [ = ● | — ●́ — ]  [й і ж а к]

яблуко   я́блуко   я-блу-ко   [ = ●́ | — — ● | — ● ]   [й а б л у к о] 

 

Вправа 9  Розповідь за малюнком «Незвична дружба»

Клички тварин: собака Бровко, киця Мурка.

                             

Вправа 10  Придумали заголовок, утворили з речень текст (записали речення у відповідній послідовності).

У ли-си-ці хвіст не для кра-си.

А взим-ку хвіст за-хи-ща-є ли-си-цю від мо-ро-зів.

Во-на ви-ко-ри-сто-ву-є йо-го як кер-мо.

Заголовок: «Лисиччин хвіст», «Хвіст лисички», «Для чого лисиці хвіст?»

У лисиці хвіст не для краси. Вона використовує його як кермо. А взимку хвіст захищає лисицю від морозів.

Інші завдання дивись тут...