Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 128

Вправа 1 Поділ слів на склади

Хто там стри-ба-є між ку-ща-ми?

Та то ж за-єць шу-ка-є со-бі ку-то-чок для від-по-чин-ку! Стри-бнув він до мо-ло-до-ї ди-ко-ї гру-ші, по-гриз тро-хи ко-ри і — про-сто до пень-ка. Ви-рив со-бі ям-ку під пень-ком, ліг і за-дрі-мав.

• Тема: розповідь про зайця. У тексті розповідається про те, як заєць знайшов собі місце для відпочинку і задрімав, тому це — текст-розповідь.

Зайці мешкають у лісах. Їх вважають полохливими тваринами. На зиму заєць змінює колір хутра. Це допомагає йому маскуватися серед снігу. У зайця передні ноги довші від задніх. Тому тварина переміщується стрибками.

 

Вправа 2  Речення

Бо-бри — гар-ні бу-ді-вель-ни-ки. Во-ни вмі-ють спо-ру-джу-ва-ти на рі-чках ви-со-кі гре-блі. Бу-ду-ють бо-бри вно-чі. У-день тва-ри-ни си-дять у сво-їх за-кри-тих гли-бо-ких но-рах під во-дою.

Бу-ді-вель-ний ма-те-рі-ал бо-бри сплав-­ля-ють по во-ді теж у-но-чі. У по-ва-ле-них де-рев во-ни пе-ре-гри-за-ють стов-бур на не-ве-ли-чкі о-бруб-ки і ско-чу-ють їх у во-ду.

Бобри мешкають у прісних водоймах. Їхні кінцівки мають перетинки між пальцями. Густа шерсть змазується спеціальною речовиною. Це робить її непроникною для води.

 

Сторінка 129

Вправа 3  Текст

Тема: розповідь про кажана. У тексті розповідається про те, як полює та чим живиться кажан, тому це — текст-розповідь.

Пі-зно вве-че-рі мо-жна по-ба-чи-ти ка-жа-на. У-день він хо-ва-є-ться в ду-плах де-рев, а вно-чі ви-лі-та-є на по-лю-ва-ння. Хо-ча ці тва-ри-ни вмі-ють лі-та-ти, во-ни не пта-хи, а зві-рі.

Ка-жа-ни жив-ля-ться ко-ма-ха-ми. Цим во-ни при-но-сять ве-ли-че-зну ко-ристь. О-дин ка-жан мо-же з'ї-сти за го-ди-ну ші-стсот ко-мах.

Розповідь про кажана...

• Кажанів відносять до групи рукокрилих звірів. Їх ще називають летючими мишами.

 

Вправа 4 

Тема: розповідь про мурашок. У ньому розповідається про те, що мурашки вчать бути працелюбними і товариськими, тому це — текст-розповідь.

Заголовок: «Мурашки», «Працьовиті мурахи», «Працьовиті та дружні комахи», «Мурахи – приклад для наслідування».

Зачин. Тва-ри-ни — дру-зі лю-ди-ни. Від них мо-жна ба-га-то чо-го нав-чи-ти-ся.

Основна частина. По-ба-чи-ли я-кось ді-ти, як му-ра-шка з на-ту-го-ю тя-гну-ла до му-ра-шни-ка га-луз-ку. Їй ста-ла до-по-ма-га-ти ін-ша му-ра-шка. За не-ю — дру-га, тре-тя ... . Дружні комахи швидко впорались із важким завданням.

• Кінцівка. Працьовиті мурахи – гарний приклад для наслідування.

Мурашки – друзі природи...

 

Сторінка 130

Вправа 5

Тема: опис зайця. У тексті описаний зовнішній вигляд та особливості поведінки тварини, тому це — це текст-опис.

Заголовок: «Заєць»

Зачин.  За-єць — ди-ка тва-ри-на.

Основна частина. Шуб-ка в де-я-ких зай-ців у-лі-тку сі-рень-ка, а взим-ку — бі-лень-ка. Зві-ря-тко ма-є дов-гі ву-ха і тро-хи роз-ко-сі о-чі. Пе-ре-дні ла-пки в ньо-го ко-ро-тші, а за-дні — дов-ші.

Кінцівка. Ця тва-рин-ка ду-же по-ло-хли-ва.

• Розповідні речення про зайця.

На голові у зайця довгі вуха. На зиму коротка шерсть зайця стає білою. На вигляд заєць є невеликою твариною. Тіло зайця вкрите короткою шерстю. У зайця чотири лапки. У зайця є маленький хвостик.

• Опис зайця...

 

Вправа 6

Тема: опис єнота. У тексті описаний зовнішній вигляд та особливості поведінки тварини, тому це — це текст-опис.

Заголовок: «Єнот»

У є-но-та дов-га пу-хна-ста шер-сть сі-ро-ко-ри-чне-во-го ко-льо-ру. Мор-до-чка — три-ку-тна, а нав-ко-ло о-чей — тем-ні пля-ми. У тва-ри-ни гар-но ро-зви-ну-ті паль-ці на ла-пах. Йо-го слід схо-жий на ві-дби-ток люд-сько-ї до-ло-ні. А ще є-нот у-мі-є ла-зи-ти по де-ре-вах!

Яка шерсть у тварини?  У тварини довга пухнаста шерсть.

Яка мордочка в єнота? В єнота трикутна мордочка.

Якого кольору шерсть? Шерсть сіро-коричневого кольору.

Які плями навколо очей? Навколо очей темні плями.

Які пальці на лапах? На лапах розвинені пальці.

Який слід у тварини? Слід у тварини схожий на відбиток людської долоні.

 

Сторінка 131

Вправа 7

Тема: опис орла. У тексті описаний зовнішній вигляд та особливості поведінки великого птаха, тому це — це текст-опис.

Зачин. О-рел бер-кут — хи-жак.

Основна частина. Це ве-ли-кий і силь-ний птах. У бер-ку-та дов-гі й ши-ро-кі кри-ла. А дзьоб за-гну-тий до-ни-зу га-чком.

Кінцівка. Він дов-го лі-та-є ви-со-ко в не-бі, ви-сте-жу-ю-чи здо-бич. А ко-ли по-мі-ча-є, швид-ко на-па-да-є на не-ї зго-ри і ха-па-є мо-гу-тні-ми ла-па-ми.

Опис орла беркута...

Орел беркут — хижак. 

Хижі птахи живляться дрібними тваринами.

 

Вправа 8

Тема: опис джмеля. У тексті описаний зовнішній вигляд та особливості поведінки комахи, тому це — це текст-опис.

Зачин. Над кві-та-ми кру-жля-є джме-лик, схо-жий на вер-то-літ.

Основна частина. Весь чор-ний, мов ву-глин-ка. На спин-ці та го-лів-ці — дві плям-ки, мов пе-лю-сто-чки кві-тки. А над ни-ми ду-жи-ми про-пе-ле-ра-ми ме-ре-хтять криль-ця.

Кінцівка. «Джу-джу-джу! — дзвін-ко гу-де джме-лик. — Джу-джу!»

• На що схожий джмелик?  Джмелик схожий на вертоліт.

Якого він кольору? Він чорного кольору.

Що у нього на голівці та на спинці? На голівці та спинці у нього є дві плямки.

На що схожі крильця джмелика? Крильця джмелика схожі на пропелери.

Як джмелик гуде? Джмелик гуде дзвінко.

Чим корисні джмелі...

 

Сторінка 132

Вправа 9  Виправили деформований текст (впорядкували речення)

Заголовок: «Соняшники», «Цвіт соняшників», «Соняшникове поле», «Море соняшників», «Соняшниковий цвіт»

Зачин. Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі?

Основна частина. Безліч розкішних, великих, проме­нистих квіток. І кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця.

Кінцівка. Море соняшникового цвіту.

Розповідь про красу соняшникового поля за фотоілюстрацією...

Дуже красиве соняшникове поле! Від цвіту воно стає жовтогарячим. Великі квіти тягнуться до блакитного неба. Вони ніби вітаються з теплим сонцем.

• со́няшник — 8 звуків ( звукова схема [ — ●́ | = ● | — — ● — ] звуковий розбір слова [с о н' а ш н и к], 8 букв («ес»,  «о», «ен», «я», «ша», «ен», «и», «ка»), 3 склади (со-ня-шник)

• Слово соняшник походить від слова сонце, бо своїм виглядом квітка нагадує світило

 

Вправа 10

Те-пло-го я-сно-го дня со-ня-шник зав-жди пі-дій-ма-є сво-ю кра-си-ву го-ло-ву вго-ру. Гор-до три-ма-є він зо-ло-то-го бри-ля, схо-жо-го на сон-це, по-вер-та-ю-чи йо-го за ру-хом сві-ти-ла. Йо-го у-смі-хне-не о-бли-ччя о-то-че-не щіль-ним він-ком із я-скра-во-жов-тих пе-лю-сток, гла-день-ких на до-тик. Вони приманюють комах-запилювачів. Високо підноситься рослина над землею.  Стебло у неї довге і міцне. Великі зелені листки дбайливо огортають стебло.

   Квітка сонця – так можна назвати соняшник.

• Текст-опис розквітлого соняшника...

Інші завдання дивись тут...