Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 133

Вправа 11 Поділ слів на склади

Іван-ко — ви-пу-скник по-ча-тко-во-ї шко-ли. Він пі-шов до шко-ли на о-дин рік ра-ні-ше, ніж Зла-та. Ма-твій-ко і Ва­-ле-рі-я — о-дно-кла-сни-ки. Во-ни ми-ну-ло-го ро-ку за-кін-чи-ли пер-ший клас. У я-ких кла-сах нав-ча-ю-ться ді-ти?

Матвійко (2 клас), Валерія (2 клас), Злата (3 клас), Іванко (4 клас)

• Склали подібну задачу

Андрійко – випускник початкової школи, а його сестра Софійка на два роки пізніше пішла до школи. Друг Василько на цілий рік молодший від Андрійка. Він пішов до школи на два роки раніше  від Оленки. У яких класах навчаються діти?

Андрійко (4 клас), Софійка (2 клас), Василько (3 клас), Оленка (1 клас)

 

Вправа 12 Речення про навчальні предмети, які найбільше подобаються Іванкові, Златі, Матвійкові і Валерії.

Іванко захоплюється математикою, він любить розв’язувати задачі. Злата гарно малює, тому їй подобається малювання. Матвійко залюбки вивчає українську мову. А літературне читання – це улюблений предмет Валерії.

 

Вправа 13 

Що робить Валерія? Валерія грає в баскетбол.

Чим захоплюється Матвійко? Матвійко захоплюється плаванням.

Що подобається Іванкові? Іванкові подобається гімнастика.

У чому вправляється Злата? Злата вправляється у бігу з перепонами.

 

Сторінка 134

Вправа 14  Речення про те, що подобається робити у вільний час Іванкові, Златі, Матвійкові й Валерії

У вільний час Іванко малює кольоровими олівцями гарні пейзажі. Пускати мильні бульбашки – це захоплююча розвага для Злати. Свій вільний час Матвійко присвячує читанню енциклопедій. А Валерія виготовляє гарні паперові вироби за технікою орігамі.

 

Вправа 15

У кого день народження? День народження у Злати.

Що приготувала мама? Мама приготувала торт.

Хто прийшов на свято? На свято прийшли друзі.

Як минуло святкування дня народження? Святкування минуло весело.

Розповідь про святкування дня народження Злати

   Сьогодні у Злати день народження.

   На свято прийшли Іванко, Матвійко і Валерія. Вони є найкращими друзями іменинниці. До святкової події мама спекла високий торт зі свічками. Діти ласували смачними наїдками, розважалися цікавими іграми.

   День народження Злати минуло дуже весело.

Як святкуєш день народження...

 

Сторінка 135

Вправа 16

Розповідь про Іванка за запитаннями.

У якому класі навчається? Навчається у четвертому класі.

Який улюблений навчальний предмет? Улюблений навчальний предмет – математика.

Яким видом спорту захоплюється? Захоплюється гімнастикою.

Що любить робити у вільний час? У вільний час малює.

   Іванко вчиться у четвертому класі. Математика – його улюблений навчальний предмет. Хлопчик займається спортом, особливо він захоплюється гімнастикою. У вільний час Іванко малює кольоровими олівцями гарні пейзажі.  

Розповідь про Злату за запитаннями.

У якому класі навчається? Навчається у третьому класі.

Який улюблений навчальний предмет? Улюблений навчальний предмет – малювання.

Яким видом спорту захоплюється? Захоплюється бігом з перепонами.

Що любить робити у вільний час? У вільний пускає мильні бульбашки.

  Злата навчається у третьому класі. Дівчинка гарно малює, тому малювання – її улюблений навчальний предмет. Злата займається спортом, проте бігом з перепонами захоплюється найбільше. У вільний час залюбки пускає мильні  бульбашки.

Розповідь про Матвійка за запитаннями.

У якому класі навчається? Навчається у другому класі.

Який його улюблений навчальний предмет? Українська мова – його улюблений навчальний предмет.

Яким видом спорту захоплюється? Захоплюється плаванням.

Що любить робити у вільний час? У вільний читає.

  Матвійко навчається у другому класі. Залюбки вивчає українську мову, адже це його улюблений навчальний предмет. Хлопчик захоплюється плаванням. Свій вільний час присвячує читанню. Пізнавальні книжки цікавлять Матвійка найбільше.

• Розповідь про Валерію за запитаннями.

У якому класі навчається? Навчається у другому класі.

Який улюблений навчальний предмет? Улюблений навчальний предмет – літературне читання.

Яким видом спорту захоплюється? Захоплюється баскетболом.

Що любить робити у вільний час? У вільний виготовляє паперові вироби.

  Валерія вчиться у другому класі. Її улюблений навчальний предмет – літературне читання. Також дівчинка відвідує спортивну секцію. Вона захоплюється баскетболом. У вільний час Валерія виготовляє паперові фігурки  за технікою орігамі.

 

Сторінка 136

Вправа 17  Текст

Тема: розповідь про планетарій

Заголовок: «Планетарій»

Зачин. У ве-ли-ких мі-стах У-кра-ї-ни і-сну-ють пла-не-та-рі-ї.

Основна частина. Пла-не-та-рій — це спе-ці-аль-не при-мі-ще-ння, на сте-лі я-ко-го ство-рю-є-ться кар-ти-на зо-ря-но-го не-ба. У пла-не-та-рі-ї мо-жна нав-чи-ти-ся роз-пі-зна-ва-ти су-зір'-я, від-шу-ку-ва-­ти на не-бі рі-зні пла-не-ти.

Кінцівка. По-хід у пла-не-та-рій — за-хо-пли-ва та пі-зна-валь-на е-кскур-сі-я і для шко-ля-рів, і для до-ро-слих.

Розкажи, чи відвідував планетарій та що тебе найбільше вразило під час цієї екскурсії...

• Речення про те, що можна побачити у планетарії.

У приміщенні планетарію можна побачити карту зоряного неба. На стелі демонструються яскраві зірки, планети. Тільки в планетарії можна будь-коли спостерігати цікаві астрономічні явищі – місячні та сонячні затемнення. На власні очі вперше побачити дивовижний метеоритний дощ. Стеля планетарію має форму купола, тому нічне небо на ній – це дивовижне видовище!

 

Вправа 18

Тема: міркування про те, чому люди відвідують кінотеатри

Заголовок: «Чому відвідують кінотеатри?»

Зачин. Ве-ли-ка кіль-кість лю-дей рі-зно-го ві-ку ві-дві-ду-є кі-но-­те-а-три! А чо-му лю-ди хо-дять у кі-но, ко-ли за-раз є Ін-тер-­нет? Ко-ли мо-жна за-ван-та-жи-ти фільм і по-ди-ви-ти-ся йо-го вдо-ма?

Основна частина. По-пер-ше, ви о-три-ма-є-те ней-мо-вір-не за-до-во-ле-ння від ко-ле-ктив-но-го пе-ре-гля-ду філь-му. По-дру-ге, хо-ди-ти в кі-но мо-жна в то-ва-ри-стві дру-зів, з яки-ми ви по-ді-ли-те-ся е-мо-ці-я-ми, о-бго-во-ри-те фільм. По-тре-тє, на до-ма-шньо-му те-ле-ві-зо-рі а-бо мо-ні-то-рі ком-п'ю-те-ра ви не змо-же-те на-со-ло-ди-ти-ся ви-до-ви-щем так, як у кі-но-те-а-трі, де ро-змір е-кра-на про-сто ве-ли-че-зний і ви-да-є по-справ-жньо-му я-кі-сне зо-бра-же-ння.

Кінцівка. Ось то-му лю-ди хо-дя-ть у кі-но.

Власні відповіді на поставлені в тексті запитання...

• Розповідь про похід до кінотеатру (чотири речення)

   Нещодавно я з мамою відвідала кінотеатр.

  Там показували відомий мультфільм у форматі три-де. Для мене мама купила смачний поп-корн. Нам дали спеціальні окуляри. Через них зображення на великому екрані сприймалося дуже реалістично.

   Відвідайте кінотеатр, там дуже цікаво!

 

Сторінка 137

Вправа 19

Тема: розповідь дівчинки про рибалку

Заголовок: «Рибалка», «Захоплива рибалка», «На рибалці», «Як я повернулась справжнім рибалкою»

Зачин. То-рік у-лі-тку на-ша сім'-я від-по-­чи-ва-ла в ту-ри-сти-чно-му та-бо-рі на бе-ре-зі Де-сни. Я-кось та-то ро-збу-див ме-не вран-ці, ми зі-бра-ли ри-баль-ські сна-сті й пі-шли до рі-чки.

Основна частина. Спо-ча-тку ме-ні бу-ло ну-дно. Та-то за-ки-нув сво-ю вуд-ку, а я сво-ю. Ми че-ка-ли до-сить дов-го. Ра-птом я від-чу-ла, як щось сми-кну-ло мо-ю вуд-ку. Я по-віль-но по-тя-гла — і ось із во-ди з'я-ви-ло-ся щось пла-ске й срі-бля-сте. Ко-ли я ви-тя-гла здо-бич, та-то по-я-снив, що це ка-рась. Як це за-хо-пли-во!

Кінцівка. Із від-по-чин-ку я по-вер-ну-ла-ся справ-жнім ри-бал-ко-ю!

Розповідь про подію із власного життя під час відпочинку на морі...

Розповідь про подію із власного життя під час відпочинку на річці...

 

Вправа 20

Тема: розповідь хлопчика про повчальний випадок у лісі

Заголовок: «Випадок у лісі», «Повчальний випадок»

Зачин. Ми з та-том по-ї-ха-ли від-по-чи-ва-ти на За-кар-па-ття й о-дно-го ра-зу пі-шли в ліс по гри-би. Че-рез дві го-ди-ни ми вто-ми-ли-ся і ви-рі-ши-ли від-по-чи-ти. Ба-тько при-ліг, по-тім за-снув, а я за-хо-тів тро-хи про-гу-ля-ти-ся.

Основна частина. Че-рез де-сять хви-лин сво-є-ї са-мо-стій-но-ї про-гу-лян-ки я у-сві-до-мив, що за-блу-кав. Ме-ні ста-ло не-стер-пно стра-шно, і я по-чав го-ло-сно кли-ка-ти та-та на до-по-мо-гу. Ви-я-ви-ло-ся, що я ві-дій-шов не ду-же да-ле-ко, і ба-тько по-чув мій крик.

Кінцівка.  Це був ду-же пов-чаль-ний для ме-не ви-па-док.

• Як поводися в такій ситуації?  Звичайно, у такій ситуації людину опановує страх. Спочатку треба заспокоїтися та відігнати його! Почати мислити розсудливо та розважливо. Ніколи не втрачати надію.

• Розповіді про власні пригоди та повчальні висновки для себе

   Одного разу ми дивилися цікаву передачу про змій.

   Один епізод запам’ятався мені найбільше. Довга змія проникла в людське житло.

   Деякий час я боялась бути сама. Тільки розмова з мамою розвіяла всі мої страхи.

Висновок: у страху великі очі

***

   Однокласник Василько любив завдавати усім прикрощів. Звичайно, у нього не було друзів.

   На одній перерві стався прикрий випадок. Хлопчик намалював каракулі в моєму новенькому зошиті. Згодом він мав відверту довгу розмову з нашою вчителькою.

   Хлопчик вибачився, а незабаром ми стали найкращими друзями.

Висновок: щоб мати друга, треба самому ним бути

Смішний випадок з мого життя...

Висновок: треба гарно ставитись до братів наших менших

Випадок зі шкільного життя...

Висновок: друзі пізнаються в біді

Пригода на озері...

Висновок: не знаєш броду – не лізь у воду

Інші завдання дивись тут...