Інші завдання дивись тут...

Самоконтроль знань. Сторінка 23. 

Тест-конструювання 1. ВСТУП 

Завдання І. Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих.

Завдання 1. В організмі людини постійно підтримується температура +36,6 °С. Назвіть сукупність процесів, що забезпечує цю сталість:

Р самооновлення 

С саморегуляція 

Т самовідтворення

 

Завдання 2. До якого класу належить неорганічна сполука CaCO3, що входить до складу кісток? 

И солі 

І основи 

Й кислоти

 

Завдання 3. Назвіть фізіологічні системи, які беруть участь в регуляції роботи шлунку: 

Л ендокринна, імунна, видільна 

М імунна, статева, травна 

Н нервова, ендокринна, імунна

 

Завдання 4. Як називається функція подрібнення розщеплення поживних речовин? 

А травлення 

Б живлення 

В виділення

 

Завдання 5. Які органели клітини забезпечують синтез білків в організмі людини? 

Л мітохондрії 

Н рибосоми 

М лізосоми

 

Завдання 6. Яка система здійснює транспорт речовин в тілі шимпанзе й людини? 

С дихальна 

Т кровоносна 

У видільна

 

Завдання 7. Виберіть ознаку, за якою людина подібна з бактеріями, рослинами, грибами й тваринами.

О активний рух 

П гетеротрофне живлення 

Р клітинна будова

 

Завдання 8. Укажіть назву речовин, що здійснюють ендокринну регуляцію

М антибіотики 

Н ферменти 

О гормони

 

Завдання 9. Яка наука вивчає зародковий розвиток людини? 

О цитологія 

П ембріоологія 

Р гістологія 

 

II. Сконструюйте правильну відповідь. 

Завдання 10. Укажіть правильні варіанти відповідей на завдання 1-9 і отримаєте назву зображеної на малюнку викопної людини, яка жила на території Китаю:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
С И Н А Н Т Р О П

 

Завдання 11. Сконструюйте правильну послідовність із букв, якими нижче позначені рівні організації людського організму і отримаєте назву видатного лікаря, засновника військово-польової хірургії: п – атомарний; г – органний; о – тканинний; о2 – системний; в – організмовий; и – молекулярний; р – клітинний.

1 2 3 4 5 6 7
П И Р О Г О В

п – атомарний; и – молекулярний; р – клітинний; о – тканинний; г – органний; о2 – системний; в – організмовий.   

 

Завдання 12. Зіставте назви частин клітини із їхніми функціями й отримайте латинську назву органа (печінка), зображеного на малюнку. 

Елементи будови клітини: 1 - мітохондрії; 2 - клітинний центр; 3 - ядро; 4 - лізосоми; 5 - ендоплазматична сітка. 

Функції елементів будови: р - збереження спадкової інформації; а - розщеплення складних речовин на прості; r - транспорт речовин в клітині; h - клітинне дихання; е - участь у поділі клітин.

1 2 3 4 5
h e p a r

 

Відповідність частин клітини до функцій.

Частини клітини Функції
1 - мітохондрії h - клітинне дихання
2 - клітинний центр е - участь у поділі клітин
3 - ядро р - збереження спадкової інформації
4 - лізосоми а - розщеплення складних речовин на прості
5 - ендоплазматична сітка r - транспорт речовин в клітині

Інші завдання дивись тут...