Інші завдання дивись тут...

Арифметична дія — дія над двома числами, в результаті якої, за певним правилом, дістаємо третє число. Це дії додаван­ня, віднімання, множення, ділення.

Вершина многокутника — спільна точка його сусідніх сторін.

Вираз — запис, у якому числа або змінні з'єднані знаками арифметичних дій та дужками.

Від'ємник — число, яке віднімається від іншого числа. Зменшуване – Від’ємник = Різниця.

Віднімання — арифметична дія, за допомогою якої знаходить­ся результат при забиранні, від'єднанні, відсуванні тощо.

Відрізок — частина прямої, обмежена двома точками.

Вік (століття) — це 100 років. 1 століття = 100 років.

Діаграма — схема, на якій наочно відображено значення величин.

Ділене — число, яке ділимо. Ділене : Дільник = Частка

Дільник — число, на яке ділимо.  Ділене : Дільник = Частка

Доба — проміжок часу, за який Земля робить один оберт навколо своєї осі (час від ранку до наступного ранку). 1 доба = 24 год.

Добуток — результат дії множення; математичний вираз, який містить останню дію множення.

Додавання — арифметична дія, за допомогою якої знаходять ре­зультат об'єднання, приєднання, доповнення, збільшення тощо.

Доданок— число, яке додається або до якого додається інше число. Доданок + Доданок = Сума

Дужки — математичний символ (значок), який вказує на порядок вико­нання дій у виразах.

Зменшуване — число, від якого віднімають інше число. Зменшуване – Від’ємник = різниця.

Змінна — буква, яка може набувати різних числових значень.

Іменоване число — число з найменуванням одиниці вимірювання (1 м, 2 см, 4 грн, 5 кг, 6 л тощо).

Календар — таблиця, за допомогою якої визначають місяці, дні та числа року.

Коло — замкнена крива, усі точки якої віддалені від даної точки (центра кола) на однакову відстань. До кола відносяться такі поняття: центр кола, радіус кола, діаметр кола, довжина кола, хорда)

Кратне порівняння чисел — установлення, у скільки разів одна величина (число) більша чи менша від іншої.

Круг — частина площини, обмежена колом. До круга відносяться такі поняття: центр круга, радіус круга, діаметр круга, довжина круга, площа круга, хорда)

Кругле число — число, запис якого закінчується нулем.

Кут — геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки (кути бувають гострокутні, прямокутні, тупокутні).

Ламана — геометрична фігура, що складається з відрізків, для яких кінець одного є кінцем іншого.

Місяць — частина року, яка може мати 28, 29, З0, 31 добу. 1 рік = 12 місяців

Многокутник — частина площини, обмежена замкненою ламаною. Види многокутників: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники тощо.  

Множник — число, яке множиться або на яке множать. Множник • Множник = Добуток

Множення — арифметична дія, за допомогою якої знаходять суму однакових доданків.

Обчислення — виконання дій над числами з метою знахо­дження результату.

Ознака — якість, яка виділяє предмет з-поміж інших.

Округлення числа — заміна числа найближчим до нього круглим числом.

Переставний закон додавання — від переставляння доданків місцями значення суми не змінюється. a + b = b + a

Переставний закон множення — від переставляння множників місцями значення добутку не змінюється. a • b = b • a

Периметр — сума довжин сторін многокутника.

Піктограми — невеликі графічні символи, що передають певну інформацію.

Різницеве порівняння чисел — установлення, на скільки одна величина (число) більша чи менша від іншої.

Різниця — результат дії віднімання; математичний вираз, який містить останню дію віднімання.

Рік — проміжок часу, за який Земля робить оберт навколо Сонця. 1 рік = 12 місяців.

Розряд (матем.) — місце цифри при письмовому позначенні числа (одиниці, десятки).

Сторона многокутника — відрізок, який з'єднує сусідні вершини многокутника. У трикутника – 3 сторони, у чотирикутника – 4 сторони і т.д.

Сума — результат дії додавання; математичний вираз, який містить останню дію додавання.

Тиждень — час тривалістю 7 діб. 1 тиждень = 7 діб

Цифра — знак для позначення числа.

Частка — результат дії ділення; математичний вираз, який містить останню дію ділення.

Число — запис (словами або цифрами), який позначає кіль­кість предметів, об'єктів, дій тощо

Інші завдання дивись тут...