Інші завдання дивись тут...

Арифметична дія — дія над двома числами, в результаті якої, за певним правилом, дістаємо третє число. Це дії додаван­ня, віднімання, множення, ділення.

Вартість — величина, якою визначають коштовність товарів. Вартість є сумою цін окремих товарів. Коли йдеться про однаковий товар, вартість можна знайти множенням ціни цього товару на кількість його одиниць.

Вершина многокутника — спільна точка його сусідніх сторін.

Вираз — запис, у якому числа або змінні з'єднані знаками арифметичних дій та дужками.

Високосний рік — рік, у якому 366 діб. У лютому висо­косного року 29 діб.

Від'ємник — число, яке віднімається від іншого числа. Зменшуване – Від’ємник = Різниця.

Віднімання — арифметична дія, за допомогою якої знаходить­ся результат при забиранні, від'єднанні, відсуванні тощо. Арифметична дія із числами, обернена додаванню, на письмі позначається знаком – (мінус).

Відрізок — частина прямої, обмежена двома точками.

Відстань — це довжина по прямій між двома об'єктами.

Вік (століття) — це 100 років. 1 століття = 100 років.

Геометричне тіло — об'ємна геометрична фігура, яка займає певну частину простору.

Година — одиниця вимірювання часу, становить 60 хв або 1/24 доби.

Діагональ многокутника (прямокутника) — відрізки, що з'єднують дві будь-які вершини многокутника, які не належать одній його стороні.

Діаграма — схема, на якій наочно відображено значення величин (зображення даних у вигляді певних графічних позна­чень). Одними з найвідоміших видів діаграм є стовпчикові та кру­гові діаграми.

Діаграма кругова зображується за допомогою круга, розбитого на сектори. У них відображаються значення кожної частини (скла­дової) загального (цілого).

Діаграма стовпчикова (лінійна) — діаграма, стовпці якої розта­шовані вертикально або горизонтально. Такі діаграми доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох набо­рів даних, графічно зобразити відмінності значень одних наборів порівняно з іншими, показати зміни даних тощо.

Діаметр кола, круга — відрізок, що сполучає дві точки кола (круга) і проходить через його центр. Дорівнює двом радіусам.

Ділене — число, яке ділимо. Ділене : Дільник = Частка

Ділення — арифметична дія із числами, обернена мно­женню, на письмі позначається знаком : (дві крапки).

Дільник — число, на яке ділимо.  Ділене : Дільник = Частка

Доба — проміжок часу, за який Земля робить один оберт навколо своєї осі (час від ранку до наступного ранку). 1 доба = 24 год.

Добуток — результат дії множення; математичний вираз, який містить останню дію множення.

Додавання — арифметична дія, за допомогою якої знаходять ре­зультат об'єднання, приєднання, доповнення, збільшення тощо. Арифметична дія із числами, яка полягає в знаходженні їх суми, на письмі позначається знаком + (плюс).

Доданок— число, яке додається або до якого додається інше число. Доданок + Доданок = Сума

Дужки — математичний символ (значок), який вказує на порядок вико­нання дій у виразах.

Ескіз — швидко виконаний довільний малюнок, рисунок від руки.

Задача — вимога знайти розв'язання певної проблеми. Складається з умови та запитання. Умова задачі — частина задачі, у якій зазначено вели­чини, їхні значення та зв'язки між ними. Запитання задачі — складова задачі, у якій міститься проблема, що її треба розв'язати.

Зменшуване — число, від якого віднімають інше число. Зменшуване – Від’ємник = різниця.

Змінна — буква, яка може набувати різних числових значень (математична величина, значення якої може змінюватися). Позначається буквами латинського алфавіту (а, b, х тощо).

Іменоване число — число з найменуванням одиниці вимірювання (1 м, 2 см, 4 грн, 5 кг, 6 л тощо).

Календар — таблиця, за допомогою якої визначають місяці, дні та числа року.

Квадрат — прямокутник, у якого всі сторони рівні. Є многокутником.

Класи числа — трійки послідовних розрядів числа, починаючи з одиниць.

Коло — замкнена крива, усі точки якої віддалені від даної точки (центра кола) на однакову відстань. До кола відносяться такі поняття: центр кола, радіус кола, діаметр кола, довжина кола, хорда).

Корінь (розв'язок) рівняння — числове значення змін­ної, за якого рівність буде істинною.

Кратне порівняння чисел — установлення, у скільки разів одна величина (число) більша чи менша від іншої.

Круг — частина площини, обмежена колом. До круга відносяться такі поняття: центр круга, радіус круга, діаметр круга, довжина круга, площа круга, хорда)

Кругле число — число, запис якого закінчується нулем.

Кут — геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки (кути бувають гострокутні, прямокутні, тупокутні). Гострий кут — кут, менший від прямого кута.

Ламана — геометрична фігура, що складається з відрізків, для яких кінець одного є кінцем іншого.

Малюнок — зображення предмета або явища на площині, зробле­не олівцем, пером, фарбами тощо.

Місяць — частина року, яка може мати 28, 29, З0, 31 добу. 1 рік = 12 місяців

Многокутник — частина площини, обмежена замкненою ламаною. Види многокутників: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники тощо.  

Множник — число, яке множиться або на яке множать. Множник • Множник = Добуток

Множення — арифметична дія, за допомогою якої знаходять суму однакових доданків. Позначається знаком • або х.

Нумераційна таблиця— таблиця класів і розрядів числа. До неї можна запи­сати склад числа за класами та розрядами.

Нумерація чисел — спосіб утворення, називання, читання, порів­няння й записування чисел.

Обернена задача — задача, у якій описано той самий сюжет, містяться ті самі числа та зв'язки між ними, що й у даній задачі, але у даній — певне число шукане, а в обер­неній — задане.

Обчислення — виконання дій над числами з метою знахо­дження результату.

Ознака — якість, яка виділяє предмет з-поміж інших.

Округлення числа — заміна числа найближчим до нього круглим числом.

Переставний закон додавання — від переставляння доданків місцями значення суми не змінюється. a + b = b + a

Переставний закон множення — від переставляння множників місцями значення добутку не змінюється. a • b = b • a

Периметр — сума довжин сторін многокутника.

Письмове додавання (віднімання) — вико­нання арифметичних дій стовпчиком.

Піктограми — невеликі графічні символи, що передають певну інформацію.

Правильний многокутник — многокутник, у якого всі кути і всі сто­рони рівні між собою.

Продуктивність праці — робота, виконана за одиницю часу (кількість продукції, виробленої за одиницю часу).

Прямий кут — кут, що становить чверть повного оберту. Прямий кут можна утворити складанням аркуша паперу.

Прямокутний трикутник – трикутник, у якого є прямий кут.

Прямокутник — це чотирикутник, усі кути якого прямі. Прямокутник є многокутни­ком.

Радіус кола, круга — відрізок, який сполучає будь–яку точку кола з його центром. Дорівнює половині діаметра.

Рисунок — схематичне зображення на площині, створене графіч­ними засобами (штрихами або рисками), виконане зазвичай олів­цем або на комп'ютері.

Рівняння — рівність, яка містить невідому величину. Розв'язати рівняння — означає знайти те числове значення невідомого, за якого рів­ність буде істинною.

Різницеве порівняння чисел — установлення, на скільки одна величина (число) більша чи менша від іншої.

Різниця — результат дії віднімання; математичний вираз, який містить останню дію віднімання.

Рік — проміжок часу, за який Земля робить оберт навколо Сонця. 1 рік = 12 місяців.

Розряд (матем.) числа — місце цифри при письмовому позначенні числа (одиниці, десятки).

Розрядні доданки — розрядні числа, сумою яких можна подати дане число.

Робота з даними — складання задач, рівностей, нерівностей за даними таблиці, діаграми, графіка тощо; їх аналіз, порівняння.

Сектор — частина круга, утворена двома радіусами і дугою між ними.

Секунда — одиниця вимірювання часу, становить 1/60 хвилини.

Століття — проміжок часу, який дорівнює 100 рокам.

Сторона многокутника — відрізок, який з'єднує сусідні вершини многокутника. У трикутника – 3 сторони, у чотирикутника – 4 сторони і т.д.

Сума — результат дії додавання; математичний вираз, який містить останню дію додавання.

Схема (задачі, рівняння) — спрощене зображення основних і допоміжних елементів та зв'язків між ними.

Тиждень — час тривалістю 7 діб. 1 тиждень = 7 діб.

Трикутник — геометрична фігура, яка складається з трьох кутів, трьох вершин і трьох сторін. Трикутник з верши­нами A, B і C позначається ABC. Трикутник є многокутни­ком.

Трикутник гострокутний — трикутник, у якого всі кути гострі (мен­ші за прямий).

Трикутник прямокутний — трикутник, один з кутів якого прямий.

Трикутник рівнобічний (рівнобедрений) — трикутник, у якому дві сторони рівні між собою. Рівні сторони називають бічними, а іншу — основою.

Трикутник рівносторонній — трикутник, у якого всі сторони рівні.

Трикутник різносторонній — трикутник, у якого всі сторони мають різну довжину.

Трикутник тупокутний — трикутник, у якого один з кутів більший, ніж прямий.

Трійка взаємопов'язаних величин — три величини, що перебувають у взаємозалежності, наприклад: ціна, кіль­кість, вартість.

Тупий кут — кут, більший від прямого кута.

Хвилина — одиниця вимірювання часу, становить 60 с або 1/60 години.

Циркуль — інструмент для побудови кола, круга. 

Цифра — знак для позначення числа.

«Цікаві квадрати» — таблиці у формі квадрата, які треба заповнити числами таким чином, щоб їхня сума в кожному рядку, стовпчику та по діагоналі була однакова.

Ціна — вартість одиниці товару; входить до трійки взаємопов'язаних величин: ціна, кількість, вартість.

Час — величина, що виражає тривалість якогось про­цесу; вимірюється в секундах, хвилинах, годинах тощо.

Частка — результат дії ділення; математичний вираз, який містить останню дію ділення.

Число — запис (словами або цифрами), який позначає кіль­кість предметів, об'єктів, дій тощо.

Інші завдання дивись тут...