1. Спишіть текст.

                                  КВІТКА СОНЦЯ

На високому стеблі велика квітка. Вона схожа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. Уночі соняшник спить.

Ось уже сонце викотилось... Соняшник повертає до нього свою голівку. (За Василем Сухомлинським).

2. Спишіть текст.

Гніздечко в білки затишне. Усередині вистелене шерстю і пір'ям. Воно добре утеплене. У ньому білочка пересиджує дощі й морози. У гнізді білочка зберігає горішки. Тут народжуються білченята

        ТЕСТИ. Виберіть правильну відповідь.

1. Звуки ми

А вимовляємо й пишемо 

Б вимовляємо і чуємо 

В чуємо й пишемо

2. Букви ми

А пишемо і вимовляємо 

Б бачимо й пишемо 

В чуємо і бачимо

3. У якому слові є літера, яка позначає два звуки?

А малятко                 [м а л' а т к о]

Б людина                  [л' у д и н а]

В явір                     [й а в і р]

4. У якому слові букв більше, ніж звуків

А ясен                      [й а с е н]

Б місяць                   [м і с' а ц']

В юрта                     [й у р т а]

5. У якому слові дві букви позначають один приголосний звук?

А джерело               [дж]

Б дерево 

В дупло

6. У якому слові одна буква позначає два приголосні звуки?

А шерсть                [ш е р с т']   

Б щітка                 [ш ч і т к а]

В шість                  [ш і с т']   

7. У якому реченні чотири слова?

А У першокласників Свято «Букваря». 

Б Вони дуже раді. 

В Закінчився навчальний рік.

8. У якому слові три склади

А перелетів         пе-ре-ле-тів         

Б долетів             до-ле-тів

В злетів               зле-тів

9. У якому слові наголошений перший склад

А іграшка            і'грашка

Б пригода           приго'да 

В горобчик         горо'бчик

10. Яке слово відповідає на питання хто? Істота. 

А лелека              (хто?)

Б осінь                 (що?)

В гніздо               (що?)

11. Яке слово відповідає на питання яка? 

А стежка               (що?)

Б довга                (яка?)

В ранок                (що?)

12. Яке слово відповідає на питання що робила? 

А нитка                 (що?)

Б дівчина              (хто?)

В вишивала           (що  робила?)