Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 16  Буква Л л

твердий приголосний звук [л] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [л'] на звуковій схемі =

Вправа 1 Твердий і м’який приголосний звук

Л м П д л Д Л М Л п

Вправа 2 Приголосні звуки

лама, олень, лось, слон, крокодил, тюлень, верблюд

ла́ма  ла-ма   [ — ●́ | — ● ]

[л а м а]

о́лень  о-лень   [ ●́ | — ● = ]

[о л е н']

лось   [ — ● = ]

[л о с']

слон   [ — — ● — ]

[с л о н]

крокоди́л   кро-ко-дил  [ — — ● | — ● | — ●́ — ]

[к р о к о д и л]

тюле́нь   тю-лень   [ = ● | — ●́ = ]

[т' у л е н']

верблю́д  вер-блюд  [ — ● — | — = ●́ — ]

[в е р б л' у д]

 

СТОРІНКА 17

Вправа 2 Поділ на склади

Ла-ма — тва-ри-на, ро-ди-чка вер-блю-да. Ти мо-жеш по-ба-чи-ти ла-му в зо-о-пар-ку. У ди-кій при-ро-ді ла-ми жи-вуть у го-рах. Є ла-ми, які жи-вуть бі-ля лю-ди-ни. Ла-ми пе-ре-во-зять ван-та-жі. У ла-ми гу-ста шер-сть. Із шер-сті ла-ми

ро-блять шар-фи, ша-пки, све-три.

Тема тексту: розповідь про ламу (лама).

� Схожі лама і верблюд: мають чотири ноги, два ока, шерсть, два вуха, великі тварини

Відрізняються верблюд і лама: верблюд має два горби, а лама не має горбів; у верблюда довгий хвіст, а в лами – короткий; у верблюда тонкий хвіст, а в лами – широкий; верблюд більший, а лама менша

 

СТОРІНКА 18  Буква У у

голосний звук [у] на звуковій схемі •

Вправа 1 Голосний звук

У у р К Ч У Ч х у Х

Вправа 3

Дівчинка тримає удава. Хлопчик розглядає мурах. Дівчинка тримає курча. Миша розглядає медузу. Кіт дивиться на мишу. На плечі дівчинки сидить папуга.

удав, медуза, папуга, мураха, вуж, акула, гуска, курча

Звукова схема та звуковий розбір слова

уда́в   у-дав  [ ● | — ●́ — ]

[у д а в]

меду́за   ме-ду-за  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м е д у з а]

папу́га   па-пу-га   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[ п а п у г а]

мура́ха  му-ра-ха    [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м у р а х а]

вуж   [ — ● — ]

[в у ж]

аку́ла   а-ку-ла   [ ● | — ●́ | — ● ]

[а к у л а]

гу́ска   гу-ска  [ — ●́ | — — ● ]

[г у с к а]

курча́   кур-ча  [ — ● — | — ●́ ]

[к у р ч а]

«Зайві» слова: вуж, акула, гуска

 

СТОРІНКА 19

Вправа 2

Був со-ня-чний день. У-ля гу-ля-ла у дво-рі. Во-на по-ба-чи-ла У-сти-ма. Він був сум-ний. Уля пі-дій-шла до ньо-го та у-смі-хну-ла-ся:

— Да-вай гра-ти ра-зом?

— Ні, не хо-чу, — від-по-вів У-стим. — Ба-бу-ся в лі-кар-ні. Не до і-гор.

— А як же ї-ї кві-ти на клум-бі? — зди-ву-ва-ла-ся У-ля. — Во-ни за-ги-нуть?

У-стим і У-ля взя-ли лій-ки й по-ли-ли кві-ти.

У-ран-ці з лі-кар-ні по-вер-ну-ла-ся ба-бу-ся. Во-на по-ди-ви-ла-ся на клум-бу й у-смі-хну-ла-ся.

Устим і Уля підлили бабусині квіти.

Квіти не зів'яли у спеку. Вони також зустрічали бабусю. Вона дуже зраділа. Дбайливий онук у бабусі!

 

СТОРІНКА 20  Буква Н н

твердий приголосний звук [н] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [н'] на звуковій схемі =

Вправа 1

Н П п Н И А н Л Н Т

Вправа 3 

Діти розглядають ноутбук. Дівчинка має корону. На картині намальований носоріг. У хлопчика свербить ніс. На підлозі стоїть іграшковий слон. Діти поставили намет.

намет, носоріг, нора, ніс, корона, ноутбук, слон

Наголос

наме́т   на-мет   [ — ● | — ●́ — ]

[н а м е т]

носорі́г  но-со-ріг   [ — ● | — ● | = ●́ — ]

[ н о с о р' і г]

нора́   но-ра   [ — ● | — ●́ ]

[н о р а]

ніс   [ = ● — ]

[н' і с]

коро́на  ко-ро-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[к о р о н а]

ноутбу́к  но-у-тбук  [ — ● | ● | — — ●́ — ]

[н о у т б у к]

слон   [ — — ● — ]

[с л о н]

«Зайве» слово: нора

 

СТОРІНКА 21

Вправа 2

Підпис до малюнка: манул

ману́л   ма-нул  [ — ● | — ●́ — ]

[м а н у л]

Вправа 3 

Фа-кти

Ма-нул — най-пу-хна-сті-ший кіт. Ма-нул жи-ве там, де бу-ва-ють ве-ли-кі мо-ро-зи. Во-ро-га-ми ма-ну-лів є ве-ли-кі хи-жі пта-хи — бер-ку-ти, ор-ли, со-ви. У ма-ну-ла ко-ро-ткі ла-пки й ма-лень-кі ву-шка. Цей кіт по-лює на ми-шей.

Дум-ки

Він най-гар-ні-ший се-ред ди-ких ко-тів

 

СТОРІНКА 22  Буква С с

твердий приголосний звук [с] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [с'] на звуковій схемі =

Вправа 1

С Є Ф О с Є о С с О

Вправа 3

Підпис до малюнка: оса

сама, смола, насос, ананас, сом, сон, оса, сосна

сама́   са-ма  [ — ● | — ●́ ]

[с а м а]

смола́  смо-ла  [ — — ● | — ●́ ]

[с м о л а]

насо́с   на-сос   [ — ● | — ●́ — ]

[н а с о с]

анана́с  а-на-нас  [ ● | — ● | — ●́ — ]

[а н а н а с]

сом  [ — ● — ]

[с о м]

сон  [ — ● — ]

[с о н]

оса́   о-са  [ ● | — ●́ ]

[о с а]

сосна́   со-сна  [ — ● | — — ●́ ]

[с о с н а]

Вправа 4

Неправда

У нас — ананас

У нас — сом

Правда

У нас — яблуко

У нас — жаба

У нас — насос

У нас — ручка, книжка, лінійка

 

СТОРІНКА 23

Вправа 1

Жабка вилізла на сумку. Мишка залізла в сумку. Мама-кенгуру носить у своїй сумці кенгуреня. Їжак заховався за сумкою. Удав заліз під сумку.

Завдання 2

Ма-ми-на сум-ка

У мо-є-ї ма-ми сум-ка не-ве-ли-ка. А-ле скіль-ки там ре-чей! Є га-ма-нець. Є клю-чі від квар-ти-ри. Є те-ле-фон. Є лю-стер-ко й по-ма-да. А ще…

Тема тексту: розповідь про мамину сумку

Заголовок: «Мамина сумка»

А ще носова хустинка, блокнот, ручка

Без дозволу не можна брати речі з маминої сумки

 

СТОРІНКА 24  Звуки, голосні і приголосні

Вправа 1

Го-ло-сні по-чу-єш в пі-сні,

І у тем-но-му у лі-сі,

І ко-ли ди-ву-є-шся,

І ко-ли ми-лу-є-шся.

Ле-гко ви-мов-ля-ю-ться,

Ве-се-ло спі-ва-ю-ться!

Вправа 2

При-го-ло-сні де-рен-чать

І ти-хень-ко ше-ле-стять,

Го-ло-сно сви-стять, скри-плять,

І гар-чать, і то-чуть,

Спі-ва-ти не хо-чуть.

Підпис до малюнка: ламана

Підкреслили букви, що означають приголосні звуки: мама, мало, лама, мул, лом, манул, ламана

ма́ма   ма-ма  [ — ●́ | — ● ]

[м а м а]

мала́   ма-ла   [ — ● | — ●́ ]

[м а л а]

ма́ло  ма-ло   [ — ●́ | — ● ]

[м а л о]

ла́ма   ла-ма   [ — ●́ | — ● ]

[л а м а]

мул  [ — ● — ]

[м у л]

лом  [ — ● — ]

[л о м]

ману́л   ма-нул  [ — ● | — ●́ — ]

[м а н у л]

ла́мана   ла-ма-на  [ — ●́ | — ● | — ● ]

[л а м а н а]

 

СТОРІНКА 25  Склад

Вправа 1 Поділ на склади

сон, со-сна, слон, са-ло, о-са, ла-ма-на, а-на-нас, смо-ла

сон  [ — ● — ]

[с о н]

сосна́   со-сна  [ — ● | — — ●́ ]

[с о с н а]

слон  [ — — ● — ]

[с л о н]

са́ло  са-ло   [ — ●́ | — ● ]

[с а л о]

оса́   о-са   [ ● | — ●́ ]

[о с а]

ла́мана   ла-ма-на  [ — ●́ | — ● | — ● ]

[л а м а н а]

анана́с  а-на-нас   [ ● | — ● | — ●́ — ]

[а н а н а с]

смола́   смо-ла   [ — — ● | — ● ]

[с м о л а]

 

Вправа 2 Неправда

Кіт стоїть на стільці

Кіт стоїть поруч зі стільцем

Миша сидить на стільці

Миша сидить на підлозі

Інші завдання дивись тут...