Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 56  Буква Ш ш

твердий приголосний звук [ш] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [ш´] на звуковій схемі

Вправа 1 Твердий приголосний звук

Ж ш Ж Щ П ш щ Ц Ш ш

Вправа 2

У шафі знаходяться шапка, шарф, шуба, шкарпетка, штори тощо.

� каша, шуба, шапка, шишка, мишка, подушка, шорти, мішок, рушник, шкарпетки, шнурок

Звукова схема та звуковий розбір слова

ка́ша  ка-ша  [ — ●́ | — ● ]

[к а ш а]

шу́ба  шу-ба  [ — ●́ | — ● ]

[ш у б а]

ша́пка   ша-пка  [ — ●́ | — — ● ]

[ш а п к а]

ши́шка  ши-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[ш и ш к а]

ми́шка  ми-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[м и ш к а]

поду́шка  по-ду-шка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[п о д у ш к а]

шо́рти  шор-ти  [ — ●́ — | — ● ]

[ш о р т и]

мішо́к  мі-шок  [ -- ● | — ●́ — ]

[м´ і ш о к]

рушни́к  ру-шник  [ — ● | — — ●́ — ]

[р у ш н и к]

шарова́ри   ша-ро-ва-ри  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]

[ш а р о в а р и]

шкарпе́тки  шкар-пе-тки  [ — — ● — | — ●́ | — — ● ]

[ш к а р п е т к и]

шнуро́к  шну-рок  [ — — ● | — ●́ — ]

[ш н у р о к]

Поділ слів на склади

Ско-ро-мов-ка

Ми-ші в ша-фі ша-ру-ді-ли. Шість шар-фів вов-ня-них з'ї-ли

 

СТОРІНКА 57

Вправа 1

Підпис до малюнка: шашки

шашки, шишка, шоколад, шина, машина, шипшина, дошка, волошка, ромашка

ша́шки   ша-шки  [ — ●́ | — — ● ]

[ш а ш к и]

ши́шка  ши-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[ш и ш к а]

шокола́д  шо-ко-лад  [ — ● | — ● | — ●́ — ]

[ш о к о л а д]

ши́на  ши-на  [ — ●́ | — ● ]

[ш и н а]

маши́на   ма-ши-на  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м а ш и н а]

шипши́на  ши-пши-на  [ — ● | — — ●́ | — ● ]

[ш и п ш и н а]

до́шка   до-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[д о ш к а]

воло́шка  во-ло-шка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[в о л о ш к а]

рома́шка  ро-ма-шка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[р о м а ш к а]

Слово до схеми: шина (у слові є два голосні звуки, тобто два склади ши-на,  перший склад наголошений, два тверді приголосні звуки)

Вправа 2

Правда

• Волошка блакитна

• Шашки — весела гра (ставимо рядами шашки певних кольорів з двох крайніх сторін дошки, збиваємо своїми шашками шашки противника, така гра в шашки дуже весела)

• Шипшина корисна

• У машини — шини

Вправа 3

У квар-ти-рі но-мер шість,

Що на по-вер-сі чо-ти-ри,

Жи-ли кі-шка Шу-шка

І со-ба-чка Му-шка.

У квар-ти-рі бу-ла ша-фа,

В ша-фі жи-ли ми-шки.

Гри-зли шо-ко-лад, шкар-пе-тки,

Шар-фи, ша-пки, ши-шки.

Шу-шка з ми-шка-ми дру-жи-ла,

Шин-ку їм сма-чну но-си-ла.

Му-шка ми-шок не лю-би-ла

І по-стій-но їх ло-ви-ла.

Ма-є ж бу-ти нав-па-ки:

Кі-шка й ми-шка — во-ро-ги?

 

СТОРІНКА 58   Буква Х х

твердий приголосний звук [х] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [х´] на звуковій схемі

Вправа 1

х у Ж К Х К х ж Х К

Вправа 3

  Взимку холодно. Надворі Чучело одягнуло халат.

  Мураха несе йому горох. Хом’як накрив припаси хустинкою. Ховрах має хліб. Білка запасла горіх. На дереві муха спостерігає за добрими тваринами. Вони хочуть допомогти чучелу.

  Щасливі тварини продовжать зимову сплячку в хаті.

хата, халат, холод, муха, горох, горіх, ховрах, мураха, хліб

ха́та   ха-та  [ — ●́ | — ● ]

[х а т а]

хала́т  ха-лат  [ — ● | — ●́ — ]

[х а л а т]

хо́лод  [ — ●́ | — ● — ]

[х о л о д]

му́ха  му-ха  [ — ●́ | — ● ]

[м у х а]

горо́х   го-рох  [ — ● | — ●́ — ]

[г о р о х]

горі́х  го-ріх   [ — ● | = ●́ — ]

[г о р' і х]

ховра́х  хов-рах  [ — ● — | — ●́ — ]

[х о в р а х]

мура́ха   му-ра-ха   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м у р а х а]

хліб   [ — = ● — ]

[х л' і б]

 

СТОРІНКА 59

Вправа 1

Підпис до малюнка: мухомор

хата, хатка, хатинка, муха, мураха, мухомор, вухо, тихо, комаха, хвіст, хвости, пастух

ха́та   ха-та  [ — ●́ | — ● ]

[х а т а]

ха́тка   ха-тка  [ — ●́ | — — ● ]

[х а т к а]

хати́нка   ха-тин-ка  [ — ● | — ●́ — | — ● ]

[х а т и н к а]

му́ха   му-ха   [ — ●́ | — ● ]

[м у х а]

мура́ха   му-ра-ха   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м у р а х а]

мухомо́р   му-хо-мор  [ — ● | — ● | — ●́ — ]

[м у х о м о р]

ву́хо   ву-хо   [ — ●́ | — ● ]

[в у х о]

ти́хо  ти-хо  [ — ●́ | — ● ]

[т и х о]

кома́ха   ко-ма-ха   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[к о м а х а]

хвіст   [ — -- ● — — ]

[х в´ і с т]

хвости́   хво-сти   [ — — ● | — — ●́ ]

[х в о с т и]

пасту́х   па-стух   [ — ● | — — ●́ — ]

[п а с т у х]

Слово до схеми: хата, муха, вухо, тихо (у слові є два голосні звуки, тобто два склади ха-та, му-ха, ву-хо, ти-хо, перший склад наголошений, два тверді приголосні звуки)

Вправа 2

У лі-сі ріс му-хо-мор. Бі-гла му-ра-ха, шу-ка-ла по-жи-ву. За-лі-зла му-ра-ха на  му-хо-мор. Гар-но ви-дно нав-ко-ло. Не-да-ле-ко гру-шка впа-ла з де-ре-ва.  Му-ра-­ха по-бі-гла гру-шку шу-ка-ти.

Ле-ті-ла му-ха. Му-хо-мор за-при-мі-ти-ла. Сі-ла, від-по-чи-ла та й по-ле-ті-ла   да-лі.

Бі-жить хов-рах. Хво-рий. Жи-віт бо-лить. Аж тут — му-хо-мор. Ску-шту-вав  хов-рах гри-ба. Лег-ше ста-ло...

� Послідовність малюнків відповідно до тексту: 2, 3, 1

Чи можна людям уживати мухомори? Мухомори – це гриби, отруйні для людиниЛюдям не можна уживати мухомори.  

 

СТОРІНКА 60     Буква Й й

м’який приголосний звук [й] на звуковій схемі =

Вправа 1

И Н й н и Й П Й и

Вправа 2

Підпис до малюнка: йорж

йод, йогурт, йог, йорж, майка, гайка, рій, край

йод   [ = ● — ]

[й о д]

йо́гурт   йо-гурт  [ = ●́ | — ● — — ]

[й о г у р т]

йог   [ = ● — ]

[й о г]

йорж   [ = ● — — ]

[й о р ж]

ма́йка   май-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[м а й к а]

га́йка   гай-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[г а й к а]

рій   [ = ● = ]

[р' і й]

край   [ — — ● = ]

[к р а й]

Вправа 3

йод, гай, гайок, рій, сойка, лайка, майка

На малюнку нема майки

йод   [ = ● — ]

[й о д]

гай   [ — ● = ]

[г а й]

гайо́к   га-йок  [ — ● | = ●́ — ]

[г а й о к]

рій   [ = ● = ]

[р' і й]

со́йка   сой-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[с о й к а]

ла́йка   лай-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[л а й к а]

ма́йка   май-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[м а й к а]

У Йо-си-па ран-ка. «Йой-йой-йой!» — кри-чить Йо-сип. Ма-йя лі-ку-є Йо-си-па йо-дом.

 

СТОРІНКА 61

Вправа 1

� майка, йод

ма́йка   май-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[м а й к а]

йод   [ = ● — ]

[й о д]

Вправа 1  Частини мови

Вовк сірий, голодний

Шарф теплий, довгий

Дуб зелений, високий

Сніговик холодний, білий

Вправа 2

Червоний помідор, червона троянда, червоне серце, червоні вишні

Синій кит, синя хмара, синє відро, сині сливи

Жовтий лимон, жовта груша, жовте курча, жовті яблука

 

СТОРІНКА 62   Буква Ч ч

твердий приголосний звук [ч] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [ч´] на звуковій схемі

Вправа 1

Ч У ч у Р ч н Ч У Н

Вправа 3

чай, чайник, чашка, чайка, качка, печиво, човен, черепаха, тістечко

чай   [ — ● = ]

[ч а й]

ча́йник   чай-ник   [ — ●́ = | — ● — ]

[ч а й н и к]

ча́шка   ча-шка   [ — ●́ | — — ● ]

[ч а ш к а]

ча́йка   чай-ка   [ — ●́ = | — ● ]

[ч а й к а]

ка́чка   ка-чка   [ — ●́ | — — ● ]

[к а ч к а]

пе́чиво   пе-чи-во   [ — ●́ | — ● | — ● ]

[п е ч и в о]

чо́вен   чо-вен   [ — ●́ | — ● — ]

[ч о в е н]

черепа́ха   че-ре-па-ха  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]

[ч е р е п а х а]

ті́стечко  ті-сте-чко  [ = ●́ | — — ● | — — ● ]

[т' і с т е ч к о]

 

СТОРІНКА 63

Вправа 1

Підпис до малюнка: чоботи

чоботи, черевики, синичка, човник, часник, кабачок, жучок, рачок, павучок, ніч, піч, річ

чо́боти  чо-бо-ти  [ — ●́ | — ● | — ● ]

[ч о б о т и]

череви́ки  че-ре-ви-ки   [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]

[ч е р е в и к и]

сини́чка   си-ни-чка    [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[с и н и ч к а]

чо́вник   чов-ник  [ — ●́ — | — ● — ]

[ч о в н и к]

часни́к   ча-сник  [ — ● | — — ●́ — ]

[ч а с н и к]

кабачо́к   ка-ба-чок   [ — ● | — ● | — ●́ — ]

[к а б а ч о к]

жучо́к   жу-чок   [ — ● | — ●́ — ]

[ж у ч о к]

рачо́к   ра-чок   [ — ● | — ●́ — ]

[р а ч о к]

павучо́к   па-ву-чок   [ — ● | — ● | — ●́ — ]

[п а в у ч о к]

ніч   [ = ● — ]

[н' і ч]

піч   [ – ● — ]

[п´ і ч]

річ   [ = ● — ]

[р' і ч]

Слово до схеми: ніч, річ (у слові є один голосний звук, тобто один склад, один твердий приголосний звук і один м’який приголосний звук)

Вправа 2

Я-кий чай сма-чні-ший?

Ма-ма за-ва-ри-ла чай у чай-ни-ках. Та-то пив чор-ний чай із пи-ріж-ка-ми.  Ма-ма пи-ла зе-ле-ний чай із пе-чи-вом. Ма-рі-чка пи-ла кві-тко-вий чай із ті-сте-чка-ми. В усіх був сма-чний і ко-ри-сний чай.

Тема тексту: про чай

Заголовок: «Який чай смачніший?»

Який чай пила Марічка? Марічка пила квітковий чай

Який чай пила мама Марічки? Мама Марічки пила зелений чай

Який чай пив тато Марічки? Тато Марічки пив чорний чай

Як ти думаєш, чому в усіх був різний чай? Мама заварила улюблений чай для кожного

Який чай любиш ти? Я люблю чорний чай з лимоном

Інші завдання дивись тут...