Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 64   Буква Щ щ

два тверді приголосні звуки [ш] [ч] на звуковій схемі — —

пом’якшені тверді приголосні звуки [ш] [ч´] на звуковій схемі —

Вправа 1 Твердий приголосний звук

Щ Ц ц щ ш п Щ Ш Н ц

Вправа 3

Кіт ловить рибу

щука, щучка, щиглик, ліщина, дощ, лящ

Звукова схема та звуковий розбір слова

щу́ка   щу-ка   [ — — ●́ | — ● ]

[ш ч у к а]

щу́чка   щу-чка   [ — — ●́ | — — ● ]

[ш ч у ч к а]

щи́глик   щи-глик  [ — — ●́ | — — ● — ]

[ш ч и г л и к]

ліщи́на   лі-щи-на  [ = ● | — — ●́ | — ● ]

[л' і ш ч и н а]

дощ  [ — ● — — ]

[д о ш ч]

лящ  [ = ● — — ]

[л' а ш ч]

На малюнку нема щиглика, дощу, щучки

 

СТОРІНКА 65

Вправа 1

Підпис до малюнка: щиглик

щітка, щілина, щука, щиро, щиглик, щебет, дощик, горщик, борщик

щі́тка   щі-тка  [ — – ●́ | — — ● ]

[ш ч´ і т к а]

щіли́на  щі-ли-на  [ — – ●| — ●́ | — ● ]

[ш ч´ і л и н а]

щу́ка   щу-ка   [ — — ●́ | — ● ]

[ш ч у к а]

щи́ро   щи-ро  [ — — ●́ | — ● ]

[ш ч и р о]

щи́глик   щи-глик  [ — — ●́ | — — ● — ]

[ш ч и г л и к]

ще́бет   ще-бет  [ — — ●́ | — ● — ]

[ш ч е б е т]

до́щик   до-щик  [ — ●́ | — — ● —  ]

[д о ш ч и к]

го́рщик   гор-щик  [ — ●́ — | — — ● —  ]

[г о р ш ч и к]

бо́рщик   бор-щик  [ — ●́ — | — — ● —  ]

[б о р ш ч и к]

Слово до схеми: щука (у слові є два голосні звуки, тобто два склади щу-ка,   перший склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 2  Поділ слів на склади

До-щик па-дав на ду-бо-чки,

На о-си-чки, на гор-бо-чки,

На ку-щі і на пла-щі,

А ще на гу-сті ха-щі,

На ці-лю-щі тра-ви,

На кві-тко-ві бар-ви,

І на ме-не, і на кі-шку,

На па-ра-соль-ку і на ми-шку.

Без хмар-ки до-щик не прий-де.

 

СТОРІНКА 66  Буква Я я

голосний звук [а] на звуковій схемі ●

м’який приголосний звук [й] і голосний звук [а],  на  звуковій схемі = ●

Вправа 1 Голосний звук

Я Ф В Р я р Ф ь я

Вправа 3

Підпис до малюнка: якір

ягода, ялина, яблуня, яма, явір, якір, ясен, язик, ящик, маяк, мрія, надія

я́года   я-го-да   [ = ●́ | — ● | — ● [

[й а г о д а]

яли́на   я-ли-на  [ = ● | — ●́ | — ● ]

[й а л и н а]

я́блуня   я-блу-ня   [ = ●́ | — — ● | = ●]

[й а б л у н' а]

я́ма   я-ма   [ = ●́ | — ● ]

[й а м а]

я́вір   я-вір  [ = ●́ | -- ● — ]

[й а в´ і р]

я́кір   я-кір  [ = ●́ | -- ● — ]

[й а к´ і р]

я́сен   я-сен  [ = ●́ | — ● — ]

[й а с е н]

язи́к   я-зик   [ = ● | — ●́ — ]

[й а з и к]

я́щик  я-щик   [ = ●́ | — — ● — ]

[й а ш ч и к]

мая́к   ма-як   [ — ● | = ●́ — ]

[м а й а к]

мрі́я   мрі-я    [ — = ● | = ● ]

[м р' і й а]

наді́я   на-ді-я   [ — ● | = ●́ | = ● ]

[н а д' і й а]

як, маяк

як  [= ● — ]

[й а к]

мая́к   ма-як   [ — ● | = ●́ — ]

[м а й а к]

Вправа 4  «Зайві» слова

• Над бо-ло-том ле-тить я-блу-ко, кра-пля, ча-пля

• У ва-зі сто-я-ла кон-ва-лі-я, ме-ло-ді-я, па-ля-ни-ця

• У дво-рі ро-сла па-ра-со-ля, то-по-ля, я-блу-ня

 

СТОРІНКА 67

Вправа 2

Підписи до малюнка: немовля

� ляля, маля, немовля, няня, кишеня, подяка, малята, телята, поросята, листя, щастя, гостя

ля́ля   ля-ля  [ = ●́ | = ● ]

[л' а л' а]

маля́   ма-ля  [ — ● | = ●́ ]

[м а л' а]

немовля́   не-мов-ля  [ — ● | — ● — | = ●́ ]

[н е м о в л' а]

ня́ня   ня-ня  [ = ●́ | = ● ]

[н' а н' а]

кише́ня   ки-ше-ня  [ — ● | — ●́ | = ● ]

[к и ш е н' а]

подя́ка   по-дя-ка   [ — ● | = ●́ | — ● ]

[п о д' а к а]

маля́та   ма-ля-та   [ — ● | = ●́ | — ● ]

[м а л' а т а]

теля́та   те-ля-та   [ — ● | = ●́ | — ● ]

[т е л' а т а]

порося́та   по-ро-ся-та   [— ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[п о р о с' а т а]

ли́стя   ли-стя   [ — ●́ | — = ●]

[л и с т' а]

ща́стя   ща-стя   [ — — ●́ | — = ●]

[ш ч а с т' а]

го́стя   го-стя   [ — ● | — = ● ]

[г о с т' а]

радий, ряд

ра́дий   ра-дий  [ — ●́ | — ● = ]

[р а д и й]

ряд   [ = ● — ]

[р' а д]

Вправа 3

• В озе-рі ка-чка з ка-че-ня-та-ми

• У дво-рі кі-шка з ко-ше-ня-та-ми

• На лу-зі ко-за з ко-зе-ня-та-ми

• У кур-ни-ку кур-ка з кур-ча-та-ми

• На по-лі ко-ро-ва з те-ля-та-ми

 

СТОРІНКА 68     Буква Ю ю

голосний звук [у] на звуковій схемі ●

м’який приголосний звук [й] і голосний звук [у],  на  звуковій схемі = ●

Вправа 1

Ю О Н Ю н ю о ь Ю В

Вправа 2

Підпис до малюнка: юрта

юнак, юшка, юрта, рию, шию, мию, думаю, читаю, малюю, мрію, граю, співаю

юна́к   ю-нак   [ = ● | — ●́ — ]

[й у н а к]

ю́шка   ю-шка  [ = ●́ | — — ● ]

[й у ш к а]

ю́рта   юр-та  [ = ●́ — | — ● ]

[й у р т а]

ри́ю   ри-ю   [ — ●́ | = ● ]

[р и й у]

ши́ю   ши-ю   [ — ●́ | = ● ]

[ш и й у]

ми́ю   ми-ю   [ — ●́ | = ● ]

[м и й у]

ду́маю   ду-ма-ю  [ — ●́ | — ● | = ● ]

[д у м а й у]

чита́ю   чи-та-ю   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[ч и т а й у]

малю́ю   ма-лю-ю   [ — ● | = ●́ | = ● ]

[м а л' у й у]

мрі́ю   мрі-ю   [ — = ●́ | = ● ]

[м р' і й у]

гра́ю   гра-ю   [ — — ● | = ●]

[г р а й у]

співа́ю   спі-ва-ю   [ — -- ● | — ●́ | = ● ]

[с п´ і в а й у]

юшка, мию

ю́шка   ю-шка  [ = ●́ | — — ● ]

[й у ш к а]

ми́ю   ми-ю   [ — ●́ | = ● ]

[м и й у]

Вправа 3

Як я ю-шку ва-рив

Ми з дру-зя-ми ло-ви-ли ри-бу. Пі-сля ри-бо-лов-лі всі зго-ло-дні-ли. «Час ва-ри-ти ю-шку», — ска-зав я та ро-звів во-гни-ще. Юр-ко чи-стив ри-бу та рі-зав о-во-чі. Ю-ля та І-гор при-не-сли во-ди. Лю-ба по-кла-ла о-во-чі та ри-бу в о-кріп. Ко-ли ю-шка вже бу-ла го-то-ва, я по-со-лив ї-ї та зняв із во-гню.

«Гар-ну я при-го-ту-вав ю-шку?» — за-пи-тав я у дру-­зів. А-ле ме-ні ні-хто не від-по-вів. Чо-му?

Юшку готували усі.

 

СТОРІНКА 69

Вправа 1

Підпис до малюнка: ключка

� люк, тюк, крюк, трюк, люди, салюти, тюлені, верблюди, любов, рюкзак, костюм, капелюх, ключ, ключка, колючка, крючок

люк   [ = ● — ]

[л' у к]

тюк   [ = ● — ]

[т' у к]

крюк   [— = ● — ]

[к р' у к]

трюк   [— = ● — ]

[т р' у к]

лю́ди   лю-ди   [ = ●́ | — ● ]

[л' у д и]

салю́ти   са-лю-ти   [ — ● | = ●́ | — ● ]

[с а л' у т и]

тюле́ні   тю-ле-ні   [ = ● | — ● | = ● ]

[т' у л е н' і]

верблю́ди   вер-блю-ди  [ — ● — | — = ● | — ● ]

[в е р б л' у д и]

любо́в   [ = ● | — ●́ —]

[л' у б о в]

рюкза́к   рю-кзак   [ = ● | — — ● — ]

[р' у к з а к]

костю́м  ко-стюм   [ — ● | — = ●́ — ]

[к о с т' у м]

капелю́х   ка-пе-люх  [ — ● | — ● | = ●́ — ]

[к а п е л' у х]

ключ   [ — = ● — ]

[к л' у ч]

клю́чка   клю-чка  [ — = ●́ | — — ● ]

[к л' у ч к а]

колю́чка  ко-лю-чка   [ — ● | = ●́ | — — ● ]

[к о л' у ч к а]

крючо́к   крю-чок  [ — = ● | — ●́ — ]

[к р' у ч о к]

� лук, люк

лук   [ — ● — ]

[л у к]

люк   [ = ● — ]

[л' у к]

Вправа 2

Ю-ля та Юр-ко ма-лю-­ва-ли у-лю-бле-ні і-гра-шки. Ю-ля ма-лю-ва-ла тю-ле-ня.  У тю-ле-ня — м'я-чик. Юр-ко ма-лю-вав вер-блю-да. У вер-блю-да — два гор-би. Він їсть ка-ктус. У ка-кту-­са — зе-ле-ні ко-лю-чки.

 

СТОРІНКА 70   Буква Є є

голосний звук [е] на звуковій схемі ●

м’який приголосний звук [й] і голосний звук [е],  на  звуковій схемі = ●

Вправа 1

Є Е В о Р є З е Є О

Вправа 2

Підпис до малюнка: єхидна

єнот, єноти, єгер, єгері, єхидна, єхидни, миє, шиє, малює, читає

єно́т   є-нот   [ = ● | — ●́ — ]

[й е н о т]

єно́ти   є-но-ти   [ = ● | — ●́ | — ● ]

[й е н о т и]

є́гер  є-гер   [ = ●́ | — ● — ]

[й е г е р]

є́гері  є-ге-рі   [ = ●́ | — ● | = ●]

[й е г е р' і]

єхи́дна   є-хи-дна   [ = ● | — ●́ | — — ● ]

[й е х и д н а]

єхи́дни   є-хи-дни   [ = ● | — ●́ | — — ● ]

[й е х и д н и]

ми́є  ми-є   [ — ●́ | = ● ]

[м и й е]

ши́є   ши-є   [ — ●́ | = ● ]

[ш и й е]

малю́є   ма-лю-є  [ — ● | = ●́ | = ● ]

[м а л' у й е]

чита́є   чи-та-є   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[ч и т а й е]

єнот, миє

єно́т   є-нот   [ = ● | — ●́ — ]

[й е н о т]

ми́є  ми-є   [ — ●́ | = ● ]

[м и й е]

Вправа 3 Речення

• Є-нот ми-є я-блу-ко

• Ма-ма ши-є су-кню

• Єв-ген ма-лю-є кар-ти-ну

• Є-ва чи-та-є книж-ку

• Є-гер го-ду-є о-ле-ня

 

СТОРІНКА 71

Вправа 1 Частини мови

Назва зображеної дії: малює

� риє, шиє, малює, читає, дарує, готує, грає, співає, чує, ласує

ри́є   ри-є  [ — ●́ | = ● ]

[р и й е]

ши́є   ши-є  [ — ●́ | = ● ]

[ш и й е]

малю́є   ма-лю-є   [ — ● | = ●́ | = ● ]

[м а л' у й е]

чита́є   чи-та-є   [ — ● | = ●́ | = ● ]

[ч и т а й е]

дару́є   да-ру-є  [ — ● | — ●́ | = ● ]

[д а р у й е]

готу́є   го-ту-є  [ — ● | — ●́ | = ● ]

[г о т у й е]

гра́є   гра-є    [ — — ●́ | = ● ]

[г р а й е]

співа́є   спі-ва-є    [ — -- ●́ | — ● | = ● ]

[с п´ і в а й е]

чу́є   чу-є    [ — ●́ | = ● ]

[ч у й е]

ласу́є   ла-су-є  [ — ● | — ●́ | = ● ]

[л а с у й е]

Вправа 2

� синє, літнє, давнє, прадавнє, домашнє, вчорашнє, осіннє, вечірнє

си́нє   си-нє   [ — ●́ | = ● ]

[с и н' е]

лі́тнє   лі-тнє  [ = ●́ | — = ● ]

[л' і т н' е]

да́внє   дав-нє  [ — ●́ — | = ● ]

[д а в н' е]

прада́внє   пра-дав-нє  [ — — ● | — ●́ — | = ● ]

[п р а д а в н' е]

дома́шнє   до-ма-шнє   [ — ● | — ●́ | — = ●]

[д о м а ш н' е]

вчора́шнє   вчо-ра-шнє   [ — — ● |  — ●́ | — = ●]

[в ч о р а ш н' е]

осі́ннє   о-сі-ннє   [ ● | = ●́ | =: ●]

[о с' і н': е]

вечі́рнє   ве-чір-нє  [ — ● | -- ●́ — | = ● ]

[в е ч´ і р н' е]

� дивне, синє

ди́вне   див-не  [ — ●́ — | — ● ]

[д и в н е]

си́нє   си-нє   [ — ●́ | = ● ]

[с и н' е]

Вправа 3

Є-ди-но-ріг — каз-ко-ва тва-ри-на. За-зви-чай це кінь з о-дним—є-ди-ним ро-гом. Є-ди-но-ріг — сим-вол до-бра і че-сно-сті. Дав-нє по-вір'-я го-во-рить, що є-ди-но-ро-ги там, де прав-да.

Тема тексту: про єдинорога

Заголовок: «Єдиноріг»

Інші завдання дивись тут...