Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 8

Вправа 1 Осінь. 

Голосні звуки [і], [и], [а], [у], [е], [о] утворюються за допомогою голосу.

 

Вправа 2 Підкреслили голосні звуки.

Читалочка рве груші

 

Вправа 3 Шість

ПРАШІСТЬЯШКЛ

 

Вправа 4,5,6  Букви, якими закінчуються слова:

мова, листя, небо, рибу, ловлю, руде, синє, руки, теплі, гаї

Звукова схема  та звуковий розбір слова:

мова   мо́ва    мо-ва   [ — ●́ | — ● ]

[м о в а]

листя  ли́стя   ли-стя  [ — ●́ | — = ● ]

[л и с т' а]

небо  не́бо  не-бо  [ — ●́ | — ● ]

[н е б о]

рибу  ри́бу  ри-бу  [ — ●́ | — ● ]

[р и б у]

ловлю  ловлю́   ло-влю  [ — ● | — = ●́ ]

[л о в л' у]

руде  руде́   ру-де  [ — ● | — ●́ ]

[р у д е]

синє  си́нє   си-нє   [ — ●́ | = ● ]

[с и н' е]

руки  ру́ки   ру-ки   [ — ●́ | — ● ]

[р у к и]

теплі те́плі  те-плі   [ — ●́ | — = ●]

[т е п л' і]

гаї   гаї́   га-ї   [ — ● | = ●́]

[г а й і]

 

СТОРІНКА 9

Вправа 7,8  Вересень пахне яблукамиВересень трусить груші в садочкуГрім у вересні віщує теплуосінь.

Значення слова ВЕ́РЕСЕНЬ, ВІЩУВАТИ дивись у тлумачному словнику

 

Вправа 9 Садок, яблука, листя

 

Вправа 10 Восени садок дає щедрий врожай. Доспілі яблука падають з гілок. Листя стало жовтим. У садку багато фруктових дерев. Почервоніли яблука на деревах. Потім золоте листя падатиме на землю.

 

Вправа 11 Синє небо, сині хмари, жовте листя.

 

СТОРІНКА 10

Приголосні звуки

Вправа 1, 2  Калина росте в лісі, на берегах річок, при дорозі, у дворах. Навесні вона зацвітає білим цвітом. Восени ягоди калини червоніють. А після першого морозу стають смачними.

 

Вправа 3 Підкреслили букви, які позначають голосні звуки   

Восени ягоди калини червоніють.

 

Вправа 4,5  

Значення слова ЦІЛЮ́ЩА дивись у тлумачному словнику

 

СТОРІНКА 11

Вправа 6 Підкреслили букви, які позначають приголосні звуки

Калина — цілюща рослина. Відварплодівкалини змедомвиліковує застуду, кашель.

 

Вправа 7  Плоди калини гіркі на смак. Після морозу гіркий присмак зменшується.

 

Вправа 8  Для українців калина є символічним деревом. Кущ калини росте у моєму дворі.

Пригадай, що ти знаєш про калину?

 

Вправа 9 Осіньщедра, дощоваКалина – червона, цілюща. 

Звукові схеми (моделі) слів:

осінь ― о́сінь   о-сінь   звуків 5  [ ●́ | = ● = ]    

[о с і н']

щедра ― ще́дра  ще-дра  звуків 6  [ — — ●́ | — — ● ]   

[ш ч е д р а]

дощова ― дощова́  до-що-ва  звуків 7 [ — ● | — — ● | — ●́ ]   

[д о ш ч о в а]

калина  ― кали́на  ка-ли-на  звуків 6  [ — ● | — ●́ | — ● ]    

[к а л и н а]

червона ― черво́на  чер-во-на  звуків 7   [ — ● — | — ●́ | — ● ]     

[ч е р в о н а]

цілюща ― цілю́ща  ці-лю-ща  звуків 7    [ = ● | = ●́ | — — ● ]    

[ц' і л' у ш ч а]

 

М’які приголосні звуки

Вправа 1 Підкреслили м’які приголосні звуки і виділили жирним пом’якшені тверді приголосні звуки (учися їх розрізняти).

У неділю Юрко прокинувся дуже рано й весело ска­зав матері:

— Мамо, сьогодні ми йдемо до лісу!

— Надворі дощ, — каже мати. — Ллє як із відра. Не підете до лісу.

Юрко глянув у вікно: на подвір'ї — калюжі, небо облягли сірі хмари.

Юрко сів біля столу й заплакав...

 

Вправа 2 

    Мама вирішила розважити Юрка. Вона принесла книжечку «Лісові пригоди». Розповіді про тварин були дуже цікаві.

    Юрко почувався, наче він гуляє лісом.

 

СТОРІНКА 12

Вправа 3  

= ●   зі, ря, нє, тю, сьо

— ●   зи, ра, не, ту, со

 

Вправа 4  Зима, ранок, небо, туман, сова

Поділ слова на склади: зи-ма, ра-нок, не-бо, ту-ман, со-ва

 

Вправа 5 – 6  Тінь – тин, люк – лук, рись – рис, ліс - лис

Звукова схема та звуковий розбір слова:

тінь [ = ● = ]       [т' і н']

тин  [ — ● — ]     [т и н]

люк [ = ● — ]      [л' у к]

лак [ — ● — ]      [л а к]

рись [ — ● = ]     [р и с']

рис [ — ● — ]      [р и с]

ліс [ = ● — ]       [л' і с]

лис [ — ● — ]      [л и с ]

 

Вправа 7  У руках несу рюкзак.  Над головою синє небо.  Ляльку поклали в ліжечко.

 

Вправа 8 Приголосний звук [й] завжди м’який.

гай [ — ● = ]      

[г а й]

зайчик  за́йчик  зай-чик  [ — ●́ =| — ● — ] 

[з а й ч и к]

полохливий   полохли́вий  по-ло-хли-вий  [ — ● | — ● | — — ●́ | — ● = ]    

[п о л о х л и в и й]

березовий  бере́зовий   бе-ре-зо-вий  [ — ● | — ● | — ● | — ● = ]  

[б е р е з о в и й]

 

Вправа 9  Зазеленів березовий гай.  Полохливий зайчик швидко зник у лісі.

 

Вправа 10 Підкреслили букви, які позначають м’які приголосні звуки

Я колючий, мов будяк, а зовуть мене їжак.

колючий   колю́чий   ко-лю-чий   [ — ● | = ●́ | — ● =]

[к о л' у ч и й]

будяк   будя́к  бу-дяк   [ — ● | = ●́ — ]

[б у д' а к]

зовуть  зову́ть   зо-вуть   [ — ● | — ● = ]

[з о в у т']

їжак  їжа́к   ї-жак   [ = ● | — ● — ]

[й і ж а к]

Інші завдання дивись тут...