Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 13

Буквосполучення йо, ьо

Вправа 1

ЙО    Йосип, мільйон, район

ЬО    Сьомий, деньок, сльози

На початку слова і складу пишемо буквосполучення йо  (Йо-сип, міль-йон, ра-йон).

У середині складу після м'якого приголосного звука пишемо буквосполучення ьо (сьо-мий, де-ньок, сльо-зи).

 

Вправа 2  Літнього дня я пішла у гайок. Там тьохкав соловейко. У траві блищали сльози-нки роси. Знайома галявина стала кольоровою від квітів.

Поділ слів на склади: лі-тньо-го, га-йок, тьо-хкав, сльо-зин-ки, зна-йо-ма, ко-льо-ро-во-ю

 

Вправа 3,4 Приголосний звук [й] завжди м'який 

Йоржа впіймав на вудку Йосип.

Схопив і зойкнув: Ой-ой-ой!

Не знав, напевно, Йосип досі,

який колючий йоржик той 

Йоржа впіймав на вудку Йосип.

 

СТОРІНКА 14 

Вправа 5  

АМПЙОСИПШУЙОРЖВІЬОЗЧНЙОДЛІУЕЦ

Йосип, йорж, йод

У річці Йосип впіймав йоржа. Йорж вкусив рибалку за палець. Йосип змастив рану йодом.

 

Вправа 6  Пеньок, йорж, йогурт, дзьоб 

Поділ слова на склади: пе-ньок, йорж, йо-гурт, дзьоб

Звукова схема та звуковий розбір слова:

Звукова схема та звуковий розбір слова

пеньок  пеньо́к  пе-ньок  [ — ● | = ●́ — ]

[п е н' о к]

йорж     [ = ● — — ]

[й о р ж]

йогурт  йо́гурт   йо-гурт  [ = ●́ | — ● — — ]

[й о г у р т]

дзьоб    [ = ● — ]

[дз' о б]

 

Вправа 7  На широкий пеньок сів птах з великим дзьобом.  Йорж живе у річці.  Мама купила полуничний йогурт.

 

Вправа 1,2 В оголошенні повідомляється про змагання з плавання. Я вмію плавати. Мені хотілося би взяти участь у цих змаганнях із плавання.

 

Подовжений приголосний звук

Вправа 3 Вересня, змагання

вересня   ве́ресня   ве-ре-сня   [ — ●́ | — ● | — = ● ]

[в е р е с н' а]

змагання  змага́ння  зма-га-ння  [ — — ● | — ●́ | =: ● ]

[з м а г а н': а]

 

СТОРІНКА 15

Вправа 4 Подовжений м'який приголосний звукоголошення, змагання

Звукова схема: 

оголошення  оголо́шення  о-го-ло-ше-ння   [ ● | — ● | — ●́ | — ● | =: ● ]

[о г о л о ш е н': а]

плавання  пла́вання  пла-ва-ння  [ — — ●́ | — ● | =: ● ]

[п л а в а н': а]

 

Вправа 5  Уранці на узліссі відбувалося змагання. Суддя дав свисток. Гра роз­почалася. На весь ліс лунало скрекотання сороки.

узліссі   узлі́ссі   у-злі-ссі    [ ● | — — ●́ | =: ● ]

[у з л' і с': і]

відбувалося  відбува́лося  ві-дбу-ва-ло-ся   [ --● | — — ● | — ●́ | — ● | = ● ]

[в´ і д б у в а л о с' а]    

змагання   змага́ння  зма-га-ння    [ — — ● | — ●́ | =: ● ]

[з м а г а н': а]

суддя  суддя́   су-ддя  [ — ● | =: ●́ ]

[с у д': а]

роз­почалася   розпоча́лася  роз-по-ча-ла-ся [ — ● — | — ● | — ●́ | — ● | = ● ]

[р о з п о ч а л а с' а]

скрекотання   скрекота́ння  скре-ко-та-ння  [ — — — ● | — ● | — ●́ | =: ● ]

[с к р е к о т а н': а]

 

Вправа 6 Уранці на узліссі відбувалося змагання. Дві команди зайчиків грали у футбол.

Суддя дав свисток. Гра роз­почалася. На весь ліс лунало скрекотання сороки. Вона була коментаторкою.

суддя   суддя́   су-ддя   [ — ● | =: ●́ ]

[с у д': а]

 

Вправа 7

ОГОЛОШЕННЯ

  20 вересня на шкільному стадіоні відбудеться футбольний матч. Початок о 12 годині.

  Після змагання відбудеться нагородження переможців.

  Учитель фізкультури. 

Вправа 8  Розповідь про своє улюблене заняття

 

Вправа 9  Юрко поспішає на тренування з боксу. А Сашко відвідує гурток малювання.

тренування  тренува́ння  тре-ну-ва-ння   [ — — ● | — ● | — ● | =: ● ]

[т р е н у в а н': а]

малювання   малюва́ння  ма-лю-ва-ння   [ — ● | = ● | — ● | =: ● ]

[м а л' у в а н': а]

 

СТОРІНКА 16

Звуки [дж], [дз], [дз']

Вправа 1, 2, 4  Привіт, Родзинко! Я дуже хочу з тобою дружити.

Оленка Бджілка

Вправа 3  У записці Оленка Бджілка пропонує Родзинці стати друзями.

 

Вправа 5, 6 Бджола, джміль, ґедзь

Звукова схема:  

бджола   бджо́ла   бджо-ла  [ — — ● | — ●́ ]   

[б дж о л а]

джміль   [ — –  ● = ]    

[дж м´ і л']

ґедзь      [ — ● = ]

[ґ е дз']

 

Вправа 7  Бджола дає людям цілющий мед.  У вітряну погоду джміль теж запилює квіти.  Над пасовищем літав ґедзь.

Джмелі - дуже корисні комахи

Інші завдання дивись тут...