Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 17

Вправа 8, 9  Як називається бджолина родина? Бджолина родина називається рій.  Які бджоли виробляють мед? Мед виробляють робочі бджоли.

 

Вправа 10 Моє ставлення до популярних дитячих жур­налів дуже добре. Залюбки читаю їх у бібліотеці. З них довідуюся багато цікавого.

 

Вправа 11 Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси і жакет.

Звукова схема та звуковий розбір слова

жовтий  — звуків 6  [ — ●́ — | — ● = ]     [ж о в т и й], букв 6 («же», «о», «ве», «те», «и», «ій»)

жук — звуків 3  [ — ● — ]    [ж у к], букв 3 («же», «у», «ка»)

купив — звуків 5  [ — ● | — ●́ — ]    [к у п и в], букв 5 («ка», «у», «пе», «и», «ве»)

жилет — звуків 5   [ — ● | — ●́ — ]  [ж и л е т], букв 5 («же», «и», «ел», «е», «те») 

джемпер — звуків 6  [ — ●́ — | — ● — ]   [дж е м п е р], букв 7 («де», «же», «е», «ем», «пе», «е», «ер»)

джинси — звуків 5  [ — ●́ — | — ● ]   [дж и н с и], букв 6 («де», «же», «и», «ен», «ес», «и»)

жакет — звуків 5  [ — ● | — ●́ — ]   [ж а к е т], букв 5 («же», «а», «ка», «е», «те»)

 

Букви ґ, щ

СТОРІНКА 18

Вправа 1,2  Буква ґ

Ґлей – клей, ґуля – куля, ґава – кава

Значення слів дивись у тлумачному словнику

 

Вправа 3  Ґлей тече по стовбуру вишні. Тато купив клей.  

Ґуля дуже боліла. У небо злетіла повітряна куля.

На дереві сиділа чорна ґава. Кава є смачним тонізуючим напоєм.

 

Вправа 4,5  Ґава переплутала червоні ягоди калини з вогнем.

 

Вправа 6 Буква ґ:  ґава, ґвалт,  заґелґотали, ґанок, ґудзик, ґлей, ґуля, ґречно, ґрунт

 

Вправа 7, 8  Під кущем калини сиділи рибалки. Ось завору­шились поплавки. Юрко впіймав щуку, а Сашко — ляща.

Буква щ («ща») завжди позначає два приголосних звуки [ш], [ч]

Звукова схема та звуковий розбір слова

кущ   [ — ● — — ]

[к у ш ч]

щука щу́ка   щу-ка   [ — — ●́ | — ● ]   

[ш ч у к а]

лящ   [ = ● — — ]

[л' а ш ч]

 

Вправа 9  День — щодня, ранок – щоранку, тиждень – щотижня, вечір – щовечора, рік – щороку.

 

Вправа 10  Щоранку я вмиваюсь і чищу зуби.  Не забуваю щовечора чистити зуби. Щоранку я снідаю легким сніданком. Щовечора мама дає мені смачну вечерю.

 

Вправа 11   ящірка, ґанок  

я́щірка  я-щір-ка   [ = ●́ | — — ● — | — ● ]

[й а ш ч´ і р к а]

ґа́нок   ґа-нок   [ — ●́ | — ● — ]  

[ ґ а н о к]

Зелена ящірка грілася на сонці.  Увечері гості вийшли на ґанок.  Ящірка має  довгий хвіст. На ґанку сиділо чорне кошеня.

  

Букви я, ю, є, ї

СТОРІНКА 19

Вправа 1, 2, 3  Дівчинка плакала, бо вона заблукала. Щоб допомогти дівчинці, треба звернутися до поліції. Щоб не потрапити в таку ситуацію, треба знати адресу проживання.

 

Вправа 4 Поділ слова на склади: я-кось, сто-їть, Є-ва, зна-ю  (букви я, ю, є позначають два звуки, якщо стоять на початку слова або складу)

яко́сь  я-кось   [ = ● | — ●́ = ]

[й а к о с']

стої́ть   сто-їть   [ — — ● | = ●́ = ]

[с т о й і т']

Є́ва    Є-ва    [ = ●́ | — ● ]

[й е в а]

зна́ю   зна-ю   [ — — ●́ | = ● ]

[з н а й у]

 

СТОРІНКА 20

Вправа 5  Друзі Щебетунчика: Євген, Юрко, Марія, Зінаїда

Євге́н   Єв-ген    [ = ● — | — ●́ — ]

[й е в г е н]

Юрко́  Юр-ко    [ = ● — | — ●́ ]

[й у р к о]

Марі́я  Ма-рі-я   [ — ● | = ●́ | = ● ]

[м а р' і й а]

Зінаї́да   Зі-на-ї-да   [ = ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[з' і н а й і д а]

Друзі Читаночки: Наталя, Люба, Свєта

Ната́ля   На-та-ля   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[н а т а л' а]

Лю́ба   Лю-ба  [ = ●́ | — ● ]

[л' у б а]

Свє́та   Свє-та   [ — – ●́ | — ● ]

[с в´ е т а]

  

Вправа 6 Не знайшлося імені, у якому буква ї позначає один звук, бо буква ї завжди позначає два звуки 

[й], [і].

Зінаї́да   Зі-на-ї-да   [ = ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[з' і н а й і д а]

 

Вправа 7,8  Ти маєш знати своє ім'я і прізвище. А ще — назву міста або села, в якому  живеш. І свою вулицю та номер будинку.

Звукова схема:

ім'я́  ім'-я   [ ● — | = ●́ ]    

[і м´ й а]

ма́єш   ма-єш   [ — ●́ | = ● — ]

[м а й е ш]

своє́    сво-є   [ — — ● | = ●́ ]

[с в о й е]

яко́му   я-ко-му   [ = ● | — ●́ | — ● ]

[й а к о м у]

свою́   сво-ю     [ — — ● | = ●́ ]

[с в о й у]

 

Вправа 9 Як називається наша Батьківщина? Яке місто є її столицею? Як ти ставишся до своєї Батьківщини?

Наша Батьківщина називається Україна. Місто Київ є її столицею. Я люблю свою Батьківщину.

 

Вправа 10 Моє прізвище Петрів. Моє ім'я Софія. Я проживаю в селі Веселому. Мій будинок розташований на вулиці Парковій.

Інші завдання дивись тут...