Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

§ 7 АЛФАВІТ

Сторінка 26

Вправа 1, 2

Це місто алфавітом звуть.

Усі тут літери живуть

щасливо и дружно, як сім'я.

Їх 33 — від А до Я.

• а́збука, алфа́ві́т, абе́тка

• В українській абетці налічується 33 букви. А шість букв «а», «бе», «е», «те», «ка», «я» маємо у слові абетка.

 

Сторінка 27

Вправа 3

На́зви країн в абетковій послідовності:

А́встрія, Німе́ччина, По́льща, Слова́ччина, Украї́на, Че́хія

• Мови громадян цих країн:

німецька в Австрії та Німеччині, польська в Польщі, словацька в Словаччині, чеська в Чехії, українська в Україні

 

Вправа 4

На́зви українських міст в алфавітній (абетковій) послідовності:

Ві́нниця, Запорі́жжя, Ки́їв, Львів, Оде́са, Ха́рків

• «Зайва» назва: Берлі́н (місто розташоване у Німе́ччині).

 

Вправа 5

На́зви дерев за абеткою:

горобину, дубочки, ліщину, осику, тополі

• Горобина́ — звуків 8  [г о р о б и н а], букв 8 («ге», «о», «ер», «о», «бе», «и», «ен», «а»), складів 4  (го-ро-би-на)

Звукова схема слова (ліщина), у якому звуків більше, ніж букв: 

[ = ● | — — ● | — ● ]

[л' і ш ч и н у]

 

Сторінка 28

Вправа 6

Дові́дник — відомий, усім вам знайомий. У кожну домівку, у кожну родину іду я порадником доньці і сину.

Відгадка: тлумачний словник

Значення слів ДОВІ́́ДНИК, СЛОВНИ́К дивись у тлумачному словнику

Слово довідник походить від слова довідатися

Слово словник походить від слова слово

Тлумачний — словник, у якому пояснюється значення слів.

Орфографічний — словник, у якому подано правопис слів.

Перекладний — словник, у якому подано слова якоїсь мови з перекладом на іншу мову.

 

Вправа 7

На́зви словників за алфавітом: англо-український, антонімів, афоризмів, економічний, епітетів, іншомовних слів, морфемний, наголосів, німецько-український, орфографічний, орфоепічний, паронімів, польсько-український, синонімів, тлумачний, топонімічний, фінансовий, фразеологічний

 

Вправа 8

Тлумачний словник: а́дрес, адре́са, гри́вна, гри́вня

 

Сторінка 29

Вправа 9

З орфографічного слов­ника по п'ять слів за алфавітом:

(хто?) віл, ґава, ґедзь, дівчина, дочка, Дуня, лікар, павук, пекар, свиня, син, собака, столяр, щука, щур

(що?)  гарбуз, гартування, ґрунт, відлік, відро, вода, волошка, день, деньок, дуб, дубовий, камінь, коріння, корінь, лід, лікарство, ліки, лінь

 

Вправа 10

Все́світ, люди́на, мі́сце, музе́й, словни́к

Значення слова ВСЕ́СВІТ дивимось у тлумачному словнику

 

Вправа 11

Словники – це надійні сторожі мовного царства
• Тлумачний — звуків 9 [т л у м а ч н и й], букв 9 («те», «ел», «у», «ем», «а», «че», «ен», «и», «йот»), складів 3 (тлу-мач-ний)

 

Хвилинка спілкування

…Може, я а́дрес неправильно записав...?

 

Сторінка 30

Вправа 12

Зна́чення, мо́влення, похо́дження, (мовні) скарбни́ці́

• скарбни́ця — звуків 9 [с к а р б н и ц' і], букв 9 («ес», «ка», «а», «ер», «бе», «ен», «и», «це», «я»), складів 3  (скарб-ни-ця)

Значення слова СКАРБНИ́ЦЯ дивимось у тлумачному словнику

 

Хвилинка спілкування

У тебе слово скарбни́ця написане неправильно …

Інші завдання дивись тут...