Інші завдання дивись тут...

Вправа 61   Фартух, фонтан, фортеця, графин, світлофор

 

Вправа 62

2� На майдані, де фонтан, у футбола грав фазан.

 

Вправа 63

Буква ф: фарба, форма, фиркання, фільм

Сполучення букв х, в: хвалько, хвороба, хвиля, хвіртка

3� Біля хвіртки будинку я почув фиркання нашого коня.

Жовта фарба є у маляра. Не будь хвальком.

Глобус має форму кулі. Хворобу треба лікувати.

У кінозалі показували новий фільм. Висока хвиля викотилась на берег моря.

 

Вправа 64  Фазан і фламінго – це птахи, а форель – це риба.

2� Звукові моделі

фазан    [ — ● | — ●́ —]        [ф а з а н]

Фламінго   [ — — ● | – ● — | — ● ]      [ф л а м´ і  н г о]

форель    [ — ● | — ● = ]     [ф о р е л']

 

Вправа 65

Розповідь про фламінго

3� Схема речення

Рожеві _ ходять, кумедно _ _ , ніби _.

Рожеві фламінго ходять, ку­медно дрібочучи ногами, ніби танцюють.

 

Вправа 66

3� Поділ слів для переносу:

фут-болять, фу-тболять, футбо-лять

яб-лучком, яблу-чком, яблуч-ком

спри-тно, сприт-но

 

Вправа 67

2� Які почуття, роздуми пробуджують ці поетичні рядки? Любов до рідного краю (малої батьківщини) та України (Батьківщини).

4� Слова, в яких звуків більше, ніж букв (звуковий розбір слова):

краї     [к р а й ї]

я     [й а]

мріє   [м р' і й е]

як    [й а к]

Україна    [у к р а й і н а]

єдиним    [й е д и н и м] 

Не можна переносити з одного рядка в інший:  краї, мріє

 

Вправа 68   Україна, країна, ненька    (У-кра-ї-на, кра-ї-на, нень-ка)

 

Вправа 69  Яблуня, юнак, джерельний, дзвінкий, чайка, кон­валії.

2� Спільний звук [й]

3� Звукові моделі слів:

яблуня    [ ●́ | — — ● | = ●]    [я б л у н' а]

юнак     [ = ● | — ●́ — ]     [й у н а к]

джерельний    [ — ● | — ●́ = | — ● = ]    [дж е р е л' н и й]

дзвінкий      [ — – ● — | — ●́ = ]     [дз в´ і н к и й]

чайка     [ — ●́ = | — ● ]       [ч а й к а]

конвалії   [ — ● — | — ●́ | = ● | = ● ]     [к о н в а л' і й і]

 

Вправа 70

Звук [дж]: джем, джерело, джемпер, джентльмен, джин

Звук [дз]: дзвонар, дзиґа, дзеркало, кукурудза

Звук [дз']: дзюдо, дзьоб

3� Звукова модель

джем    [ — ● — ]     [дж е м]

джерело   [ — ● | — ● | — ●́ ]      [дж е р е л о]

джемпер    [ — ●́ — | — ● — ]     [дж е м п е р]

джентльмен     [ — ● — | — ● = | — ●́ — ]     [дж е н т е л' м е н]

джин    [ — ● — ]    [дж и н]

дзвонар     [ — — ● | — ●́ — ]      [дз в о н а р] 

дзиґа     [ — ●́ | — ● ]    [ дз и ґ а ]

дзеркало    [ — ●́ — | — ● | — ● ]      [дз е р к а л о]

кукурудза   [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]      [к у к у р у дз а]

дзюдо     [ = ● | — ●́ ]     [дз' у д о]

дзьоб     [ = ● — ]      [дз' о б]

4� Поділ слова для переносу:

ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дза

 

Вправа 71   Прислів'я про любов до рідного краю

У рідному краї і серце співає. Де рідний край, там і під ялиною рай. За морем тепліше, та вдо­ма світліше.

2� Звукова схема:

[ = •́ — | — • = ]   рідний  

Міркуємо так: слово має 2 склади, тобто 2 голосних звуки — рід-ний; перший склад наголошений рі́дний; перший та останній звуки – м’які приголосні [р' і д н и й]

[ = • | — • | — • | = • ] ялиною 

Міркуємо так: слово має 4 склади, тобто 4 голосних звуки — я-ли-но-ю; другий склад наголошений  яли́ною; перший та передостанній звуки – м’які  приголосні  звуки   [й а л и н о й у]

 

Вправа 72

Український степ розташований на півдні нашої держави.

2� Заголовок «Дерева-захисники», «Захисні лісосмуги», «Лісосмуги – степові  захисники», «Лісосмуги-захисники», «Лісосмуги – захисники степу».

Для захисту полів люди посадили лісосмуги.

[д л' а]   [з а х и  с т у]   [п о л' і в]   [л' у д и]   [п о с а д и л и]    [л' і с о с м у г и]

 

Вправа 73   Для захисту полів люди посадили лісосмуги. Дерева, немов добрі богатирі, своїми широкими кронами закривають рослини від суховіїв. Для чого люди посадили лісосмуги? Що посадили люди для захисту полів? Що роблять дерева? Від чого дерева закривають рослини полів? Якими є дерева – захисники полів?

2�  Схема речення

_, немов _ _, своїми широкими кронами _ _ від _.

Дерева, немов добрі богатирі, своїми широкими кронами закривають рослини від суховіїв.

 

Вправа 74   Приголосний звук ґ

Вранці гуси пробігали — ґаву з ґанку геть прогнали.

 

Вправа 75  

грак

ґава  

 

Вправа 76   Галя, голуб, валянок, ґава     (Га-ля, го-луб, ва-ля-нок, ґа-ва)

2� Ґав ловить (нічого не робить), спіймав ґаву (попустив щось через неуважність)

 

Вправа 77    Берег, аґрус, дзиґа, гуска, ґедзь, горіх, ґуля, багато, говорити, ґринджоли 

 

Вправа 78  Гриць вийшов на ґанок. А тут гуси: ґа-ґа-ґа! О-о, хлопче, не лови ґав, бо пропали штани. Якби Гриць був зачинив двері на ґанку, то й гуси заспокоїлись би. А він зчинив ґвалт і ну втікати...

   А гуси побігли за Грицем. Ще дужче лементує хлопчик. На ґвалт вибігла мати. Побачила наляканого сина та розігнала гусей. Хлопчик від сорому стояв, мов ґаву ковтнув. Після тої пригоди Гриць не ловить ґав. Завжди закриває двері на ґанку та не зчиняє ґвалту.

    

Вправа 79  Буква ґ

Погода, ґудзик, ґрунт, гвоздика, горобець, проґавити, вагон, ґанок

 

Вправа 80

�2  Мені доводилось бачити щиглика в природі. Це невелика пташка з кольоровим забарвленням.  

Що ви знаєте про щиглика?

3�  Звукова модель:

щиглик     [ — — ●́ — | — ● — ]      [ш ч и г л и к]

Інші завдання дивись тут...