Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

Вправа 80

�2  Мені доводилось бачити щиглика в природі. Це невелика пташка з кольоровим забарвленням.  

Що ви знаєте про щиглика...?

3�  Звукова модель: щиглик  [— — ●́ — | — ● —] [ш ч и г л и к]

 

Вправа 81

Щука, чайка, машина.

 

Вправа 82   Щітка, мило, рушник, гребінець, носовичок, шам­пунь, шапка.

2� «Зайве» слово шапка – це головний убір серед назв предметів гігієни.

3� Щітка зубна, рушник махровий, мило запашне, гребінець густий.

4� Звукова модель:

щітка    [— — ●́ | — — ●] [ш ч´ і т к а]

 

Вправа 83

3� Дуже влучно назвали цю пташку щигликом. Голівка і горлечко — червоні, а на чорних крилах — яскраві смуги. Щиглик — одна із найгарніших пташок. Осе­ляються щиглики в лісах, у садках. Восени і взимку вони кочують, але далеких перельотів не здійс­нюють.

 

Вправа 84

2,3� Слова, в яких кількість звуків і букв однакова:

шелест    [— ●́ | — ● — —]   [ш е л е с т]

чайка     [— ●́ = | — ●]     [ч а й к а]

чапля    [— ●́ — | = ●]     [ч а п л' а ]

бочка     [— ●́ — | — ●]   [б о ч к а]

Слова, в яких звуків більше, ніж букв:

їжачок    [= ● | — ● | — ●́ —]      [й і ж а ч о к] 

кущ       [— ● — —]       [к у ш ч]

ящірка    [= ●́ | — — ● — | — ●]      [й а ш ч´ і р к а]

щавель    [— — ● | — ●́ =]     [ш ч а в е л']

щоки     [— — ●́ | — ●]     [ш ч о к и]

4� Серед поля чути шелест трав. Їжачок заховався під зеленим кущем. Чайка над морем літала. Прудка ящірка зникла серед каміння. Мама зварить суп із зеленим щавлем. Серед водойми ходить чапля на високих ногах. У дітей почервоніли щоки на морозі.  

 

§ 8 Дзвінкі та глухі приголосні звуки

Вправа 85

2� Поділ слів на складио-зе-ро, ли-сток

Наголос: о́зеро, листо́к

 

Вправа 86

2� Звукова схема:

жайворонок    [— ●́ = | — ● | — ● | — ● —] [ж а й в о р о н о к]

 

Вправа 87 Підкреслили парно дзвінкі та глухі приголосні звуки:

жабка — шапка, друг — пух, дід — кіт, книжка — мишка, казка — каска.

2� Діалог про казку й каску...

 

Вправа 88  Підкреслили дзвінкі приголосні, решта приголосних – глухі: 

швидко, вільно, плита, ворона, малий, трава, лі­так, пора.

 

Вправа 89   Підкреслили дзвінкі приголосні, решта приголосних – глухі.

У фортеці фараона поселилася ворона.

[у]   [ф о р т е ц' ]    [ф а р а о н а]    [п о  с е л и л а с' а]   [в о р о н а].

Задзижчала дзиґа-муха коло Дзвінчиного вуха.

[з а дз и ж ч а л а]   [дз и ґ а м у х а]   [к о л о]   [дз в´ і н ч и н о г о]    [в у х а].

 

Вправа 90 Дзвінкі та глухі приголосні звуки

 

Вправа 91

Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади і біленькі хати, лани золотої пшениці. Україна — розкішний вінок з рути і барвінку.

2� Слова, в яких усі приголосні звуки дзвінкі: води, зорі, зелені, лани.

Слова, в яких усі приголосні звуки глухі: це, тихі, хати.

3� Державні символи України...

 

Вправа 92

2� Вірш присвячений Великому Кобзареві – Тарасові Шевченку. Він народився на Україні. У віршах оспівував важку долю народу. Закликав до волі. Владою був відправлений на заслання. Там, у чорній неволі, снився поетові рідний край.

3� Слова, в яких усі приголосні звуки дзвінкі: неволі, гори, де, на, воду, години, горем.

 

Вправа 93

Заголовок: «Неслухняні черевички».

2� «Поговоріть» із неслухняними черевичками, висловивши їм пораду, застереження.

— Черевички, ну, чому ви неслухняні?

— Ми бешкетні й дуже цікаві.

— Цим засмучую я маму. Часто хворим ще буваю.

— Співчуваємо, звичайно. Що ж робити маємо?

— Нам калюжі слід минати. Чистими й охайними, щоб стати. І не засмучувати мою рідненьку матір.

— Щоб не потрапити в біду, послухаємо ми пораду цю.  

3� Підкреслили букви, що по­значають дзвінкі приголосні звуки, однією рискою, а букви, що позначають глухі приголосні, двома рисками:   недобрі, неслухняні, брудні.

 

Вправа 94  чисто, охайно  (чи-сто, о-хай-но)

2� Чотири свічки спалила, поки Гриця умила (хлопчик був неохайним).

 

Вправа 95  Правопис слів з дзвінкими звуками

Хліб-сіль їж, а правду ріж (не бійтеся говорити правду).

Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже (справжній друг завжди правдивий).

Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти (у житті треба працювати).

Легко сказати, але важко зробити (ніщо не вдається без зусиль).

Перевірка парних дзвінких приголосних звуків: хліб (бо хлібом), їж (бо їжа), ріж (бо ріжуть), друг (бо другом), рибку (бо рибок), лізти (бо лізуть), легко (бо легенько), важко (бо важити).

2� Односкладові слова: хліб, сіль, їж, ріж, не, той, друг, хто, а, щоб.

Двоскладові: прав-ду, ме-дом, ма-же, ка-же, риб-ку, з’ї-сти, тре-ба, во-ду, ліз-ти, лег-ко, а-ле, важ-ко.

 

Вправа 96  Гриб, ніж, гарбуз, лан

Перевірка парних дзвінких приголосних звуків: гриб (бо грибом), ніж (бо ножем), гарбуз (бо гарбузом)

2� У лісі я знайшов великий гриб. Батько зробив гострим ніж. Ми ласували смачний гарбуз. Діти пішли стежкою на широкий лан.

 

Вправа 97

2� книжками, гадки, рядках, бабки

Перевірка парних дзвінких приголосних звуків: книжками (бо книжок), гадки (бо гадати), рядках (бо рядок), бабки (бо баба)

Поділ слова на склади: книж-ка-ми, гад-ки, ряд-ках, баб-ки

 

§ 9 Тверді та м'які приголосні звуки, позначення м'якості приголосних на письмі

Вправа 98 Підкреслили м’які приголосні звуки, виділили жирним пом’якшений приголосний звук (вчіться розрізняти м’які приголосні звуки від пом’якшених твердих приголосних звуків)

У земляній м'якій постелі спить зерня.

Звуковий розбір слів[у]   [з е м л' а н' і й]    [м й а к´ і й]    [п о с т е л' і]    [с п и т']    [з е р н' а]

 

Вправа 99   Осінь, житнє, поле  (о-сінь, жи-тнє, по-ле).

2�  Найсмачніший хліб од свого мозоля (щоб мати, треба працювати).

 

Вправа 100

3� Букви я, ю, є, і, ь позначають м’якість попередніх приголосних на письмі.

 

Вправа 101 

Підкреслили м’які приголосні звуки: 

ремінь, карась, лебідь, мораль, повінь, медаль.

Підкреслили пом’якшені приголосні звуки: 

ремінь, лебідь, повінь. 

Звуковий розбір слів: ремінь  [р е м´і н' ], карась  [к а р а с'], лебідь  [л е б´ і д' ], мораль [м о р а л'], повінь  [п о в´ і н'], медаль [м е д а л']

3� Чого в поданих словах більше: звуків чи букв? У таких словах більше звуків, бо буква ь («знак м’якшення») не є звуком, вона тільки пом’якшує попередній приголосний звук. 

 

Вправа 102 Підкреслили літери, що позначають м'які приголосні звуки: 

2� На чорній землі білий хліб родить. (Висновки роблять по результату).

[н а]  [ч о р н' і й]  [з е м л' і]  [б´ і л и й]  [х л' і б]  [р о д и т'] 

Догля­дай землю плідну, як матір рідну. (Бережне ставлення до землі-годувальниці).

[д о г л' а д а й]  [з е м л' у]  [п л' і д н у]  [й а к]  [м а т' і р]  [р' і д н у] 

Хліб і на ноги поставить, і з ніг звалить. (Хліб – велика пожива, щоб його мати, треба працювати).

[х л' і б]  [і]  [н а]  [н о г и]  [п о с т а в и т']  [і]  [з]  [н' і г]  [з в а л и т'] 

4� Слова, в яких усі приголосні звуки дзвінкі: на, землі, білий, доглядай, землю, рідну, ноги, з, ніг.

 

Вправа 103   

Хоч поряд іде, а сліду не лишає (тінь).

Весь світ годує, а сама не їсть (земля). 

На небі біліє, світить, а не гріє (місяць).

Через воду переводить, а сам з місця не сходить (міст).

Своїх очей не маю, та іншим бачити допомагаю (окуляри).

2� У відгадках підкреслили літери, що позна­чають м'які приголосні звуки: 

тінь, земля, місяць, міст, окуляри.

У відгадках підкреслили літери, що позна­чають пом'якшені приголосні звуки: 

місяць, міст.

тінь   [= ● = ]  [т' і н'], 

земля [ — ● — | = ●́ ]  [з е м л' а] 

місяць [– ●́ | = ● =]   [м´ і с' а ц'] 

міст   [ – ● — — ]    [м´ і с т]

окуляри  [ ● | — ● | = ●́ | — ● ]  [о к у л' а р и]

Інші завдання дивись тут...