Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Вправа 450. Слово мати поет написав з великої букви, виражаючи свою шану всім матерям, підкреслюючи, що  батьківщина для громадянина, як мати для дитини.

450.2. Звуко-буквений аналіз слів Україна, м’ята, розмовляти.

1. Україна

2. У-кра-ї-на

3. Украї́на

4. [у к р а й і н а],  [ • | — — • | = •' | — •]

5. Україна («у», «ка», «ер», «а», «ї», «ен», «а»

6. букв 7, звуків 8

7. буква ї завжди позначає два звуки [й], [і]

1. м’ята

2. м’я-та

3. м’я́та

4. [м й а т а], [— = •' |— • ]

5. м’ята («ем», «я», «те», «а»)

6. букв 4, звуків 5

7. буква я перед апострофом позначає два звуки [й][а]

1. розмовляти

2. роз-мов-ля-ти

3. розмовля́ти

4. [р о з м о в л' а т и], [— • — | — • —| = • | — •]

5. розмовляти («ер», «о», «зе», «ем», «о», «ве», «ел», «я», «те», «и»)

6. букв 10, звуків 10

 

Вправа 451. Голосні звуки.

 

Вправа 452. Буквосполучення ьо.

452.2. У першому реченні підкреслені букви, які позначають м'якість приголосних звуків (і, ь).

При дорозі, де тополі, синій льон зацвів у полі.

 

Вправа 453. У «Літературному читанні» доречно помістити вірш про квітку, у підручнику з природознавства – опис квітки.

453.2 Чи бачив ти, як цвіте льон? Квітка у нього маленька і тендітна. Вона нагадує віночок з п'ятьма пелюстками синього кольору. Цвіте льон у червні. Тоді поле стає схо­жим на безкрає блакитне море.

Виділені слова поділили на склади для переносу: квіт – ка, кві – тка, ма – ленька, малень – ка, мале – нька, си – нього, синьо – го, ко – льору, кольо – ру.

453.3. Звуковий розбір слова льон - [л' о н], звукова схема слова льон - [= • —].

 

Вправа 454. В'ється, сім'я , солов'ю, зів'ю.

 

Вправа 455. Буряк [б у р' а к]  — бур'ян [б у р й а н], зоря [з о р' а] — сузір'я [с у з' і р й а], морю [м о р' у] — матір'ю [м а т' і р й у], пиріг [п и р' і г] — пір'їна [п`і р й і н а]

 

Вправа 456. Перенос слів.

По – льовий, польо – вий;

ма – льований, мальо – ваний, мальова – ний;

пам'- ятати, пам'я – тати, пам'ята – ти;

бу - р'ян, бур' – ян;

дя – дько, дядь – ко;

на – сіння, насі – ння, насін – ня;

шви – дко, швид – ко;

чай – ка, ча – йка;

гру – ддя, груд – дя;

хо – джу, ход – жу;

ку - курудза, куку – рудза, кукуру – дза;

го – стрий, гос – трий, гост – рий.

 

Вправа 457. Поділ на склади: ко – ли – шуть – ся, зда – є – ться.

 

Вправа 458. Заголовок тексту: «Травень».

 

Вимовляй:               Пиши:

[коли́шуц':а]           колишуться

[здайец':а]             здається

 

Вправа 459.

   Як тільки повіяли вітри з теплих країв, повітря враз зробилося теплішим.  Сніг швидко почав танути. Нагріте повітря незабаром розтопило його.  

    З вирію прилетіли перші вісники весни — граки. Птахи швидко стали ремонтувати свої гнізда.

    На галявинах з'явилися перші весняні квіти — проліски. Діти назбирали їх і подарували своїй першій учительці. Вона щиро подякувала вихованцям.  Від теплих слів наставниці учням стало світло на душі.

 

Вправа 460. Заголовок тексту: «Квіти – обереги».

460.2. Коло (чого?) хати, на (чому?) сонці.

Інші завдання дивись тут...