Інші правила дивись тут...

2 КЛАС

Зразок звуко-буквеного аналізу слова

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Звуковий розбір в квадратних дужках , наприклад: [г а л' а в ие н а]

   звукова схема , наприклад [– • | = •' | – • | – • ].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

 

Звуко-буквений аналіз слова сьогодні:

1 сьогодні

2 сьо-го-дні

3 сього́дні

4 [с' о г о д н' і],  [= • | – •́ | – = • ]

5 сьогодні («ес», «знак м'якшення», «о», «ге», «о», «де», «ен», «і»)

6 звуків 7, букв 8

7 знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [с']), і пом’якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [н'])

 

Звуко-буквений аналіз слова працюють:

1 працюють

2 пра-цю-ють

3 працю́ють

4 [п р а ц' у й у т'],  [– – •|= •' | = • = ]

5 працюють («пе», «ер», «а», «це», «ю», «ю», «те», «знак м'якшення»)

6 звуків 8, букв 8

7 знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [ц']), буква ю після голосного звуку позначає два звуки (м’який звук [й], голосний звук [у]).

 

Звуко-буквений аналіз слова осінь:

1 осінь

2 о-сінь

3 о́сінь

4 [о с' і н'],  [•'|= • = ]

5 осінь («о», «ес», «і», «ен», «знак м'якшення»)

6 звуків 4, букв 5

7 знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [н']), і пом’якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [с'])

 

Звуко-буквений аналіз слова глибінь:

1 глибінь

2 гли-бінь

3 глибі́нь

4 [г л и б´ і н'],  [– – • | -- •́ = ]

5 глибінь («ге», «ел», «и», «бе», «і», «ен», «знак м'якшення»)

6 звуків 6, букв 7

7 знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м'який приголосний звук [н']), і пом’якшує попередній звук (маємо пом’якшений твердий звук [б]).

 

Звуко-буквений аналіз слова падають:

1 падають

2 па-да-ють

3 па́дають

4 [п а д а й у т'],  [ – •́ | – • | = • = ]

5 падають («пе», «а», «де», «а», «ю», «те», «знак м'якшення»)

6 звуків 7, букв 7

7 знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м'який приголосний звук [т']), ю позначає два звуки (м’який звук [й], голосний звук [у]).

 

Звуко-буквений аналіз слова Україні:

1 Україні

2 У-кра-ї-ні

3 Украї́ні

4 [у к р а й і н' і],  [ • | – – • | = •́ | = • ]

5 падають («у», «ка», «ре», «а», «ї», «ен», «і»)

6 звуків 8, букв 7

7 буква ї завжди позначає два звуки: м’який приголосний звук [й] та голосний звук [і]

 

Звуко-буквений аналіз слова учень:

1 учень

2 у-чень

у́чень

4 [у ч е н']  [ ●́ | — ● = ]

5 учень («у», «ча», «е», «ен», «знак м’якшення»)

6  звуків 4, букв 5

7 знак м’якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [н'])

  

Звуко-буквений аналіз слова ластовинні: 

1 ластовинні 

2 ла-сто-ви-нні 

3 ластови́нні 

4 [л а с т о в и н': і]  [ — ●́ | —  — ● | — ●́ | =: ● ] 

5 ластовинні («ел», «а», «ес», «те», «о», «ве», «и», «ен», «ен», «і») 

6  звуків 9, букв 10 

7  дві букви н перед буквою і передає один подовжений м’який приголосний звук

 

Звуко-буквений аналіз слова джміль:

1 джміль

2 джміль (односкладове слово)

3 джміль (в односкладовому слові наголос не позначаємо)

4 [дж м´ і л'] [— -- ● = ]

5 джміль («де», «же», «ем», «і», «ел», «знак м’якшення»)

6 звуків 4, букв 6

7 дві букви позначають один звук [дж], знак м’якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [л'])

 

Звуко-буквений аналіз слова пеньок:

1 пеньок

2 пе-ньок

3 пеньо́к

4 [п е н' о к] [— ● | = ●́ —]

5 пеньок («пе», «е», «ен», «знак м’якшення», «о», «ка»)

6 звуків 5, букв 6

7 знак м’якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [н'])

 

Звуко-буквений аналіз слова в’юн:

1 в’юн

2 в’юн

3 в’юн

4 [в й у н] [— = ● —]

5 вюн («ве» , «ю», «ен»)

6 звуків 4, букв 3

7 після апострофа буква ю позначає два звуки [й], [у]

 

5 КЛАС

Фонетичний розбір слова

1. Записати слово фонетичною транскрипцією (під час письмо­вого розбору).

2. Визначити, скільки у слові складів і які з них відкриті, а які закриті.

3. Указати голосні звуки, дати їм характеристику (наголошені чи ненаголошені) та пояснити позначення на письмі.

4. Указати приголосні звуки, дати їм характеристику (дзвінкі чи глухі; тверді чи м'які; губні; шиплячі) та пояснити позначення на письмі.

5. Визначити кількість букв і звуків у слові.

 

Зразок письмового фонетичного розбору

Дідусь – [дʹіду́сʹ]; ді–дусь: 2 склади; І – відкр., ІІ – закр.

[і] – гол., ненагол., буква і;

[у] – гол., нагол., буква у;

[д'] – пригол., дзв., м'як., буква д;

[д] – пригол., дзв., тв., буква д;

[с'] – пригол., глух., м'як., букви с і ь.

6 б., 5 зв. 

Інші правила дивись тут...  

 • Тимур
  Спс у меня завтра ДПА :(
  11 травня 2016 18:48
 • Кароліна
  Допоможіть зробити звукобуквений аналіз слів щебетати - букв 8, звуків 9 [ш ч е б е т а т и]; літнє - букв 5, звуків 5 [л' і т н' е]; ,роботящий - букв 9, звуків 10 [р о б о т' а ш ч и й]
  31 жовтня 2017 18:15
 • Александр
  визначити кількість букв и звуків у слові сяяв ---- букв - 4, звуків - 5 [c' а й а в], 3 приголосні [c'],[й],[в], 2 голосні [а],[а]
  5 лютого 2018 14:39
 • Наталія
  Доброго дня. Допоможіть зробити звуково-буквений аналіз слова дев‘ять. Дякую) ----------
  перенос: дев'- ять, звуковий розбір [д е в й а т'], звукова схема [– • – | = • =], звуків 6, букв 6 (де, е, ве, я, те, знак м'якшення), знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук, буква я перед апострофом означає два звуки: [й] - приголосний м'який звук, [а] - голосний звук.

  11 лютого 2018 13:21
 • Михайло
  Зробити звукобуквений аналіз слів, [н а в е с н' і], [п р о б а ч и т и], [с м’ і л и в и й], [п р е ч у д о в и й]
  3 травня 2018 21:08
 • Нікіта
  Звуко-буквений аналіз слова тупцює? 2) туп-цю-є 4) [т' у п ц' у й е], [= • –| = •' | = • ] 5) тупцює (те, у, пе, це, ю, є) 6) звуків 7, букв 6
  7) буква є перед голосним звуком позначає два звуки [й],[е]
  16 травня 2018 16:23
 • Лиза
  Ничого не понятно
  16 травня 2018 16:40
 • Ірина
  Добрий день, допоможіть будь ласка зробити аналіз слова досягнете.
  2) до-сяг-не-те 4) [д о с' а г н е т е] 5) досягнете (до, о, ес, я, ге, ен, е, те, е) 6) звуків 9, букв 9
  6 вересня 2018 17:12
 • Гриша
  Доброго дня будьте ласкаві, допоможіть зробити звуко-буквений аналіз слів: глибінь і падають -------------- додали в публікації (глибінь [г л и б´ і н'], падають [п а д а й у т'])
  23 жовтня 2018 20:12
 • Ева
  Доброго дня можете допомогти зробити звукові буквений аналіз слова "учень" ------- додали в публікації [у ч е н']
  3 вересня 2019 19:01
 • Надежда
  Добрый день подскажите пожалуйста как написать анализ слова Ластовинні ------- додали в публікації [л а с т о в и н': і]
  11 вересня 2019 19:51
 • Роман
  Дрбрий вечір!Допоможіть зробити звукобуквений аналіз слів - зоомагазині, рибок,плавати,дзвінок --------- Зоомагазині зо-о-ма-га-зи-ні, зоомагази́ні, [з о о м а г а з и н' і], [ — ● | ● | — ● | — ● | — ●́ | = ●], букв 11, звуків 11, м’який звук [н']. Рибок ри-бок, ри́бок, [р и б о к] [— ●́ | — ● —], букв 5, звуків 5. Плавати пла-ва-ти пла́вати [п л а в а т и] [ — — ●́ | — ● | — ●] , букв 7, звуків 7. Дзвінок дзві-нок дзвіно́к [дз в´ і н о к] [— = ● | — ●́ —], букв 7 («де», «зе», «ве», «і», «ен», «о», «ка»), звуків 6, буквосполучення дз передає один звук [дз], другий звук пом’якшений
  15 квітня 2020 20:47
 • Альонс
  Добрий день допоможіть будь ласка зробити звукобуквений аналіз слів: Дзьоб Дзига, Бджола ---------- [дз' о б], [дз и ґ а], [б дж о л а]
  19 травня 2020 14:08
 • Валерий
  Доброго дня, допоможіть зі словами: джміль, пеньок, в'юн ----------- Додали звуко-буквений аналіз слів [дж м´ і л'] , [п е н' о к] , [в й у н].
  10 листопада 2021 11:06