Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 4 Будова тексту

Сторінка 12

Вправа 1

Заголовок: «Золотий дощ», «Скарб у дубі», «Схованка скарбів», «Скарб».

Тема тексту: розповідь про скарб, захований у дубі.

Головна думка: «золотий» дощ.

Зачин (початок)

По-бли-зу бол-гар-сько-го мі-ста під час силь-но-ї бу-рі бли-скав-ка влу-чи-ла у ста-ре-зний дуб

Основна частина (розвиток подій)

Де-ре-во роз-ле-ті-ло-ся на друз-ки. На зем-лю по-лив-ся «зо-ло-тий» дощ!

Кінцівка (закінчення)

Ви-яв-ля-є-ться, у ду-плі ду-ба бу-ло схо-ва-но гли-ня-ний глек, на-пов-не-ний ста-ро-ви-нни-ми зо-ло-ти-ми мо-не-та-ми.

Слово дерево називає дуб, щоб уникнути повтору цього слова.

 

Сторінка 13

Вправа 2

Заголовок: «Дружна мурашина сім’я».

Тема: розповідь про дружну мурашину сім’ю, що зібрала крихітки горішка.

Головна думка: бути дружними.

Зачин (початок)

Бі-ло-чка си-ді-ла на де-ре-ві і ї-ла сма-чний го-ріх. Кіль-ка кри-хі-ток го-рі-шка впа-ло на тра-ву.

Основна частина (розвиток подій)

Сте-жи-но-ю між тра-во-ю бі-гла му-ра-шка. Во-на по-ба-чи-ла під де-ре-вом кри-хі-тки го-рі-шка, ску-шту-ва-ла їх і по-бі-гла роз-по-ві-сти су-сі-дам про здо-бич. Му-ра-шки швид-ко по-зби-ра-ли ла-со-щі й по-не-сли до-до-му.

Кінцівка (закінчення)

Дру-жній му-ра-ши-ній сім'-ї ви-ста-чить цих кри-хі-ток на всю зи-му.

• Які слова допомогли правильно розташувати частини тексту? Траву —> стежиною, додому —> сім’я.

 

Вправа 3

Заголовок: «Трясогузки — дуже корисні пташки», «Корисні трясогузки», «Чим корисні трясогузки», «Чому треба оберігати трясогузок».

Тема: міркування про те, чому трясогузки корисні птахи.

Головна думка: трясогузок треба оберігати.

Зачин (твердження)

Трясогузки — дуже корисні пташки.

Основна частина (доведення)

Вони спритно знищують комарів і мух на льоту. Особливо велика користь від цих пташок на городі. Вони швидко бігають по грядках і скльовують із землі й рослин шкідників.

Кінцівка (висновок)

Тому трясогузок треба оберігати.

 

Вправа 4

Заголовок: «Синиччині рятівники», «Порятунок синички».

Тема: розповідь про те, як діти врятували синичку.

Головна думка: допомагайте тваринам.

Зачин (початок)

На дорозі діти побачили синичку. Вона не могла літати. У пташки було поранене крило. 

Основна частина (розвиток подій)

Діти забрали синичку. Пташка жила у квартирі до весни. Діти дбайливо доглядали бідолаху, поки вона набралася сили.

Кінцівка (закінчення)

Коли синичка змогла злетіти, її випустили на волю.

Сторінка 14

Вправа 5

Заголовок: «Як їжак до зими готується».

Тема тексту-розповіді: розповідь про те, як їжак готується до зими.

Головна думка: у теплій норі їжак спить узимку.

Зачин (початок)

Ї-жак до зи-ми го-ту-є-ться.

Основна частина (розвиток подій)

Ля-га-є на зем-лю та ка-ча-є-ться. А ли-стя на йо-го гол-ки на-стро-млю-є-ться, на-ни-зу-є-ться. О-так на-зби-ра-є він ли-стя та й не-се до сво-є-ї до-мів-ки. Не-се, на-че зо-ло-тий сті-жок ве-зе. Ски-не йо-го на ку-пку, спо-чи-не тро-хи та й зно-ву за ро-бо-ту.

Кінцівка (закінчення)

Бо ж лю-бить ї-жа-чок зи-му-ва-ти в те-плій м’я-кій по-сте-лі.

Про що йдеться на початку тексту? На початку тексту йдеться про те, що їжак готується до зими. Про що повідомляється далі? Далі повідомляється, як саме тварина готує свою домівку. Чим закінчується текст? Закінчується текст повідомленням про те, що у теплій домівці їжак спить узимку.

• їжак — 2 склади (ї-жак), 5 звуків (звукова схема [= — | — ●́ —], звуковий розбір слова [й і ж а к], 4 букви («ї», «же», «а», «ка»)

 

Вправа 6

Заголовок: «Запаси на зиму», «Звірі роблять запаси на зиму», «Осінні турботи».

Тема: розповідь про те, як звірі роблять запаси на зиму.

Головна думка: звірі готуються до зими.

Зачин

Чи зна-є-те ви, як зві-рі ро-блять за-па-си на зи-му?

Основна частина

Хов-рах зер-но у по-лях зби-ра-є і хо-ва-є в но-ру. На-віть о-со-бли-ві ко-мо-ри ри-є для зер-на. Во-дя-ний щур за-би-ва-є нір-ки кар-то-пле-ю. Сич на зи-му за-мо-ро-жу-є в ду-плі, як у хо-ло-диль-ни-ку, ми-шей і пта-хів.

Кінцівка

Ко-жний ро-бить за-па-си на зи-му по-сво-є-му.

• Доведіть, що це текст-розповідь.

На мою думку, я прочитала текст-розповідь.

Зачин вказує нам про те, що звірі роблять запаси на зиму. Основна частина розкриває, як саме різні звірі запасаються. Кінцівка підсумовує, що роблять тварини запаси по-своєму. До розповіді можна підібрати заголовок. Речення у тексті пов’язані між собою за змістом і граматично.

Ось тому я вважаю, що ознайомилась з текстом-розповіддю.

 

Сторінка 15

Вправа 7

Заголовок: «Коза».

Тема: розповідь про витівки кози.

Головна думка: коза може бешкетувати.

Зачин (початок)

Йде ко-за ву-ли-це-ю, до-до-му по-спі-ша-є.

Основна частина (розвиток подій)

У-до-ма ї-ї го-спо-ди-ня на-го-ду-є і на-по-їть. А-ле я-кщо го-спо-ди-ня за-ба-ри-ться, ко-за й са-ма щось по-цу-пить. У сі-нях ві-ник по-ску-бе, на ку-хні хліб-чик у-хо-пить, у го-ро-ді роз-са-ду по-їсть, у сад-ку ко-ри з я-блу-ні зде-ре.

Кінцівка (закінчення)

От я-ка бе-шке-тни-ця!

Опис свійської тварини – кози...

 

Вправа 8

Речення

Частина тексту

Тип тексту

Чи знаєте ви, хто така Олена Пчілка?

Зачин

Розповідь про поетесу

Руда хитрунка більше в село не навідувалася.

Кінцівка

Розповідь про лиску

Одного разу на морі зі мною стався такий випадок.

Зачин

Розповідь про випадок на морі

У маленької Яринки радість — повернувся татусь.

Зачин

Розповідь про дівчинку

Щиглиха згодом повернулася назад, почала клопотатися біля гнізда, а самчик погнав сойку аж до лісу.

Кінцівка

Розповідь про те, як щиглики захистили гніздо від сойки

Вправа 9

Заголовок «Домашні улюбленці»

   У мене та моїх друзів є домашні улюбленці.

   Бурко – пес жовто-рудого окрасу. Він мій домашній улюбленець. У Валерії живе зелена черепаха. А Злата доглядає за маленьким Тобіком. 

   Залюбки приділяємо увагу тваринкам у вільний час. 

 

Сторінка 16

Вправа 10

Грудка рідної землі дорожча за золото.

Заголовок: «Моя Батьківщина – Україна», «Україна – моя Батьківщина».

Тема тексту-есе: роздуми про те, що значить для автора Україна.

Головна думка: люблю свою Україну.

Зачин (вступ)

Я лю-блю сво-ю рі-дну зем-лю, сво-ю У-кра-ї-ну.

Основна частина

Як не лю-би-ти ті-є-ї зем-лі, що те-бе на-ро-ди-ла, ви-го-ду-ва-ла, ви-хо-ва-ла? Як не лю-би-ти бе-зме-жних ла-нів, гли-бо-ких мо-рів і ви-со-ких гір? Як не лю-би-ти спі-ву-чу мо-ву, ча-рів-ну пі-сню у-кра-їн-ську, рі-дну ви-ши-ван-ку? Я лю-блю му-дрий, пра-цьо-ви-тий, ми-ро-лю-бний на-род У-кра-ї-ни. Я пи-ша-ю-ся сво-ї-ми та-ла-но-ви-ти-ми зем-ля-ка-ми, я-кі у-сла-ви-ли У-кра-ї-ну на весь світ.

Кінцівка (висновок)

І я ду-же хо-чу, щоб У-кра-ї-на ста-ла ба-га-то-ю кра-ї-но-ю, бо мо-я Ба-тьків-щи-на на це за-слу-го-ву-є.

• Укажи тип тексту і доведи, чому ти так вважаєш

  На мою думку, я ознайомилась з текстом-есе.

  У вступі автор повідомляє про свою любов до України. В основній частині ділиться думками про своє ставлення до Батьківщини. Форма запитань і відповідей допомагає краще зрозуміти авторську позицію та почуття до поставленої теми. Підсумовуючи сказане, автор висловлює бажання бачити свою країну заможною. Хочу відмітити, що речення пов’язані між собою за змістом і граматично. До тексту можна дібрати заголовок.

Ось тому вважаю, що ознайомилась з есе.

 

Сторінка 17

Вправа 11

Заголовок: «Найголовніша мрія», «Хочу миру на рідній землі», «Мрія про мир», «Моя заповітна мрія».

Тема тексту-есе: роздуми автора про мир, як найголовнішу мрію для здійснення всіх інших мрії.

Головна думка: хочу миру на своїй рідній землі.

Зачин (вступ)

У ко-жно-го є сво-я за-по-ві-тна мрі-я. Хтось хо-че ма-ти ко-ше-ня, хтось — план-шет, а ще хтось — по-ї-ха-ти на мо-ре.

Основна частина

Я ко-лись теж про та-ке мрі-ял-а... А зна-є-те, чо-го най-біль-ше хо-чу я за-раз? Я хо-чу ми-ру на сво-їй рі-дній зем-лі, сво-їй кві-ту-чій У-кра-ї-ні.

Кінцівка (висновок)

Бо ко-ли бу-де мир і спо-кій, то мо-жна бу-де здій-сни-ти мрі-ї всіх ді-тей.

  На мою думку, я ознайомилась з текстом-есе.

  У вступі автор повідомляє про те, що у кожного є мрія. В основній частині  ділиться думками, яка мрія для українців тепер стала найголовнішою.  Підсумовуючи сказане, автор дає зрозуміти, що тільки мир допоможе здійснити мрії усіх дітей. Хочу відмітити, що речення пов’язані між собою за змістом і граматично. До тексту можна дібрати заголовок.

  Ось тому вважаю, що ознайомилась з есе.

 

Вправа 12

Заголовок: «Яким має бути друг», «Друг», «Кого я хочу мати своїм другом?».

Тема тексту-есе: роздуми автора, яким має бути друг.

Головна думка: друг – вірний помічник і в горі, і в радості.

Зачин (вступ)

Сьо-го-дні ми пи-са-ли твір на те-му «Ко-го я хо-чу ма-ти сво-їм дру-гом?».

Основна частина

Де-хто на-пи-сав, що хо-че ве-се-ло-го то-ва-ри-ша, бо з ним не бу-де сум-но. Хтось на-пи-сав, що хо-че ма-ти силь-но-го і смі-ли-во-го дру-га, я-кий зу-мі-є за-хи-сти-ти. Ін-ший на-пи-сав, що су-ча-сно-го, мо-дно-го, з я-ким не со-ром-но по ву-ли-ці прой-ти-ся. Я ж ду-ма-ю, що це все не го-лов-не. Най-го-лов-ні-ше, щоб друг був на-дій-ним, вір-ним і в го-рі, і в ра-до-сті. До-по-міг, зро-зу-мів, по-ра-див, ви-ба-чив.

Кінцівка (висновок)

О-та-ка мо-я дум-ка.

Вправа 13

Невеликий твір-есе на тему «Яким (якою) я мрію стати в майбутньому?»

 

Вправа 14

Твір-есе «Буду я природі другом»…

 

Сторінка 18

Вправа 1

Заголовок: «Сон-квітка», «Квітка сон».

Тема тексту-міркування: міркування про назву квітки сон.

Головна думка: предметам личить їхня назва.

Зачин (твердження)

Сон. Ці-ка-во, чо-му так на-зва-ли цю ро-сли-ну?

Основна частина (доведення)

Ви-яв-ля-є-ться, що ї-ї кві-тка не тер-пить не-го-ди. Вар-то хма-рам за-во-ло-кти не-бо, як во-на зра-зу ж згор-та-є пе-лю-стки. Кві-то-чка не-мов за-си-на-є.

Кінцівка (висновок)

То-му во-на і зве-ться сон.

Вправа 16

Заголовок: «Перші творці паперу», «Хто винайшов папір?».

Тема тексту-міркування: міркування про перших винахідників паперу.

Головна думка: оси – перші творці паперу.

Зачин (твердження)

Хто ви-най-шов па-пір? Лю-ди? Ні, ко-ма-хи.

Основна частина (доведення)

О-си від-ще-плю-ва-ли тон-кі во-ло-книн-ки з де-ре-ва, з'є-дну-ва-ли їх клей-ко-ю ре-чо-ви-но-ю і пре-су-ва-ли до-ти, до-ки не о-дер-жу-ва-ли па-пе-ро-вих пла-сти-нок. Ко-ма-хи ви-ко-ри-сто-ву-ва-ли їх для у-те-пле-ння сво-їх гнізд.

Кінцівка (висновок)

О-тже, пер-ши-ми твор-ця-ми па-пе-ру бу-ли о-си.

Сторінка 19

Вправа 17

Заголовок: «Чому пташки відлітають восени», «У вирій», «Чому мігрують птахи».

Тема тексту-міркування: міркування про міграцію птахів.

Головна думка: підгодовуйте узимку осілих птахів.

Зачин (твердження)

Чо-му пта-шки ві-длі-та-ють во-се-ни у ви-рій?

Основна частина (доведення)

Ба-га-то з них спо-кій-ні-сінь-ко пе-ре-жи-ли б хо-ло-дну зи-му, та їм не-ма чо-го ї-сти. Зни-ка-ють рі-зні ко-ма-хи, зе-ле-ні сте-бе-лин-ки ро-слин. Сніг за-но-сить сма-чне на-сі-ння.

Кінцівка (висновок)

Го-ло-ду бо-я-ться пта-шки, то-му й по-ки-да-ють нас.

Вправа 18

Текст-міркування «Чому книжку називають другом»…

 

Вправа 19 Напиши міркування, яка професія тобі подобається і чому.

Чому мені подобається професія лікаря…

Інші завдання дивись тут...