Інші завдання дивись тут...

Вправа 88. Яку реакцію називають якісною? Реакції за участю певних йонів, які відбуваються з характерним зовнішнім ефектом (утворення осаду, виділення газу, поява чи зміна забарвлення розчину), називають якісними реакціями.

 

Вправа 89. Реакції якого типу відбувалися під час виконання вами лабораторних дослідів №5-10 (дивись №5, №6, №7, №8, №9, №10)? Реакції обміну.

 

Вправа 90. Як можна розрізнити жовті осади аргентум (І) йодиду і аргентум (І) ортофосфату? За розчинністю у нітратній кислоті. Аргентум (І) йодид не розчиняється у нітратній кислоті, а аргентум (І) ортофосфат розчиняється.

 

Вправа 91. Як можна розрізнити білі осади барій сульфату і барій карбонату? Долити сильну кислоту, наприклад, хлоридну. Барій сульфат не розчиняється у сильній кислоті, а розчинення барій карбонату супроводжується виділенням великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини.

Напишіть відповідне хімічне рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2

Ba2+ + CO32- + 2H+ +2Cl- = Ba2+ + 2Cl+ + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

  

Вправа 92. Чи можна виявити хлорид, бромід, йодид, ортофосфат-іони в розчині за допомогою розчину солі Барію? Ні, не можна. Відповідь обґрунтуйте. Виявити певні йони в розчинах можна за допомогою якісних реакцій. Якісною реакцією на хлорид, бромід, йодид, ортофосфат-іони в розчині є катіони Аргентуму, наявні у розчині аргентум (І) нітрату, а не катіони Барію. Якісні реакції супроводжуються особливими зовнішніми ефектами: утворюються осади відповідного кольору і певної структури.

 

Вправа 93. Чи можна виявити сульфат-іони, карбонат-іони в розчині, використавши розчин аргентум нітрату? Ні, не можна. Відповідь обґрунтуйте. Якісною реакцією на сульфат-іони є катіони Барію, а на карбонат-іони - катіони  Кальцію або кислота, сильніша від карбонатної, а не катіони Аргентуму. Якісні реакції супроводжуються характерними зовнішніми ефектами: утворюються осади відповідного кольору і певної структури чи виділяється газ.

 

Вправа 94. У вашому розпорядженні замість розбавленої сульфатної кислоти є хлоридна кислота. Чи можна в цьому разі виконати завдання практичної роботи №2:

а) варіанта І; Ні, не можна у випадку додавання хлоридної кислоти до вмісту пробірок з порошками, бо у завданні №1 не можна буде розпізнати натрій карбонат і кальцій карбонат, так як утворені хлориди є розчинними і розчини будуть безбарвними.

Але можна, якщо до вмісту пробірок з порошками спочатку додати води. В пробірці з СаСО3 осад не розчиняється, бо СаСО3 — нерозчинна у воді речовина. До вмісту решти двох пробірок додаємо  хлоридну кислоту. У одній із пробірок спостерігаємо виділення великої кількості газу, що нагадує "закипання" рідини. Отже, у цій пробірці міститься натрій карбонат, а у іншій - калій нітрат.

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑+ H2O

2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + CO2↑ + H2O

2H+ + CO32- = CO2↑ + H2O

б) варіанта ІІ? Ні, не можна виконати. У завданні №2 всі продукти реакції будуть розчинними.

 

Вправа 95. Чи можна розпізнати сполуки практичної роботи №2 в завданні 1 кожного варіанта за допомогою нагрівання? Так, у випадку двох варіантів.

У разі позитивної відповіді розкажіть, як ви виконаєте завдання. Складіть відповідні хімічні рівняння. 

Завдання 1 . Варіант 1.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки калій нітрату, натрій карбонату і кальцій карбонату. Визначте вміст кожної пробірки. 

Карбонати (крім лужних металів) і нітрати (залежно від розміщення металу в ряду активності металів) при нагріванні розкладаються.

1. 2KNO3 = 2KNO2 + O2 

При нагріванні калій нітрату утворюється калій нітрит і виділяється кисень. Піднесена до отвору пробірки жевріюча скіпка  спалахує яскравим полум'ям, бо кисень підтримує горіння.

2. Na2CO3 - не розкладається.

3. СaCO3 = СаO + CO2

При нагріванні кальцій карбонату утворюється кальцій оксид і виділяється вуглекислий газ. 

Вуглекислий газ можна виявити двома способами: піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні вуглекислого газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату.

Сa(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

Завдання 2 . Варіант 1.

У трьох довільно пронумерованих пробірках містяться білі порошки натрій нітрату, магній карбонату і барій сульфату. Визначте вміст кожної пробірки.

Карбонати (крім лужних металів) і нітрати (залежно від розміщення металу в ряду активності металів) при нагріванні розкладаються.

1. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 

При нагріванні натрій нітрату утворюється натрій нітрит і виділяється кисень. Піднесена до отвору пробірки тліюча скіпка  спалахує яскравим полум'ям. 

2. MgCO3 = MgO + CO2

При нагріванні магній карбонату утворюється магній оксид і виділяється вуглекислий газ.

Виявити вуглекислий газ можна двома способами: піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні вуглекислого газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату.

Сa(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

3. BaSO4 = 2BaO  + O2↑ + 2SO2

При нагріванні барій сульфату утворюється барій оксид і виділяється газ сульфур (IV) оксид із характерним запахом палених сірників. 

Інші завдання дивись тут...