Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 46  Буква Г г

твердий приголосний звук [г] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [г´] на звуковій схемі

Вправа 1 Тверді приголосні звуки

Г т Г П г і І Т Г г

Вправа 3 Частини мови

(хто?) граки

(що?) город, дорога, огірки, горобина, граблі

Звукова схема та звуковий розбір слова

граки́  гра-ки  [ — — ● | — ●́ ]

[г р а к и]

горо́д  го-род  [ — ● | — ●́ — ]

[г о р о д]

доро́га   до-ро-га   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[д о р о г а]

огірки́   о-гір-ки   [ ● | – ● — | — ●́ ]

[о г´ і р к и]

гороби́на   го-ро-би-на  [ — ● | — ● | — ●́ | — ● ]

[г о р о б и н а]

граблі́  гра-блі  [ — — ● | — = ●́ ]

[г р а б л' і]

� Неправда

На городі Ганна і Гнат годували гусака й гуску

На городі баба Горпина збирала горох

Правда

• На городі росли огірки

 

СТОРІНКА 47

Вправа 1 Поділ слів на склади

У ба-бу-сі Га-нни — го-род. На го-ро-ді — ба-га-то го-ро-ди-ни. Тут і мор-ква, і ка-пу-ста, і о-гір-ки, і по-­мі-до-ри. Гра-ки лі-та-ли і псу-ва-ли го-ро-ди-ну. Дід Бо-гдан по-ста-вив на го-ро-ді о-пу-да-ло. Два дні о-пу-да-ло ля-ка-ло гра-ків.

А по-тім гра-ки зви-кли до о-пу-да-ла. Лі-та-ли та сі-да-ли на ньо-го. Гар-но гра-кам на го-ро-ді.

� Тема тексту: граки на городі

Вправа 1

галка, гілка

Наголос

га́лка   гал-ка   [ — ●́ — | — ● ]

[г а л к а]

гі́лка   гіл-ка    [ – ●́ — |— ● ]

[г´ і л к а]

 

СТОРІНКА 48  Буква Ґ ґ

твердий приголосний звук [ґ] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [ґ´] на звуковій схемі

Вправа 1 Буква ґ

Г Ї ґ Ґ г і И Т т ґ

Вправа 3 

Підпис до малюнка: ґудзик

ґава, ґанок, ґудзик, ґуля, аґрус, ґрунт

ґа́ва   ґа-ва   [ — ●́ | — ● ]

[ґ а в а] 

ґа́нок   ґа-нок   [ — ●́ | — ● — ]

[ґ а н о к]

ґу́дзик   ґу-дзик   [ — ●́ | — ● — ]

[ґ у дз и к]

ґу́ля   ґу-ля   [ — ●́ | = ● ]

[ ґ у л' а]

а́ґрус   а-ґрус  [ ●́ | — — ● — ]

[а ґ р у с]

ґрунт  [ — — ● — — ]

[ґ р у н т]

Слово до схеми: аґрус (у слові є два голосні звуки, тобто два склади а-ґрус,  перший склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 4  Текст

На го-ро-ді — а-ґрус. На ґан-ку — ґа-ва. На сум-ці — ґу-дзик. На ло-бі — ґу-ля.

Вправа 5 

У гні-зді — ґа-ве-ня-та. Ґа-ва при-не-сла гу-сінь. Ґа-ва го-ду-ва-ла ґа-ве-нят. Ґа-ве-ня-та ї-ли гу-сінь.

ґавенята, ґава

ґавеня́та   ґа-ве-ня-та  [ — ● | — ● | = ●́ | — ● ]

[г а в е н' а т а]

ґа́ва   ґа-ва   [ — ●́ | — ● ]

[ґ а в а] 

 

СТОРІНКА 49

Вправа 1

Підпис до малюнка: ґава

ґава, ґавеня, ґудзик, ґуля, аґрус, ґрунт 

ґа́ва   ґа-ва   [ — ●́ | — ● ]

[ґ а в а]

ґавеня́   ґа-ве-ня  [ — ● | — ● | = ●́ ]

[г а в е н' а]

ґу́дзик   ґу-дзик   [ — ●́ | — ● — ]

[ґ у дз и к]

ґу́ля   ґу-ля   [ — ●́ | = ● ]

[ ґ у л' а]

а́ґрус   а-ґрус  [ ●́ | — — ● — ]

[а ґ р у с]

ґрунт  [ — — ● — — ]

[ґ р у н т]

Слово до схеми: ґавеня (у слові є три голосні звуки, тобто три склади ґа-ве-ня,   третій склад наголошений, два тверді приголосні звуки та один м’який приголосний звук)

Вправа 2

(Хто?) кріт, черв’як, миша, лис, борсук

(Де?) у норі, у ґрунті

(Що робить?) полює, спить, їсть

У ґрун-ті жи-ве ба-га-то тва-рин. У ґрун-ті — но-ра ли-си-чки. У ґрун-ті — нір-ка  ми-шки. У ґрун-ті риє хо-ди кріт. А ґа-ва не жи-ве в ґрун-ті. Чо-му?

ґру́нті   ґрун-ті   [ — — ●́ — | = ● ]

[ґ р у н т' і]

ґа́ва   ґа-ва   [ — ●́ | — ● ]

[ґ а в а]

Ґава – це птах. А птахи живуть у наземному середовищі.

      

СТОРІНКА 50    Буква Е Е

голосний звук [е] на звуковій схемі •

Вправа 1 Голосний звук

Р Е Є е с є Е С З В Е

Вправа 3

Поле, лелека, дерево, береза, верба, беркут, метелик, перепілка

по́ле  по-ле  [ — ●́ | — ● ]

[п о л е]

леле́ка   ле-ле-ка   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[л е л е к а]

де́рево   де-ре-во   [ — ●́ | — ● | — ● ]

[д е р е в о]

бере́за   бе-ре-за   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[б е р е з а]

верба́   вер-ба   [ — ● — | — ●́ ]

[в е р б а]

бе́ркут   бер-кут  [ — ●́ — | — ● — ]

[б е р к у т]

мете́лик   ме-те-лик  [ — ● | — ●́ | — ● — ]

[м е т е л и к]

перепі́лка   пе-ре-піл-ка  [ — ● | — ● | – ●́ — | — ● ]

[п е р е п´ і л к а]

�  Ве-ли-ке гні-здо ле-ле-ки ви-дно зда-ле-ку. Го-спо-да-рі ле-ле-кам ра-ді. Де  ле-ле-ки, там мир і ба-га-та ро-ди-на.

 

СТОРІНКА 51

Підпис до малюнка: верба

� село, лелека, море, верба, весело, ледарі, берег, метро, дерево, вареники,  бегемот, кенгуру

село́  се-ло   [ — ● | — ●́ ]

[с е л о]

леле́ка   ле-ле-ка  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[л е л е к а]

мо́ре   мо-ре   [ — ●́ | — ● ]

[м о р е]

верба́   вер-ба  [ — ● — | — ●́ ]

[в е р б а]

ве́село   ве-се-ло  [ — ●́ | — ● | — ● ]

[в е с е л о]

ле́дарі   ле-да-рі   [ — ●́ | — ● | = ● ]

[л е д а р' і]

бе́рег   бе-рег  [ — ●́ | — ● — ]

[б е р е г]

метро́   ме-тро  [ — ● | — — ●́ ]

[м е т р о]

кенгуру́  кен-гу-ру  [ — ● — | — ● | — ●́ ]

[к е н г у р у]

Слово до схеми: берег (у слові є два голосні звуки, тобто два склади бе-рег, перший склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 2

Ле-ле-ка — птах. У ньо-го бі-ле пір'-я, чер-во-ний дзьоб і дов-гі чер-во-ні но-ги. Жи-ве ле-ле-ка бі-ля рі-чки а-бо бо-ло-та. Ле-ле-ка їсть ко-мах, чер-в'я-ків, жаб, ри-бу.

Лелека

Лелека – український символ 

Вправа 1

Підкреслили приголосні звуки: лелека, політ

леле́ка   ле-ле-ка  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[л е л е к а]

полі́т   по-літ  [ — ● | = ●́ — ]

[п о л' і т]

 

СТОРІНКА 52   Буква З з

твердий приголосний звук [з] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [з'] на звуковій схемі =

Вправа 1

З В з Е З в Є е З С

Вправа 3

зима, коза, запаси, зозуля, береза, морози, морозиво, зайчик, зірка

зима́   зи-ма  [ — ● | — ●́ ]

[з и м а]

коза́   ко-за   [ — ● | — ●́ ]

[к о з а]

запа́си   за-па-си   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[з а п а с и]

зозу́ля   зо-зу-ля   [ — ● | — ●́ | = ● ]

[з о з у л' а]

бере́за   бе-ре-за  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[б е р е з а]

моро́зи   мо-ро-зи  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м о р о з и]

моро́зиво  мо-ро-зи-во  [ — ● | — ●́ | — ● | — ● ]

[м о р о з и в о]

за́йчик   зай-чик   [ — ●́ = | — ● — ]

[з а й ч и к]

зі́рка   зір-ка  [ = ●́ — | — ● ]

[з' і р к а]

На малюнку нема кози, зірки

У лі-сі зи-ма. Мо-ро-зно. Бі-ла бе-ре-за вкри-та сні-гом. На со-сні — зе-ле-ні  хво-їн-ки. За па-гор-­бом — зай-чик. У зай-чи-ка бі-ла шуб-ка.

 

СТОРІНКА 53

Вправа 1

Підпис до малюнка: замок

зима, зуби, запаси, ваза, коза, замок, золото, залізо, морози, зірка, казка, загадка

зима́   зи-ма  [ — ● | — ●́ ]

[з и м а]

зу́би  зу-би  [ — ●́ | — ● ]

[з у б и]

запа́си   за-па-си   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[з а п а с и]

ва́за  ва-за  [ — ●́ | — ● ]

[в а з а]

коза́   ко-за   [ — ● | — ●́ ]

[к о з а]

замо́к  за-мок  [ — ● | — ●́ — ]

[з а м о к]

зо́лото   зо-ло-то   [ — ●́ | — ● | — ● ]

[з о л о т о]

залі́зо   за-лі-зо   [ — ● | = ●́ | — ● ]

[з а л' і з о]

моро́зи   мо-ро-зи  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[м о р о з и]

зі́рка   зір-ка  [ = ●́ — | — ● ]

[з' і р к а]

ка́зка  каз-ка  [ — ●́ — | — ● ]

[к а з к а]

за́гадка   за-гад-ка  [ — ●́ | — ● — | — ● ]

[з а г а д к а]

Слово до схеми: зірка (у слові є два голосні звуки, тобто два склади зір-ка, перший склад наголошений, два тверді приголосні звуки та один м’який приголосний звук)

Вправа 2

Зи-ма. Мо-ро-зно. Сні-го-вик змерз. Не-­ве-се-ло Сні-го-ви-ку.

Ді-ти при-не-сли йо-му пі-чку.

— Я-кщо я зі-грі-юсь, то роз-та-ну, — ка-же Сні-го-вик.

— Не роз-та-неш! Це піч для сні-го-ви-ків. Грі-є Сні-го-вик ру-ки зі сні-гу — не  та-не.

Те-пло йо-го ру-кам і сер-цю. Тур-бо-та зав-жди зігріває.

� Послідовність малюнків відповідно до тексту:

3, 2, 1

 

СТОРІНКА 54    Буква Ж ж

твердий приголосний звук [ж] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [ж´] на звуковій схемі

Вправа 1

ж к Ж Х к х Ж Ч К ж

Вправа 3

жито, ожина, жоржина, жолудь, жук, вуж, стриж

жи́то   жи-то   [ — ●́ | — ● ]

[ж и т о]

ожи́на  о-жи-на  [ ● | — ●́ | — ● ]

[о ж и н а]

жоржи́на   жор-жи-на  [ — ● — | — ●́ | — ● ]

[ж о р ж и н а]

жо́лудь   жо-лудь  [ — ●́ | — ● = ]

[ж о л у д']

жук  [ — ● — ]

[ж у к]

вуж  [ — ● — ]

[в у ж]

стриж  [ — — — ● — ]

[с т р и ж]

На по-лі — жи-то. У жи-ті — вуж. У не-бі — стри-жі. На ду-бі — жо-лу-ді. Стеж-кою пов-зе жук.

 

СТОРІНКА 55

Вправа 1

Підпис до малюнка: стриж

жито, ожина, жоржина, лижі, межі, вежі, стежка, діжка, ліжко, вуж, стриж, ведмежа

жи́то   жи-то   [ — ●́ | — ● ]

[ж и т о]

ожи́на  о-жи-на  [ ● | — ●́ | — ● ]

[о ж и н а]

жоржи́на   жор-жи-на  [ — ● — | — ●́ | — ● ]

[ж о р ж и н а]

ли́жі  ли-жі  [ — ●́ | – ● ]

[л и ж´ і]

ме́жі  ме-жі  [ — ●́ | – ● ]

[м е ж´ і]

ве́жі  ве-жі  [ — ●́ | – ● ]

[в е ж´ і]

сте́жка   стеж-ка   [ — — ●́ — | — ● ]

[с т е ж к а]

ді́жка   діж-ка  [ = ●́ — | — ● ]

[д' і ж к а]

лі́жко   ліж-ко  [ = ●́ — | — ● ]

[л' і ж к о]

вуж  [ — ● — ]

[в у ж]

стриж  [ — — — ● — ]

[с т р и ж]

ведмежа́   ве-дме-жа  [ — ● | — — ● | — ●́ ]

[в е д м е ж а]

Слово до схеми: жито (у слові є два голосні звуки, тобто два склади жи-то, перший склад наголошений, два тверді приголосні звуки)

Вправа 2

Ма-ла жаб-ка жи-ла на бо-ло-ті.

Жаб-ка си-ді-ла на ли-сто-чку, ко-ли про-пли-вав вуж. Жаб-ка ло-ви-ла ко-ма-рів і жу-ків. Жаб-ка пір-на-ла у во-ду, ко-ли про-лі-та-ли жу-рав-лі.

На луж-ку бі-га-ли жу-же-ли-ці: «Ж-ж-ж». Бу-ва-ло, жаб-ка стри-ба-ла на лу-жок.

Інші завдання дивись тут...