Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 110

Вправа 1  Частини мови

Мова складається зі слів, тому слова є частинами мови (іменники, прикметники, дієслова, числівники, службові слова).

 

Вправа 2, 3 Виписали іменники

Прой-шов дощ, пі-сок во-ло-гий, то дів-ча-тка пе-кли тор-ти: о-дин з ро-ма-шка-ми, дру-гий з на-гід-ка-­ми, тре-тій, най-кра-щий, з тро-ян-до-­ви-ми пе-лю-стка-ми. І-вась до-по-ма-гав, кві-то-чки зби-рав.

Що?

Неістоти

Хто?

Істоти (тварини, люди)

дощ

пісок

торти

квіточки

ромашками

нагідками

пелюстками

дівчатка

Івась

діти

хлопчик

Вправа 4, 5 Підкреслили числівник

Скільки тортів зробили діти? Діти зробили три торти.

(Скільки?) три

 

Вправа 6 Чи доводилося тобі у своєму житті щось робити з піску, де й коли саме це було?

 

СТОРІНКА 111

Вправа 7  Поставили питання до прикметників

Ма-лень-ка Ма-рій-ка си-ді-ла й ма-лю-ва-ла. Спо-ча-тку взя-ла бла-ки-тний о-лі-вець:

— Хай не-бо бу-де я-сне! — ска-за-ла во-на й на-ма-лю-ва-ла не-бо.

— У не-бі хай ся-є со-не-чко, — ска-за-ла во-на і взя-ла жов-тий о-лі-вець.

На-ма-лю-ва-ла сон-це, і не-бо по-ве-се-лі-ша-ло...

Маленька (яка?), блакитний (який?), ясне (яке?), жовтий (який?)

 

Вправа 8  Виписали прикметники разом з іменниками, з якими вони зв'язані

Марійка (яка?) маленька, олівець (який?) блакитний, небо (яке?) ясне, олівець (який?) жовтий.

 

Вправа 9  Поставили питання до дієслів

Най-кра-ще на май-дан-чи-ку — гой-дал-ка. Я-кщо ро-згой-да-ти-ся ду-же силь-но, то мо-жна злі-та-ти ви-со-ко-ви-со-ко. Я лі-та-ю — а ма-лю-ки пор-па-ю-ться в пі-ску. Я лі-та-ю — а Мар-ко з'ї-жджа-є з гір-ки. Я лі-та-ю — а Мар-ків дід са-дить кві-ти...

Розгойдатися (що зробити?), злітати (що робити?), літаю (що роблю?), порпаються (що роблять?), з’їжджає (що робить?), садить (що робить?)

 

Вправа 10 Підкреслили службове слово (прийменник)

На чому літала дівчинка? Дівчинка літала на гойдалці.

 

Вправа 11 Розповіді

У мене є пес Дружок. З ним я проводжу свій вільний час. Ми разом ходимо на прогулянку. Щоб розважитися, я вигадую ігри. Мені дуже весело. 

Чим ти любиш займатися у вільний час?

Чим ти захоплюєшся у вільний час

 

Вправа 12 Визначили частини мови

Діти (хто?, іменник), подвір'я (що?, іменник), шкільне (яке?, прийменник), вийшли (що зробили?, дієслово), на (прийменник – службове слово)

Діти вийшли на шкільне подвір’я.

 

СТОРІНКА 112

Досліджую речення

Вправа 1 Визначили, яка група слів утворює речення

Почав накрапати дрібний

Почав накрапати дрібний дощ. (Виражається закінчена думка)

 

Вправа 2 Виписали речення

Був чу-до-вий ве-сня-ний день.

Ми ра-зом ви-бра-ли-ся

Не-за-ба-ром не-бо за-тя-гло хма-ра-ми.

По-дув ду-же силь-ний

До-бре, що ми взя-ли з со-бо-ю

По-чав на-кра-па-ти дощ.

Ми від-кри-ли па-ра-соль-ки.

Був чудовий весняний день.  

Незабаром небо затягло хмарами.

Почав накрапати дощ.

Ми відкрили парасольки.

 

Вправа 3, 4  Речення

Перше слово в реченні пишемо з великої букви. У кінці речення ставимо крапку (.), знак оклику (!), знак питання (?).

За метою висловлювання речення поділяють на розповідні, питальні, спонукальні.

За емоційним забарвленням речення поділяють на неокличні, окличні.

 

СТОРІНКА 113

Вправа 4, 5  Початок речень пишемо з великої букви, в кінці речень ставимо розділові знаки

Хлопчик міцно тримав парасольку. Раптом вітер висмикнув її з рук. Пара­солька пролетіла кілька метрів. Потім упала в калюжу і загойдалася на хвиль­ках. Вона була мов кораблик...

 

Вправа 6, 7

Па-ра-соль-ка за-хи-ща-ти від дощ і сон-це.

Слова не можна назвати реченням, оскільки вони не пов’язані між собою граматично (закінченням).

Висновок: слова в реченні зв'язані між собою.

 

Вправа 8 Зі слів утворили речення

Парасолька захищати від дощ і сонце.  Парасолька захищає від дощу і сонця.

 

Вправа 9  Уяви, що ти в магазині парасольок. Яку із зображених парасольок вибереш та чому?

 

Вправа 10 Поділили речення на слова

Перша парасолька з'явилася в Китаї. Простий робітник зробив її для своєї дружини.

 

СТОРІНКА 114

Розповідні речення

Вправа 1  У розповідному реченні про щось розповідається

У ко-жно-го є дім.

Пта-шки жи-вуть у гні-здах.

Зві-рі — у но-рах.

Ри-би — у рі-чці чи мо-рі.

Бджо-ли — у ву-ли-ку.

Речення, які відповідають малюнкові:

Мурахи — в мурашнику.

А равлик навіть носить свою хатку з собою.

Тема: розповідь про житло тварин.

 

Вправа 2  Розповідне речення

У кінці розповідного речення ставимо крапку (.) або знак оклику (!).

Якщо в кінці розповідного речення стоїть знак оклику, тоді маємо розповідне окличне речення.

У тексті сім розповідних речень.

 

Вправа 3

Де живуть люди? Люди живуть у будинках.

 

Вправа 4, 5  Початок кожного розповідного речення написали з великої  букви, у кінці його поставили крапку  

Ластівки — дуже охайні пташки. У їхньому гнізді завжди чисто. Сміття вони виносять з гнізда у дзьобиках.

Тема: розповідь про ластівок

Що ти знаєш про ластівок?

 

СТОРІНКА 115

Вправа 6  Розповідь за коміксами

1) Оленка і Василько залишились удома самі.

Діти вирішили гарно розважитися. Подушки літали по всій кімнаті зі швидкістю ракети.

2) За розвагами діти незчулися, коли повернулися батьки. Витівка дуже здивувала  маму. Вона обурено запитала: 

—  Тут був ураган?

Дітям стало соромно.

— Ні, мамо!

— Це ми гралися!

Оленці та Василькові довелося довго складати речі на їхні місця.

 

Вправа 7

Діти вирішили гарно розважитися. Витівка дуже здивувала маму.

 

Вправа 8  Розпитай, чи траплялися подібні пригоди та як вони закінчувалися?

Діалог про дитячу витівку (бій подушками)

 

Вправа 9 Хто прибирає у твоєму домі чи твоїй квартирі та яку роботу виконуєш ти?

 

Вправа 10 Побудували розповідні речення зі слів

1 Ведмідь, барлозі, у, зимує.  Ведмідь зимує у барлозі.

2 Орли, скелі, гнізда, на будують. Орли будують гнізда на скелях.

 

Питальні речення

Вправа 1 У питальному реченні про щось запитується

Ко-ли Шу-ша зна-хо-див пір'-їн-ку, то по-чи-нав ду-ма-ти. Я-ка бу-ла пта-шка? Ве-ли-ка чи ма-ла? Як ви-со-ко во-на мо-же лі-та-ти? Чи вмі-є стри­-ба-ти? Чи вмі-є спі-ва-ти? Чи бо-ї-ться ко-тів? Де ме-шка-є? Як ї-ї звуть і що во-на лю-бить?

Інші завдання дивись тут...