Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

§ 5 ПОДІЛ СЛІВ НА СКЛАДИ

Сторінка 18

Вправа 1  

Слова, які «заховалися» в пазлах: сло-ва, го-лос, бук-ви, скла-ди, зву-ки

 

Вправа 2

Кни-га, га-зе-та, жур-на-ли, каз-ка, вір-ші, при-каз-ка, при-слі-в’я, за-гад-ки

 

Вправа 3

Сад — садок — садочок, ліс — лісок — лісочок, клен — кленок — кленочок, гай — гайок — гайочок

• Поділ на склади: сад, са-док, са-до-чок, ліс, лі-сок, лі-со-чок, клен, кле-нок, кле-но-чок, гай, га-йок, га-йо-чок

до-ро-га, до-мі-но, ля-ля, фа-со-ля, ре-мі-нець, са-ля-мі, соль-ний, фа-соль-ка, до-сі

 

Сторінка 19

Вправа 4  

Не поділяючи слова на склади, їх кількість можна визначити за кількістю голосних звуків:

бібліотека — 5 складів  (5 голосних звуків [і], [і], [о], [е], [а], бі-блі-о-те-ка)

книгосховище — 5 складів  (5 голосних звуків [и], [о], [о], [и], [е], кни-го-схо-ви-ще)

грамота — 3 склади  (3 голосних звуки [а], [о], [а], гра-мо-та)

наука — 3 склади  (3 голосних звуки [а], [у], [а], на-у-ка)

мудрість — 2 склади (2 голосних звуки [у], [і], муд-рість)

• мудрість – звуків 7  [м у д р' і с т'], букв8 («ем», «у», «де», «ер», «і», «ес», «те», «знак м’якшення»), складів 2 (муд-рість)

 

Вправа 5

Учитися ніколи не пізно!

У-чи-ти-ся  ні-ко-ли  не  піз-но!

• складови́ця – звуків 10  [с к л а д о в и ц' а], букв 10 («ес», «ка», «ел», «а», «де», «о», «ве», «и», «це», «я»), складів 4 (скла-до-ви-ця) 

 

Вправа 6

Книжо́к – 2 склади (кни-жок)

за́вжди́ – 2 склади (завж-ди)

катало́г – 3 склади (ка-та-лог)

• Каталог — перелік книжок, складений для полегшення пошуку.

 

§ 6 ПЕРЕНОС СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК

Сторінка 20

Вправа 1 

Поділ на склади:  ко-жно-ї, у-я-ви-ти

Поділ для переносу: кож-ної, ко-жної, уяви-ти

• Поділ на склади: у-чень, у-че-ни-ця, у-чи-тель

Поділ для переносу: учень, уче-ни-ця, учи-тель

• Поділ на склади: скар-бни-ця

Поділ для переносу різними способами: ска-рбниця, скар-бниця, скарб-ниця, скарбни-ця

 

Сторінка 21

Вправа 2

Усіх розуму навчить,

хоч сама завжди мовчить.

Всім про все вона розкаже

і малюночки покаже.

• Поділ для переносу слів зі збігом приголосних звуків

за-вжди, зав-жди, завж-ди

ма-люночки, малю-ночки, малюно-чки, малюнок-ки

 

Вправа 3

Мудра книжка краща за найбільше багатство.

З книжкою подружишся — розуму наберешся.

З книжками жити — з добром дружити.

• Поділ для переносу слів зі збігом приголосних звуків:

му-дра, муд-ра

кни-жка, книж-ка

ба-гатство, бага-тство, багат-ство, багатс-тво, багатств-во

кни-жкою, книж-кою

по-дружишся, под-ружишся, подру-жишся, подружи-шся, подружиш-ся

на-берешся, набе-решся, набере-шся, набереш-ся

кни-жками, книж-ками, книжка-ми

 

Сторінка 22

Завдання 4

Назви птахів: чайка, сойка, жайворонок, соловейко

Поділ слів на склади: чай-ка, сой-ка, жай-во-ро-нок, со-ло-вей-ко

Поділ слів для переносу: чай-ка, сой-ка, жай-воронок (жайво-ронок, жайворо-нок), соловей-ко (со-ловейко, соло-вейко)

• м’я́кість — звуків 7  [м й а к´ і с т'], букв 7 («ем», «я», «ка», «і», «ес», «те», «знак м’якшення», складів 2  (м’я-кість)  

тюльпа́н — звуків 6  [т' у л' п а н], букв 7 («те», «ю», «ел», «знак м’якшення», «пе», «а», «ен»), складів 2  (тюль-пан)

мі́сяць — звуків 5  [м´ і с' а ц'],  букв 6 («ем», «і», «ес», «я», «це»), складів 2  (мі-сяць)

Значення слова ПАЛЬЧА́ТКИ дивись у тлумачному словнику. Походить від слова пальчики.

• Поділ слів для переносу

паль-ці, па-льці

паль-чики, па-льчики, пальчи-ки

па-льчатки, паль-чатки, пальча-тки, пальчат-ки

 

СТОРІНКА 23

Вправа 5 Буквосполучення йо

Знайомий артист, районний конкурс, гайові квіти, серйозна розмова

• Поділ слів — назв ознак предметів для переносу:

зна-йомий, знайо-мий

ра-йонний, район-ний, райо-нний

га-йові, гайо-ві

се-рйозна, сер-йозна, серйо-зна, серйоз-на

• кольоро́вий — звуків 9  [к о л' о р о в и й], букв 10 («ка», «о», «ел», «знак м’якшення», «о», «ер», «о», «ве», «и», «йот»), складів 4 (ко-льо-ро-вий)

кольори́ — звуків 6 [к о л' о р и], букв 7 («ка», «о», «ел», «знак м’якшення», «о», «ер», «и»), складів 4 (ко-льо-ри)

намальо́ваний — звуків 11  [н а м а л' о в а н и й], букв 12 («ен», «а», «ем», «а», «ел», «знак м’якшення», «о», «ве», «а», «ен», «и», «йот»), складів 5  (на-ма-льо-ва-ний)

 

Вправа 6 Буквосполучення ьо

На язиці медок, а на думці льодок. Осінній деньок, як у комара носок. Рання  пташка дзьобик чистить, а пізня — очиці жмурить.

• Поділ слів для переносу:

льо-док, де-ньок, дзьоб-бик

 

Сторінка 24

Вправа 7 Поділ слів для переносу:

хо-джу

при-ходжу, прихо-джу

пе-реходжу, пере-ходжу, перехо-джу

за-ходжу, захо-джу

 

Вправа 8

Він мелодію зіграє, як будильник продзвенить. На хвилинку-другу змовкне, потім знову задзвенить.

Відгадка: телефон

• Поділ слів для переносу:

про-дзвенить, продзве-нить

за-дзвенить, задзве-нить

Звуко-буквений аналіз слова:

1 задзвенить

2 за-дзве-нить

3 задзвени́ть

4 [з а дз в е н и т']    [ — ● | — — ● | — ●́ = ]

5 задзвенить («зе», «а», «де», «зе», «ве», «е», «ен», «и», «те», «знак м’якшення»)

6 звуків 8, букв 10

7 буквосполучення дз позначає один звук [дз], знак м’якшення не є звуком, він тільки пом’якшує попередній приголосний звук, тобто маємо м’який приголосний звук [т']

 

Хвилинка спілкування

Як правильно: зателефонувати чи подзвонити?

 

Сторінка 25

Вправа 9

Рве Мар'янка у торбинку

 подорожник, материнку.

А Дем'ян і Оля з Гнатом

назбирали кошик м'яти.

• Поділ слів з апострофом для переносу:

Ма-р’янка, Мар’-янка, Мар’ян-ка, Мар’я-нка

Де-м’ян, Дем’-ян

м’я-ти

• Діти збирали лікарські рослини: подорожник, материнку, м’яту.

• м'я́та — звуків [м й а т а], букв 5  («ем», «я», «те», «а»), складів 2  (м’я-та)

 

Вправа 10  Поділ слів для переносу:

ком-п’ютер, комп’ю-тер, комп’-ютер

ком-п’ютеренята, комп’-ютеренята, комп’ю-теренята, комп’юте-ренята, комп’ютере-нята, комп’ютереня-та

ком-п’ютери, комп’ю-тери, комп’-ютери, комп’юте-ри

роз-в’язують, розв’я-зують, розв’язу-ють

Пофантазуйте і складіть казку про комп'ютеренят...

Інші завдання дивись тут...